Добавете ценово известие

Политика за веригата на доставки

„Тавекс“ ЕООД се ангажира с отговорно и прозрачно изпълнение на всички свои задължения, произтичащи от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/821 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони) както и припознава за свои отговорности:

  • Борба срещу нарушенията на правата на човека, включително използването на детски, принудителен или задължителен труд, човешки трафик/контрабанда и робство или робство, независимо дали са свързани с възрастни или деца, свързани с добив, транспортиране или комерсиализация на минерали;
  • Избягване на принос към какъвто и да е конфликт;
  • Спазване на стандартите за борба с изпирането на пари (AML);
  • Спазване на стандартите за борба с финансирането на тероризма (CFT);
  • Изключване на всяка пряка или непряка подкрепа на държавни и недържавни въоръжени групи и/или незаконно действащи публични или частни сили за сигурност;
  • Избягване на подкупи и измамно погрешно представяне на произхода на благородните метали;
  • Осигуряване на плащането на данъци, такси и авторски права, дължими на правителствата;
  • Определяне на ясни правила за отговорно снабдяване;
  • Спазване на всички съответни резолюции на ООН за санкции и вътрешни закони.

Като част от нашия ангажимент за отговорно снабдяване със златни инвестиционни продукти, ние обръщаме специално внимание на прозрачната верига за доставки, като „Тавекс“ ЕООД прилага Регламент (ЕС) 2017/821 и свързаната с него надлежна проверка в приложение II на „Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони“. Дефинират се стандарти чрез „Политика относно веригата на доставки за отговорни глобални вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони на „Тавекс“ ЕООД.

Политиката на веригата за доставки е публична и е обявена на нашата интернет страница и постоянно се актуализира.

Спазването на политиката за веригата за доставки на „Тавекс“ ЕООД е обвързващо за нашите доставчици и партьори.

Отговорност е на висшето ръководство, когато вносителят от Съюза не е физическо лице, да упражнява надзор на процеса на надлежна проверка на веригата на доставки, както и да съхранява данни за това най-малко пет години;

Отговорност на всеки служител, партньор, доставчик и клиент-юридическо лице е при най-малкото съмнение за риск, че във веригата на доставки на „Тавекс“ ЕООД може да попадне продукт с произход конфликти и високорискови зони да съобщят писмено на ръководството на „Тавекс“ ЕООД на следния електронен адрес : tavex@tavex.bg

„Тавекс“ ЕООД работи само с проверени и международно признати доставчици(вносители), за които има много доказателства, че прилагат принципи за отговорна и прозрачна верига на доставки. С повечето си доставчици(вносители) „Тавекс“ ЕООД поддържа многогодишни бизнес отношения.

Основните продукти, с които търгува „Тавекс“ ЕООД са с източник от LBMA – сертифицирани доставчици (рафинерии), за който има общодостъпни одитните доклади от трети страни за съответствие по чл.5, чл. 4 във връзка с чл.6 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/821 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.

Във връзка с нуждата за проследимост на веригата на доставки по чл. 4, точка „Ж“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/821 на всяко ниво от всяка доставка се пази налична информация за търговско наименование на продуктите, вид, име и адрес на доставчика(вносителя от Съюза), произход на продукта(рафинерия-ако е приложимо и не е общоизвестно или съдържащо се в името на продукта). То този начин на всеки един етап може да се засече риск/нарушение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/821 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.

При идентифициране и на най-малкия риск нашите доставчици да търгуват с засегнати от конфликти и високорискови зони или нарушават други общоприети етични принципи, бизнес отношенията се прекратяват до отхвърляне на съмнението.