Общи условия на договора с потребителите на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенскa услугa, предоставяни от „Тавекс“ ЕООД, съгласно Индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга № 2 – 008 / 14.12.2017 г.

Раздел I: Предмет и общи положения

 

 1. С тези Общи условия на договора с потребителите на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенскa услугa, предоставяни от „Тавекс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, Мол „Сердика Център“, ниво -1, телефон: +359 2 988 86 66, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475, представлявано заедно и поотделно от Мъгърдич Харутюн Баклаян и Куно Реек – Управители („Оператора“), съгласно Индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга № 2 – 008 / 14.12.2017 г. („ОУ“), се уреждат редът и условията за предоставяне на услугата „приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети – до 20 кг.“ и допълнителната услуга „обявена стойност“, включени в обхвата на универсалната пощенскa услугa, и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването й.
 2. Определения:
  • „Пощенски колет“ е пощенска пратка с определени размери и тегло, обикновено съдържаща стоки със или без търговска стойност. В настоящите ОУ пощенските колети са наричани за краткост „пощенски пратки“ или „пратки“.
  • „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което ползва пощенски услуги като подател или получател.
  • „Подател“ е физическо или юридическо лице, което изпраща пощенска пратка.
  • „Получател“ е физическо или юридическо лице, посочено в адреса на пощенската пратка, за което тя е предназначена.
  • „Международни пощенски пратки“ са пратки, произхождащи от или с местоназначение за друга страна.
  • „Приемане на пощенски пратки“ е дейност на пощенските оператори по получаване на пощенските пратки, подадени от подателите в точките за достъп.
  • „Пренасяне на пощенски пратки“ е дейност на пощенските оператори, включваща процеса от приемането до доставянето на пощенските пратки.
  • „Доставяне на пощенски пратки“ е дейност, която започва от сортирането в центъра за доставяне и завършва с връчването на пощенските пратки на получателите.
  • „Точка за достъп“ е стационарна или мобилна пощенска станция, пощенско агентство или изнесено пощенско гише, където подателите предават и операторът приема пощенските пратки и пощенските парични преводи, както и

 

пощенски кутии и други устройства за обществено ползване, поставени на достъпни за подателите места.

 • „Обявена стойност“ е пощенска услуга, представляваща отговорност на пощенския оператор до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието на пощенската пратка в случаи на загуба, кражба или повреда.
 1. Потребители на услугата „приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети – до 20 кг.“ и допълнителната услуга „обявена стойност“, предоставяни от Оператора, могат да бъдат всички физически и юридически лица.
 2. Потребителите на услугата „приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети – до 20 кг.“ и допълнителната услуга „обявена стойност“, предоставяни от Оператора, могат да се запознаят с настоящите ОУ във всеки офис на Оператора, където ОУ са поставени на видно и достъпно място, както и на Интернет страницата на Оператора: http://tavex.bg/obshti-uslovia-za-poshtenski-uslugi-OIHUBS.С полагане на подписa си върху документите, които се попълват при приемането на пратките, потребителите приемат, че познават и са съгласни със съдържанието на тези документи и на настоящите ОУ.
 3. За неуговорените в тези ОУ събития и понятия се прилага Законът за пощенските услуги (ЗПУ) и законодателството на Република България.

 

Раздел II: Обхват и характеристика на услугите

 

 1. ОУ се прилагат за следните услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга по Индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга № 2 – 008 / 14.12.2017 г.:
  • Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети – до 20 кг. Границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде и по-висока.
  • Допълнителна услуга „обявена стойност“.

 

Раздел III: Условия за достъп на потребителите до пощенската мрежа на Оператора за ползване на пощенски услуги

 

 1. Операторът гарантира равнопоставен достъп на всички потребители до предоставяните чрез пощенската си мрежа пощенски услуги.
 2. Договорът за извършване на пощенската услуга се счита за сключен с предаването на пратката в офис на Оператора или на упълномощено от него лице, което се удостоверява с подписи на подателя и Оператора върху транспортния документ.
 3. Договорът за извършване на пощенската услуга се счита за изпълнен:
  • с доставката на пратките, което се удостоверява с подпис на получателя и Оператора;
  • с връщането към подателите на недоставени пратки, което се удостоверява с подпис на подателя и Оператора;
  • с унищожаването на пратката съгласно т. 24 от настоящите ОУ или с продажбата й на търг, което се удостоверява с подписите на членовете на комисията по т. 24 от ОУ върху протокола за унищожаване, съответно с документ(и) от провеждането на търга.

 

Раздел IV: Задължения за конфиденциалност, охрана и опазване на пощенските парични средства

 

 1. Операторът гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите и изискванията за пощенска сигурност, съобразно изискванията на ЗПУ, Глава VIII – „Тайна на кореспонденцията“, чл. 81, 82, 83 и 84, и Наредба № 6 от 1.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2011 г.

Операторът предприема съвкупност от мерки и действия за охрана и опазване на пощенските пратки, паричните средства, имуществото на операторите, живота и здравето на служителите и потребителите, гарантиране тайната на кореспонденцията и неприкосновеността на пощенските пратки, защита на личните данни и за съдействие за разкриване на нарушения и престъпления, извършвани срещу или чрез пощенската мрежа.

Тези мерки се осъществяват чрез съответните структури, квалифициран персонал и технически средства.

Служителите на Оператора нямат право да:

 • присвояват пощенски пратки;
 • отварят пощенски пратки, освен в случаите по чл. 93 от ЗПУ;
 • вземат от съдържанието на отворени пощенски пратки;
 • предават пощенски пратки на трети лица с цел да узнаят тяхното съдържание, освен в случаите по чл. 93 от ЗПУ;
 • предоставят справки и информация за пощенски пратки и за съдържанието им освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица;
 • предоставят информация за пощенския трафик между отделни лица.
 1. Операторът предприема всички мерки и действия за охрана и опазване на пощенските пратки, паричните средства, имуществото на Оператора, живота и здравето на служителите и потребителите.
 2. Операторът гарантира тайната на кореспонденцията, защитата на личните данни и съдействa за разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез пощенската мрежа.

 

Раздел V: Цени и начини на плащане

 

 1. Операторът образува цените на пощенските услуги, които предоставя, в съответствие с търсенето и предлагането, като ги предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок от 10 дни преди влизането им в сила.
 2. Всички цени на пощенски услуги, предоставяни от Оператора, се включват в Тарифа за пощенски услуги, достъпна в офисите на Оператора и на Интернет страницата му на адрес: http://tavex.bg/obshti-uslovia-tarifa-poshtenski-uslugi-OYUASOYU. Операторът уведомява потребителите за настъпили промени в Тарифата за пощенски услуги чрез публикуване на съобщение на Интернет страницата му на горепосочения адрес.

Цените на пощенските услуги могат да се предплащат от потребителите по два начина, както следва:

– от подател преди изпращане на пратката; или

– от получател преди получаване на пратката.
Заплащането се извършва в брой, по банков път или по друг ред, определен от Оператора.

Цените на пощенските услуги могат да се заплащат и в срокове и по начини, определени съгласно сключените индивидуални договори по т. 15 от тези ОУ. Цените, посочени в индивидуалните договори, не могат да бъдат по-високи от цените в Тарифата за пощенски услуги.

 1. Страните по договора по т. 1 могат да договарят и други условия за предоставяне на услугата „приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети – до 20 кг.“ и допълнителната услуга „обявена стойност“, за което сключват индивидуален договор, неразделна част от който са настоящите ОУ. Ако страните договарят условия за предоставяне на услугата „приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети – до 20 кг.“ и допълнителната услуга „обявена стойност“, които са различни от условията, записани в настоящите ОУ, имат сила първите, макар и вторите да не са заличени.

 

Раздел VI: Условия за приемане и доставяне на пощенски пратки

 

 1. Пощенски пратки се приемат само в офисите на Оператора в Република България и на дружествата от групата на Оператора в държавите: Република Естония, Република Латвия, Кралство Норвегия, Република Полша, Република Финландия, Кралство Швеция и Кралство Дания, в рамките на определено работно време. Операторът осъществява 1 (едно) събиране/доставка на пратки през всеки работен ден от/до точките за достъп до пощенската си мрежа. Пратки, подадени за изпращане в офис на Оператора или дружество от неговата група до 15.00 ч., се обработват и изпращат на същия работен ден, а такива, подадени след 15.00 ч. – на следващия работен ден. Операторът не извършва услуги по събиране на пратки от адреса на подателя.
 2. Работното време на офисите включва всички работни дни и се обявява в офисите на Оператора и на Интернет страницата му на адрес: https://tavex.bg/ofisi/. На посочените места са достъпни и адресите на офисите.
 3. Пратките се приемат след извършване на задължителна техническа проверка, с цел недопускане на забранени предмети и вещества по смисъла на Раздел IX от ОУ. Операторът определя задължителните изисквания относно формата, минималните и максималните размери, тарифното тегло и адресирането на пощенските пратки, както следва:
  • Форма, минимални и максимални размери на пратките и тарифно тегло. Размерите на пратките следва да не надвишават: ширина – 60 см., дължина – 60 см., височина – 60 см. Максимално допуситмото тегло на една пратка е 20 (двадесет) килограма.
  • Адресирането на пратките се осъществява посредством прикрепените към всяка пратка транспортни документи. Те съдържат информация за подателя и получателя: имена, точен адрес, телефон, пощенски код на населеното място, както и подписи на подателя и Оператора. С подписа си подателят:
 • удостоверява верността на вписаните в транспортните документи данни;
 • поема отговорност за неточност, невярност или непълнота на данните;
 • декларира, че пратката му не съдържа забранени за пренасяне предмети и вещества по реда на Раздел IX;
 • предоставя личните си данни и дава съгласието си за обработването им във връзка с изпълнението на сключения договор за пощенска услуга, по който е страна;
 • декларира, че е запознат с настоящите ОУ.

Екземпляр от транспортния документ се предоставя на подателя.

 • Опаковката на пратката е риск и отговорност на подателя. Опаковката трябва да бъде надеждна и достатъчна, за да издържи претоварване и превоз – изработена от подходящ материал, с необходимите уплътнения и укрепвания, осигуряващи максимална защита от увреждане на съдържанието както на самата пратка, така и на другите пратки. Опаковката и затварянето на пратките трябва да бъдат съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди. Операторът не приема пратки с неподходяща опаковка, която може да застраши съдържанието на пратката или целостта на другите пратки, транспортирани от Оператора. В случай, че пратката е приета за транспортиране от Оператора, същата се счита, че е подходящо опакована.
 • При международни пратки се изисква попълването на митническа декларация от страна на подателя. Съдържанието на пратката трябва да бъде посочено подробно в митническата декларация. Същата трябва да бъде здраво прикрепена към транспортния документ, така че да се предотврати нейната загуба.
 • Подателят може да приложи към транспортните и допълнителни документи: фактура, разрешително за износ, разрешително за внос, удостоверение за произход, медицинско свидетелство и т.н., необходими за митническата обработка в държавата на подаването и държавата на местоназначението.
 • Допълнителни изисквания при извършване на услугата „обявена стойност“:
  • Със задължително вписване на „обявена стойност“ се приемат за превоз пратките, в които са поставени монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.
  • Максимално допустимият размер на услугата „обявена стойност“ е 200 000 (двеста хиляди) лева.
  • Пратките с допълнителна услуга „обявена стойност“ се поставят в специализирани пликове за транспортиране на ценни предмети, маркирани с логото на Оператора, пред подателя. При опит за отваряне на опаковката цялостта й се нарушава и тя не може да бъде запечатана повторно. Всеки опит за отваряне е ясно забележим и отличим. Получаването на пратка с „обявена стойност“, чиято специализирана опаковка е с нарушена цялост, е повод за предявяването на рекламация съгласно Раздел X от настоящите ОУ.
  • При обявяването на стойността на пратката подателят задължително представя удостоверяващ документ (фактура или стокова разписка/ опис), данните на който (номер и дата) се вписват в транспортния документ, в който се посочват и фабричен номер, вид, марка и модел на продукта. Ако пратката съдържа повече от един вид стока и описанието е невъзможно да се събере върху транспортния документ, там се прави запис: „Стоки по приложен опис, към фактура №…/ Стокова разписка № …”.
  • Операторът приема пратки с обявена стойност, след като в присъствието на подателя е направил оглед на стоката за видими дефекти и счупвания, и е установил съответствие между съдържанието на пратката и описанието по приложения документ. Копие от удостоверяващия документ остава в офиса, приемащ пратката с обявена стойност.
  • Пратки с обявена стойност се приемат само в надеждна и достатъчна опаковка.
 • Операторът не приема пратки, обявени за „чупливи“ (произведения от стъкло, порцелан, керамика, леки пластмаси, автомобилни стъкла и резервни части – фарове и други, съдържащи стъкло, картини, рамки, пана и други вложени в рамки, както и всякакви други пратки, обявени от подателя за “чупливи”), и не извършва услугите „наложен платеж“ (пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума) и „приоритетна доставка“ (доставка на пратки в определен от подателя час).
 1. Пощенските пратки се доставят на лицето, посочено като получател, на негов родител, настойник или попечител, ако е малолетно, непълнолетно или поставено под пълно или ограничено запрещение, или на изрично упълномощено от получателя, родителя, настойника или попечителя лице. Пощенските пратки, адресирани до малолетни, непълнолетни и запретени лица се връчват на родителите, съответно на настойниците или попечителите им, срещу документ, удостоверяващ това им качество, и документ за самоличност. Предаването на пратки на юридически лица може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да приеме пратката. Обстоятелствата по тази точка се отбелязват върху транспортния документ.
 2. Доставянето на пратки се извършва:
  • в офис на Оператора;
  • на адреса на получателя от упълномощен служител на Оператора, ако за това има допълнително споразумение с подателя или получателя, сключено по реда на настоящите ОУ.

И в двата случая пратките се предават срещу саморъчен подпис на съответното лице по т. 19 върху хартиен екземпляр на транспортния документ, който се съхранява в архива на Оператора. Друг хартиен екземпляр на транспортния документ се предоставя на получателя.

Предаването на пратката на получателя се отбелязва в единния вътрешнофирмен регистър на Оператора, като в него се посочва, че пратката е получена и приета от получателя.

 1. В случаите, когато Операторът трябва да изпрати известие, касаещo доставката на пратка към получател или подател, това може да бъде направено по един или повече от начините, описани по-долу, както следва:
  • Известяване за доставка със SMS/телефонно известие на мобилен телефон, с имейл, с телефонно обаждане или друг начин за контакт с подател/получател, посочен при изпращане на праткaта или заявен от него като начин за комуникация;
  • Чрез служебно известие за наличието на пратка, доставено до пощенската кутия на подателя или получателя. За този вид известяване е задължително при изпращането на пратката да са посочени адресите на подател/получател, където да бъде доставено известието.
 2. При доставяне на пратки с повредена опаковка, с улики за посегателство или разлика в теглото на пратката и вписаното върху пратката, при приемането й се съставя констативен протокол, който се подписва от съставителя и получателя на пратката.
 3. Процедура в случаи, в които пратки не могат да бъдат доставени:
  • Пратки, които не могат да бъдат доставени поради това, че: не са потърсени в срок, определен в известието по т. 21, получателите отказват да ги получат, заминали са на неизвестен адрес, непознати са на посочения адрес или са починали, или поради това, че посоченият адрес е недостатъчен или не съществува, се връщат на подателя за негова сметка. В случаите по предходното изречение, причината, поради която пратката не може да бъде доставена, се отбелязва върху екземпляр на транспортния документ и се вписва в единния вътрешнофирмен регистър на Оператора.
  • На подателя се изпраща известие с покана да се яви за получаване на пратката в офиса на Оператора в срок до 20 (двадесет) дни от датата на получаване на известието.
  • Ако не се яви в този срок, на подателя се изпраща второ известие за получаване, със срок 10 (десет) дни от датата на получаване на известието.
  • За съхранение на писмо или пратка в офисите на Оператора след 7-мия (седмия) работен ден се начислява такса за всеки следващ ден на престой на пратката за допълнителната услуга „съхранение“, информацията за която и размерът й са включени в Тарифата за пощенските услуги и известията към подателя.
  • Ако подателят откаже да получи пратката в посочения срок от уведомяването му чрез второто известие и не е дал изрично разпореждане за допълнителната услуга „съхранение“ в склад, пратката става собственост на Оператора, който има правото, в качеството си на собственик, да продаде пратката на търг или да я унищожи.
  • Приходите от търга след приспадане на разходите по продажбата остават в полза на Оператора. Предмети, непродадени след търга, се унищожават по реда и начина, описани в т. 24.
 4. Унищожаването на пратки по т. 23 се извършва по подходящ начин с протокол от комисия, съставена от трима служители на Оператора.

Раздел VII: Срокове за доставяне на пощенски пратки

 

 1. Срокове за доставяне на пощенските пратки:
  • В срока за доставяне на пощенските пратки се включва времето от подаването на пощенската пратка в мястото за достъп до доставянето й на адреса на получателя или уведомяването му по друг начин за наличието на такава пратка, която той следва да се яви и да получи.
  • Сроковете за доставяне на пощенски пратки от Оператора на получателите са, както следва:
   • За населените места от Първа зона – срокът на доставка е 7 (седем) работни дни;
   • За населените места от Втора и Трета зона – срокът на доставка е 30 (тридесет) работни дни;
   • Операторът не извършва приемане, нито доставяне на пратки от/до населени места, които не попадат в нито една от зоните по т. 25. 2. 1. и 25. 2. 2. (Първа, Втора или Трета зона).
  • Териториите и населените места, попадащи в рамките на Първа, Втора и Трета зона, са описани в Тарифата за пощенските услуги на Оператора.

 

Раздел VIII: Права и задължения на Оператора и на потребителите

 

 1. Операторът има следните права и задължения:
  • Операторът е длъжен да предоставя пощенските услуги при условията на равнопоставеност на всички потребители.
  • Операторът е длъжен да постави на видно и достъпно за потребителите място във всеки офис и на електронната си страница:
 • Общи условия на договора с потребителите;
 • Тарифа за пощенските услуги;
 • Информация за местата за достъп, където се предоставят пощенските услуги;
 • Изисквания относно формата, минималните и максимални размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пощенските пратки;
 • Работното време на офиса;
 • Забранените предмети и вещества за поставяне в пощенските пратки;
 • Сроковете за приемане и обработка на рекламации и размерите на обезщетения.
  • Операторът има право да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимално и целесъобразно.
  • Операторът има право да изисква пратката да бъде в подходящ вид и в опаковка за транспортиране, която да не застрашава целостта или съдържанието на другите пратки.
  • При пратка, неотговаряща на изискванията по т. 18, както и при съмнение за вложени забранени предмети или вещества в пратка, Операторът има право да извърши проверка на пратката в присъствието или с писменото съгласие на подателя и в зависимост от резултата от проверката да приеме или не приеме пратката. При отказ или липса на отговор относно извършването на проверка, Операторът има право да откаже приемането на пратката или да уведоми прокуратурата за извършване на проверка от компетентните органи, ако пратката е вече приета.
  • Операторът има право да получи обезщетение от потребителите за причинени от техните пратки вреди, нанесени на имуществото или служителите на Оператора или на другите пратки.
  • Операторът има право да сключва индивидуални договори по смисъла на т. 15 от ОУ.
  • Операторът се ангажира да пази тайната на кореспонденцията по време на и след извършване на услугата.
  • Операторът е длъжен да разглежда и взема становища по рекламации, както и по молби, жалби и предложения от потребителите, в срока по т. 38 – за рекламациите, и в 1-месечен (едномечесен) срок – за молбите, жалбите и предложенията, както и да води и съхранява регистър на постъпилите рекламации, молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите след разглеждането им действия. Данните от регистъра се съхраняват за срок от 12 (дванадесет) месеца при спазване на действащите правила за защита на личните данни.
  • Операторът се задължава да обезщети потребителите в случаите и по реда на Раздел Х от ОУ.
  • Операторът се ангажира да уведоми във възможно най-кратък срок потребителите за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност или отбраната на страната.
  • Операторът е длъжен да спазва определените в Раздел VII от ОУ срокове за доставяне на пратките.
  • Операторът е длъжен да развие и поддържа пощенска мрежа от организационно и технологично свързани помежду си звена и средства, с цел извършване на услугите по Раздел II от ОУ.
  • Операторът може да променя броя и разположението на точките за достъп до пощенската си мрежа, като уведомява Комисията за регулиране на съобщенията 10 (десет) дни преди промяната и я свежда своевременно до знанието на потребителите чрез актуализиране на информацията за местата за достъп, където се предоставят пощенските услуги, намираща се във всеки офис на Оператора и на Интернет страницата му.
  • Операторът взема мерки за опазване на личните данни на потребителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и останалите приложими европейски и национални нормативни актове в областта на защитата на личните данни.
 1. Потребителите имат следните права и задължения:
  • Потребителите имат право да получават информация по достъпен начин относно характеристиките и параметрите на предлаганите по Раздел II услуги, тези ОУ, Тарифата за пощенските услуги, изискванията относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пощенските пратки, работното време на офисите на Оператора и дружествата от групата му, забранените предмети и вещества за поставяне в пощенските пратки и сроковете за приемане и обработка на рекламации и размерите на обезщетенията.
  • Подателите имат право да се разпореждат с пратките до момента на връчването им на получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на Оператора по изпълнението на разпорежданията.
  • Потребителите имат право да подават рекламации в случай на повредени, загубени, унищожени или ограбени пратки и при неспазване сроковете на доставка, и да получат съответно обезщетение по реда на Раздел Х.
  • Подателите на пратки са длъжни:

– да подготвят пратките във вид, отговарящ на изискванията по т. 18, и да се съобразяват с изискванията за форма, минимални и максимални размери, тегло и начин на опаковане и адресиране на пощенските пратки, с работното време на офисите на Оператора и сроковете за приемане и обработка на рекламации;

– да не поставят забранени предмети и вещества в пратките;

– да предоставят максимално пълна и вярна информация аз получателя на пратката.

 • Подателите носят отговорност за щетите, причинени от подадени от тях пратки, на имуществото/служителите на Оператора, в това число на моторно превозно средство, с което са превозвани пратките, или на други пратки/лица. Отговорността е в размер на понесените от Оператора вреди и изплатените на трети лица обезщетения.
 • Потребителите имат право да изискват сключване на договор за ползване на всички пощенски услуги, предлагани от Оператора.
 • Потребителите имат право да получат услугите по Раздел II в сроковете, определени в тези ОУ.
 • Потребителите имат право да подават молби, жалби и предложения до Оператора в срока по т. 26.9. от тези ОУ.
 • Потребителите имат право да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, e-mail: info@crc.bg, телефон: 02 / 949 27 23.
 • Потребителите имат право да получат обратно пратката си при реализиране на някоя от хипотезите по т. 23.1 при спазване на правилата, определени в т. т. 23.2. – 23.5.
 • Потребителите се задължават да заплатят цената на пощенската услуга съгласно обявените по т. т. 12 – 14 цени и по начина, посочен в същите точки.

 

Раздел IX: Забранени за пренасяне предмети и вещества

 

 1. Забранено е поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на веществата и предметите, посочени в списък, който Операторът изготвя и обявява в офисите и на Интернет страницата си, съобразявайки се с Глава десета и останалите разпоредби на ЗПУ.

 

Раздел Х: Процедури за рекламации и обезщетения за вътрешни и международни пратки

 

 1. Рекламация към Оператора може да бъде подадена от подателя в 6-месечен срок от момента, в който пратката бъде приета от Оператора, и от получателя – в 6-месечен срок от момента, в който същият приеме пратката от Оператора, в следните случаи:
  • за загубени, ограбени, повредени или унищожени пратки;
  • за върнати пощенски пратки, когато липсват мотиви за недоставянето им;
  • при неспазване на срока за доставка на пратки;
  • за всички случаи, в които потребителите считат, че са нарушени правата им съгласно тези ОУ.
 2. Право на рекламация имат:
  • От момента на приемане на пратката от Оператора до момента на нейното доставяне – подателят на пратката, а след доставянето й – получателят;
  • До доставяне на пратката получателят има право на рекламация и/или обезщетение, само когато има писмено съгласие от подателя;
  • След доставяне на пратката, подателят има право на Рекламация и/или обезщетение, само когато има писмено съгласие от получателя.
 3. Операторът не носи отговорност:
  • за повреждане или унищожаване на пратки в резултат на непреодолима сила;
  • когато пощенски пратки не могат да бъдат издирени поради унищожаване на служебните документи за тях от непреодолима сила;
  • когато повреждането или унищожаването на пощенските пратки е настъпило по вина на подателя или произтича от естеството на съдържанието на пощенските пратки;
  • за пощенски пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, които по тази причина са били конфискувани или унищожени от компетентните органи по установения ред;
  • когато поради непълен или погрешен адрес пощенската пратка е доставена на друго лице;
  • когато подателите или получателите не са предявили писмена рекламация в срока по т. 29.
 4. В случай, че подателят на пратка до адрес на получател е посочил непълен/неточен адрес, имейл или телефон за връзка с получателя, Операторът не е обвързан с предварително обявения срок на доставка на пратката и известяването за доставка.
 5. Операторът носи отговорност за преки щети (вреди) по пратката, но не и за непреки щети (пропуснати ползи).
 6. Рекламацията може да се приеме от Оператора като основателна единствено и само тогава, когато са изпълнени условията по т. 29 – 33 от настоящите Общи условия и са представени необходимите документи, определени от Оператора, а именно:
  • Констативен протокол по образец на Оператора, съставен в момента на получаване на пратката и двустранно подписан от служител на Оператора и потребител (подател или получател);
  • Рекламационно писмо (в случаите, когато е съставено такова).
 7. Рекламация за липсваща или повредена част от съдържанието на пратка или забавена доставка се удостоверява със съставяне на констативен протокол в момента на получаване на пратката, подаден сигнал към Оператора и/или рекламационно писмо, подадено от рекламанта. Операторът е длъжен да осигури възможност за проверка на състоянието и съдържанието на пратката от Получателя.
 8. Обезщетението по рекламации е, както следва:
  • За забавени пратки:
   • Обезщетението за забавени пратки се определя от Оператора и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не по-малко от предплатената цена за услугата (в случай, че има такава), и не повече от 10 (десет) пъти стойността на пощенската услуга.
  • За изгубени, унищожени или ограбени пратки:
   • Обезщетението за изгубени, унищожени или ограбени пратки без обявена стойност се определя от Оператора и е в размер не по-малко от предплатената цена за услугата (в случай, че има такава), и до 10 (десет) пъти стойността на пощенската услуга.
   • Обезщетението за изгубени, унищожени или ограбени пратки с обявена стойност се определя от Оператора, като по негова преценка се изплаща парично обезщетение до размера на обявената стойност или се предава аналогична стока.
   • Определения:

– „Изгубена пратка“ е пратка, която не е доставена на потребителя.

– „Ограбена пратка“ е пратка, при която липсва част от съдържанието й или цялото й съдържание.

– „Унищожена пратка“ е пратка, чието съдържание така е увредено, че не може да бъде използвано по предназначение.

 • За частично повредени или частично липсващи (изгубени, унищожени или ограбени) пратки:
  • Обезщетението за повреда или липса на част от съдържанието на пощенска пратка без обявена стойност се определя от Оператора и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от 10 (десет) пъти стойността на пощенската услуга.
  • Обезщетението за повреда или липса на част от съдържанието на пощенска пратка с обявена стойност се определя от Оператора и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от обявената стойност.
  • Повредена пратка е пратка, чиято цялост е нарушена.
 1. Обявена стойност и действителна стойност на нанесената щета:
  • За обявена стойност на пратката се приема стойността, посочена от подателя на пратката при изпращането й. При остойностяването се прилага принципът – стойността на стоката е стойността, с която би могла да се възстанови.
  • За действителна стойност на нанесената щета се приема тази, с която би могло да се възстанови пратката във вида, в който е предадена за превоз. При различия във възможните стойности за възстановяване се приема най-ниската.
 2. Операторът е длъжен, след представяне на нужните документи, описани в т. 34 (ако са съставени такива), в срок от 14 (четиринадесет) работни дни да уведоми рекламанта за резултата по рекламацията. В случаите, в които на рекламанта ще бъде изплатено обезщетение, Операторът изготвя и предоставя възм
 3. При изплатено обезщетение от Оператора, равно на стойността на стоката по рекламация, Операторът става собственик на рекламираната стока. Рекламантът се задължава да я предаде на Оператора преди изплащане на обезщетението, описано в двустранното споразумение.
 4. Срокът на изплащане на обезщетения от страна на Оператора е 10 (десет) работни дни от датата на подписаното двустранно споразумение между Оператора и рекламанта за размера на приетия от Оператора иск. Споразумението се изпраща до рекламанта от Оператора ведно с уведомително писмо за приключване на рекламацията.

 

Раздел ХI: Ред за решаване на спорове

 

 1. Споровете между потребителите и Оператора се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
0 ПРОДУКТ