Общи условия за дистанционни покупки на артикули

Общи условия за дистанционни покупки на артикули

Последно обновяване: 02.09.2020 г.

Настоящият документ съдържа условията, при които може да продавате Артикули на „Тавекс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Дружеството“ или „Ние“). Моля, прочетете внимателно тези общи условия („Условията”), преди да започнете процедурата по продажба на Артикули от Електронния магазин на Тавекс.

 1. ДЕФИНИЦИИ

Освен ако изрично не е посочено друго, използваните в настоящите Условия думи и изрази ще имат следното значение:

„Артикули“ или „Продукти“ са:

 • “Златни Артикули“ или „Златни Продукти“ – златни бижута, монети, кюлчета и други изделия със или от злато, които отговарят едновременно на следните условия:
 • Имат чистота над 8 карата, проба 333;
 • Собственост са на Клиента и последният може еднолично да се разпорежда с тях.
 • „Инвестиционни Златни Артикули“ или „Инвестиционни Златни Продукти“ – златни изделия с инвестиционен характер от портфолиото на Тавекс, които отговарят едновременно на следните условия:

– Предлагат се за продажба от Тавекс онлайн чрез електронния магазин, находящ се на Сайта, към момента на завършване на Заявката;

– Намират се в оригиналните си опаковки, които са с ненарушена цялост;

– Имат чистота над 8 карата, проба 333;

Собственост са на Клиента и последният може еднолично да се разпорежда с тях.

„Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана чрез Сайта, с цел да осигури на Клиента възможността да продава Продукти, използвайки електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние.

„Сайт“ е уебсайтът www.tavex.bg. Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от Тавекс.

„Клиент“ е потребител на Сайта, който прави Заявки за продажба на Артикули. Клиент може да бъде дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, или юридическо лице, което е собственик е на Артикулите и притежава право самостоятелно да се разпорежда с тях.

„Тестване за златно съдържание“ е процедура, която се извършва под камера от служител на Дружеството съгласно установени вътрешнофирмени правила, и която по необходимост включва нарушаване на цялостта на Артикула:

 • При Златните Артикули процедурата по Тестване за златно съдържание се извършва задължително при закупуването на всеки един такъв Артикул;
 • При Инвестиционните Златни Артикули процедурата по Тестване за златно съдържание не се извършва задължително при закупуването на всеки един такъв Артикул, но може да бъде извършена по преценка на Дружеството в случай на възникнало съмнение относно автентичността или цялостта на Артикула или неговата опаковка.

„Оглед (на Инвестиционен Златен Артикул/Продукт)“ е процедура, която се извършва под камера от служител на Дружеството съгласно установени вътрешно фирмени правила и критерии за покупка на Инвестиционни Златни Продукти от продуктовия каталог на Тавекс. Техническите характеристики, които се съблюдават при проверка на такива Продукти, са следните:

– Дименсии, в т.ч. дължина и ширина / диаметър, както и дебелина на самия Продукт;

– Изработка на Продукта – детайли, прецизност на надписите и изображенията върху него;

– Параметри на сертификата/опаковката, в т.ч. дименсии на опаковката; задължителни реквизити, като сериен номер, рафинерия, грамаж, чистота на златото; дизайн на опаковката – цветове, шрифтове и детайли.

„Електронен магазин“ представлява определена/и страница/и на Сайта, на които Клиентите могат да правят Заявки.

„Количка“ е място на Сайта, където Клиентите съхраняват Артикули преди да направят Заявка.

„Заявка“ е индивидуалната заявка за продажба на Артикулите, налични във Вашата Количка. Заявката представлява покана за оферта от страна на Клиента за продажба на Продукт/и, която не е обвързваща за Тавекс. Тавекс има право да направи или да откаже да направи Оферта на Клиента за закупуване на Артикулите. За сключване на договор между Тавекс и Клиента е необходимо да настъпят условията по чл. 6 (2).

„Предварителна Стойност на Артикулите” е общата стойност на Артикулите във Вашата Количка в момента на завършване на Заявката, изчислена автоматично, вземайки предвид:

 • За Златните Артикули – посочените от Вас ориентировъчни чистота и тегло на всеки един от Артикулите, и цената на грам злато със съответната чистота в момента на завършването на Заявката.
 • За Инвестиционните Златни Артикули – избраният от Вас вид на всеки един от Артикулите, и неговата цена „Купува“ на Сайта в момента на завършването на Заявката.

„Окончателна Стойност на Артикулите“ е точната стойност на изпратените от Вас и получени от Тавекс Артикули, претеглени, подложени на Оглед и/или Тествани за златно съдържание от служител на Дружеството, по цената, определена съгласно правилата на чл. 5 (6) от настоящите Общи условия.

„Транзакционни такси“ са допълнителни разходи, различни от Предварителната и Окончателната Стойност на Артикулите, свързани с доставката на избраните Артикули до Тавекс и/или до Клиента, тяхната застраховка, както и с обработването на Заявката.

„Потвърждение” е процесът, при който Дружеството потвърждава на Клиента, че направената от него Заявка е получена. След получаване на Потвърждение за Заявка, същата не може да бъде отказана от Клиента. Потвърждението за получена Заявка не поражда задължение за Дружеството да отправи Оферта до Клиента.

„Оферта“ е волеизявлението на Тавекс, представляващо предложение за сключване на договор и съдържащо неговите съществени условия, а именно: точно измерените от Дружеството тегло и чистота (чрез претегляне, Оглед и/или Тестване за златно съдържание) на всеки Артикул, цените им, определени по правилата на чл. 5 (6), Окончателните Стойности на Артикулите, тяхната обща Окончателна Стойност и Транзакционните такси. Офертата се изпраща от e-mail gold@tavex.bg на електронната поща, предоставена от Клиента в Заявката.

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАВЕКС

(1) Основната дейност на Тавекс включва обмен на валута и работа с благородни метали и изделия с и от тях.

(2) Тавекс е вписано в следните публични регистри:

(i) Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Регистърът се води от Министерството на икономиката, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 04032;

(ii) Регистър на лицата, осъществяващи дейност като обменни бюра. Регистърът се води от НАП, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 1386.

(3) Контрол върху дейността на Тавекс осъществяват:

(i) Министърът на икономиката, Министърът на финансите и Национална агенция за приходите – във връзка със задълженията, произтичащи от Валутния закон и актовете по неговото прилагане, относими към дейността на Тавекс като обменно бюро и като лице, осъществяващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и изделия с и от тях по занятие;

(ii) Държавна агенция за национална сигурност – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Правилника за неговото прилагане;

(iii) Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни;

(iv) Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“).

(4) Дейността на Тавекс във връзка с Електронния магазин попада в обхвата на следния орган за алтернативно разрешаване на спорове: Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансови услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредит. С комисията можете да се свържете на следните контакти:

(i) Адрес: пл. Славейков 4 А, София, 1000;

(ii) Електронен адрес: adr.sosec@kzp.bg;

(iii) Уебсайт: http://www.kzp.bg;

(iv) Телефон:+35929330590

(5) Дружеството е регистрирано по ЗДДС под номер BG200779475.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

(1) Посредством Услугата, Клиентите имат възможност да продават Артикули на Дружеството. Услугата се предоставя от Тавекс срещу заплащане, при стриктно спазване на настоящите Условия.

(2) Клиентът сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са необходими на Клиента за достъп до Електронния магазин, за въвеждане параметрите на Артикули и за изпращане на Заявка.

(3) В началото на процедурата по създаване на Заявка Клиентът следва по свое усмотрение да въведе приблизителна чистота в карати и тегло в грамове на Златния Артикул/Златните Артикули, съответно да избере от портфолиото на Дружеството Инвестиционния Златен Артикул/Инвестиционните Златни Артикули, който/които желае да продаде на Дружеството. Посочените от Клиента характеристики са ориентировъчни и не задължават Тавекс да изпрати Оферта или сключи договор за продажба при такива параметри. Точна информация за характеристиките на Артикулите (вид, тегло и чистота), обвързваща Тавекс, ще бъде посочена в изпратената до Клиента Оферта, която се изготвя след претегляне, Оглед и/или Тестване на Артикулите за златно съдържание. По-подробно този процес е разгледан в чл. 8 от настоящия документ.

(4) Клиентът следва да има предвид, че цената, която вижда в своята Количка за всеки един от Артикулите, зависи от колебанията на цената на златото на финансовите пазари, върху които Тавекс не може да влияе, което е причина и за актуализацията на Сайта на цената, по която Тавекс изкупува 1 грам злато със съответната чистота, съгласно описаното в чл. 5 (5) по-долу.

(5) При продажбата на Артикули, Клиентът следва да има предвид, че публикуваната информация на Сайта не предоставя финансови и/или инвестиционни, както и данъчни и/или правни съвети и консултации. Всички изложени факти на Сайта са базирани на проучвания, осъществени от Дружеството, които Тавекс споделя с Клиентите, но които не ангажират и които нямат за цел да склонят Клиентите при вземането на инвестиционни и други лични решения, включително продажба на Артикули. Клиентът сам следва да прецени в кой момент да продаде Продуктите и Тавекс не носи отговорност за сключени от Клиента неизгодни за него сделки.

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

(1) За да направи Заявка, Клиентът трябва да въведе в съответната електронна форма всички изискуеми данни:

– имена,

– ЕГН, ЛНЧ или друг уникален личен идентификационен номер,

– адрес на електронна поща (e-mail),

– телефонен номер,

– пощенски адрес,

– номер (IBAN) на банкова сметка, която следва да е на името на Клиента и да бъде в банка, лицензирана на територията на Република България,

– Клиентът, съответно неговият законен представител или пълномощник (за юридически лица), следва да предостави на Тавекс чрез изпращане на e-mail до gold@tavex.bg и сканирано копие от официален документ за самоличност, съдържащ защитни елементи или биометрични данни, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на Клиента.

Клиенти, които имат регистрация в Сайта, могат да правят Заявки през профила си, без да е необходимо да въвеждат личната си информация за всеки конкретен случай. За целите на конкретната Заявка, преди завършването й, Клиентът има възможност да промени информацията, която е въвел при регистрацията си в Сайта. Ако за завършването на Заявката от Клиента се изискват данни, които той не е предоставил при регистрацията си в Сайта, Клиентът следва да ги въведе.

(2) Преди да завърши Заявката си, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в съответните полета на Заявката си, като използва наличните в интерфейса на Сайта техническа средства за установяване и поправяне на грешки.

(3) Преди завършване на Заявката, Клиентът следва внимателно да провери дали е предоставил точна, вярна и пълна информация. Тавекс, по своя преценка, може да използва и способи, с които да съпоставя данните и да проверява верността им. Тавекс и/или неговите партньори не носят отговорност, в случай че не могат да осъществят връзка с Клиента и/или да му вземат Артикулите по избрания от Клиента начин поради въведена от Клиента невярна, непълна или неточна информация. Тавекс има право по всяко време да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обстоятелствата, заявени при извършване на Заявката. Тавекс има право по всяко време да не разгледа Заявката, ако установи, че Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация.

(4) Преди завършване на Заявката, Клиентът следва да избере начина, по който ще изпрати Артикулите до Дружеството, а именно:

(i) Изпращане през офис на доставчик на куриерска услуга, тоест – Клиентът занася Артикулите до някой от офисите на доставчика на куриерска услуга; или

(ii) Изпращане с куриер от адреса, посочен от Клиента, тоест – представител на доставчика на куриерската услуга взема Артикулите от адреса, посочен от Клиента.

(5) Преди да направи своята Заявка, с натискане на бутона „Завършете Заявката“, Клиентът следва валидно да декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за дистанционни покупки на артикули, а така също и с Политиката за поверителност на личните данни, предоставяни от потребители на уебсайта www.tavex.bg във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, чрез тикване на чекбокс, непосредствено до активни линкове, от които са достъпни съответните документи, като тези линкове трябва да бъдат натиснати, преди да е възможно тикването на чекбокса. Страниците, на които Клиентът ще бъде препратен след натискане на съответния линк по предходното изречение, ще му позволят да свали и запази документите на своето устройство и, съответно, да ги достъпва и възпроизвежда във вида, в който са били приети от Клиента. До момента на натискане на бутона „Завършете Заявката“ Клиентът може да се връща назад и да променя своите данни и параметрите на Артикулите. С изпълнението на предвидените до тук стъпки и натискането на бутона, Клиентът отправя покана за оферта до Тавекс, за продажба на описаните от него Артикули, както е предвидено в чл. 6(1), изр. трето, която ще доведе до сключване на договор, след като се изпълнят условията съгласно чл. 6 (2) от настоящия документ.

 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

(1) Заплащането на продадените от Клиента Артикули се извършва по банков път.

(2) Получаването на покана за оферта чрез Електронния магазин или физическото получаване на Артикулите от Тавекс само по себе си не поражда задължение за Дружеството да изпрати Оферта на Клиента, доколкото не са налице другите условия, а именно, Клиентът да е представил декларация за произход на средствата и/или други документи, когато такива са необходими съгласно действащото законодателство и/или настоящите Общи условия. В случай, че на Клиента не бъде изпратена Оферта поради неизпълнение на някое от горните условия, изпратените от Клиента Арикули подлежат на връщане на Клиента за негова сметка.

(3) Посочената при попълване на Заявката банкова сметка е задължително да бъде на името на лицето, чиито данни са посочени в Заявката, и да бъде в банка, лицензирана на територията на Република България. В противен случай, Тавекс има право да не изпрати Оферта на Клиента или да отложи заплащането на Артикулите до момента, в който му бъде предоставена банкова сметка, отговаряща на горепосочените изисквания.

(4) Когато Клиентът изпраща Артикулите по куриер към Тавекс, той следва да се легитимира пред представителя на доставчика на куриерската услуга с официален документ за самоличност, съдържащ защитни елементи или биометрични данни, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на Клиента. В противен случай, както доставчикът на куриерската услуга, така и Тавекс, имат право да откажат да приемат Артикулите.

(5) Цените на златото се актуализират на всеки 20 (двадесет) минути спрямо движението на котировките на международните финансови пазари. Цената на грам на златните Артикули със съответната чистота, както и цените на Инвестиционните Златни Артикули, които се намират във Вашата Количка, се актуализира на всеки 20 (двадесет) минути. С приемането на настоящите Условия, Клиентът потвърждава и приема, че цената на заявен и намиращ се в Количката Артикул може да се промени, ако Заявката не бъде завършена и въведена в рамките на 20 (двадесет) минути от зареждането й (т.е. от момента, в който съответният Артикул бъде поставен във Вашата Количка). Цената на въведените от Клиента Артикули се посочва на видно за Клиента място в Заявката, преди тя да бъде завършена.

(6) Независимо от начина на доставка по чл. 7 (1) (i) или чл. 7 (2) (ii) (от офис или от адрес), когато завършването на Заявката и предаването и на куриер са се случили на една и съща дата, при пресмятане на Окончателната Стойност на Артикулите се използва цената за грам злато със съответната чистота / цената на съответния Инвестиционен Златен Артикул от Заявката, тоест се запазва същата цена, по която е изчислена Предварителната Стойност на Артикулите.

Когато завършването на Заявката и предаването на куриер са се случили на различни дати, за пресмятане на Окончателната Стойност на Артикулите се използва цената за грам злато със съответната чистота / цената на съответния Инвестиционен Златен Артикул, актуална към датата на получаване на Артикулите от Тавекс.

(7) Транзакционните такси варират в зависимост от спецификата на индивидуалната Заявка, посочените от Клиента чистота и тегло на Златните Артикули / избраните от клиента видове Инвестиционни Златни Артикули и избрания начин за изпращане на Артикулите до Тавекс. Тавекс работи при преференциални условия с доставчиците на куриерски услуги, като предоставя договорените търговски отстъпки и на своите Клиенти. По този начин, използвайки посредничеството на Тавекс, Клиентът заплаща по-малко за куриерската услуга, отколкото ако заяви и заплати такава от свое име.

(8) Цената за доставка се определя в зависимост от населеното място и обявената стойност на пратката, а тази стойност – от заявените от клиента чистота и тегло на Златните Артикули / от избраните от клиента видове Инвестиционни Златни Артикули. Тъй като застраховката на пратката е процент от обявената стойност, е много важно Клиентите да не надценяват Артикулите си.

(9) Всички Транзакционни такси се посочват на видно за Клиента място в Заявката, преди тя да бъде завършена.

(10) Всички Транзакционните такси са за сметка на Клиента и тяхната стойност следва да бъде заплатена от Клиента на доставчика на куриерската услуга без опция за възстановяването им от страна на Тавекс.

(11) В случай на заплащане на Транзакционни такси от Тавекс ЕООД, тяхната стойност ще бъде приспадната от Окончателната Стойност на Артикулите, дължима на Клиента.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ТАВЕКС И КЛИЕНТА

(1) Съдържащата се в Заявката информация за Артикули представлява предложение за отправяне на оферта, насочено от Клиента към Тавекс. Клиентът прави покана за оферта за продажба на даден Артикул със завършването на Заявката си съгласно настоящите Условия, както е описано в чл. 4(5) по-горе. Направените по този начин покани за оферта не са обвързващи за Тавекс и Тавекс има право да направи Оферта на Клиента или не, по своя собствена преценка.

(2) Изпращането от Тавекс на Потвърждение за получена Заявка, съответно получаването на такова Потвърждение от Клиента, не води до възникване на договор между Тавекс и Клиента. Такъв ще се счита за сключен при изпълнението на всяко от следните условия, което от тях настъпи най-късно: (i) предоставяне от Клиента на декларация за произход на средствата и/или други документи, когато е приложимо, (ii) писмено потвърждение от Клиента, изпратено чрез съобщение на електронната поща на Тавекс (gold@tavex.bg) като отговор на получената клиентска Oферта, (iii) доставка и предаване на изпратените от Клиента Артикули на Тавекс. Комуникацията по предходното изречение следва да е осъществена чрез размяна на електронни съобщения между gold@tavex.bg и адреса, посочен от Клиента в съответната Заявка.

(3) Собствеността върху Артикулите преминава от Клиента върху Тавекс в момента на заплащането им.

Рисковете от случайното погиване и увреждане на Артикулите преминават от Клиента върху Тавекс в момента на предаването им на Тавекс.

Когато се наложи връщане на Артикулите към Клиента за сметка на последния, то рисковете от случайното им погиване и увреждане преминават от Тавекс върху Клиента в момента на предаването им на Клиента. В тези случаи Тавекс изпраща Артикулите с допълнителни услуги обявена стойност и застраховка на пратката, които са за сметка на Клиента. Поради характера и спецификата на Артикулите, в случаите на връщане на такива към Клиента поради неосъществена сделка, Тавекс не предлага опцията за преглед на пратката, преди тя да бъде заплатена.

(4) Договорът между Тавекс и Клиента във връзка с дистанционната покупка на Артикули се състои от:

(i) настоящите Условия, достъпни тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/;

(ii) направената от Клиента Заявка;

(iii) изпратената от Тавекс Оферта; и

(iv) изпратеното от Клиента по e-mail потвърждение на Офертата.

Клиентът има възможност да съхрани и/или възпроизведе посочените документи на хартиен или на електронен носител.

(5) Договорът (и съставящите го документи) се сключва на български език.

 1. ДОСТАВКА

(1) Клиентът има право да избере начина, по който да изпрати до Тавекс заявените от него Артикули, а именно:

(i) Вземане от посочен от Клиента в Заявката адрес в рамките на България посредством партньорските куриери, с които Тавекс работи. За извършване на куриерски услуги партньор на Тавекс е „Еконт Експрес“ ООД, като Тавекс има право, по своя преценка да смени използвания от него доставчик на куриерски услуги.

(ii) Занасяне до офис на съответния доставчик на куриерска услуга. Информация относно клоновата мрежа на „Еконт Експрес“ ООД може да намерите тук: http://www.econt.com/offices/.

(2) Всяка пратка изпратена до Тавекс или обратно до Клиента и съдържаща Артикули пътува с обявена стойност (Предварителната Стойност на Артикулите) и застраховка. По този начин пратките са защитени и при загуба по време на пътя, Клиентът ще получи застрахователната стойност на пратката.

(3) Артикулите по всяка направена от Клиента Заявка се изпращат в отделна пратка. Не е възможно Артикулите по повече от една Заявка да бъдат комбинирани в една пратка.

(4) Артикулите могат да бъдат предадени на представител на доставчика на куриерската услуга само от лицето, чиито данни са посочени при изпращането на Заявката. Партньорът на Тавекс, който ще вземе Вашите Артикули, ще го направи единствено и само след като потвърди Вашата самоличност посредством идентификационния документ, посочен в Заявката.

(5) Когато Клиентът е юридическо лице, Артикулите могат да бъдат предадени от законния представител на юридическото лице или негов пълномощник, снабден с изрично пълномощно. Клиентът трябва да предостави пълномощно на Тавекс преди Артикулите да бъдат заплатени от Дружеството. Продуктите ще бъдат приети от лицето, посочено в Заявката, след като представи документа си самоличност, посочен в Заявката.

(6) В случаите, когато пратката ще бъде взета от адрес, намиращ се в населено място, в което доставчикът на куриерската услуга има офис, се прилага следното:

– Ако Клиентът направи Заявка за посещение от куриер на адрес преди 15.00 ч. в работен ден, Клиентът ще бъде посетен от представител на доставчика на куриерската услуга в същия работен ден.

– В случай, че Заявката за посещение от куриер на адрес е направена в работен ден, но след 15.00 ч., Клиентът ще бъде посетен от представител на доставчика на куриерската услуга на следващия работен ден.

За населени места, в които куриерът партньор на Тавекс няма офис, срокът за посещение от куриер е до 3 (три) работни дни.

Заявки, направени в събота, неделя, почивни и празнични дни, се обработват от Тавекс и респективно от доставчика на куриерската услуга в първия следващ работен ден.

(7) Стандартното време, необходимо на доставчика на куриерската услуга за доставка на изпратената от Вас пратка, е един работен ден, считано от деня на предаване на пратката от Вас на куриера, независимо дали това се е случило на адрес или в офис на куриера партньор.

 

 1. ДЕЙСТВИЯ НА ТАВЕКС СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАЯВКАТА. ПОЛУЧАВАНЕ НА АРТИКУЛИТЕ. ПРЕТЕГЛЯНЕ, ОГЛЕД, ТЕСТВАНЕ ЗА ЗЛАТНО СЪДЪРЖАНИЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И ОКОНЧАТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА АРТИКУЛИТЕ. ИЗПРАЩАНЕ НА ОФЕРТА.

(1) Тавекс няма да разглежда завършена от Клиента Заявка, ако:

(i) Посочената в Заявката банкова сметка не е на името на лицето, чиито данни са посочени в Заявката, или не е в банка, лицензирана на територията на Република България;

(ii) При избор на начин на изпращане на Артикулите до Тавекс чрез вземането им от куриер от посочен от Клиента адрес представител на доставчика на куриерската услуга не намери Клиента на посочения в Заявката адрес;

(iii) Клиентът направи Заявка извън работното време на административния офис на Тавекс, а именно между 9:00 часа и 18:00 часа, след което борсовата цена на заявените от Клиента Артикули се измени с или над 3% в началото на следващия работен ден;

(iv)Нормалното функциониране на Електронния магазин на Тавекс е нарушено поради технически проблеми;

(v) Клиентът/ неговият пълномощник откаже да се идентифицира при предаване на Артикулите на представител на доставчика на куриерската услуга;

(vi) Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация при изпращане на Заявката си;

(vii) Когато е приложимо, Клиентът не представи документ за самоличност, декларация за произход на средствата, пълномощно или друг документ, който му е поискан от служител на Тавекс, в срок от 3 (три) работни дни след получаване на Потвърждение. В този случай, ако Клиентът е изпратил Артикулите към Тавекс и те са получени, същите ще бъдат върнати обратно на Клиента за негова сметка;

(viii) Стойността на Заявката надхвърля определен лимит;

(ix) В други случаи, по преценка на Дружеството;

(x) В други случаи, посочени в настоящите Условия.

(2) В случаите по чл. 8 (1) (i), (ii), (v), (vi), и (vii) разходите за транспорт и всички други разходи, направени от Тавекс, са за сметка на Клиента.

(3) В случай, че Заявката е завършена и не са налице горепосочените хипотези, но не е получено сканирано двустранно копие на документ за самоличност на e-mail gold@tavex.bg, то Клиентът ще получи телефонно обаждане относно това на подадения от него в Заявката номер, тъй като процесът не може да бъде продължен без наличието на този документ.

(4) В случай, че Клиентът се занимава по занятие с търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с благородни метали, продава Продуктите с цел извършване на търговска или професионална дейност или при сключване на договора с Тавекс действа в рамките на своята търговска или професионална дейност, то съгласно българското законодателство той следва да издаде на Тавекс придружаващ данъчно-счетоводен документ (фактура), който следва да бъде изпратен на e-mail gold@tavex.bg.

 

(5) При обработването на Заявката има вероятност от Клиента да бъдат поискани и следните допълнителни документи:

(i) декларация за произход на средствата и други декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му, както и допълнителни документи, доказващи декларирания произход на средствата;

(ii) пълномощно, ако Клиентът е юридическо лице, което действа чрез пълномощник.

Възможно е, по преценка на Дружеството, тези документи да бъдат изискани и на хартиен носител в оригинал, като в последния случай куриерската услуга е за сметка на Клиента.

(6) След получаване на e-mail gold@tavex.bg на необходимите документи, на посочената от Клиента електронна поща се изпраща отговор, който съдържа изготвената куриерска товарителница, на база която Клиентът ще извърши предаването на заявените от него Артикули на представител на доставчика на куриерската услуга, както и видео, показващо нагледно как се извършва процесът по Тестване за златно съдържание и Остойностяване на Златни Артикули / процесът по Оглед, Тестване за златно съдържание и Остойностяване на Инвестиционни Златни Артикули.

(7) Пратката бива разопакована и свързана, посредством имената на Клиента и номерa на товарителницата, със съответната клиентска Заявка в системата на Тавекс. Тези действия се извършват под камера, като така Дружеството гарантира съдържанието на пратката пред Клиента.

(8) Артикулите се поставят поотделно един по един на специална везна, с което се определят теглата им преди процеса на Оглед и/или Тестване за златно съдържание. Тези процеси, както и претеглянето на Артикулите, също се извършват под камера. По този начин се определят параметрите, по които ще бъде пресметната Окончателната Стойност на Артикулите.

(9) Процедурата по Тестване за златно съдържание е невъзможно да бъде извършена без засягане на физическата цялост (разрязване и др.) на изпратените от Клиента Артикули и техните опаковки, ако такива са налице.

(10) След приключване с действията по ал. 7 – 8, но не по-късно от един работен ден, считано от деня на получаване на Артикулите в офис на Тавекс, Дружеството изготвя Оферта, съдържаща теглото, чистотата и Окончателната Стойност на всеки Артикул, както и тяхната Обща Окончателна Стойност и Транзакционните такси. Офертата се изпраща на електронната поща на Клиента от Заявката. Освен Офертата, в това електронно съобщение се съдържа и връзка към запис на процедурата по разопаковане, претегляне, Оглед и/или Тестване за златно съдържание на Артикулите.

(11) Клиентът следва внимателно да се запознае със съдържанието на електронното писмо по ал. 11 и да изпрати потвърждение чрез електронната поща от Заявката непосредствено след получаването й. Потвърждението може да е в свободен текст, но следва ясно, недвусмислено и окончателно да изразява волята на Клиента сделката да бъде сключена при тези параметри.

(12) В случай, че Клиентът потвърди Офертата на Тавекс, в същия работен ден Тавекс ще извърши банково плащане по личната IBAN сметка, която е посочена в Заявката. Ако Офертата е потвърдена в неработен ден, Тавекс ще извърши плащането до края на първия следващ работен ден.

Възможно е забавяне на плащането, ако Клиентът не е представил декларация за произход на средствата или други изискуеми документи, когато е приложимо, при което посочените в предходното изречение срокове се увеличават с толкова дни, с колкото Клиентът забави представянето на такава декларация, но за срок, не по-дълъг от посочения в чл. 8 (1), т. (vii) по-горе.

(13) В случай, че Клиентът не потвърди Офертата на Тавекс или не изпрати нито положителен, нито отрицателен отговор в срока на валидността на Офертата по ал. 12 по-горе, Артикулите ще бъдат изпратени обратно, с допълнителни услуги обявена стойност и застраховка, чрез куриер за сметка на Клиента.

(14) По желание на Клиента Тавекс изготвя и изпраща по електронна поща Документ за покупка, съдържащ съществените елементи на извършената сделка. Възможно е и изпращане на такъв документ на хартиен носител, с мокър подпис и печат на Тавекс, с куриерска пратка за сметка на Клиента на посочения от него в Заявката пощенски адрес.

(15) Съгласно чл. 57, т. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), съответно, чл. 12, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние („ЗПФУР“), след като договорът е сключен (така, както това е определено в чл. 6 (2)), Клиентът няма право да се откаже от договора по реда на чл. 50 от ЗЗП, съответно, чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР (т.е. без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи).

 1. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗМИП

(1) Като задължено лице по ЗМИП, Дружеството е длъжно да извършва комплексна проверка по отношение на Клиентите си и да изисква от тях да представят декларация за произход на средствата, а в определени случаи и други декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му, както и допълнителни документи, доказващи декларирания произход на средствата, преди извършването на операции или сключване на сделка с плащане по банков път на стойност над 29 100 (двадесет и девет хиляди и сто) лева.

(2) Дружеството е задължено да извършва комплексна проверка по отношение на Клиентите си и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка с плащане по банков път, които поотделно не надвишават 29 100 (двадесет и девет хиляди и сто) лева, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.

(3) При наличието на обстоятелства, при които Клиентът трябва да декларира произхода на средствата и/или да представи други документи, които са му поискани от служител на Тавекс, декларацията, съответно другите документи, трябва да бъдат попълнени, разписани, изпратени и получени от Тавекс, преди Артикулите да бъдат заплатени към Клиента. В тези случаи, срокът за тяхното заплащане се увеличава съгласно предвиденото в чл. 8 (12) по-горе.

 1. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ НА КЛИЕНТА

(1) С оглед гарантиране на правната сигурност и ограничаване на възможността за злоупотреби, от Услугата нямат право да се възползват лица, които не са собственици на Артикулите и/или които не притежават право на еднолично разпореждане с тях. Поради казаното, чрез съгласяването си с настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че е собственик на Артикулите и има пълни права самостоятелно да се разпорежда с последните.

(2) Процедурата по Тестване за златно съдържание е несъвместима със запазване на Артикулите в първоначалния им вид. Поради това, чрез съгласяването си с настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че е уведомен и съгласен цялостта на Артикулите да бъде нарушена.

(3) В случай, че Клиентът е физическо лице, чрез съгласяването си с настоящите Общи условия последният декларира, че е пълнолетен и напълно дееспособен.

(4) В случай, че Клиентът е лице, което се занимава по занятие с търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с благородни метали, продава Продуктите с цел извършване на търговска или професионална дейност или при сключване на договора с Тавекс действа в рамките на своята търговска или професионална дейност, то той следва да уведоми за това Тавекс, независимо дали е бил попитан изрично, както и да издаде придружаващ данъчно-счетоводен документ (фактура), който следва да бъде изпратен на e-mail gold@tavex.bg.

 

(5) От правата на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите могат да се възползват само лица, попадащи в легалната дефиниция за потребител, установена в пар. 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на същия закон.

 1. ИЗМЕНИЕ И ДОСТЪП ДО УСЛОВИЯТА

(1) Настоящите Условия са достъпни тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/ и се предоставят на български език.

(2) Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящите Условия, като в началото на документа ще бъде указано от коя дата е последното му обновяване. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Условията е предвидено друго. Затова Клиентът следва да проверява настоящите Условия преди извършването на всяка конкретна Заявка.

(3) За Заявки, които са завършени от Клиента, ще се прилага тази версия на Условията, която е била в сила в момента на завършването на съответната Заявка.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1) Преди да продадете Артикули чрез Електронния магазин, моля, запознайте се и с Правилата за ползване на уебсайта www.tavex.bg и Политиката за поверителност на личните данни, предоставяни от потребители на уебсайта www.tavex.bg във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта, които са достъпни тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/.

(2) Клиентът се съгласява, че, в контекста на Електронния магазин на Тавекс, Дружеството има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни, предоставяни от потребители на уебсайта www.tavex.bg във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта.

(3) В отношенията между Тавекс и Клиента, писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, попълване на поле и/или натискане на виртуален бутон в страница от Сайта със съдържание, което се попълва или избира от Клиента, и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

(4) Тавекс има правото да предостави на Клиентите промоционални условия, обвързани с продадените количества Артикули.

(5) При продажба на Артикули чрез Електронния магазин на Тавекс във връзка с промоционални (маркетинг) активности, организирани от Дружеството, освен настоящите Условия, в сила са и Общите условия и правила за участие в конкретната промоционална активност.

(6) С приемането на настоящите Условия, Клиентът се съгласява комуникацията с него  във връзка с Договора да се осъществява на български език.

(7) В случай че някоя разпоредба от настоящите Условия се окаже недействителна или неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и приложимост.

(8) В случай на противоречие между тези Условия и уговорки в специален договор между Тавекс и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

(9) По всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(10) Всички спорове, породени от настоящите Условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

 1. КОНТАКТИ

(1) Офисите на Тавекс в България се намират на следните адреси:

(i) София, бул. „Ситняково 48“, Сердика Център, ниво: -1;

(ii) София, бул. „Цариградско Шосе“ 115, THE MALL, Ниво: -2;

(iii) Пловдив, ул. „Княз Александър I“, Джумаята;

(iv) Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Grand Mall Varna, ниво: -1;

(v) София, бул. „Ал. Стамболийски“ 101, Mall Of Sofia;

(vi) Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, Галерия Мол, партер;

(vii) София, бул. „Черни Връх“ 100, Paradise Center, ниво -1;

(viii) Бургас, бул. „Транспортна“, Северна Индустриална Зона 8008, Бургас Плаза,

етаж 0.

(2) Актуална информация за работното време на офисите ни може да намерите на Сайта, на адрес: https://tavex.bg/ofisi/.

(3) За връзка с нас може да използвате и следните контакти: тел: +359 29888666, e-mail: tavex@tavex.bg.

0 ПРОДУКТ