Условия за ползване

Последно обновяване: 26.06.2019 г.

Правила за ползване на уебсайта www.tavex.bg

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
Въведение

Тази електронна страница съдържа условията, при които можете да осъществявате достъп до (зареждане на) уебсайта www.tavex.bg („Сайтът”), в качеството си на негов потребител („Потребител”), да използвате услугите и да разглеждате материалите, които се предоставят чрез него (включително чрез версия за мобилен браузър, доколкото такава е налична). Моля, прочетете внимателно тези правила за ползване („Правилата”), преди да започнете да използвате Сайта.

С достъпа до и използването на Сайта, Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от настоящите Правила и всички техни последващи допълнения и изменения и потвърждавате това съгласие всеки път, когато влезете в Сайта. Правилата определят Вашите и нашите права, задължения и отговорности по отношение на достъпа Ви до и използването на Сайта. Ако не приемате тези Правила, моля не използвайте услугите, предоставяни чрез www.tavex.bg, и преустановете достъпа си до Сайта незабавно.

Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Тавекс” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Дружеството“ или „Ние“).

Правилата регулират отношенията между и имат обвързващо действие спрямо Вас, като Потребител на Сайта, и Тавекс. Правилата не регулират каквито и да било взаимоотношения между самите Потребители на Сайта.

Определени части/ сегменти/ модули от Сайта или услуги, предоставяни чрез него, могат да съдържат други условия, да изискват да приемете определени допълнителни условия, или да въведете специфични за тези части/ модули/ сегменти или услуги данни. При противоречие или несъответствие между настоящите Правила и условията, които следва да приемете, за да използвате други части/ сегменти/ модули на Сайта или услуги, предоставяни чрез него, последните ще имат предимство, като е Ваше задължение да се запознаете с тях.

 

Обща информация за Тавекс

(1) Основната дейност на Тавекс включва обмен на валута и работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.

(2) Тавекс е вписано в следните публични регистри:
(i) Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Регистърът се води от Министерството на икономиката, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава
Удостоверение № 04032;
(ii) Регистър на лицата, осъществяващи дейност като обменни бюра. Регистърът се води от НАП, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 1386.

(3) Контрол върху дейността на Тавекс осъществяват:
(i) Министърът на икономиката, Министърът на финансите и Национална агенция за приходите – във връзка със задълженията, произтичащи от Валутния закон и актовете по неговото прилагане, относими към дейността на Тавекс като обменно бюро и като лице, осъществяващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие;
(ii) Държавна агенция за национална сигурност – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за неговото прилагане;
(iii) Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни;
(iv) Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на потребителите.

(4) Тавекс е регистрирано по ЗДДС под номер BG200779475.

Потребители на сайта

(1) Потребителите на Сайта могат да бъдат юридически лица и дееспособни физически лица, навършили 18 години, които попадат в една от следните категории:
(i) Нерегистрирани Потребители;
(ii) Регистрирани Потребители

(2) Нерегистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта свободно и без заплащане:
(i) Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси, съдържащи се в различните секции на Сайта, включително, но не само, новини, статии, информация за валутни курсове и др., които са налични на Сайта по преценка на Тавекс;
(ii) Закупуване на артикули от електронния магазин на Тавекс, достъпен чрез Сайта;
(iii) Други услуги, които могат да бъдат налични на Сайта по еднолична преценка на Тавекс.

(3) Регистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта:
(i) Съхранение на клиентска информация – тази услуга дава възможност за по-бързо и лесно финализиране на процеса по поръчка на артикули от електронния магазин на Тавекс. По този начин, на Потребителя не се налага да въвежда многократно личната си информация (имена, адрес за доставка, банката от която предпочита за извършва плащането, в случай на избор за плащане по банков път). С оглед на клиентската сигурност, Тавекс не съхранява информация за разплащателните (дебитни и кредитни) карти на Потребителите;
(ii) Добавяне на артикули от електронния магазин на Тавекс в категория „Любими“ – тази услуга дава възможност на Потребителя да следи изменението в цената на избрани от него артикули и да ги закупи в най-подходящия момент;
(iii) Възможност за достъп до информация за текущи и предстоящи промоционални активности;
(iv) Възможност за преглед на дейността на Потребителя – тази услуга дава възможност на Потребителите да получат детайлна информация за предходни техни поръчки, направени чрез електронния магазин на Тавекс;
(v) Ексклузивен достъп до блога на Тавекс – тази услуга дава възможност за получаване на съдържание, преди да е общодостъпно, в блога на Тавекс на адрес www.tavex.bg/blog.

(4) Конкретна и подробна информация за тези и други услуги, предоставяни чрез Сайта, ще бъде публикувана своевременно на Сайта. Тавекс няма задължение да Ви информира по какъвто и да било друг начин за услуги, които организира или предоставя посредством Сайта.

(5) Регистрацията в Сайта е безплатна Ако за определена услуга, предоставяна чрез Сайта, Потребителят следва да извърши плащане, това ще бъде изрично указано на Сайта.

(6) Регистрацията се осъществява директно чрез Сайта, като се попълни минималният обем от задължителна информация, съгласно регистрационната форма.

(7) След завършване на процеса на регистрация, всеки Потребител може да влиза в своя профил в Сайта, чрез въведения при регистрацията адрес на електронна поща и парола („Данни за достъп”). Данните за достъп ще Ви бъдат предоставени по електронен път, на въведения от Вас електронен адрес, и профилът Ви ще се активира веднага щом ги потвърдите чрез електронна препратка в писмото, с което сте уведомени за извършената регистрация.

(8) Профилът Ви в Сайта ще бъде създаден от Тавекс въз основа на информацията, която сте въвели при регистрацията си. Вие се задължавате да предоставяте точна, пълна, вярна и актуална информация при регистрацията Ви в Сайта и при необходимост да я актуализирате. Тавекс не носи отговорност за точността и верността на тази информация. Тавекс си запазва правото временно да блокира достъпа Ви до Сайта или да заличи профила Ви, ако се окаже, че предоставената от Вас информация е непълна, невярна или неточна, както и по всякакви други съображения.

(9) Всеки Потребител е длъжен да опазва сигурността на своите Данни за достъп, да ги третира като поверителни и да не ги разкрива на трети лица. Вие носите отговорност за всякакви действия, извършени през Вашия профил, независимо дали сте ги одобрили или не. В случай на загуба/ кражба на Данните за достъп или в случай на неправомерното им използване, се задължавате своевременно да уведомите Тавекс. Тавекс не носи отговорност за каквито и да е претърпени вреди или пропуснати ползи, възникнали поради изгубени и/ или откраднати Данни за достъп или осъществен неоторизиран достъп до Вашия профил.

(10) Регистриран за целите на сайта Потребител може да заличи регистрацията си като заяви желанието си посредством съответната форма за изтриване на потребителска регистрация. Тавекс се задължава да заличи потребителския профил в срок от 7 (седем) календарни дни. Заличаването на потребителската регистрация, премахва потребителските данни от Сайта, но Тавекс запазва информацията за реализираните продажби на Потребителя в съответствие с изискванията на данъчното законодателство и на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Правила за допустимо използване на сайта

(1) Можете да използвате Сайта ни единствено за законни цели и в съответствие с настоящите Правила и други документи, приложими към услугите, предоставяни чрез Сайта. Не можете да използвате Сайта ни:
(i) по начин, който нарушава приложими местни, национални или международни закони или правила;
(ii) по начин, който е незаконен или измамен, или пък има незаконна или измамна цел или ефект;
(iii) с цел или резултат нанасяне на вреда или опит за нанасяне на вреда на Тавекс, на други Потребители или на каквито и да е трети лица;
(iv) за прехвърляне, публикуване на Сайта или възлагане изпращането на нежелани или неправомерни търговски, рекламни или промоционални материали, непоискани съобщения, нежелана поща или други форми на подобно въздействие (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), както и за получаване на достъп до ресурси на други Потребители, включително кражба на Данни за достъп до Сайта, използване на недостатъци в системите, с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж;
(v) за въвеждане в Сайта, умишлено прехвърляне на данни, изпращане или публикуване на материали, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, програми, които спират да функционират след определена дата (time-bombs), софтуер, заразяващ компютрите с рекламни съобщения (spyware), атаки за отказ от услуги (denial-of-service attacks), програми за следене на използването от даден Потребител клавиши (“keystroke loggers”), шпионски софтуер (adware), спуфинг (IP spoofing) и всякакви други „злонамерени” или вредни програми или компютърни кодове (malware), предназначени да упражнят вреден ефект върху функционирането на Сайта или услугите, които се предоставят чрез него, или на нормалната работа на останалите Потребители;
(vi) за изпращане, получаване, публикуване, изтегляне, използване или повторно използване на материали за цели, които не са разрешени от настоящите Правила.

(2) Вие също така приемате:
(i) да не възпроизвеждате, дублирате, копирате или препредавате каквито и да е части от Сайта в противоречие със законовите изисквания или с разпоредбите на настоящите Правила;
(ii) да не осъществявате неправомерен и неразрешен достъп, да не променяте, повреждате или прекъсвате:
-части от Сайта или от неговото съдържание;
-сървъри, оборудване или мрежа, на които се съхранява или които са свързани със Сайта;
-бази данни, свързани със Сайта;
-услугите, достъпни на Сайта;
-софтуер, използван за оперирането/ защитата на Сайта; или
-оборудване, мрежа или софтуер, притежавани или използвани от трети лица.
(iii) да не извършвате действия, насочени към деактивиране, увреждане или преодоляване на мерките, използвани от Тавекс или трето лице за защита на Сайта, услугите и материалите, които се предоставят чрез него, както и на свързани с тях сървъри, системи и друго оборудване;
(iv) да не използвате никакви технически средства, скриптове, програмни езици, софтуер или други методи за намеса в нормалната работа на Сайта или на останалите Потребители, нито да се опитвате да дешифрирате, де-компилирате, разпространявате или препрограмирате какъвто и да е софтуер, който обхваща или който представлява част/ сегмент или модул от Сайта;
(v) да не възпроизвеждате или разпространявате частично или изцяло дизайна и/или съдържанието на Сайта без предварителното писмено съгласие на Тавекс, нито пък да го ползвате, променяте, публикувате, за каквито и да е търговски цели, както и да не го използвате за създаване на производни творби/ произведения;
(vi) да не извличате информация от Сайта, като използвате ботове (bots), уеб-паяци (spiders), уеб-краулъри (crawlers) и други подобни ръчни или автоматични устройства;
(vii) при регистрацията си в Сайта, да подавате точна, вярна и коректна информация за себе си и да актуализирате своевременно вече публикувана информация;
(viii) при използване услугите на Сайта, включително, но не само, при публикуване на съдържание на Сайта или Ваше участие във форуми, блогове, чат стаи или при осъществяванa по какъвто и да е друг начин комуникация с други Потребители чрез Сайта, да не публикувате, изпращате и предавате материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, измамно, неприлично, оскърбително, клеветническо, обидно, опозоряващо, порнографско, нецензурно съдържание или материали, които подтикват към използване на насилие или други противозаконни или неморални действия, или накърняващи честта и достойнството на други Потребители или доброто име и репутация на Тавекс;
(ix) да не публикувате, изпращате и предавате материали, които съдържат вируси или други компютърни програмни методи или елементи, които вредят или осъществяват намеса в система, данни или информация;
(x) да не публикувате, изпращате и предавате материали, които нарушават авторски и сродни права, права върху търговски марки и други права на интелектуална собственост, както и правото на личен живот и неприкосновеност или други права на трети лица или които водят до нарушаване на приложим закон;
(xi) да не публикувате, изпращате и предавате лична информация за други лица без тяхното съгласие;
(xii) да не публикувате, изпращате и предавате материали, които се отнасят до конкуренти на Тавекс или до сайтове и услуги, подобни на Сайта и предоставяните на него услуги, без предварителното разрешение на Тавекс;
(xiii) да не използвате достъпната на Сайта лична информация на други Потребители за цели, различни от посочените в настоящите Правила, както и да не смущавате нормалната работа и да не оказвате каквато и да е форма на тормоз или безпокойство върху останалите Потребители, включително, но не само, чрез изпращане на неразумно голям брой съобщения или съобщения със заплашително, опозоряващо, обидно, непристойно или неприлично съдържание;
(xiv) да не регистрирате повече от един профил, както и да не регистрирате профил, използвайки данните на трето лице и да не се опитвате да се представите за друго лице, като използвате Данни за достъп на друго лице.

(3) Моля да имате предвид, че нарушение на някоя от горепосочените разпоредби може да представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство.

Интелектуална собственост

(1) Сайтът и неговото съдържание, включително, но не само, текст, дизайн, структура, софтуер, включително back-end код, снимки, илюстрации, графики, звук, са собственост на Тавекс и/ или на неговите партньори, клиенти, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители, и са защитени с авторско право и други права на интелектуална собственост, съгласно българското законодателство и съответните международни конвенции и нерегламентираното им използване е закононарушение, което влече гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност.

(2) Нямате право да променяте, видоизменяте или изтривате никакви материали, търговски марки или други фирмени знаци или каквато и да е част от съдържанието на Сайта или хартиените или дигитални копия на материали, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин и нямате право, без съгласието на Тавекс, да използвате, публикувате, разпространявате, предавате, излъчвате илюстрации, фотографии, видео или аудио материали или графични материали.

(3) Без съгласието на Тавекс имате право да използвате, разглеждате, изтегляте, копирате, възпроизвеждате или отпечатвате текстово или графично съдържание от Сайта само ако е за Ваше лично ползване с нетърговска цел.

(4) Всички права на собственост върху търговски марки и услуги, в това число логото, поставени на Сайта, принадлежат и ще продължат да принадлежат на Тавекс или на неговите партньори, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители. Нямате право да използвате такива търговски марки за каквито и да е цели.

(5) С публикуването/изпращането на материали, обекти на интелектуална собственост, Потребителят:
(i) потвърждава, че е единствен и изключителен титуляр на правата върху публикуваното/изпратено съдържание или че притежава необходимите за целта права, съгласия и лицензии, както и че разполагането на такова съдържание на Сайта и/или неговото изпращане и/или неговото използване в съответствие с настоящите Условия не нарушава правата на трети лица;
(ii) ако това е необходимо за предоставяне на достъпните чрез Сайта услуги, отстъпва на Тавекс неизключително право да използва публикуваните/изпратените материали, като ги записва, съхранява, възпроизвежда, копира, променя, разпространява, включително да предлага достъп до неограничен брой лица до тях, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избран от всеки от тях, без за това да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за нуждите на и във връзка с предоставянето на достъпните чрез Сайта услуги за времето, за което съдържанието, качено от съответния Потребител, е налично на Сайта, както и в разумен срок след премахването или изтриването му; и
(iii) предоставя на всички останали Потребители на Сайта неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което публикуваното съдържание е налично на Сайта, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.

Достъп до сайта

(1) Потребителят сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са необходими на Потребителя за достъп до Сайта.

(2) Тавекс запазва правото си да оттегли или да промени услугите, предоставяни, чрез Сайта, както и да преустановим или ограничим достъпа до него, без предварително предупреждение. Не носим отговорност, ако по някаква причина Сайтът не е достъпен в даден момент или за даден период. Достъпът до Сайта може да бъде спрян временно и без предизвестие в случай на повреда в системата, профилактика, поддръжка или ремонт, или по причини извън контрола на Тавекс.

(3) Ние се стремим да обновяваме Сайта редовно и можем да променяме съдържанието му по всяко време, включително да редактираме цялата информация, публикувана на Сайта. Материалите на Сайта може да са загубили своята актуалност по всяко време и ние нямаме задължението да ги актуализираме. Тавекс не носи отговорност за пълнотата, точността, полезността и актуалността на материалите, публикувани на Сайта.

(4) Достъпът до и използването на Сайта е на Ваш риск. Ние бихме могли да осигуряваме връзки (хиперлинкове) от Сайта към други сайтове или ресурси на трети лица, както и рекламни банери. Тези връзки са само за Ваше удобство и Ваша информация. Ние нямаме контрол над тези сайтове и ресурси и Тавекс не поема отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, информацията или мненията, които те съдържат, нито за политиките за поверителност на личните данни и условията за ползване на тези сайтове. Тавекс не поема отговорност и за вреди или загуби, възникнали в резултат от ползването им. Ако разглеждате такива свързани сайтове, Вие поемате риска за това. Препоръчваме ви проверка на условията за ползване на всеки сайт, който посещавате.

(5) Сайтът е достъпен чрез Интернет. Ползването на Интернет е на Ваш риск и подлежи на всички приложими национални и международни закони и разпоредби. Тавекс не носи отговорност за информация или услуги, получени от Вас по Интернет.

(6) Макар че Дружеството полага необходимите усилия да гарантира, че Сайтът не съдържа или разпространява грешки, вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти и е непрекъсваем, ние не даваме гаранция за това. Препоръчително е да проверявате за вируси всички материали, изтеглени от Сайта, и редовно да проверявате за присъствие на вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти. Ние не носим отговорност за загуби или вреди, причинени от разпространена атака за отказ на услуга (denial-of-service attack), вирус или какъвто и да е друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други притежавани от Вас материали, поради използването на нашия Сайт или поради сваляне на материали, публикувани на него или свързан с него сайт.

 

Хиперлинкове към сайта

(1) Ваши сайтове могат да съдържат връзки към нашата основна страница при условие, че този начин не накърнявате и не се възползвате от нашата репутация и не нарушавате наши авторски права или други права на интелектуална собственост. Подобни връзки не следва да подсказват каквато и да форма на обвързаност, партньорство, взаимоотношения, одобрение, лиценз или подкрепа от наша страна, когато такива не съществуват.

(2) Нямате право да поставяте хиперлинкове към Сайта в сайтове, които не Ви принадлежат, които нямате право да управлявате или да публикувате съдържание на тях.

(3) Ваши сайтове могат да съдържат връзка само към основната (заглавната) страница на Сайта, а не и към други негови части. Запазваме си правото да оттеглим разрешение за поставяне на връзки към Сайта по всяко време и без предупреждение. Ако желаете да ползвате материали от нашия Сайт по начин, различен от посочените по-горе, моля обърнете се към нас на посочените по-долу контакти.

Права на Тавекс

(1) В случай на нарушаване на настоящите Правила, както и по всякакви други съображения, които Тавекс счита за основателни, Тавекс си запазва правото, без да има такова задължение, по своя инициатива или след сигнал от Потребител, да предприеме следните действия, без преди това да отправя предупреждение:
(i) незабавно, временно или окончателно преустановяване на достъпа до Сайта;
(ii) незабавно, временно блокиране или окончателно изтриване на Вашия профил;
(iii) незабавно, временно или окончателно редактиране/ премахване на всякакви съобщения, коментари или други материали, качени, изпратени или публикувани от Вас или през Вашия профил на Сайта;
(iv) докладване на определени Ваши действия на съответните право-охранителни органи;
(v) съдебно преследване за възстановяване на всички разходи (включително, но не само, съответните административни и правни разходи) в резултат от нарушението.

(2) Тавекс има право на обезщетение за всички вреди, включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите Правила.

(3) Тавекс може да разкрие Ваша лична информация, когато това се изисква по закон или когато това е необходимо за реализиране на законните интереси на Тавекс или на трето лице.

 

Отговорност

(1) Ние полагаме максимални усилия и разумно старание на Сайта да предоставяме вярна, пълна и точна информация. Въпреки това, използването на Сайта, материалите и услугите, които се предоставят чрез него, както и всякакви решения, които Вие или друго лице взима на база на наличната информация в Сайта и/ или при взаимодействието Ви с други Потребители, са на Ваш риск. Тавекс не поема отговорност за това, че Вие или друго лице, сте се доверили на материали, публикувани на Сайта и/ или за това, че сте предприели определени действия въз основа на информацията, налична в Сайта.

(2) Публикуваната информация на Сайта не предоставя финансови и/или инвестиционни, както и данъчни и/или правни съвети и консултации. Всички изложени факти на Сайта са базирани на проучвания осъществени от Дружеството, които Тавекс споделя с Потребителите, но които не ангажират и които нямат за цел да склонят Потребителите при вземането на инвестиционни и други лични решения.

(3) Освен в предвидените по Закона за мерките срещу изпиране на пари или в друг закон случаи, Тавекс няма задължение да проверява Потребителите преди тяхната регистрация, да преглежда техните профили, да контролира материалите, коментарите и всякакво друго съдържание, което публикуват на Сайта или изпращат до други Потребители. Тавекс не носи отговорност за пълнотата, точността, полезността, актуалността или каквито и да е други характеристики на това съдържание. Всякакви мнения, коментари, съвети, становища, информация, изявления и др., изразени или предоставени от Потребители на Сайта, са тези на съответните автори, а не на Тавекс. Това не засяга правата на Тавекс, по свое усмотрение, да направи такъв преглед/ проверка, както и да предприеме някое от действията, посочени в чл. 8(1), в случай че поведението на Потребител или съдържанието на материали, публикувани на/изпратени чрез Сайта, не отговаря на изискванията на настоящите Правила.

(4) Всякаква комуникация и взаимодействия между Потребителите (посредством Сайта, ако това е приложимо, размяна на електронни съобщения или по какъвто и да е друг начин), е на тяхна отговорност. Тавекс не носи отговорност за действията на Потребителите. Вие сами трябва да вземете необходимите предпазни мерки при взаимодействието си с други Потребители или с трети лица, с които контактувате в резултат от използването на Сайта и на услугите, предоставени чрез него.

(5) Ние не носим отговорност спрямо Вас или спрямо трето лице за вреди, претърпени във връзка с достъпа до Сайта или във връзка с ползването или резултатите от ползването на Сайта, други свързани с него сайтове и материали, публикувани на него (включително загуба на данни, печалби, доходи или приходи или бизнес, загуба на очаквани спестявания или увреждане на доброто име), дори въпросната загуба или вреда да е била предвидима за нас или възможността за нея да ни е била съобщена, освен ако вредите са настъпили в резултат на наш умисъл или груба небрежност.

(6) Ние изключваме в максимално разрешената от приложимия закон степен всякакъв вид договорна и деликтна отговорност за точността, актуалността, полезността, надеждността, съответствието, качеството или пълнотата на Сайта (по отношение на която не даваме никакви гаранции) или по друг начин произтичаща от Вашия достъп до и използване на Сайта, от невъзможност за използване или от резултатите от използването на Сайта, други сайтове, свързани с него, и публикувани материали, в това число всякакви вреди, причинени по софтуера и хардуера на Потребителите в резултат на грешки, компютърни вируси, други „злонамерени” кодове (malicious code) или вредни компоненти, произхождащи или прихванати от Сайта, както и прекъсвания във функционирането му.

(7) Сайтът и материалите на Сайта са осигурени на база „както е“ и „каквото е налично“ и (в максимално разрешената от закона степен) ние не даваме никакви и съответно изключваме всякакви изрични или подразбиращи се гаранции.

(8) Ние не гарантираме, че материалите на Сайта могат да бъдат законно четени или сваляни извън пределите на България. Достъпът до тези материали може да не е законен за определени лица или в определени държави. Ако осъществявате достъп до Сайта извън България, Вие поемате съответния риск и носите отговорността за спазване на законите на вашата юрисдикция.

 

Заключителни разпоредби

Правила за ползване на уебсайта www.tavex.bg

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тази електронна страница съдържа условията, при които можете да осъществявате достъп до (зареждане на) уебсайта www.tavex.bg („Сайтът”), в качеството си на негов потребител („Потребител”), да използвате услугите и да разглеждате материалите, които се предоставят чрез него (включително чрез версия за мобилен браузър, доколкото такава е налична). Моля, прочетете внимателно тези правила за ползване („Правилата”), преди да започнете да използвате Сайта.

С достъпа до и използването на Сайта, Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от настоящите Правила и всички техни последващи допълнения и изменения и потвърждавате това съгласие всеки път, когато влезете в Сайта. Правилата определят Вашите и нашите права, задължения и отговорности по отношение на достъпа Ви до и използването на Сайта. Ако не приемате тези Правила, моля не използвайте услугите, предоставяни чрез www.tavex.bg, и преустановете достъпа си до Сайта незабавно.

Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Тавекс” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Дружеството“ или „Ние“).

Правилата регулират отношенията между и имат обвързващо действие спрямо Вас, като Потребител на Сайта, и Тавекс. Правилата не регулират каквито и да било взаимоотношения между самите Потребители на Сайта.

Определени части/ сегменти/ модули от Сайта или услуги, предоставяни чрез него, могат да съдържат други условия, да изискват да приемете определени допълнителни условия, или да въведете специфични за тези части/ модули/ сегменти или услуги данни. При противоречие или несъответствие между настоящите Правила и условията, които следва да приемете, за да използвате други части/ сегменти/ модули на Сайта или услуги, предоставяни чрез него, последните ще имат предимство, като е Ваше задължение да се запознаете с тях.

 

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАВЕКС

(1) Основната дейност на Тавекс включва обмен на валута и работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.

(2) Тавекс е вписано в следните публични регистри:
(i) Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Регистърът се води от Министерството на икономиката, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава
Удостоверение № 04032;
(ii) Регистър на лицата, осъществяващи дейност като обменни бюра. Регистърът се води от НАП, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 1386.

(3) Контрол върху дейността на Тавекс осъществяват:
(i) Министърът на икономиката, Министърът на финансите и Национална агенция за приходите – във връзка със задълженията, произтичащи от Валутния закон и актовете по неговото прилагане, относими към дейността на Тавекс като обменно бюро и като лице, осъществяващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие;
(ii) Държавна агенция за национална сигурност – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за неговото прилагане;
(iii) Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни;
(iv) Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на потребителите.

(4) Тавекс е регистрирано по ЗДДС под номер BG200779475.

 

 1. ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА

(1) Потребителите на Сайта могат да бъдат юридически лица и дееспособни физически лица, навършили 18 години, които попадат в една от следните категории:
(i) Нерегистрирани Потребители;
(ii) Регистрирани Потребители

(2) Нерегистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта свободно и без заплащане:
(i) Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси, съдържащи се в различните секции на Сайта, включително, но не само, новини, статии, информация за валутни курсове и др., които са налични на Сайта по преценка на Тавекс;
(ii) Закупуване на артикули от електронния магазин на Тавекс, достъпен чрез Сайта;
(iii) Други услуги, които могат да бъдат налични на Сайта по еднолична преценка на Тавекс.

(3) Регистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта:
(i) Съхранение на клиентска информация – тази услуга дава възможност за по-бързо и лесно финализиране на процеса по поръчка на артикули от електронния магазин на Тавекс. По този начин, на Потребителя не се налага да въвежда многократно личната си информация (имена, адрес за доставка, банката от която предпочита за извършва плащането, в случай на избор за плащане по банков път). С оглед на клиентската сигурност, Тавекс не съхранява информация за разплащателните (дебитни и кредитни) карти на Потребителите;
(ii) Добавяне на артикули от електронния магазин на Тавекс в категория „Любими“ – тази услуга дава възможност на Потребителя да следи изменението в цената на избрани от него артикули и да ги закупи в най-подходящия момент;
(iii) Възможност за достъп до информация за текущи и предстоящи промоционални активности;
(iv) Възможност за преглед на дейността на Потребителя – тази услуга дава възможност на Потребителите да получат детайлна информация за предходни техни поръчки, направени чрез електронния магазин на Тавекс;
(v) Ексклузивен достъп до блога на Тавекс – тази услуга дава възможност за получаване на съдържание, преди да е общодостъпно, в блога на Тавекс на адрес www.tavex.bg/blog.

(4) Конкретна и подробна информация за тези и други услуги, предоставяни чрез Сайта, ще бъде публикувана своевременно на Сайта. Тавекс няма задължение да Ви информира по какъвто и да било друг начин за услуги, които организира или предоставя посредством Сайта.

(5) Регистрацията в Сайта е безплатна Ако за определена услуга, предоставяна чрез Сайта, Потребителят следва да извърши плащане, това ще бъде изрично указано на Сайта.

(6) Регистрацията се осъществява директно чрез Сайта, като се попълни минималният обем от задължителна информация, съгласно регистрационната форма.

(7) След завършване на процеса на регистрация, всеки Потребител може да влиза в своя профил в Сайта, чрез въведения при регистрацията адрес на електронна поща и парола („Данни за достъп”). Данните за достъп ще Ви бъдат предоставени по електронен път, на въведения от Вас електронен адрес, и профилът Ви ще се активира веднага щом ги потвърдите чрез електронна препратка в писмото, с което сте уведомени за извършената регистрация.

(8) Профилът Ви в Сайта ще бъде създаден от Тавекс въз основа на информацията, която сте въвели при регистрацията си. Вие се задължавате да предоставяте точна, пълна, вярна и актуална информация при регистрацията Ви в Сайта и при необходимост да я актуализирате. Тавекс не носи отговорност за точността и верността на тази информация. Тавекс си запазва правото временно да блокира достъпа Ви до Сайта или да заличи профила Ви, ако се окаже, че предоставената от Вас информация е непълна, невярна или неточна, както и по всякакви други съображения.

(9) Всеки Потребител е длъжен да опазва сигурността на своите Данни за достъп, да ги третира като поверителни и да не ги разкрива на трети лица. Вие носите отговорност за всякакви действия, извършени през Вашия профил, независимо дали сте ги одобрили или не. В случай на загуба/ кражба на Данните за достъп или в случай на неправомерното им използване, се задължавате своевременно да уведомите Тавекс. Тавекс не носи отговорност за каквито и да е претърпени вреди или пропуснати ползи, възникнали поради изгубени и/ или откраднати Данни за достъп или осъществен неоторизиран достъп до Вашия профил.

(10) Регистриран за целите на сайта Потребител може да заличи регистрацията си като заяви желанието си посредством съответната форма за изтриване на потребителска регистрация. Тавекс се задължава да заличи потребителския профил в срок от 7 (седем) календарни дни. Заличаването на потребителската регистрация, премахва потребителските данни от Сайта, но Тавекс запазва информацията за реализираните продажби на Потребителя в съответствие с изискванията на данъчното законодателство и на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

 1. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

(1) Сайтът и неговото съдържание, включително, но не само, текст, дизайн, структура, софтуер, включително back-end код, снимки, илюстрации, графики, звук, са собственост на Тавекс и/ или на неговите партньори, клиенти, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители, и са защитени с авторско право и други права на интелектуална собственост, съгласно българското законодателство и съответните международни конвенции и нерегламентираното им използване е закононарушение, което влече гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност.

(2) Нямате право да променяте, видоизменяте или изтривате никакви материали, търговски марки или други фирмени знаци или каквато и да е част от съдържанието на Сайта или хартиените или дигитални копия на материали, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин и нямате право, без съгласието на Тавекс, да използвате, публикувате, разпространявате, предавате, излъчвате илюстрации, фотографии, видео или аудио материали или графични материали.

(3) Без съгласието на Тавекс имате право да използвате, разглеждате, изтегляте, копирате, възпроизвеждате или отпечатвате текстово или графично съдържание от Сайта само ако е за Ваше лично ползване с нетърговска цел.

(4) Всички права на собственост върху търговски марки и услуги, в това число логото, поставени на Сайта, принадлежат и ще продължат да принадлежат на Тавекс или на неговите партньори, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители. Нямате право да използвате такива търговски марки за каквито и да е цели.

(5) С публикуването/изпращането на материали, обекти на интелектуална собственост, Потребителят:
(i) потвърждава, че е единствен и изключителен титуляр на правата върху публикуваното/изпратено съдържание или че притежава необходимите за целта права, съгласия и лицензии, както и че разполагането на такова съдържание на Сайта и/или неговото изпращане и/или неговото използване в съответствие с настоящите Условия не нарушава правата на трети лица;
(ii) ако това е необходимо за предоставяне на достъпните чрез Сайта услуги, отстъпва на Тавекс неизключително право да използва публикуваните/изпратените материали, като ги записва, съхранява, възпроизвежда, копира, променя, разпространява, включително да предлага достъп до неограничен брой лица до тях, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избран от всеки от тях, без за това да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за нуждите на и във връзка с предоставянето на достъпните чрез Сайта услуги за времето, за което съдържанието, качено от съответния Потребител, е налично на Сайта, както и в разумен срок след премахването или изтриването му; и
(iii) предоставя на всички останали Потребители на Сайта неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което публикуваното съдържание е налично на Сайта, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.

 

 1. ДОСТЪП ДО САЙТА

(1) Потребителят сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са необходими на Потребителя за достъп до Сайта.

(2) Тавекс запазва правото си да оттегли или да промени услугите, предоставяни, чрез Сайта, както и да преустановим или ограничим достъпа до него, без предварително предупреждение. Не носим отговорност, ако по някаква причина Сайтът не е достъпен в даден момент или за даден период. Достъпът до Сайта може да бъде спрян временно и без предизвестие в случай на повреда в системата, профилактика, поддръжка или ремонт, или по причини извън контрола на Тавекс.

(3) Ние се стремим да обновяваме Сайта редовно и можем да променяме съдържанието му по всяко време, включително да редактираме цялата информация, публикувана на Сайта. Материалите на Сайта може да са загубили своята актуалност по всяко време и ние нямаме задължението да ги актуализираме. Тавекс не носи отговорност за пълнотата, точността, полезността и актуалността на материалите, публикувани на Сайта.

(4) Достъпът до и използването на Сайта е на Ваш риск. Ние бихме могли да осигуряваме връзки (хиперлинкове) от Сайта към други сайтове или ресурси на трети лица, както и рекламни банери. Тези връзки са само за Ваше удобство и Ваша информация. Ние нямаме контрол над тези сайтове и ресурси и Тавекс не поема отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, информацията или мненията, които те съдържат, нито за политиките за поверителност на личните данни и условията за ползване на тези сайтове. Тавекс не поема отговорност и за вреди или загуби, възникнали в резултат от ползването им. Ако разглеждате такива свързани сайтове, Вие поемате риска за това. Препоръчваме ви проверка на условията за ползване на всеки сайт, който посещавате.

(5) Сайтът е достъпен чрез Интернет. Ползването на Интернет е на Ваш риск и подлежи на всички приложими национални и международни закони и разпоредби. Тавекс не носи отговорност за информация или услуги, получени от Вас по Интернет.

(6) Макар че Дружеството полага необходимите усилия да гарантира, че Сайтът не съдържа или разпространява грешки, вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти и е непрекъсваем, ние не даваме гаранция за това. Препоръчително е да проверявате за вируси всички материали, изтеглени от Сайта, и редовно да проверявате за присъствие на вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти. Ние не носим отговорност за загуби или вреди, причинени от разпространена атака за отказ на услуга (denial-of-service attack), вирус или какъвто и да е друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други притежавани от Вас материали, поради използването на нашия Сайт или поради сваляне на материали, публикувани на него или свързан с него сайт.

 

 1. ХИПЕРЛИНКОВЕ КЪМ САЙТА

(1) Ваши сайтове могат да съдържат връзки към нашата основна страница при условие, че този начин не накърнявате и не се възползвате от нашата репутация и не нарушавате наши авторски права или други права на интелектуална собственост. Подобни връзки не следва да подсказват каквато и да форма на обвързаност, партньорство, взаимоотношения, одобрение, лиценз или подкрепа от наша страна, когато такива не съществуват.

(2) Нямате право да поставяте хиперлинкове към Сайта в сайтове, които не Ви принадлежат, които нямате право да управлявате или да публикувате съдържание на тях.

(3) Ваши сайтове могат да съдържат връзка само към основната (заглавната) страница на Сайта, а не и към други негови части. Запазваме си правото да оттеглим разрешение за поставяне на връзки към Сайта по всяко време и без предупреждение. Ако желаете да ползвате материали от нашия Сайт по начин, различен от посочените по-горе, моля обърнете се към нас на посочените по-долу контакти.

 

 1. ПРАВА НА ТАВЕКС

(1) В случай на нарушаване на настоящите Правила, както и по всякакви други съображения, които Тавекс счита за основателни, Тавекс си запазва правото, без да има такова задължение, по своя инициатива или след сигнал от Потребител, да предприеме следните действия, без преди това да отправя предупреждение:
(i) незабавно, временно или окончателно преустановяване на достъпа до Сайта;
(ii) незабавно, временно блокиране или окончателно изтриване на Вашия профил;
(iii) незабавно, временно или окончателно редактиране/ премахване на всякакви съобщения, коментари или други материали, качени, изпратени или публикувани от Вас или през Вашия профил на Сайта;
(iv) докладване на определени Ваши действия на съответните право-охранителни органи;
(v) съдебно преследване за възстановяване на всички разходи (включително, но не само, съответните административни и правни разходи) в резултат от нарушението.

(2) Тавекс има право на обезщетение за всички вреди, включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите Правила.

(3) Тавекс може да разкрие Ваша лична информация, когато това се изисква по закон или когато това е необходимо за реализиране на законните интереси на Тавекс или на трето лице.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

(1) Ние полагаме максимални усилия и разумно старание на Сайта да предоставяме вярна, пълна и точна информация. Въпреки това, използването на Сайта, материалите и услугите, които се предоставят чрез него, както и всякакви решения, които Вие или друго лице взима на база на наличната информация в Сайта и/ или при взаимодействието Ви с други Потребители, са на Ваш риск. Тавекс не поема отговорност за това, че Вие или друго лице, сте се доверили на материали, публикувани на Сайта и/ или за това, че сте предприели определени действия въз основа на информацията, налична в Сайта.

(2) Публикуваната информация на Сайта не предоставя финансови и/или инвестиционни, както и данъчни и/или правни съвети и консултации. Всички изложени факти на Сайта са базирани на проучвания осъществени от Дружеството, които Тавекс споделя с Потребителите, но които не ангажират и които нямат за цел да склонят Потребителите при вземането на инвестиционни и други лични решения.

(3) Освен в предвидените по Закона за мерките срещу изпиране на пари или в друг закон случаи, Тавекс няма задължение да проверява Потребителите преди тяхната регистрация, да преглежда техните профили, да контролира материалите, коментарите и всякакво друго съдържание, което публикуват на Сайта или изпращат до други Потребители. Тавекс не носи отговорност за пълнотата, точността, полезността, актуалността или каквито и да е други характеристики на това съдържание. Всякакви мнения, коментари, съвети, становища, информация, изявления и др., изразени или предоставени от Потребители на Сайта, са тези на съответните автори, а не на Тавекс. Това не засяга правата на Тавекс, по свое усмотрение, да направи такъв преглед/ проверка, както и да предприеме някое от действията, посочени в чл. 8(1), в случай че поведението на Потребител или съдържанието на материали, публикувани на/изпратени чрез Сайта, не отговаря на изискванията на настоящите Правила.

(4) Всякаква комуникация и взаимодействия между Потребителите (посредством Сайта, ако това е приложимо, размяна на електронни съобщения или по какъвто и да е друг начин), е на тяхна отговорност. Тавекс не носи отговорност за действията на Потребителите. Вие сами трябва да вземете необходимите предпазни мерки при взаимодействието си с други Потребители или с трети лица, с които контактувате в резултат от използването на Сайта и на услугите, предоставени чрез него.

(5) Ние не носим отговорност спрямо Вас или спрямо трето лице за вреди, претърпени във връзка с достъпа до Сайта или във връзка с ползването или резултатите от ползването на Сайта, други свързани с него сайтове и материали, публикувани на него (включително загуба на данни, печалби, доходи или приходи или бизнес, загуба на очаквани спестявания или увреждане на доброто име), дори въпросната загуба или вреда да е била предвидима за нас или възможността за нея да ни е била съобщена, освен ако вредите са настъпили в резултат на наш умисъл или груба небрежност.

(6) Ние изключваме в максимално разрешената от приложимия закон степен всякакъв вид договорна и деликтна отговорност за точността, актуалността, полезността, надеждността, съответствието, качеството или пълнотата на Сайта (по отношение на която не даваме никакви гаранции) или по друг начин произтичаща от Вашия достъп до и използване на Сайта, от невъзможност за използване или от резултатите от използването на Сайта, други сайтове, свързани с него, и публикувани материали, в това число всякакви вреди, причинени по софтуера и хардуера на Потребителите в резултат на грешки, компютърни вируси, други „злонамерени” кодове (malicious code) или вредни компоненти, произхождащи или прихванати от Сайта, както и прекъсвания във функционирането му.

(7) Сайтът и материалите на Сайта са осигурени на база „както е“ и „каквото е налично“ и (в максимално разрешената от закона степен) ние не даваме никакви и съответно изключваме всякакви изрични или подразбиращи се гаранции.

(8) Ние не гарантираме, че материалите на Сайта могат да бъдат законно четени или сваляни извън пределите на България. Достъпът до тези материали може да не е законен за определени лица или в определени държави. Ако осъществявате достъп до Сайта извън България, Вие поемате съответния риск и носите отговорността за спазване на законите на вашата юрисдикция.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1) Настоящите Правила са публикувани тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

(2) Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/ или допълва настоящите Правила. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Правилата не е предвидено друго. Ако продължите да използвате Сайта и предоставяните чрез него услуги, дори еднократно след извършване на промени по него, ще считаме, че сте приели промените в Правилата. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Правилата, тъй като те са обвързващи за Вас. Правилата могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Тавекс не носи отговорност, ако даден Потребител не се е запознал с последния актуален вариант на настоящите Правила. В случай че променените Правила не са приемливи за Вас, моля преустановете използването на Сайта и на услугите, предоставяни чрез него.

(3) Тавекс запазва правото си да прави последващи промени, да видоизменя, допълва, премества или изтрива части от или да добавя части/ модули/ сегменти, както и да активира, променя или деактивира услуги на Сайта по всяко време с или без предупреждение.

(4) В случай че някоя разпоредба от настоящите Правила се окаже недействителна или неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и приложимост.

(5) Спрямо настоящите Правила се прилагат законите на Република България. Всички спорове между Тавекс и Потребителите, възникнали във връзка с Условията, ще се решават в дух на добра воля, чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд.

 

 1. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Моля, преди да извършите покупки чрез електронния магазин на Тавекс, достъпен чрез Сайта, запознайте се с нашите Общи условия за извършване на дистанционни продажби, които се намират тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Моля, преди да използвате услугите на Сайта, запознайте се и с нашата Политика за поверителност на лични данни, която е достъпна тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

(2) Потребителят се съгласява, че при предоставяне на наличните на Сайта услуги, Тавекс има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.

 

 1. КОНТАКТИ С ТАВЕКС

(1) Всеки Потребител, който иска изпрати сигнал за друг Потребител или за материал, публикуван на Сайта, или иска да изрази мнение по отношение на настоящите Правила, може да изпрати лично съобщение до администратор на Сайта в секция „Помощ” или на електронен адрес: info@tavex.bg.

(2) Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги на Сайта, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение в секцията „Помощ” или на електронен адрес: info@tavex.bg.

(3) За връзка с нас може да използвате и следния телефон: +359 29888666.

(4) Информация за офисите на Тавекс може да намерите на следния адрес: https://tavex.bg/ofisi/

 

Електронен магазин

Моля, преди да извършите покупки чрез електронния магазин на Тавекс, достъпен чрез Сайта, запознайте се с нашите Общи условия за извършване на дистанционни продажби, които се намират тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

Лични данни

(1) Моля, преди да използвате услугите на Сайта, запознайте се и с нашата Политика за поверителност на лични данни, която е достъпна тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

(2) Потребителят се съгласява, че при предоставяне на наличните на Сайта услуги, Тавекс има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.

Контакти с Тавекс

(1) Всеки Потребител, който иска изпрати сигнал за друг Потребител или за материал, публикуван на Сайта, или иска да изрази мнение по отношение на настоящите Правила, може да изпрати лично съобщение до администратор на Сайта в секция „Помощ” или на електронен адрес: info@tavex.bg.

(2) Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги на Сайта, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение в секцията „Помощ” или на електронен адрес: info@tavex.bg.

(3) За връзка с нас може да използвате и следния телефон: +359 29888666.

(4) Информация за офисите на Тавекс може да намерите на следния адрес: https://tavex.bg/ofisi/


Общи условия за дистанционни продажби

ИЗТЕГЛЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ В PDF ФОРМАТ
Въведение

Настоящият документ съдържа условията, при които може да закупувате Артикули от Електронния магазин на „Тавекс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475(по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Дружеството“ или „Ние“). Моля, прочетете внимателно тези общи условия („Условията”), преди да закупите Артикули от Електронния магазин на Тавекс.

 

Дефиниции

Освен ако изрично не е посочено друго, използваните в настоящите Условия думи и изрази ще имат следното значение:

 

„Артикули“, „Продукти“, или „Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

 

„Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана чрез Сайта, с цел да осигури на Клиента възможността да закупува Продукти и/или услуги, използвайки електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние.

„Сайт“ е уебсайтът www.tavex.bg. Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от Тавекс.

 

„Клиент“ е потребител на Сайта, който прави Поръчки за Артикули. Клиент може бъде дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, или юридическо лице.

 

„Електронен магазин“ представлява определена/и страница/и на Сайта, на които Клиентите могат да разглеждат Артикули и да правят Поръчки.

 

„Кошница“ е място на Сайта, където Клиентите избират/съхраняват Артикули от Електронния магазин на Тавекс преди да направят Поръчка.

 

„Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избраните Артикули, налични във Вашата Кошница. Поръчката представлява оферта от страна на Клиента за закупуване на Продукт/и, която не е обвързваща за Тавекс. Тавекс има право да приеме или да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка. За сключване на договор между Тавекс и Клиента е необходимо Поръчката да бъде приета от Дружеството.

 

„Стойност на Артикулите” е общата стойност на Артикулите във Вашата Кошница в момента на финализиране на Поръчката.

 

„Транзакционни такси“ са допълнителни разходи, различни от Стойността на Артикулите във Вашата Кошница, свързани с доставката на избраните Артикули до Клиента, тяхната застраховка, както и с обработването на Поръчката.

 

„Стойност на Поръчката” е общата стойност на Поръчката, която Клиентът трябва да заплати. В нея са включени Стойността на Артикулите, всички свързани Транзакционни такси, както и всички дължими данъци и такси.

 

„Потвърждение” е процесът, при който Дружеството потвърждава на Клиента, че направената от него Поръчка е получена. След получаване на Потвърждение за Поръчка, същата не може да бъде отказана от Клиента. Потвърждението за получена Поръчка не е равнозначно на нейното приемане от Дружеството.

 

„Приемане“ – Приемане по отношение на подадена от Клиент Поръчка ще се счита, че е налице и, съответно, ще се счита, че Тавекс и Клиента са сключили договор за покупко-продажба по отношение на Артикулите, предмет на такава Поръчка, от момента на тяхната доставка и предаване на Клиента,доколкото са изпълнени и другите предвидени в настоящите Условия изисквания.

 

Обща информация за Тавекс
 • Основната дейност на Тавекс включва обмен на валута и работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.

 

 • Тавекс е вписано в следните публични регистри:
 • Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Регистърът се води от Министерството на икономиката, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава
  Удостоверение № 04032;
 • Регистър на лицата, осъществяващи дейност като обменни бюра. Регистърът се води от НАП, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 1386.

 

 • Контрол върху дейността на Тавекс осъществяват:
 • Министърът на икономиката, Министърът на финансите и Национална агенция за приходите – във връзка със задълженията, произтичащи от Валутния закон и актоветепо неговото прилагане, относими към дейността на Тавекс като обменно бюро и като лице, осъществяващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие;
 • Държавна агенция за национална сигурност – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Правилника за неговото прилагане;
 • Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни;
 • Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“).

 

 • Дейността на Тавекс във връзка с Електронния магазин попада в обхвата на следния орган за алтернативно разрешаване на спорове: Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансови услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредит. С комисията можете да се свържете на следните контакти:
 • Адрес: пл. Славейков 4 А, София, 1000;
 • Електронен адрес: sosec@kzp.bg;
 • Уебсайт: http://www.kzp.bg;
 • Телефон:+35929330590

 

 • Дружеството е регистрирано по ЗДДС под номер BG200779475.
Характеристики на услугата
 • Посредством Услугата, Клиентите имат възможност да закупуват Артикули от Електронния магазин. Услугата се предоставя от Тавекс срещу заплащане, при стриктно спазване на настоящите Условия.

 

 • Клиентът сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са необходими на Клиента за достъп до Електронния магазин, за преглед и избор на Артикули и за изпращане на Поръчка.

 

 • Подробна информация за характеристиките на Артикулите (тегло, номинал, диаметър, проба, тираж, цена и др.) е публикувана на Сайта. Клиентът следва да има предвид, че мерната единица за тегло на благородни метали е „тройунция“. При използването на мерна единица „унция“ в Сайта се има предвид „тройунция“ – една „тройунция“ („унция“) има равностойността на 31.1035 грама. Също така трябва да се има предвид, че снимките на Продукти в Сайта са само илюстративни и не е задължително Продуктите да изглеждат по начин, абсолютно идентичен с изобразения на снимките.

 

 • Клиентът следва да има предвид, че цените на Артикулите зависят от колебанията на финансовите пазари, върху които Тавекс не може да влияе, което е причина и за актуализацията на техните цени на Сайта съгласно описаното в чл. 5(7)по-долу.

 

 • При покупката на Артикули, Клиентът следва да има предвид, че публикуваната информация на Сайта не предоставя финансови и/или инвестиционни, както и данъчни и/или правни съвети и консултации. Всички изложени факти на Сайта са базирани на проучвания, осъществени от Дружеството, които Тавекс споделя с Клиентите, но които не ангажират и които нямат за цел да склонят Клиентите при вземането на инвестиционни и други лични решения, включително покупка на Артикули. Клиентът сам следва да прецени в кой момент да закупи Продуктите и Тавекс не носи отговорност за сключени от Клиента неизгодни за него сделки.

 

Предоставяне на услугата и технически стъпки по сключване на договора
 • За да направи Поръчка, Клиентът трябва да въведе в съответната електронна форма всички изискуеми данни (имена, адрес за доставка, банката от която предпочита да извърши плащането, в случай на избор за плащане по банков път и др.). В случаите на закупуване на чуждестранна валута чрез Сайта и направен избор за плащане по банков път, Клиентът следва да предостави на Тавекс и сканирано копие от официален документ за самоличност, съдържащ защитни елементи или биометрични данни,чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на Клиента. Клиенти, които имат регистрация в Сайта, могат да правят Поръчка през профила си, без да е необходимо да въвеждат личната си информация за всеки конкретен случай. За целите на конкретната Поръчка, преди финализирането й, Клиентът има възможност да промени информацията, която е въвел при регистрацията си в Сайта. Ако за финализирането на Поръчката от Клиента се изискват данни, които той не е предоставил при регистрацията си в Сайта, Клиентът следва да ги въведе.

 

 • Преди да финализира Поръчката си, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в съответните полета на заявката си, като използва наличните в интерфейса на Сайта техническа средства за установяване и поправяне на грешки.

 

 • Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва внимателно да провери дали е предоставил точна, вярна и пълна информация, като физическите лица следва да декларират, че имат навършени 18 (осемнадесет) години. Тавекс, по своя преценка, може да използва и способи, с които да съпоставя данните и да проверява верността им. Тавекс и/или неговите партньори не носят отговорност, в случай че не могат да осъществят връзка с Клиента и/или да му доставят Артикулите поради въведена от Клиента невярна, непълна или неточна информация. Тавекс има право по всяко време да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обстоятелствата, заявени при финализиране на Поръчката. Тавекс има право по всяко време да не разгледа/прецени Поръчката, ако установи, че Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация.

 

 • Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва да избере начина на плащане на избраните Артикули, както и начина на тяхната доставка.

 

 • Преди да направи своята Поръчка, с натискане на бутона „Поръчка със задължение за плащане“ или друга съответна недвусмислена формулировка, Клиентът потвърждава, че е уведомен, че изпълнението на Поръчката изисква плащане от негова страна. Преди да се активира този бутон, Клиентът следва валидно да декларира, че е запознат с Условията, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, чрез тикване на чекбокс, непосредствено до активен линк, от който са достъпни Условията, като този линк трябва да бъде натиснат преди да е възможно тикването на чекбокса. Страницата, на която Клиентът ще бъде препратен след натискане на линка по предходното изречение, ще му позволи да ги свали и запази на своето устройство и, съответно, да ги достъпва и възпроизвежда във вида, в който са били приети от Клиента. С изпълнението на предвидените в тази точка стъпки, Клиентът отправя оферта до Тавекс, за закупуване на избраните от него Продукти, както е предвидено в чл. 6(1), изр. второ, която ще доведе до сключване на договор, само ако тази оферта бъде приета от Дружеството.

 

 • За направената от Клиента Поръчка, Тавекс изпраща Потвърждение посредством Сайта, телефон или електронно съобщение на електронния адрес, посочен в Поръчката. Потвърждението съдържа информация за характеристиките на поръчаните Артикули, тяхната крайна цена, Транзакционни такси, избрания от Клиента начин на плащане и начин на доставка и други параметри на Поръчката, ако е приложимо. Договорът се счита за сключен съгласно предвиденото чл. 6(2)по-долу.
Цени и начин на плащане
 • Електронният магазин предоставя следните опции за заплащане на избраните от Клиента Артикули:
 • В офис на Тавекс – Клиентът може да плати в брой във всеки един от офисите на Тавекс. Информация за офисите на Тавекс в цялата страна е посоченапо-долу в Раздел „Контакти“;
 • По банков път – Тавекс има открити банкови сметки в повечето търговски банки в България. Данни за банковите сметки на Тавекс може да намерите на следния линк:https://tavex.bg/bankovi-smetki/
 • В брой – чрез наложен платеж посредством куриер. Тавекс не предлага опция за плащане на наложения платеж с дебитна/кредитна карта.

 

 • Плащане на Артикули на стойност равна или надхвърляща 10 000 (десет хиляди) лева може да се осъществява само чрез посочения в ал. (1), т. (ii)по-горе начин, поради съществуващите законови ограничения за плащане в брой.

 

 • Получаването на плащане от Тавекс не означава Приемане на Поръчката и само по себе си не поражда задължение за Дружеството да я изпълни, доколкото не са налице другите условия, а именно, Клиентът да е представил декларация за произход на средствата и/или други документи, когато такива са необходими съгласно действащото законодателство и, съответно, поръчаните от Клиента Артикули да са му били доставени и предадени. В случай, че Поръчката не бъде изпълнена, поради неизпълнение на някое от горните условия, платената от Клиента сума подлежи на възстановяване.

 

 • При избор на плащане по банков път, плащането трябва да е направено от банкова сметка на името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката. В противен случай, Тавекс има право да откаже да изпълни Поръчката и да не достави Артикулите.

 

 • Когато Клиентът заплаща Артикулите чрез виртуален ПОС терминал, плащането трябва да е направено с банкова карта, издадена на името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката. В противен случай, Тавекс има право да не изпълни Поръчката и да не достави Артикулите.

 

 • Когато Клиентът заплаща Артикулите в брой, чрез наложен платеж, той следва да се легитимира пред представителя на доставчика на куриерската услуга с официален документ за самоличност, съдържащ защитни елементи или биометрични данни,чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на Клиента. В противен случай, Тавекс има право да не изпълни Поръчката и да не достави Артикулите.

 

 • Цените на изложените на Сайта Артикули се актуализират на всеки 20(двадесет) минути спрямо движението на котировките на международните финансови пазари. Цените на Артикулите, които се намират във Вашата Кошница, се актуализират на всеки 20 (двадесет) минути. С приемането на настоящите Условия, Клиентът потвърждава и приема, че цената на заявен и намиращ се в Кошницата Продукт може да се промени, ако Поръчката не бъде финализирана и въведена в рамките на 20 (двадесет) минути от зареждането й (т.е. от момента, в който съответният Артикул бъде поставен във Вашата Кошница).Цената на избраните от Клиента Артикули се посочва на видно за Клиента място в Поръчката, преди тя да бъде финализирана.

 

 • Транзакционните такси варират в зависимост от спецификата на индивидуалната Поръчка и/или избрания начин за доставка и за плащане.

 

 • Цената за доставка се определя в зависимост от населеното място, теглото и стойността на пратката.

 

 • Всички Транзакционни такси се посочват на видно за Клиента място в Поръчката, преди тя да бъде финализирана.
Сключване на договор между Тавекс и клиента
 • Съдържащата се на Сайта информация за Артикули представлява предложение за отправяне на оферта от страна на Клиентите. Клиентът прави оферта за покупка на даден Артикул с изпращане на Поръчка съгласно настоящите Условия, както е описано в чл. 4(5)по-горе. Направените по този начин оферти не са обвързващи за Тавекс и Тавекс има право да приеме или да откаже направената оферта, по своя собствена преценка.

 

 • Изпращането от Тавекс на Потвърждение за получена Поръчка, съответно получаването на такова Потвърждение от Клиента няма силата на Приемане на Поръчката и не води до възникване на договор между Тавекс и Клиента. Такъв ще се счита за сключен при изпълнението на следните условия, което от тях настъпи най-късно: (i) плащане от Клиента на съответната сума, (ii) предоставяне от Клиента на декларация за произход на средствата и/или други документи, когато е приложимо, (iii) доставка и предаване на Артикулите на Клиента.

 

 • Собствеността върху Артикулите и рисковете от случайно им погиване и увреждане преминават от Тавекс върху Клиента в момента на предаването им на Клиента.

 

 • Договорът между Тавекс и Клиента във връзка с дистанционната продажба на Артикули се състои от:
 • настоящите Условия, достъпни тук:https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/
 • направената от Клиента Поръчка; и
 • изпратеното от Тавекс Потвърждение за получаване на направена от Клиент Поръчка.

 

Клиентът има възможност да съхрани и/или възпроизведе посочените документи на хартиен или на електронен носител.

 

 • Договорът (и съставящите го документи) се сключва на българскиезик.

 

 • Направена от Клиент оферта за закупуване на Артикули няма да се счита за приета от Тавекс, ако Артикулите, предмет на Поръчката, не бъдат доставени и предадени на Клиента в сроковете по чл. 7, точки (6)– (8).
Доставка
 • Клиентът има право да избере начина, по който да получи/да му бъдат доставени поръчаните от него Артикули, а именно:
 • Доставка до посочен от него адрес в рамките на България посредством партньорските куриери, с които Тавекс работи. За извършване на куриерски услуги партньор на Тавекс е „Еконт Експрес“ ООД, като Тавекс има право, по своя преценка да смени използвания от него доставчик на куриерски услуги. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите е до 3 000 (три хиляди) левапри плащане посредсвом наложен платеж, както и ако Стойността на Артикулите е до 9 780 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева при плащане по банков път;
 • Доставка до офис на съответния куриер. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите е до 9 780 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева при плащане посредсвом наложен платеж, както и ако Стойността на Артикулите е до 30 000 (тридесет хиляди) лева при плащане по банков път. Информация относно клоновата мрежа на „Еконт Експрес“ ООД може да намерите тук:http://www.econt.com/offices/;
 • Доставка до посочен от Клиента адрес в рамките на България посредством инкасо автомобил. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите надхвърля 30 000 (тридесет хиляди) лева. Партньор на Тавекс за осъществяване на инкасо доставки е „Вип Секюрити“ ЕООД. Тавекс има право, по своя преценка да смени използвания от него доставчик на инкасо доставки;
 • В офис на Тавекс – без ограничение в Стойността на Артикулите. Информация за офисите на Тавекс е налична в Раздел „Контакти“ по-долу.
 • Всяка пратка изпратена до Клиент и съдържаща Артикули пътува с обявена стойност (Стойността на Артикулите) и застраховка.

 

 • Артикулите по всяка направена от Клиента Поръчка се изпращат в отделна пратка. Не е възможно Артикулите по повече от една Поръчка да бъдат комбинирани в една пратка.

 

 • Доставка може да бъде получена само от лицето, чиито данни са посочени при изпращането на Поръчката. Партньорът на Тавекс, който ще достави Вашите Артикули, ще Ви предаде Артикулите единствено и само след като потвърди Вашата самоличност посредством идентификационния документ, посочен в Поръчката.

 

 • Когато Клиентът е юридическо лице, доставката може да бъде получена от законния представител на юридическото лице или негов пълномощник, снабден с изрично нотариално заверено пълномощно. Клиентът трябва да предостави нотариално завереното пълномощно на Тавекс преди поръчката да бъде изпратена. Продуктите ще бъдат предадени на лицето посочено в Поръчката, след като представи личната си карта (или друг идентификационен документ) посочен в Поръчката.

 

 • Срокът за приемане от Тавекс на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка, когато тя се извършва посредством „Еконт Експрес“ ООД, е 1 (един) работен ден, считано от момента на финализиране на Поръчката, доколкото са спазени следните условия:
 • когато плащането ще бъде направено в брой посредством услугата „наложен платеж“ – да сте получили Потвърждение, че сме получили Поръчката Ви до 15:00 (петнадесет) часа;
 • когато плащането ще бъде направено по банков път или чрез виртуален ПОС терминал – да сте получили Потвърждение, че сме получили Поръчката Ви, както и плащането по нея, до 15:00 (петнадесет) часа;
 • Когато Поръчката ще бъде доставена до офис на куриера или до адрес, намиращ се в населено място, в което куриера има такъв.

 

За населени места, в които куриерът партньор на Тавекс няма офис, срокът за доставка е до 3 (три) работни дни, при спазване на осталите 2 (две) условия за доставка.

 

Ако горепосочените условия не са изпълнени, срокът за приемане на съответната оферта се увеличава с 1 (един) работен ден.

 

 • Срокът за приемане от Тавекс на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка, когато съгласно предвидените в настоящите Условия изисквания, тя се извършва от нашия партньор – доставчик на инкасо пратки (за поръчки на стойност над 30 000 лева), е между 3 (три) и 5 (пет) работни дни, считано от момента на финализиране на Поръчката. При необходимост, наш служител ще се свърже с Вас за уточняване параметрите на доставката – адрес, дата и час.

 

 • В случай че Клиентът не е представил декларация за произход на средствата или други изискуеми документи, когато е приложимо, посочените в по-горе срокове за приемане от Тавекс на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка се увеличават с толкова дни, с колкото Клиентът забави представянето на такава декларация, но за срок, не по-дълъг от посочения в чл. 8(1), т. (xi)по-долу.

 

 • Когато Клиентът е посочил, че желае да получи Артикулите в офис на Тавекс, той може да направи това след изпълнение на изискванията по чл. 6 (2) по-горе.

 

 • Тавекс има право да промени срока за приемане на оферта в случай, че поръчаните Артикули са изчерпани към момента на Поръчката. В такъв случай, Наш служител ще се свърже с Вас в срок до 24 (двадесет и четири) часа след като сте направили своята Поръчка и ще Ви даде конкретна информация за това кога Поръчката може да бъде реализирана. Ако срокът не ви удовлетворява, а Поръчката е вече платена, Вие ще получите обратно платената от Вас сума като всички разходи (банкови такси) свързани с транзакцията ще бъдат за сметка на Тавекс.

 

 • Поради спецификата на Артикулите в Електронния магазин и техният стандартизиран характер, Тавекс не предлага опцията за преглед на пратката, преди тя да бъде заплатена.

 

 • Пратки с нарушена цялост на опаковката, както и пратки, които не съответстват на направената от Клиента Поръчка, могат да бъдат върнати на Тавекс. В тези случаи допълнителните транзакционни разходи ще бъдат за сметка на Тавекс. При наличие на увредена опаковка на пратката, Клиентът трябва своевременно да укаже това обстоятелство пред доставчика на куриерската/ на инкасо услугата.

 

 • Съгласно чл. 57, т. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), съответно, чл. 12, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние („ЗПФУР“), след като Клиентите финализират Поръчката си, те нямат право да се откажат от нея и нямат право да върнат закупените от тях Артикули по реда на чл. 50 от ЗЗП, съответно, чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР (т.е. без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи). Въпреки това, Тавекс, по своя преценка, купува всички Продукти, които предлага на Клиентите си, по определени от него цени, отговарящи на пазарните условия в момента на сделката.

 

Разглеждане, преценка и изпълнение на поръчки
 • Тавекс няма да разглежда, съответно няма да преценява и/или изпълнява финализирана от Клиента Поръчка ако:
 • Клиентът е избрал да плати по банков път и Тавекс не получи плащане от Клиента във връзка с направената от него Поръчка в срок от 2 (два) часа след финализирането на Поръчката или* плащането не е направено от банкова сметка на името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката. Ако Клиентът желае Поръчката му да бъде разгледана и преценена от Тавекс, то той трябва в същия срок да предостави платежно нареждане, от което е видно, че средствата са преведени от негова собствена към банкова сметка на Тавекс на датата, на която е направена Поръчката.

*когато Поръчката е направена извън работното време на търговските банки в България (08:30 часа до 17:30 часа) – а именно между 17:30 часа и 08:30 часа, двата часа започват да текат при започване на работното време – 08:30 часа.

 • Клиентът е избрал да плати чрез ПОС терминал на Обединена Българска Банкаи Тавекс не получи потвърждение от банката, че плащането по направената Поръчка ще може да бъде извършено. Причина за това може да бъде невалидност на въведените данни на платежната карта, недостатъчна наличност/лимит по картата или друго;
 • Клиентът е избрал да плати чрез ПОС терминал на Обединена Българска Банкаи плащането не е направено с банкова карта, издадена на името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката;
 • При избор на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до посочен от него адрес и представител на доставчика на куриерската услуга не намери Клиента или негов пълномощник, отговарящ на изискванията по чл. 7(5), на посочения в Поръчката адрес. В такъв случай, пратката ще бъде изпратена в най-близкия (до адреса на Клиента) офис на куриера, за да бъде потърсена от Клиента и ако не бъде потърсена до 24 (двадесет и четири) часа от получаването й в офис на куриера, то тя ще бъде изпратена обратно до Тавекс;
 • При избор на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до офис на доставчика на куриерската услуга и пратката не бъде потърсена от Клиента до 24 (двадесет и четири) часа от получаването й в офис на доставчика на куриерската услуга;
 • Клиентът е избрал да получи поръчаните Артикули в офис на Тавекс и пратката не бъде потърсена от Клиента до 2 (два) часа след получаване на Потвърждение за получена от Тавекс Поръчка. В случай, че Поръчката е направена извън работното време на офисите на Тавекс (10:00 часа до 22:00 часа) – а именно между 22:00 часа и 10:00 часа, двата часа започват да текат при започване работа на офисите ни – 10:00 часа;
 • Клиентът направи Поръчка извън работното време на офисите на Тавекс, а именно между 22:00 часа и 10:00 часа, след което борсовата цена на поръчаните от Клиента Артикули се измени с или над 3% в началото на следващия работен ден;
 • Нормалното функциониране на Електронния магазин на Тавекс е нарушено поради технически проблеми;
 • Клиентът/ неговият пълномощник откаже да се идентифицира при получаване на доставката;
 • Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация при изпращане на Поръчката си;
 • Когато е приложимо, Клиентът не представи декларация за произход на средствата или друг документ, който му е поискан от служител на Тавекс, в срок от 3 (три) дни след получаване на Потвърждение. В този случай, ако Клиентът е извършил плащане, сумата ще му бъде възстановена от Тавекс;
 • Стойността на Поръчката надхвърля определен лимит;
 • В други случаи, по преценка на Дружеството;
 • В други случаи, посочени в настоящите Условия.

 

 • В случаите по 8(1)(iv), (v), и (xi)разходите за транспорт, банковите такси и всички други разходи извън цената на закупените Артикули са за сметка на Клиента

 

 • При успешно получено плащане от страна на Тавекс и наличие на някое от следните обстоятелства, Тавекс има право да изпрати Клиенска пратка обратно в офис на Дружеството, където Клиентът да получи Поръчката си, в удобно за него време, съобразено с работното време на съответния офиса. Допълнително реализираните разходи за транспорт са за сметка на Клиента:
 • Клиентът е избрал доставката да бъде извършена до посочен от него адрес и представител на доставчика на куриерската услуга не намери Клиента или негов пълномощник, отговарящ на изискванията по чл. 7(5), на посочения в Поръчката адрес. В такъв случай, пратката ще бъде изпратена в най-близкия (до адреса на Клиента) офис на куриера, за да бъде потърсена от Клиента и ако не бъде потърсена до 24 (двадесет и четири) часа от получаването й в офис на куриера;
 • Клиентът е избрал доставката да бъде извършена до офис на доставчика на куриерската услуга и пратката не бъде потърсена от Клиента до 24 (двадесет и четири) часа от получаването й в офис на доставчика на куриерската услуга;
 • Клиентът е избрал доставката да бъде извършена с доставчик на инкасо пратки и пратката не може да бъде получена от Клиента по негова вина (неспазване на предварителна уговорка; Клиентът или негов пълномощник не може да бъде намерен на посочения от него адрес и др.).

 

Гаранционна отговорност съгласно ЗЗП
 • Съгласно чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите, Клиент, закупуващ Артикулите, като потребител по смисъла на 13, т. 1 отЗЗП (тоест, като физическо лице, което не придобива Продуктите с цел извършване на търговска или професионална дейност и което при сключване на договор с Тавекс действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност) има следните права:
 • Когато цялостта на опаковката, с която поръчаните артикула са изпратени е била нарушена в момента на предаването на пратката от куриера на потребителя, Клиентът има право да не приеме Поръчката и тя да бъде върната на Тавекс. За целта, Клиентът, трябва да заяви желанието си за рекламация пред представител на куриера, като в последствие предостави на Тавекс всички съпътстващи документи и доказателства, с които разполага (констативен протокол подписан от Клиента и куриера, както и снимка на пратката, доказваща наружената цялост на опаковката). В противен случай, правото за връщане на пратка с нарушена опаковка отпада.
 • Когато Клиент е получил пратка, която не съответства с направената от него поръчка, той има право да върне пратката обратно на Тавекс в рамките на 15 календарни дни след получаването и. Тавекс разполага с видео запис на пакетирането на всяка клиентска поръчка и се ангажира да извърши вътрешно проучване във връзка с всяко клиентско искане относно объркана поръчка. За да уважим првото за връщане на объркана пратка, Клиентът трябва да не е нарушил търговския вид на получените от него продукти ( https://tavex.bg/chesto-zadavani-vuprosi/). В противен случай, поръчката не може да бъде върната. Въпреки това Тавекс се ангажира да закупи въпросните артикулите при актуални пазарни цени в някой от нашите офиси.

 

 • При гореописаните обстоятелства, допълнителните транзакционни разходи (транспорт, банкови и други такси), ще бъдат за сметка на Тавекс.

 

 • Поради спецификата на стоките, които предлагаме в електронния магазин на дружеството, Тавекс не предлага опцията за преглед на пратката преди тя да стане собственост на Клиента (заплатена и предадена).

 

 • За избягване на съмнение, от горните права не могат да се ползват Клиенти, които са юридически лица или физически лица, които закупуват Продукти с цел извършване на търговска или професионална дейност или сключват договор с Тавекс действат в рамките на своята търговска или професионална дейност.
Изисквания, свързани със ЗМИП
 • Като задължено лице по ЗМИП, Дружеството е длъжно да извършва комплексна проверка по отношение на Клиентите си и да изисква от тях да представят декларация за произход на средствата и други документи преди извършването на операции или сключване на сделка на стойност:
 • над 9 700 (девет хиляди и седемстотин) лева или тяхната равностойност в чужда валута при покупка от страна на Тавекс и плащане в брой;
 • над 9 770 (девет хиляди седемстотин и седемдесет) лева или тяхната равностойност в чужда валута при продажба от страна на Тавекс и плащане в брой;
 • над 29 100 (двадесет и девет хиляди и сто) лева или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането е по банков път.

 

 • Дружеството е задължено да идентифицира Клиентите си и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 29 100 (двадесет и девет хиляди и сто) лева или тяхната равностойност в чужда валута, съответно 9 700 (девет хиляди и седемстотин) / 9 770 (девет хиляди седемстотин и седемдесет) лева или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.

 

 • При наличие на обстоятелства, при които Тавекс трябва да извърши комплексна проверка по отношение на Клиентите си, Дружеството има право да изиска всякакви документи, които намери за необходимо, за да извърши комплексна проверка.

 

 • При наличието на обстоятелства, при които Клиентът трябва да декларира произхода на средствата си за покупката на избраните от него Артикули и/или да представи други документи, които са му поискани от служител на Тавекс, декларацията, съответно документите, трябва да бъдат попълнени, разписани, изпратени и получени от Тавекс, преди Артикулите да бъдат изпратени към Клиента, съответно, да му бъдат предадени в офис на Тавекс. В тези случаи, срокът за доставка се увеличава съгласно предвиденото в чл. 7(8)по-горе.
Други законови изисквания

Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой, плащания на Поръчки на стойност равна на или надвишаваща 10 000 (десет хиляди) лева, както и при плащания в чужда валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 (десет хиляди) лева могат да бъдат извършени единствено по банков път. Това изискване се прилага и когато плащането е на стойност под 10 000 (десет хиляди) лева, но представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 (десет хиляди) лева.

Изменение и достъп до условията

 

 • Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящите Условия, като в началото на документа ще бъде указано от коя дата е последното му обновяване. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Условията е предвидено друго. Затова Клиентът следва да проверява настоящите Условия преди извършването на всяка конкретна Поръчка.

 

 • За Поръчки, които са финализирани от Клиента, ще се прилага тази версия на Условията, която е била в сила в момента на финализирането на съответната Поръчка.
Заключителни разпоредби
 • Преди да закупите Артикули от Електронния магазин, моля, запознайте се и с Правилата за използване на Сайта и Политика за поверителност на лични данни които са достъпни тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/.

 

 • Клиентът се съгласява, че, в контекста на Електронния магазин на Тавекс, Дружеството има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.

 

 • В отношенията между Тавекс и Клиента, писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, попълване на поле и/или натискане на виртуален бутон в страница от Сайта със съдържание, което се попълва или избира от Клиента, и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

 • Тавекс има правото да предостави на Клиентите промоционални условия, обвързани с поръчаните количества на избраните от тях Артикули.

 

 • При покупка на Артикули от Електронния магазинна Тавекс във връзка с промоционални (маркетинг) активности, организирани от Дружеството, освен настоящите Условия, в сила са и Общите условия и правила за участие в конкретната промоционална активност.

 

 • С приемането на настоящите Условия, Клиентът се съгласява комуникацията с него във връзка с Договора да се осъществява на българскиезик.

 

 • В случай че някоя разпоредба от настоящите Условия се окаже недействителна или неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и приложимост.

 

 • В случай на противоречие между тези Условия и уговорки в специален договор между Тавекс и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

 • По всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 • Всички спорове, породени от настоящите Условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния българскисъд.

 

Контакти

(1) Офисите на Тавекс в България се намират на следните адреси:
(i) София, бул. „Ситняково 48“, Сердика Център, ниво: -1, срещу магазин Пикадили;
(ii) София, бул. „Цариградско Шосе“ 115, THE MALL – Carrefour, Ниво: -2, срещу входа на Карфур;
(iii) Пловдив, ул. „Княз Александър I“, Джумаята;
(iv) Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Grand Mall Varna, ниво: -1;
(v) София, бул. „Ал. Стамболийски“ 101, Mall Of Sofia, на входа от ул. Опълченска;
(vi) Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, Галерия Мол, партер до Карфур;
(vii) София, бул. „Черни Връх“ 100, Paradise Center, ниво -1, срещу входа на Карфур.

(2) Актуална информация за работното време на офисите ни може да намерите на Сайта, на адрес: https://tavex.bg/ofisi/

(3) За връзка с нас, може да използвате и следните контакти: тел: +359 29888666, e-mail: tavex@tavex.bg.


Поверителност на личните данни

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ PDF ФОРМАТ
Въведение

1. Сайтът www.tavex.bg („Сайтът“) е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Тавекс” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, тел.: +359 2 988 86 66, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475, представлявано заедно и поотделно от Мъгърдич Харутюн Баклаян и Куно Реек – Управители („Тавекс“, „Дружеството“ или „Ние“).

2. Настоящият документ, озаглавен „Правила за поверителност на личните данни на клиентите и другите потребители на сайта www.tavex.bg“ („Правилата“), регулира обработването на лични данни, предоставяни от потребители на Сайта във връзка с всички услуги, достъпни на и чрез него, и определя: принципите, които Тавекс съблюдава при обработването на лични данни; групите лица, за които се обработват такива данни; категориите обработвани лични данни; целите, за които се извършва обработването, и правните основания за това; правата на физическите лица във връзка с личните им данни, включително: съществуването на право да изискат от Тавекс достъп до, коригиране или изтриване на техни лични данни или ограничаване на обработването на такива, право да направят възражение срещу обработването, право на преносимост на данните и право на жалба до Комисията за защита на личните данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни, а в случаите, когато това е невъзможно – критериите, използвани за определяне на този срок; „бисквитките“, които Сайтът използва; категориите трети лица, на които Тавекс може да предоставя лични данни.

3. Настоящите Правила определят принципите и ангажиментите, които Дружеството ще спазва при обработването на лични данни, които събира за потребители на Сайта, или които потребители предоставят на Тавекс във връзка с продажби и с използване на другите услуги, достъпни на и чрез Сайта.

4. Моля, прочетете внимателно настоящите Правила, преди да използвате Сайта. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан тук, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени услуги на Сайта (включително и електронния магазин на Тавекс), достъп до него или до определени негови части/сегменти/модули, като евентуалният Ви отказ да предоставите личните си данни би означавал техническа и/или правна невъзможност за нас да Ви предоставим съответните услуги, достъп до Сайта или до определени негови части/сегменти/модули. Моля, имайте предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Тавекс разполага с друго правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения във връзка с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му.

5. Тези Правила не засягат, не ограничават и не отменят правата на потребителите на сайта, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”), Закон за електронните съобщения, Закон за електронната търговия и останалите приложими европейски и национални нормативни актове в областта на защитата на потребителите при предоставяне на финансови услуги от
разстояние и защитата на личните данни.

6. Контакти.
(1) Офисите на Тавекс в България се намират на следните адреси:
(i) София, бул. „Ситняково 48“, Сердика Център, ниво: -1, срещу магазин Пикадили;
(ii) София, бул. „Цариградско Шосе“ 115, THE MALL – Carrefour, Ниво: -2, срещу входа на Карфур;
(iii) Пловдив, ул. „Княз Александър I“, Джумаята;
(iv) Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Grand Mall Varna, ниво: -1;
(v) София, бул. „Ал. Стамболийски“ 101, Mall Of Sofia, на входа от ул. Опълченска;
(vi) Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, Галерия Мол, партер до Карфур;
(vii) София, бул. „Черни Връх“ 100, Paradise Center, ниво -1, срещу входа на Карфур;
(viii) Бургас, бул. „Транспортна“, Северна Индустриална Зона 8008, Бургас Плаза, етаж 0.
(2) Актуална информация за работното време на офисите ни може да намерите на Сайта, на адрес: https://tavex.bg/ofisi/.
(3) При въпроси, отнасящи се до Вашите лични данни, може да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните на адрес: гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, имейл: dpo@tavex.bg, или на телефон: +359 2 988 86 66.

7. Дефиниции. Освен ако изрично е посочено друго, използваните в настоящите Правила думи и изрази ще имат следното значение:
(1) „Артикули“, „Продукти“, или „Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
(2) „Сайт“ е уебсайтът www.tavex.bg. Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от Тавекс.
(3) „Клиент“ е потребител на Сайта, който прави Поръчки за Артикули. Клиент може бъде само дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, или юридическо лице.
(4) „Електронен магазин“ представлява определена/и страница/и на Сайта, на които Клиентите могат да разглеждат Артикули и да правят Поръчки.
(5) „Лични данни“ означава всяка информация, която може да бъде използвана за пряко или непряко идентифициране на дадено физическо лице, по-специално идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, електронен адрес (имейл), факс, телефон за контакт, признаци, специфични неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.
(6) „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни,
подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8. Обща информация за Тавекс.
(1) Основната дейност на Тавекс включва обмен на валута и работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях., платежни и универсални пощенски услуги.
(2) Тавекс е вписано в следните публични регистри:
(i) Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Регистърът се води от Министерството на икономиката, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 4032, изд. на 30.10.2019;
(ii) Регистър на лицата, осъществяващи дейност като обменни бюра. Регистърът се води от НАП, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 1386, изд. на 26.09.2014 г.
(iii) Публичния регистър на оператори, лицензирани за извършване на услуги по чл.39 от Закон за пощенските услуги – притежава Индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга на територията на Република България №2-008-001/16.07.2020 г., издадена от Комисия за регулиране на съобщенията, на основание чл.15, ал.1, т.3 във връзка с чл.55, ал.1, т.4, чл.39, т.2. и чл.53 от Закон за пощенските услуги.
(iv) Списък на платежните институции, лицензирани в други държави членки, които предоставят платежни услуги директно, чрез клон или чрез представител на територията на Република България, воден от Българската народна банка, като представител на територията на Република България на TavexWise AS, чуждестранно юридическо лице, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република Естония, със седалище и адрес на управление: Aia 5, Tallinn 10111, Estonia, телефон: +370 674 45569
(3) Контрол върху дейността на Тавекс осъществяват:
(i) Министърът на икономиката, Министърът на финансите и Национална агенция за приходите – във връзка със задълженията, произтичащи от Валутния закон и актовете по неговото прилагане, относими към дейността на Тавекс като обменно бюро и като лице, осъществяващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие;
(ii) Държавна агенция за национална сигурност – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Правилника за неговото прилагане;
(iii) Българската народна банка;
(iv) Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни;
(v) Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“);
(vi) Комисия за регулиране на съобщенията – във връзка със задълженията, произтичащи от Закон за пощенските услуги, относими към дейността за предоставяне на универсални пощенски услуги.
(4) Дружеството е регистрирано по ЗДДС под номер BG200779475.

9. Тавекс спазва следните принципи при обработването на Вашите лични данни:
(i) законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
(ii) ограничение на целите на обработване;
(iii) съотносимост с целите на обработването и свеждане до минимум на събираните данни;
(iv) точност и актуалност на данните;
(v) ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
(vi) цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
(vii) отчетност.

10. В качеството си на администратор на лични данни, Тавекс отговаря на всички изисквания, уреждащи защитата на личните данни, като събира единствено данни на физически лица дотолкова, доколкото са необходими, и ги пази отговорно и законосъобразно. Тавекс поддържа вътрешен ред като администратор на лични данни, като прилага технически и организационни мерки по отношение на своя персонал,
помещения, софтуер, хардуер, мрежи, криптиране, контрол, отчетност, мониторинг, проверки за уязвимост и др. Осигурили сме всеобхватна и надеждна физическа, персонална, документална и криптографска защита на обработваните от нас лични данни срещу неоторизиран или инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, като сме се съобразили с рисковете. Всички наши служители са
поели задължение за спазване на поверителност по отношение на личните данни, до които имат достъп при извършване на трудовата си дейност.

Групи лица, за които се обработват лични данни, категории лични данни, обработвани от Тавекс и срокове за съхраняването им

(1) Във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта, Тавекс може да събира и обработва Ваши лични данни в случай, че Вие попадате в някоя от следните категории:
(i) физически лица – потребители на Сайта с или без регистрация, които са посетили Сайта, без да направят поръчка;
(ii) физически лица, направили поръчка чрез Сайта с или без регистрация;
(iii) представители, пълномощници или служители на юридически лица, от чието име е направена поръчка чрез Сайта;
(iv) физически лица, кореспондирали с Тавекс по телефон, регулярна или електронна поща по какъвто и да било въпрос, свързан с услугите, достъпни на и чрез Сайта, с настоящите Правила, с технически проблеми и др., и в редки случаи – физически
лица, информация за които се съдържа в такава кореспонденция.
(2) При добавяне от Ваша страна на Сайта на лични данни на друго физическо лице, различно от Вас, или при съобщаване на такива данни на служител на Тавекс, Вие декларирате, че имате необходимата оторизация и съгласие от това друго лице, както и че сте го информирали и запознали с настоящите Правила, преди да направите това.
(3) Ние можем да събираме и обработваме следните отнасящи се за Вас Лични данни:
(i) информация, която предоставяте или актуализирате, като попълвате регистрационни форми/полета/формуляри или публикувате съдържание на Сайта (имена, ЕГН, постоянен адрес, адрес за доставка, дата на раждане, номер на телефон и/или факс, електронен адрес (имейл), информация, свързана с извършени и дължими плащания, като например информация за банка, банкова сметка (IBAN) и банкова карта, предпочитан начин на комуникация, данни за
фактура, история на поръчките, информация за настройки на Сайта и известия, и др.). Това включва информация, въведена при регистрацията за използване на Сайта, абонамент за наша услуга, покупка на стоки чрез електронния магазин на Тавекс, публикуване на материали или заявки за нови услуги, както и публично достъпна информация, която получаваме, включително, но не само в случай, че
свържете профила си на Сайта с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа/приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта;
(ii) информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина. Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на кореспонденцията, както и резултата от това обработване на информацията, с цел отстраняване на проблема;
(iii) подробности за посещения на Сайта, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси, например дата, час и IP адрес на извършване на регистрация в Сайта и на съгласяване с настоящите Правила;
(iv) ако осъществявате достъп до Сайта чрез мобилно устройство, можем да обработваме данни относно Вашето местонахождение, както и информация за това устройство, например идентификационен номер и вид на Вашето устройство, с оглед осигуряване на по-голяма добавена стойност на нашите услуги. Ако не желаете да получаваме данни за местонахождението Ви, може да изключите съответните функции на устройството Ви, които позволяват проследяване, ако
устройството предлага такава възможност;
(v) само в случаите, когато действащото законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма предполага това, освен информацията по предходните подточки, ние можем да съберем и обработваме по-разширена лична информация за Вас, включително, но не само, данни за: официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има Ваша снимка, например единен граждански номер, личен номер на чужденец, личен номер от документ за самоличност, издаден от компетентна администрация на Европейския съюз или трета държава; паспортни данни – серия, номер, дата, място и орган на издаване и срок на валидност на документ за самоличност; държава на постоянно пребиваване и адрес; Ваше участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества (ако е приложимо); информация относно произхода на финансовите средства, които използвате за извършване на съответната сделка, и за целта и характера на участието Ви в деловото взаимоотношение, в което встъпвате чрез електронния магазин на Тавекс; всяко гражданство, което притежавате; семейното Ви положение; данни за професионалната и трудовата Ви дейност – професия, месторабота (работодател); информация дали заемате висша политическа длъжност по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари; копие от Ваш официален документ за самоличност; Вашия подпис; допълнителни документи, данни или информация, които законодателството ни задължава да събираме и които могат да бъдат различни в зависимост от конкретния случай.
(4) При управлението и поддръжката уебсайта www.tavex.bg Тавекс не събира и не обработва съзнателно:
(i) лични данни на лица под 18-годишна възраст и лични данни на недееспособни лица, тъй като услугите, достъпни на и чрез уебсайта, не са предназначени за такива лица;
(ii) специални категории (чувствителни) лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито генетични, биометрични данни, данни за здравословното състояние, сексуалния живот, сексуалната ориентация, присъди или нарушения на потребителите на уебсайта. Ако установим, че сме събрали такива лични данни, ще предприемем стъпки, за да ги изтрием и унищожим възможно най-скоро.
(5) Тавекс не извършва вземане на решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване на лични данни, включващо профилиране, и пораждащи правни последици или по подобен начин засягащи в значителна степен потребителите на Сайта, освен ако са налице предвидените в законодателството по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на правата, свободите и легитимните интереси на потребителите на уебсайта.
(6) Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага за конкретните цели на обработването на данните, за да Ви предоставим услугите, достъпни на и чрез Сайта, да подсигурим тяхната сигурност и надеждност, и да отговорим на Вашите нужди, съгласно нашите законови или регулаторни задължения, за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища), или за данъчни и счетоводни цели. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни и нямаме законово основание да продължим да ги съхраняваме, ние полагаме необходимите грижи да ги изтрием от своята система и унищожим без ненужно забавяне, или да ги направим анонимни, така че Вие вече да не може да бъдете идентифицирани по тях. В случай, че срокът за съхранение на Вашите лични данни е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на конкретните предварително определени цели на обработването, изпълнение на договора ни с Вас за предоставяне на финансова услуга от разстояние, легитимни интереси на Тавекс или поради друга
причина, Вие ще бъдете предварително уведомени за това.
(7) По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение (изпълнение на Вашата поръчка), след прекратяване на договора (изпълнение на Вашата поръчка), но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора (изпълнение на Вашата поръчка) или до
окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като: задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления (6 месеца), задължения по Закона за
счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др., основания, предвидени в действащото законодателство (5 години), съхранява регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 2 (две) години. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са
необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
(8) По-долу можете да намерите информация за критериите, които прилагаме, за да определим сроковете на съхранение на различните видове Ваши лични данни. От найсъществено значение за продължителността на тези срокове е специфичното качество на Тавекс на финансова институция и лице, задължено да прилага мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма:
(i) Част от услугите, достъпни на и чрез Сайта, а именно – продажбата на чуждестранна валута и изделия със и от благородни метали, представляват финансови услуги, които ние, като финансова институция, Ви предоставяме от разстояние. Независимо от това, че Вие закупувате валута, златно или сребърно изделие чрез Сайтa ни в Интернет, спрямо тази сделка се прилагат всички правила на действащото в Република България законодателство, които биха важали и в случай, че същата сделка се сключва на място в търговски обект на Тавекс. В допълнение към основните правила, валидни при сключване на всички подобни сделки, в определени случаи, регламентирани от закона, Тавекс има задължението и да извършва комплексна проверка по отношение на своите клиенти. „Комплексна проверка“ е законово понятие и съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари се изразява в изискване на документи, данни
и информация от клиента. За да извършваме надлежна комплексна проверка при всяка една сделка, както и да сме в постоянна готовност да предоставим цялата изискуема информация на контролните органи, ние сме длъжни да съхраняваме и информацията за Вашите предходни покупки от Сайта и да я вземаме предвид при всяка Ваша следваща поръчка. В тази връзка, молим да имате предвид, че всички Ваши лични данни, събрани по време на или по повод закупуването на чуждестранна валута или изделия със и от благородни метали чрез този Сайт, в това число в процеса по комплексна проверка, както и всички Ваши лични данни, необходими за данъчната и счетоводна отчетност на Тавекс като търговско дружество, ще бъдат съхранявани от нас за съответния предвиден по силата на приложимото законодателство срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашата регистрация на Сайта.
(ii) Ние запазваме всички Ваши лични данни, които не попадат в обхвата на предходната точка, до момента на изтриване на профила Ви от Сайта. Поконкретно, става въпрос за данните, с които сте се регистрирали на Сайта и сте използвали за достъп до него, например Вашата парола; данните, които сте предоставили при абониране за наша услуга или заявка за нова услуга; данните, които сте предоставили при публикуване на материали на Сайта; публично достъпната информация, която получаваме, включително, но не само, в случай че свържете профила си на Сайта с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа/приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта; информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина, включително записите на кореспонденцията, направени с цел отстраняване на проблема, и резултата от това обработване на информацията; подробностите за посещенията Ви на Сайта от стационарни или мобилни устройства в случаите, когато по време на посещението не е направена покупка, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, например идентификационен номер и вид на Вашето устройство, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси. В случай, че за част от споменатите в настоящата точка данни е налице законово задължение за съхраняването им (вж. предходната точка), то тази част от данните няма да бъде изтрита или унищожена при изтриване на профила Ви.
(iii) Когато използваме „бисквитки“, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им.
(iv) Когато сте дали съгласието си за получаване на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама, Вие ще ги получавате, докато се отпишете или поискате да Ви отпишем от нашия списък.
(v) Ако сме получили при търговска сделка за предоставяне на продукти или услуги данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с Вас по електронен път може да използваме тези данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на наши собствени сходни продукти или услуги, като Вие имате възможност безвъзмездно и по лесен начин:
1. да изразите несъгласие в момента на сключване на сделката;
2. да изразите несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато товане е направено в момента на сключване на сделката.

Интерактивни приложения на трети лица

По преценка на Дружеството, Сайтът може да включва приложения, предлагани от други доставчици, като Facebook, Twitter и др. Може да Ви бъде предложена функция „харесай”, „сподели” или друга подобна, при което доставчикът на това приложение може да свърже информацията, която събира за Вас, с Вашия профил в неговото приложение. По този начин, информацията във Вашия профил на Сайта може да се окаже достъпна за доставчика на съответното приложение, на други потребители и Ваши приятели в съответното приложение.

Цели и правни основания за обработване на лични данни

(1) Дружеството може да обработва Лични данни за следните цели:
(i) създаване на Вашия профил на Сайта;
(ii) предоставяне на достъп до Сайта или до негови части/сегменти/модули и възможност да използвате наличните услуги и функции (или част от тях);
(iii) индивидуализация на страна по договора за предоставяне на съответната услуга и обезпечаване на изпълнението му;
(iv) установяване на контакт с Вас във връзка с поръчани от Вас артикули чрез електронния магазин на Тавекс;
(v) комуникация с Вас във връзка със сигнал, който сте подали срещу друг потребител на сайта, във връзка с проблем на Сайта, за който сте съобщили, или ако сте свързали с нас по друга причина (например за да поискате допълнителна информация за услуга, достъпна чрез Сайта);
(vi) персонализиране на Вашето посещение на Сайта, като по този начин Ви даваме възможност да извлечете максимална полза от предлаганите чрез него услуги;
(vii) ние можем също да използваме информацията, която събираме за Вас, за да Ви уведомяваме за промени във функционалността на Сайта или да ви предоставяме друга информация, свързана с неговото използване. Тавекс може да Ви предоставя информация, продукти, услуги, новини, бюлетини и специални промоции, от които мислим, че бихте се интересували, както и да отговаря на Ваши запитвания, като можете да поискате преустановяване използването на Вашите лични данни за такива цели, съгласно посоченото по-долу в Раздел „Вашите права“;
(viii) за изпълнение на нормативно установени задължения на Тавекс (например комплексна проверка на клиента и други задължения, произтичащи от Закона за мерките срещу изпирането на пари,  данъчното законодателство и др.);
(ix) финансово-счетоводна дейност;
(x) за целите на директния маркетинг и реклама на продукти и услуги на Тавекс, като може да получавате от нас съобщения по регулярна поща, имейл или телефон (в зависимост от информацията, която сте предоставили). Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Ваши Лични данни за целите на директния маркетинг, съгласно посоченото по-долу в Раздел 6;
(xi) понякога Сайтът може да съдържа връзки или препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Възможно е ние да не оперираме свързаните сайтове и да не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Ако се прехвърлите на друг сайт чрез връзка от нашия Сайт, ние можем да получим обобщена или по друг начин анонимна статистическа информация за движението Ви към тези сайтове. Тавекс не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.
(2) В зависимост от целта, за която се използват данните, правното основание, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:
(i) дадено съгласие от Ваша страна за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели измежду споменатите, като в този случай личните Ви данни се обработват в обхвата и при условията, предвидени в съответното съгласие.
(ii) необходимост за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на такъв договор, включително необходимото за това обработване на лични данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на услугите, достъпни на и чрез Сайта. В допълнение, тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на тези услуги, и/или уведомяването Ви за промени в тях.
(iii)Ако сме получили при търговска сделка за предоставяне на продукти или услуги данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с Вас по електронен път, може да използваме тези данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на наши собствени сходни продукти или услуги, като Вие имате възможност безвъзмездно и по лесен начин:
1. да изразите несъгласие в момента на сключване на сделката;
2. да изразите несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.
(iv) необходимост от спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Тавекс. Поради специфичната сфера на дейност на Тавекс, нормативните актове често ни задължават да изискваме по-подробна лична информация за нашите клиенти. Тази информация е нужна на Тавекс и на регулаторните органи, за да бъде обезпечена сигурност за Вашите средства и да Ви бъде предоставено обслужване в съответствие с действащото законодателство.
(v) необходимост за защита и осъществяване на легитимните интереси на Тавекс или на трета страна. Тези легитимни интереси могат да включват осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на достъпните на и чрез Сайта услуги, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия, откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на достъпните на и чрез Сайта услуги, осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път, по важни въпроси, свързани с тези услуги, приемане и обработване на получени от Вас сигнали или искания за допълнителна информация, осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Тавекс, включително по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите потребители на Сайта или засегнати трети страни.

Вашите права

Във връзка с обработването на личните Ви данни, имате долуизброените права, които може да упражните, като изпратите заявление на хартиен носител на адреса за кореспонденция на Тавекс, посочен в Раздел „Въведение“, или по електронен път на имейл: dpo@tavex.bg. Заявлението следва да бъде в свободен текст, а в случай на нужда, от нашето Длъжностно лице по защита на данните ще Ви бъде оказано пълно съдействие за формулирането му. Тавекс се ангажира да изпълнява своевременно Вашите искания, отнасящи се до личните Ви данни. На всяко получено заявление, запитване, искане или каквато и да било друга кореспонденция, свързана със защитата на личните данни, ще бъде отговорено в едномесечен срок, а при необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. За избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни и действия от Ваша страна с оглед установяване идентичност на подалия заявлението и субекта на данните, за който се отнася то, каквито могат да бъдат например представяне на лична карта или въвеждане на Вашите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Тавекс.

(1) Право да искате достъп до отнасящите се до Вас лични данни, и по-специално да поискате да получите от Дружеството:
(i) потвърждение дали се обработват отнасящи се до Вас лични данни;
(ii) информация за целите на такова обработване, категориите лични данни, получателите или категориите получатели, на които отнасящи се до Вас лични данни биват разкривани;
(iii) съобщение в разбираема форма, съдържащо отнасящите се до Вас лични данни, както и всяка налична информация за техния източник;
(iv) информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас. Предоставянето на достъп до Вашите лични данни е безплатно, но Тавекс си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
(2) Право да искате Дружеството да заличи, коригира или блокира отнасящи се до Вас лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да искате Дружеството да уведоми трети лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Вие можете да коригирате или попълните някои от неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил в уебсайта.
(3) Право да поискате от Тавекс личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (т. нар. „право да бъдеш забравен“) при наличието на някое от следните основания:
(i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
(ii) когато Вие възразите срещу обработването – в случаите, в които обработването на личните Ви данни е необходимо за целите на легитимните интереси на Тавекс или на трета страна, или личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;
(iii) когато обработването е било незаконосъобразно;
(iv) когато личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо Тавекс;
(v) когато Вие сте оттеглил(а) своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
(vi) когато личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. В тези случаи Тавекс може да откаже да заличи личните Ви данни по следните причини:
А) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
Б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Тавекс, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Тавекс;
В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
Д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Тавекс не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
(4) Право да изискате от Тавекс ограничаване на обработването на личните Ви данни, когато е налице една от следните хипотези:
(i) Вие оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Тавекс да провери точността на личните данни;
(ii) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
(iii) Тавекс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
(iv) Вие сте възразил(а) срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Тавекс имат преимущество пред Вашите интереси. Когато обработването на Вашите лични данни е ограничено вследствие Ваше искане в този смисъл, такива данни се обработват от Тавекс, с изключение на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо лице, или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка. Когато Вие сте изискал(а) ограничаване на обработването на Вашите лични данни, Тавекс ще Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.
(5) Право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което е необходимо за целите на легитимните интереси на Тавекс или на трета страна, включително профилиране, основаващо се на такива интереси. В тези случаи Тавекс ще прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(6) Право да получите личните данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставил(а) на Тавекс, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Тавекс (т. нар. „право на преносимост на данните“), когато обработването се извършва по автоматизиран начин и е:
(i) основано на дадено Ваше съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели, или
(ii) необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или
(iii) необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на такъв договор. Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от Тавекс към друг администратор,
когато това е технически осъществимо.
Упражняването на Вашето право на преносимост на данните не засяга правото на изтриване на Вашите лични данни („право да бъдеш забравен“) и не би могло да бъде упражнено в случай, че ще повлияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.
(7) Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на личните Ви данни, включващо профилиране, което поражда правни последици за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
(8) Право да поискате от Тавекс да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Тавекс може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
(9) Право да бъдете уведомен(а) от Тавекс без ненужно забавяне, когато поради нарушение на сигурността на Вашите лични данни може да се породи висок риск за Вашите права и свободи, в това число право да бъдете уведомен(а) за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Тавекс няма задължение да Ви уведомява, ако:
(i) е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
(ii) е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
(iii) уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
(10)Право да бъдете уведомени в случай, че Тавекс установи, че поради каквато и да е причина не е в състояние да изпълнява задълженията си по настоящите Правила или по действащата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни.
(11)Право да бъдете уведомени предварително в случай на сливане, придобиване или продажба на активи на Тавекс, засягащо обработването на личните Ви данни.
(12)Право да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на Тавекс на адрес: гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, имейл: dpo@tavex.bg, телефон: +359 2 988 86 66.
(13)Право да подадете жалба пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон: +359 2 915 35 18, имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg, ако считате, че правата Ви, свързани със защитата на личните данни, са нарушени.

Право на възражение срещу използване на личните данни за целите на профилиране или директен маркетинг и реклама

Вие имате право по всяко време, използвайки предвидения в началото на предходния чл. 5. ВАШИТЕ ПРАВА ред и начин, както и по реда на чл.2, ал.8, буква (v), да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни за целите на профилиране или директен маркетинг и реклама, както и срещу разкриването на данните Ви на трети лица и използването им от тяхно име за целите на профилиране или директен маркетинг и реклама. В тези случаи обработването на личните Ви данни за тези цели се прекратява за в бъдеще.

Бисквитки

(1) За да работи Сайтът според заложената от екипа на Тавекс функционалност, както и за да подобрим преживяването Ви на Сайта и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.
(2) Какво представляват „бисквитките“?
„Бисквитките” са малки текстови файлове, запазвани от Вашия браузър на твърдия диск на устройството Ви. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница, съобразно неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на Сайта. Например, с помощта на „бисквитките“ може да се запази паролата за всяка сесия, за да не се налага да я въвеждате при всяко посещение. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.
(3) Как използваме „бисквитки“?
„Бисквитките” се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в Сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на сайта.
(4) Какви видове „бисквитки“ използваме?
Тавекс използва следните видове „бисквитки”:
(i) „сесийни бисквитки” (“session cookies”), които са временни и обичайно устройството Ви ги изтрива, когато напуснете съответната уебстраница, затворите уеб браузъра или когато изключите устройството си; и
(ii) „постоянни бисквитки” (“persistent cookies”), които се съхраняват на устройството Ви за определен период от време, който е посочен в параметрите на „бисквитките“ и може да надхвърли една година, или докато ги изтриете ръчно. Тези „бисквитки“ могат да се използват отново следващия път, когато посетите Сайта.
(5) Тавекс може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party cookies”). Такива са „бисквитки“, свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, CrazyEgg, Kissmetrics и други).
Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“ бутони и приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством Сайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници. Някои видеа, показвани на наши страници на Сайта, но предоставени от трети страни (например YouTube), могат да използват „бисквитки“, за да събират анонимна информация, като например как потребителят е достигнал до дадено видео, какви видеа е гледал и други. Тавекс няма достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни. Настоящите Правила не се отнасят до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните
политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение.
(6) Личните данни, които са събрани от „бисквитките”, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и за да се гарантира анонимността на потребителя, използващ Сайта.
(7) Как да контролирате и/или изтривате бисквитките?
Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузъра си да ги отхвърли. Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашето устройство, както и да настроите повечето браузъри изцяло да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За съжаление в повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да ограничи функционалността, които те добавят към съответния сайт.
(8) За да разберете повече за „бисквитките“ – включително как да ги контролирате – можете да посетите http://aboutcookies.org.

Предоставяне на лични данни на трети лица

(1) В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключен с Вас договор или на законови такива, е възможно да бъдем задължени или да възникне необходимост от разкриване на предоставени от Вас лични данни на трети лица, например наши доверени партньори или компетентни органи, а именно:
(i) на компетентни държавни и местни органи и техните администрации, включително, но не само Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална агенция за приходите, Министър на финансите, Министър на икономиката, Българска народна банка, митнически органи, органи на Министерството на вътрешните работи, съдебни органи. Вашите лични данни биха могли да се предоставят на такива органи, за да се съобразим с тяхно разпореждане, за да изпълним законово задължение или за да защитим правата, имуществото или сигурността на Тавекс, нашите клиенти или други лица;
(ii) на доставчици на куриерски услуги, включително, но не само, „Еконт Експрес“ ООД, ЕИК 117047646, съответно, на доставчици на инкасо пратки, включително, но не само, „ВИП Секюрити“ ЕООД, ЕИК 121819662, с цел доставяне на артикули, които сте закупили чрез електронния магазин на Тавекс, достъпен на Сайта;
(iii) на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, услуги по поддържане на нашите бази данни, техническо оборудване, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители;
(iv) за целите на осъществяване на различни промоционални активности, рекламни и маркетингови кампании, ПР инициативи и реализиране на подобни мероприятия, както и за анализиране на тяхната ефективност, чрез използването на външни услуги на специализирани в посочените области компании и организации
(рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции), с оглед на изпълнение на възложените им по договор задължения и отговорности;
(v) на доставчици на юридически услуги, а именно: Адвокатско дружество „Малкочев и Рашкова“, с БУЛСТАТ: 176133424, с цел предоставяне на консултации във връзка с изпълнение на договори и споразумения с клиенти, изготвяне на писма и събиране на вземания, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи); (vi) на доставчици на счетоводни услуги, а именно: Топик сервиз АД, с ЕИК 200973302, с цел осчетоводяване и предоставяне на консултации във връзка с изпълнение на договори с клиенти, изготвяне на документация, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи);
(vii) на лица, наети на граждански договор от Тавекс, подпомагащи процесите на продажба, логистика, доставка и др.;
(viii)на лица, предоставящи услуги по организиране, съхранение, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
(ix) други лица, извършващи консултантски услуги.
(2) Тавекс може да предостави личните Ви данни на избрани от нас трети несвързани с Тавекс лица за изпълнението само и единствено на предварително определените и конкретни цели на обработване, при условие, че тези трети лица се ангажират да осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни, да спазват изискванията на действащата на европейско и национално равнище нормативна уредба и нашите инструкции в съответствие с настоящите Правила, и да се въздържат от обработване на личните Ви данни за каквито и да е други цели, освен във връзка с предоставяните към нас услуги. Тавекс може също така да предостави обобщена статистика за клиенти, продажби, видове браузъри, операционни системи, интернет, домейн, демографски или профилни данни, модели на трафик и свързана информация от Сайта на трети страни, но тази статистика не съдържа лични данни, които да ви идентифицират.
(3) Тавекс ще Ви уведоми в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трета държава или международна организация, като в този случай ще опише възможните рискове за трансфера на данните към трета държава при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
(4) Поради факта, че Тавекс е собственост на „Тавид“ АД  чуждестранно юридическо лице, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република Естония, то в отделни случаи може да се наложи някои Ваши лични данни да бъдат разкрити на „Тавид“ АД. Моля, имайте предвид, че като държава членка на Европейския съюз, Република Естония осигурява адекватно ниво на защита на личните данни на физическите лица, еквивалентно на това в Република България, защото и в двете държави се прилагат нормативните актове на Европейския съюз, и по-конкретно – Общият регламент относно защитата на данните (GDPR).

Неприложимост на правилата относно личните данни

Настоящият документ не се прилага по отношение на трети лица, които
разглеждат/използват съдържание, генерирано от потребител на Сайта, след като е било публикувано на Сайта, включително, но не само, информация във Вашия профил, материали, които сте публикували изпратили и др. Предоставянето на Ваши Лични данни на други потребители на Сайта е на Ваш собствен риск и Тавекс не носи отговорност за каквито и да било вреди или нарушения, които сте претърпели в резултат на такова предоставяне.

Изменение и достъп до правилата

(1) Настоящите Правила се достъпни на адрес: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/ и се предоставят на български език.
(2) Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящите Правила, като в началото на документа ще бъде указано от коя дата е последното му обновяване. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Правилата е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Правилата. Правилата могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Тавекс не носи отговорност, ако даден потребител на Сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящите Правила.


Общи условия и правила за участие в абонаментната програма на Tavex

Пълни условия на абонамента

Можете да прочетете пълните условия тук

 

Условия за участие в абонаментната програма на Tavex

Последно обновяване: 26.11.2019 г.

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВНОСТТА

Организатор на промоционалната активност е „Тавекс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Организатор“ или „Ние“).

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в активността, от друга страна, както и условията за участие в нея. С участието си в активността, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват настоящите Общи условия.

 

 1. ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ

Настоящата промоционална (маркетинг) активност се организира във връзка с последователна покупката на златен инвестиционен продукт – златно кюлче от 1 грам Tavex от клиенти на компанията. Всеки клиент на Дружеството, който закупи 12 (дванадесет) броя златни кюлчета от 1 грам Tavex в рамките на 12 (дванадесет) последователни календарни месеца (по един брой от посочения продукт през всеки от дванадесетте поредни месеца, последващи първоначалната му покупка), ще получи подарък 1 брой златно кюлче от 1 грам Tavex, след покупката на дванадесетте кюлчета от 1 грам Tavex в края на 12-месечния период.

 

 1. ПЕРИОД И ОБХВАТ НА АКТИВНОСТТА

Периодът на един цикъл от настоящата промоционална активност е 12 (дванадесет) месеца. Право за участие в активността имат всички клиенти на Тавекс, изявили желание чрез предоставянето на личните си данни и осъществяването на 12 или повече последователни покупки на промоционалния продукт – златно кюлче от 1 грам Tavex в рамките на 12 последователни календарни месеца (от първо число на месеца до края на съответния месец).

 

Настоящата активност не се ограничава с краен период. Организаторът има право по свое усмотрение да прекрати активността във всеки момент. След прекратяване на активността, Тавекс се задължава да удовлетвори правата и спази задълженията си, произлизащите от настоящите Общи условия – т.е. да предостави възможност на всички клиенти започнали участие в активността да завършат 12-месечния промоционален цикъл.

 

Настоящата промоционална активност е обвързана с покупка. Право на участие има всяко пълнолетно физическо лице (участник), което закупи промоционалния артикул съгласно настоящите правила, чрез електронния магазин на Тавекс или в някой от офисите на дружеството, в периода на настоящата активността.

 

В активността нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.

 

 1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА

Всеки клиент на Тавекс ЕООД има правото да получи най-много 5 (пет) броя златни кюлчета от 1 грам Tavex във връзка с участието си в настоящата промоционална активност. При последователни покупки на повече от 60 броя златно кюлче от 1 грам Tavex в период от 12 последователни месеца (повече от 5 броя през всеки от месеците), клиентът на Тавекс ще получи своя подарък златно кюлче от 1 грам Tavex само и единствено за първите 60 броя закупени от него артикули.

 

Необходимо условие за получаването на подаръчния продукт е закупуването на поне 1 брой златно кюлче от 1 грам Tavex в 12 (дванадесет) последователни календарни месеца. При нарушаване последователността на месечните покупки, настоящата активност се прекратява и участникът в нея няма право да получи подаръчния продукт в края на цикъла. Пропускането на покупка в някой от месеците не може да бъде компенсирана с покупка на промоционалния продукт в предходен или последващ месец.

 

Участието в активността е изцяло доброволно и няма задължаващ характер. Клиентите изявили желание да участват в активността могат да прекратят участието си по всяко време като прекратят ежемесечната покупка на златния промоционален продукт.

 

Цените за покупка и продажба на промоционалния артикул – златно кюлче от 1 грам Tavex, както и на всички останали артикули от номенклатурата на Тавекс ЕООД, се определят от колебанията на международните финансовите пазари и от пазарните условия в определения момента. Това е причината Тавекс ЕООД да актуализира цените на предлаганите от дружеството артикули, в частност и цената на промоционалния продукт, на всеки 15 (петнадесет) минути. Покупките във връзка с настоящата промоционална активност се осъществяват съгласно актуалната цена на Тавекс ЕООД за артикула към момента на осъществяване на съответните сделки.

 

Покупката на промоционалния продукт – златно кюлче от 1 грам Tavex  се извършва съгласно разпоредбите на Търговския Закон и „Общи условия за дистанционни продажби на артикули от електронния магазин на Тавекс“(https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-1) при покупка от търговската мрежа на Тавекс ЕООД и съответно за покупка, осъществена чрез електронния магазин на компанията.

 

За целите на администриране на промоционалната активност клиентите, които изявят желание за участие в нея, доброволно предоставят личните си данни (три имена, ЕГН, телефон и електронна поща за връзка с тях) при покупката на промоционалния артикул – златно кюлче от 1 грам Tavex.

 

Тавекс уведомява своите клиенти, изявили желание за участие в активността, в края на всеки месец, за наближаването на краен срок за покупка на промоционалния артикул. Също така, печелившите участници в активността се уведомяват, посредством предоставения от тях имейл за връзка, че могат да получат подаръка си в офис на Тавекс.

 

За удостоверяването на извършените покупки и получаването на подаръчния златен продукт от 1 грам е необходимо клиентите на Тавекс да предоставят 12 (дванадесет) броя документа за покупка на златно кюлче от 1 грам Tavex (фактура или касов бон). Необходимо условие е представените документи да са издадени на тяхно име, както и да са с дата на издаване в 12 (дванадесет) последователни месеца.

 

При връчването на подаръчния златен продукт се попълва протокол за връчване на награда.

 

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените клиентски данни (електронна поща) за участие в промоционалната активност се съхраняват съгласно политиката на дружеството за поверителност на личните данни (https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-2).

 

Настоящата активност се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С предоставяне на своите телефон и електронна поща (имейл) за връзка, всеки участник се съгласява същата да бъде обработвана от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на промоционалната активност, както и с цел предоставяне на търговска информация, маркетинг и рекламни цели. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Тавекс ЕООД в електронна база данни.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на активността на Интернет страницата на Организатора, където всеки заинтересован може да се запознае с тях (https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-4).

 

Тавекс има право по своя преценка да изменя и допълва условията на настоящата активност. Направените промените следва да бъдат публично обявени и достъпни за всички участниците в нея на Интернет страницата на дружеството.

 

Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в активността при нарушаване, на което и да било от условия по нея.

 

Всеки участник отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в активността. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи данни, предоставени от участниците в активността.

 

Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в активността се решава по взаимна уговорка или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.


Общи условия и правила за участие в томбола в обектите на Тавекс ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА НА ТАВЕКС PDF
Организатор на томбола

Организатор на томболата е „Тавекс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Организатор“ или „Ние“).

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в томболата, от друга страна, както и условията за участие в нея. С участието си в томболата, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват настоящите Общи условия.

Томболата

Настоящата томбола се организира във връзка с попълването на анкета/клиентски въпросник за удовлетвореност от предоставените в офисите на Тавекс ЕООД услуги. Клиентите на Тавекс заявяват желанието си за участие в томболата посредством доброволното предоставяне на електронна поща (имейл) за връзка с тях.

Период и обхват на томболата

Периода на един цикъл на томболата е едномесечен. Всички клиенти на Тавекс изявили желание да участват в томболата в рамките на един календарен месец (от първо число на месеца до края на съответния месец) имат равен шанс за спечелването на награда предоставена от нас.

Томболата се провежда на територията на касите в един (или повече повече от един) от офисите на Тавекс в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас. Организаторът не се задължава да организира настоящата томбола във всички свои обекти.

Настоящата томболата не се ограничава с краен период. Организаторът има право по свое усмотрение да прекрати томболата във всеки момент.

Правила за участие в томболата

Право за участие получава всеки клиент, попълнил анкетата за удовлетвореност от предоставените от Тавекс услуги, изявил желание за участие в томболата, посредством предоставянето на своята електронна поща (имейл). Тавекс възнаграждава участието на своите клиенти в анкетата като всеки месец им предоставя възможността да спечелят 1 брой сребърна монета от 1 унция. Всеки участник има равен шанс за печалба на нашата награда, тъй като томболата се извършва на база всички участвали клиенти, а не всяко клиентско участие (попълването на повече от една анкети, не увеличава шансовете ви да сте сред печелившите). Печелившият се определя на случаен принцип чрез електронната система на Тавекс на всяко първо число от месеца, последващ месеца, за който се отнася томболата.

Печелившият участник в томболата се уведомява, посредством предоставения от него имейл и може да получи наградата си в офис на Тавекс като попълни личните си данни в протокол за връчване на награда.

Томболата е обвързана с покупка. Право на участие има всяко пълнолетно физическо лице (участник), което е било клиент на Организатора, в някой от офисите на дружеството, по време периода на анкетата/томболата.

В анкетата/томболата нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.

Лични данни

Предоставените клиентски данни (електронна поща) за участие в томболата, както и данните на печелившите участници, се съхраняват съгласно политиката на дружеството за поверителност на личните данни тук .

Томболата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С предоставяне на своята електронна поща (имейл) за връзка, всеки участник се съгласява същата да бъде обработвана от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на томболата, както и с цел предоставяне на търговска информация, маркетинг и рекламни цели. Всеки участник в анкетата на Тавекс има възможността да се откаже от участие в томболата, чрез избиране на опция „Не, благодаря“ след попълване на клиентския въпросник/анкета. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Тавекс в електронна база данни.

Заключителни разпоредби

Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на томболата в офис мрежата на Тавекс, както и на Интернет страницата на Организатора, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

Тавекс има право по своя преценка да изменя и допълва условията на настоящата томбола. Направените промените следва да бъдат публично обявени и достъпни за всички участниците в томболата, чрез офис мрежата на Тавекс, както и на Интернет страницата на дружеството.

Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в томболата при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да спечели награда.

Всеки участник отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в томболата.

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи данни, въведени в регистрационната форма за участие в томболата; неуспешно предаване на данни; неправилно попълване на формата за участие; други форсмажорни обстоятелства.

Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се решава по взаимна уговорка или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.


Общи условия и правила за участие в промоционална активност, организирана от Тавекс ЕООД

Връзка към общите условия
Организатор на промоционалната активност

Настоящата Промоционална активност („Промоционалната активност“) се организира и провежда от „Тавекс” ЕООД, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475, със седалище в град София и адрес на управление: гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, телефон: +359 2 988 86 66, представлявано заедно и поотделно от Мъгърдич Харутюн Баклаян и Куно Реек – Управители („Тавекс“, „Организатор“).

Настоящите Общи условия и правила уреждат отношенията между Организатора, от една страна, и лицата,които участват в Промоционалната активност („Клиенти“), от друга страна, както и условията за участие в нея. С участието си в Промоционалната активност, Клиентите се съгласяват да се съобразяват и спазват настоящите Общи условия и правила.

Достъпност на настоящите общи условия, правила и контакти с организатора

Настоящите Общи условия и правила за участие в Промоционална активност („Общите условия“) са достъпни на https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-6 през целия период на Промоционалната активност по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Освен това, Клиентите могат да получат екземпляр от Общите условия на хартиен носител при поискване от всеки търговски обект на Тавекс.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Общи условия в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на Интернет страницата https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-6.

Допълнителна информация относно Промоционалната активност може да бъде получена на телефон: +359 2 988 86 66 всеки ден от 10.00 до 22.00 часа.

Връзка с Организатора по въпроси, касаещи личните данни, може да бъде осъществена чрез Длъжностно лице по защита на данните на Тавекс на горепосочените адрес на управление и телефон, както и на e-mail: dpo@tavex.bg.

Определения
 • В настоящата Промоционална активност може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години. Участващите лица се наричат „Клиенти“.

Служителите (и техните близки роднини) на Организатора, агентите и подагентите на Western Union и доставчиците на услуги/маркетинговите агенции, свързани с тази Промоционална активност, нямат право да участват в нея. Близки роднини означава: съпруг, бивш съпруг, лице, с което служителят се намира във фактическо семейно съжителство, дете, в това число доведено или заварено (независимо дали е биологично или осиновено), родител, баба, дядо, брат или сестра, в това число доведени или заварени такива, чичо, леля, племенник, племенница или първи братовчед.

 • „Услуга“ е услугата по нареждане или получаване на паричен превод чрез Тавекс, в качеството му на агент на Western Union, без значение от валутата и размера на превода.
 • „Печеливш“ е Клиент, който бъде изтеглен чрез жребий и има право да получи предварително обявената Награда.

 

 • „Награда“ е парична сума в български лева, равняваща се на заплатената от Клиента, съответно от наредителя на превода в случаите, когато Клиентът получава паричен превод, такса за превода, умножена по 100, но не повече от 5 000 лева.
 • „Тавекс“ ЕООД е представител на доставчик на платежни услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) – платежната институция Western Union Payment Services Ireland Limited, лицензирана в друга държава членка (Република Ирландия). В това качество, Тавекс предлага в търговските си обекти услуги по парични преводи чрез системата на Western Union®.
 • В настоящата Промоционална активност могат да вземат участие само Клиенти, които са се възползвали поне веднъж от Услугата така, както е дефинирана в т. 3. 2.
Период и територия на провеждане на промоционалната активност

Промоционалната активност се провежда в периода от 10.00 ч. на 01.12.2018 г. до 22.00 ч. на 30.11.2019 г., като този период подлежи на удължаване от Организатора.

Организаторът си запазва правото да прекрати Промоционалната активност по всяко време, като се ангажира да уведоми Клиентите чрез Интернет сайта https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-6 поне един ден предварително.

Промоционалната активност се организира и провежда във всички търговски обекти на Тавекс на територията на Република България.

Механизъм на промоционалната активност

В периода на провеждане на Промоционалната активност всяко лице, отговарящо на посочените в т. 3. 1. критерии, което поне веднъж използва Услугата така, както е дефинирана в т. 3. 2., има право да направи волеизявление за участие в Промоционалната активност пред обслужващия го служител на Организатора. Участието е обвързано с използване на Услугата в периода, упоменат в т. 4, и в рамките на съответния месец, предхождащ този на тегленето на Наградата, както и с предоставяне на телефонен номер за контакт, който ще бъде използван само за обаждания/уведомявания чрез SMS, свързани с Промоционалната активност. За валидно направено волеизявление се счита такова, при което съответното лице предостави телефона си за контакт. При спазване на тези условия лицето се включва за участие в Промоционалната активност и в тегленията на Наградата и става Клиент, участващ в Промоционалната активност.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната активност неограничен брой пъти (толкова пъти, колкото пъти използва Услугата в рамките на промоционалния период).

Участието в Промоционалната активност е изцяло доброволно и безплатно, няма задължаващ характер и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Клиентите.

Описание на наградата и излъчване на победител

В рамките на периода на Промоционалната активност се раздава по една награда всеки месец, тоест всеки месец измежду Клиентите, използвали поне веднъж Услугата през предходния, ще бъде изтеглян по един Печеливш. Всеки Клиент може да бъде изтеглен като Печеливш неограничен брой пъти, но с приключването на всеки месец броят на участията му се нулира. Клиентът участва в тегленията само тогава, когато е използвал Услугата между първо и последно число на предхождащия тегленето месец. Това означава, че използването на Услугата повече пъти месечно увеличава шанса за печалба, но Печеливши (и Резервни Клиенти) могат да бъдат само Клиенти на Организатора от последния изминал месец. Месечните тегления ще бъдат извършвани до 5 работни дни, считано от края на всеки предходен месец. Първото месечно теглене ще се извърши до 5 работни дни, считано от края на месец Декември 2018 г. Всеки Клиент има възможност да спечели следната Награда:

 • сума в български лева, равняваща се на заплатената от Клиента, съответно от наредителя на превода в случаите, когато Клиентът получава паричен превод, такса за превода, умножена по 100, но не повече от 5 000 лева.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на съставена за целта комисия, чрез провеждане на жребий на адреса на управление на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, които позволяват да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на Наградите.

Освен Печелившия, при тегленията ще бъде изтеглени и по 2 (двама) Резервни Клиента.

Резултатите от тегленията, както и данните на Печелившия и Резервните Клиенти, ще бъдат отразени в протоколи, които ще се съхраняват в централния офис на Организатора за срок от 5 (пет) години от провеждане на тегленията, и изключение на данните, които Организаторът следва да съхранява за по-дълъг период от време по силата на законово задължение. Определянето на Печелившия и Резервните Клиенти от страна на Организатора е окончателно и обвързващо за всички Клиенти и във всяко едно отношение. Клиентите, които не са спазили напълно настоящите Общи условия, ще бъдат дисквалифицирани от участие в настоящата Промоционална активност.

Организаторът си запазва правото да замени обявената Награда с друга, ако това се налага поради причини извън неговия контрол.

Уведомяване на победителя

Печелившият ще бъде информиран за спечелването на награда чрез телефонно обаждане на номера, който е предоставил при използването на Услугата, в срок до края на деня, следващ деня на изтеглянето му. В случай, че Печелившият откаже получаването на Наградата или свързването с него се окаже невъзможно в рамките на 5 работни дни, считано от деня на теглене на жребия за Наградата, последната ще бъде предоставена на Резервния Клиент. Организаторът не носи отговорност за предоставени от Клиентитеневерни или непълни данни за контакт.

Имената на Печелившите ще бъдат обявени и в профилите на Организатора във Facebook: https://www.facebook.com/tavexbg/ и Instagram: https://www.instagram.com/tavex.bg/?hl=bg.

Забрана за замяна и прехвърляне на награда на трети лица

Наградата не може да бъде заменяна за друга награда. В случай, че Печелившият откаже получаването на Наградата, Организаторът ще процедира съгласно описаното в Раздел 6 Уведомяване на печелившия. Предоставяне (прехвърляне) на награда на трети лица не е разрешено.

Организаторът не носи отговорност за Награди, които не са получени поради обстоятелства извън неговия контрол.

Получаване на наградата

Наградата се получава лично в избран от Печелившия офис на Организатора, в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на уведомяване на Печелившия. След изтичането на тези 7 дни, в случай, че Печелившият не се е явил за получаване на Наградата, тя ще бъде предоставена на следващия Резервен Клиент. С оглед получаване на Наградата и спазване на законовите изисквания за деклариране на дадената Награда, Печелившият следва да предостави пълните си имена и ЕГН.

При получаване на наградата Печелившият се задължава да попълни и подпише приемо – предавателен протокол за получаване на награда, предоставен от Организатора.

Изисквания на закона за данъците върху доходите на физически лица

С получаването на парична Награда от настоящата Промоционална активност на Печелившия ще бъде издадена от Организатора Служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) (облагаем доход, придобит през данъчната година от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител). Печелившият се счита за уведомен, че стойността на Наградата представлява облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената Награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

Други условия

Организаторът не носи отговорност при невъзможност за участие в Промоционалната активност, получаване или използване на Наградата поради настъпване на извънредни обстоятелства, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други причини извън контрола на Организатора.

Организаторът не гарантира, че възможността за участие в Промоционалната активност ще бъде непрекъсната, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Промоционалната активност.

Освен в случай на смърт или телесна повреда, причинена поради небрежност на техни служители, или в случай на измама, и доколкото това е позволено от закона, Oрганизаторът и свързаните с него лица изключват всички свои отговорности, произтичащи от:

а) всяко отлагане или промяна на Промоционалната активност, за която се отнасят настоящите Общи условия;

б) всяка промяна на Наградата, нейната доставка или използване;

в) всяко действие или неизпълнение от страна на доставчици или други трети лица,

които са извън разумния контрол на Организатора.

Защита на личните данни

Личните данни на Клиентите ще бъдат използвани от Организатора в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) („ОРЗД“), българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД”) и останалите приложими европейски и национални нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

Задължителната информация, която Тавекс е длъжно да предостави на посетителите и клиентите на своите търговски обекти съгласно Глава III от ОРЗД, е достъпна във всеки от тези обекти, както и онлайн, на: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-5.

Организаторът обработва лични данни на Клиентите, на първо място, за да изпълни договора с всеки един Клиент за предоставяне на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, което включва: установяване на самоличностите на наредителя и получателя на паричния превод, уточняване на параметрите и детайлите по превода, попълване на необходимата документация, прилагане на мерки за комплексна проверка по смисъла на Глава втора от Закона за мерките срещу изпирането на пари преди извършване на операцията или сделката в предвидените в същия закон случаи. За целите на участие в Промоционалната активност Организаторът изисква и събира допълнителни лични данни и информация за Клиента, различни от тези, които са необходими за използване на Услугата без участие в Промоционалната активност, а именно – телефонен номер за контакт, който ще бъде използван само за обаждания/уведомявания чрез SMS, свързани с Промоционалната активност.

Правното основание за обработването на личните данни по предходния параграф е член 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД (договорни отношения), и по-конкретно: 1) изпълнение на задълженията по договор за предоставяне на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и 2) участие в Промоционалната активност с очакване на насрещно предоставяне на награда. Обработването на тези данни е необходимо условие за използване на Услугата, както и за участие в Промоционалната активност, осигуряване на нормалното й протичане и предаване на спечелената награда.

Организаторът обработва лични данни на Клиентите, на второ място, за да изпълни свои законови задължения. Такива задължения са тези, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, което вменява определени отговорности на Организатора за водене на счетоводна отчетност като търговско дружество. Организаторът е обект и на допълнителни законови задължения, присъщи за него в качеството му на финансова институция, и особено в качеството му на задължено лице съгласно нормативната уредба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Това предопределя необходимостта от събиране на повече лични данни за клиентите на Организатора, отколкото за тези на други търговци. В определени случаи, например в случай на операция или сделка на стойност над определени прагове, за Организатора възникват задължения за събиране на допълнителна информация. За да извършва надлежна комплексна проверка на Клиентите при всяка една сделка, както и да бъде в постоянна готовност да предостави цялата изискуема информация на контролните органи, Организаторът е длъжен да съхранява и информацията за предходните операции и сделки на всеки Клиент и да я взема предвид при всяка негова следваща операция или сделка. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Наградата в настоящата Промоционална активност представлява облагаем доход, придобит през данъчната година от други източници (парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител), и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. С цел получаване на Наградата и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената Награда, всеки Печеливш, който е спечелил Награда, следва да предостави пълно име и ЕГН.

Правното основание за обработването на личните данни по предходния параграф е член 6, параграф 1, буква „в“ от ОРЗД (законови задължения, които се прилагат спрямо Организатора), във връзка със съответните разпоредби на националното ни законодателство.

За неуредените изрично в настоящите Общи условия въпроси са приложими общите правила, описани в Задължителна информация за посетителите и клиентите на търговските обекти на „Тавекс“ ЕООД съгласно Глава III от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), достъпна във всеки от търговските обекти на Тавекс, както и онлайн, на: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-5.

Данните, необходими за участие в Промоционалната активност, ще бъдат заличени 1 (един) месец след приключване на Промоционалната активност, с изключение на данните, които Организаторът има задължение да съхранява за по-дълъг срок по силата на законово задължение.

Отказ от участие

Клиент, участвал в Промоционалната активност, може да изиска отстраняването му от същата и анулирането на участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си, използвайки контактните данни от Раздели 1 и 2 на настоящите Общи условия (лично на адреса на управление на Организатора, по e-mail, по телефон), и ще му бъде оказано пълно съдействие за отстраняването му от Промоционалната активност и анулирането на участието му. Тази част от личните данни на Клиента, свързана с извършената Услуга, която е необходимо да бъде съхранена за финансово-счетоводни цели или изпълнение на други законови задължения, ще бъде изтрита или унищожена при изтичане на законоустановения срок.

Разрешаване на спорове

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната активност, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие, добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси. В случай, че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.


Общи условия за дистанционни покупки на артикули

Въведение

Настоящият документ съдържа условията, при които може да продавате Артикули на „Тавекс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Дружеството“ или „Ние“). Моля, прочетете внимателно тези общи условия („Условията”), преди да започнете процедурата по продажба на Артикули от Електронния магазин на Тавекс.

Дефиниции

Освен ако изрично не е посочено друго, използваните в настоящите Условия думи и изрази ще имат следното значение:
„Артикули“ или „Продукти“ са:
1) “Златни Артикули“ или „Златни Продукти“ – златни бижута, монети, кюлчета и други изделия със или от злато, които отговарят едновременно на следните условия:
– Имат чистота над 8 карата, проба 333;
– Собственост са на Клиента и последният може еднолично да се разпорежда с тях.
2) „Инвестиционни Златни Артикули“ или „Инвестиционни Златни Продукти“ – златни изделия с инвестиционен характер от портфолиото на Тавекс, които отговарят едновременно на следните условия:
– Предлагат се за продажба от Тавекс онлайн чрез електронния магазин, находящ се на Сайта, към момента на завършване на Заявката;
– Намират се в оригиналните си опаковки, които са с ненарушена цялост;
– Имат чистота над 8 карата, проба 333;
Собственост са на Клиента и последният може еднолично да се разпорежда с тях.
„Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана чрез Сайта, с цел да осигури на Клиента възможността да продава Продукти, използвайки електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние.
„Сайт“ е уебсайтът www.tavex.bg. Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от Тавекс.
„Клиент“ е потребител на Сайта, който прави Заявки за продажба на Артикули. Клиент може да бъде дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, или юридическо лице, което е собственик е на Артикулите и притежава право самостоятелно да се разпорежда с тях.
„Тестване за златно съдържание“ е процедура, която се извършва под камера от служител на Дружеството съгласно установени вътрешнофирмени правила, и която по необходимост включва нарушаване на цялостта на Артикула:
– При Златните Артикули процедурата по Тестване за златно съдържание се извършва задължително при закупуването на всеки един такъв Артикул;
– При Инвестиционните Златни Артикули процедурата по Тестване за златно съдържание не се извършва задължително при закупуването на всеки един такъв Артикул, но може да бъде извършена по преценка на Дружеството в случай на възникнало съмнение относно автентичността или цялостта на Артикула или неговата опаковка.
„Оглед (на Инвестиционен Златен Артикул/Продукт)“ е процедура, която се извършва под камера от служител на Дружеството съгласно установени вътрешно фирмени правила и критерии за покупка на Инвестиционни Златни Продукти от продуктовия каталог на Тавекс. Техническите характеристики, които се съблюдават при проверка на такива Продукти, са следните:
– Дименсии, в т.ч. дължина и ширина / диаметър, както и дебелина на самия Продукт;
– Изработка на Продукта – детайли, прецизност на надписите и изображенията върху него;
– Параметри на сертификата/опаковката, в т.ч. дименсии на опаковката; задължителни реквизити, като сериен номер, рафинерия, грамаж, чистота на златото; дизайн на опаковката – цветове, шрифтове и детайли.
„Електронен магазин“ представлява определена/и страница/и на Сайта, на които Клиентите могат да правят Заявки.
„Количка“ е място на Сайта, където Клиентите съхраняват Артикули преди да направят Заявка.
„Заявка“ е индивидуалната заявка за продажба на Артикулите, налични във Вашата Количка. Заявката представлява покана за оферта от страна на Клиента за продажба на Продукт/и, която не е обвързваща за Тавекс. Тавекс има право да направи или да откаже да направи Оферта на Клиента за закупуване на Артикулите. За сключване на договор между Тавекс и Клиента е необходимо да настъпят условията по чл. 6 (2).
„Предварителна Стойност на Артикулите” е общата стойност на Артикулите във Вашата Количка в момента на завършване на Заявката, изчислена автоматично, вземайки предвид:
– За Златните Артикули – посочените от Вас ориентировъчни чистота и тегло на всеки един от Артикулите, и цената на грам злато със съответната чистота в момента на завършването на Заявката.
– За Инвестиционните Златни Артикули – избраният от Вас вид на всеки един от Артикулите, и неговата цена „Купува“ на Сайта в момента на завършването на Заявката.
„Окончателна Стойност на Артикулите“ е точната стойност на изпратените от Вас и получени от Тавекс Артикули, претеглени, подложени на Оглед и/или Тествани за златно съдържание от служител на Дружеството, по цената, определена съгласно правилата на чл. 5 (6) от настоящите Общи условия.
„Транзакционни такси“ са допълнителни разходи, различни от Предварителната и Окончателната Стойност на Артикулите, свързани с доставката на избраните Артикули до Тавекс и/или до Клиента, тяхната застраховка, както и с обработването на Заявката.
„Потвърждение” е процесът, при който Дружеството потвърждава на Клиента, че направената от него Заявка е получена. След получаване на Потвърждение за Заявка, същата не може да бъде отказана от Клиента. Потвърждението за получена Заявка не поражда задължение за Дружеството да отправи Оферта до Клиента.
„Оферта“ е волеизявлението на Тавекс, представляващо предложение за сключване на договор и съдържащо неговите съществени условия, а именно: точно измерените от Дружеството тегло и чистота (чрез претегляне, Оглед и/или Тестване за златно съдържание) на всеки Артикул, цените им, определени по правилата на чл. 5 (6), Окончателните Стойности на Артикулите, тяхната обща Окончателна Стойност и Транзакционните такси. Офертата се изпраща от e-mail gold@tavex.bg на електронната поща, предоставена от Клиента в Заявката.

Обща информация за Тавекс

(1) Основната дейност на Тавекс включва обмен на валута и работа с благородни метали и изделия с и от тях.
(2) Тавекс е вписано в следните публични регистри:
(i) Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Регистърът се води от Министерството на икономиката, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 04032;
(ii) Регистър на лицата, осъществяващи дейност като обменни бюра. Регистърът се води от НАП, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 1386.
(3) Контрол върху дейността на Тавекс осъществяват:
(i) Министърът на икономиката, Министърът на финансите и Национална агенция за приходите – във връзка със задълженията, произтичащи от Валутния закон и актовете по неговото прилагане, относими към дейността на Тавекс като обменно бюро и като лице, осъществяващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и изделия с и от тях по занятие;
(ii) Държавна агенция за национална сигурност – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Правилника за неговото прилагане;
(iii) Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни;
(iv) Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“).
(4) Дейността на Тавекс във връзка с Електронния магазин попада в обхвата на следния орган за алтернативно разрешаване на спорове: Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансови услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредит. С комисията можете да се свържете на следните контакти:
(i) Адрес: пл. Славейков 4 А, София, 1000;
(ii) Електронен адрес: adr.sosec@kzp.bg;
(iii) Уебсайт: http://www.kzp.bg;
(iv) Телефон:+35929330590
(5) Дружеството е регистрирано по ЗДДС под номер BG200779475.

Характеристики на услугата

(1) Посредством Услугата, Клиентите имат възможност да продават Артикули на Дружеството. Услугата се предоставя от Тавекс срещу заплащане, при стриктно спазване на настоящите Условия.
(2) Клиентът сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са необходими на Клиента за достъп до Електронния магазин, за въвеждане параметрите на Артикули и за изпращане на Заявка.
(3) В началото на процедурата по създаване на Заявка Клиентът следва по свое усмотрение да въведе приблизителна чистота в карати и тегло в грамове на Златния Артикул/Златните Артикули, съответно да избере от портфолиото на Дружеството Инвестиционния Златен Артикул/Инвестиционните Златни Артикули, който/които желае да продаде на Дружеството. Посочените от Клиента характеристики са ориентировъчни и не задължават Тавекс да изпрати Оферта или сключи договор за продажба при такива параметри. Точна информация за характеристиките на Артикулите (вид, тегло и чистота), обвързваща Тавекс, ще бъде посочена в изпратената до Клиента Оферта, която се изготвя след претегляне, Оглед и/или Тестване на Артикулите за златно съдържание. По-подробно този процес е разгледан в чл. 8 от настоящия документ.
(4) Клиентът следва да има предвид, че цената, която вижда в своята Количка за всеки един от Артикулите, зависи от колебанията на цената на златото на финансовите пазари, върху които Тавекс не може да влияе, което е причина и за актуализацията на Сайта на цената, по която Тавекс изкупува 1 грам злато със съответната чистота, съгласно описаното в чл. 5 (5) по-долу.
(5) При продажбата на Артикули, Клиентът следва да има предвид, че публикуваната информация на Сайта не предоставя финансови и/или инвестиционни, както и данъчни и/или правни съвети и консултации. Всички изложени факти на Сайта са базирани на проучвания, осъществени от Дружеството, които Тавекс споделя с Клиентите, но които не ангажират и които нямат за цел да склонят Клиентите при вземането на инвестиционни и други лични решения, включително продажба на Артикули. Клиентът сам следва да прецени в кой момент да продаде Продуктите и Тавекс не носи отговорност за сключени от Клиента неизгодни за него сделки.

Предоставяне на услугата и технически стъпки по сключване на договора

(1) За да направи Заявка, Клиентът трябва да въведе в съответната електронна форма всички изискуеми данни:
– имена,
– ЕГН, ЛНЧ или друг уникален личен идентификационен номер,
– адрес на електронна поща (e-mail),
– телефонен номер,
– пощенски адрес,
– номер (IBAN) на банкова сметка, която следва да е на името на Клиента и да бъде в банка, лицензирана на територията на Република България,
– Клиентът, съответно неговият законен представител или пълномощник (за юридически лица), следва да предостави на Тавекс чрез изпращане на e-mail до gold@tavex.bg и сканирано копие от официален документ за самоличност, съдържащ защитни елементи или биометрични данни, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на Клиента.
Клиенти, които имат регистрация в Сайта, могат да правят Заявки през профила си, без да е необходимо да въвеждат личната си информация за всеки конкретен случай. За целите на конкретната Заявка, преди завършването й, Клиентът има възможност да промени информацията, която е въвел при регистрацията си в Сайта. Ако за завършването на Заявката от Клиента се изискват данни, които той не е предоставил при регистрацията си в Сайта, Клиентът следва да ги въведе.
(2) Преди да завърши Заявката си, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в съответните полета на Заявката си, като използва наличните в интерфейса на Сайта техническа средства за установяване и поправяне на грешки.
(3) Преди завършване на Заявката, Клиентът следва внимателно да провери дали е предоставил точна, вярна и пълна информация. Тавекс, по своя преценка, може да използва и способи, с които да съпоставя данните и да проверява верността им. Тавекс и/или неговите партньори не носят отговорност, в случай че не могат да осъществят връзка с Клиента и/или да му вземат Артикулите по избрания от Клиента начин поради въведена от Клиента невярна, непълна или неточна информация. Тавекс има право по всяко време да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обстоятелствата, заявени при извършване на Заявката. Тавекс има право по всяко време да не разгледа Заявката, ако установи, че Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация.
(4) Преди завършване на Заявката, Клиентът следва да избере начина, по който ще изпрати Артикулите до Дружеството, а именно:
(i) Изпращане през офис на доставчик на куриерска услуга, тоест – Клиентът занася Артикулите до някой от офисите на доставчика на куриерска услуга; или
(ii) Изпращане с куриер от адреса, посочен от Клиента, тоест – представител на доставчика на куриерската услуга взема Артикулите от адреса, посочен от Клиента.
(5) Преди да направи своята Заявка, с натискане на бутона „Завършете Заявката“, Клиентът следва валидно да декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за дистанционни покупки на артикули, а така също и с Политиката за поверителност на личните данни, предоставяни от потребители на уебсайта www.tavex.bg във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, чрез тикване на чекбокс, непосредствено до активни линкове, от които са достъпни съответните документи, като тези линкове трябва да бъдат натиснати, преди да е възможно тикването на чекбокса. Страниците, на които Клиентът ще бъде препратен след натискане на съответния линк по предходното изречение, ще му позволят да свали и запази документите на своето устройство и, съответно, да ги достъпва и възпроизвежда във вида, в който са били приети от Клиента. До момента на натискане на бутона „Завършете Заявката“ Клиентът може да се връща назад и да променя своите данни и параметрите на Артикулите. С изпълнението на предвидените до тук стъпки и натискането на бутона, Клиентът отправя покана за оферта до Тавекс, за продажба на описаните от него Артикули, както е предвидено в чл. 6(1), изр. трето, която ще доведе до сключване на договор, след като се изпълнят условията съгласно чл. 6 (2) от настоящия документ.

Цени и начин на плащане

(1) Заплащането на продадените от Клиента Артикули се извършва по банков път.
(2) Получаването на покана за оферта чрез Електронния магазин или физическото получаване на Артикулите от Тавекс само по себе си не поражда задължение за Дружеството да изпрати Оферта на Клиента, доколкото не са налице другите условия, а именно, Клиентът да е представил декларация за произход на средствата и/или други документи, когато такива са необходими съгласно действащото законодателство и/или настоящите Общи условия. В случай, че на Клиента не бъде изпратена Оферта поради неизпълнение на някое от горните условия, изпратените от Клиента Арикули подлежат на връщане на Клиента за негова сметка.
(3) Посочената при попълване на Заявката банкова сметка е задължително да бъде на името на лицето, чиито данни са посочени в Заявката, и да бъде в банка, лицензирана на територията на Република България. В противен случай, Тавекс има право да не изпрати Оферта на Клиента или да отложи заплащането на Артикулите до момента, в който му бъде предоставена банкова сметка, отговаряща на горепосочените изисквания.
(4) Когато Клиентът изпраща Артикулите по куриер към Тавекс, той следва да се легитимира пред представителя на доставчика на куриерската услуга с официален документ за самоличност, съдържащ защитни елементи или биометрични данни, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на Клиента. В противен случай, както доставчикът на куриерската услуга, така и Тавекс, имат право да откажат да приемат Артикулите.
(5) Цените на златото се актуализират на всеки 20 (двадесет) минути спрямо движението на котировките на международните финансови пазари. Цената на грам на златните Артикули със съответната чистота, както и цените на Инвестиционните Златни Артикули, които се намират във Вашата Количка, се актуализира на всеки 20 (двадесет) минути. С приемането на настоящите Условия, Клиентът потвърждава и приема, че цената на заявен и намиращ се в Количката Артикул може да се промени, ако Заявката не бъде завършена и въведена в рамките на 20 (двадесет) минути от зареждането й (т.е. от момента, в който съответният Артикул бъде поставен във Вашата Количка). Цената на въведените от Клиента Артикули се посочва на видно за Клиента място в Заявката, преди тя да бъде завършена.
(6) Независимо от начина на доставка по чл. 7 (1) (i) или чл. 7 (2) (ii) (от офис или от адрес), когато завършването на Заявката и предаването и на куриер са се случили на една и съща дата, при пресмятане на Окончателната Стойност на Артикулите се използва цената за грам злато със съответната чистота / цената на съответния Инвестиционен Златен Артикул от Заявката, тоест се запазва същата цена, по която е изчислена Предварителната Стойност на Артикулите.
Когато завършването на Заявката и предаването на куриер са се случили на различни дати, за пресмятане на Окончателната Стойност на Артикулите се използва цената за грам злато със съответната чистота / цената на съответния Инвестиционен Златен Артикул, актуална към датата на получаване на Артикулите от Тавекс.
(7) Транзакционните такси варират в зависимост от спецификата на индивидуалната Заявка, посочените от Клиента чистота и тегло на Златните Артикули / избраните от клиента видове Инвестиционни Златни Артикули и избрания начин за изпращане на Артикулите до Тавекс. Тавекс работи при преференциални условия с доставчиците на куриерски услуги, като предоставя договорените търговски отстъпки и на своите Клиенти. По този начин, използвайки посредничеството на Тавекс, Клиентът заплаща по-малко за куриерската услуга, отколкото ако заяви и заплати такава от свое име.
(8) Цената за доставка се определя в зависимост от населеното място и обявената стойност на пратката, а тази стойност – от заявените от клиента чистота и тегло на Златните Артикули / от избраните от клиента видове Инвестиционни Златни Артикули. Тъй като застраховката на пратката е процент от обявената стойност, е много важно Клиентите да не надценяват Артикулите си.
(9) Всички Транзакционни такси се посочват на видно за Клиента място в Заявката, преди тя да бъде завършена.
(10) Всички Транзакционните такси са за сметка на Клиента и тяхната стойност следва да бъде заплатена от Клиента на доставчика на куриерската услуга без опция за възстановяването им от страна на Тавекс.
(11) В случай на заплащане на Транзакционни такси от Тавекс ЕООД, тяхната стойност ще бъде приспадната от Окончателната Стойност на Артикулите, дължима на Клиента.

Сключване на договор между Тавекс и клиента

(1) Съдържащата се в Заявката информация за Артикули представлява предложение за отправяне на оферта, насочено от Клиента към Тавекс. Клиентът прави покана за оферта за продажба на даден Артикул със завършването на Заявката си съгласно настоящите Условия, както е описано в чл. 4(5) по-горе. Направените по този начин покани за оферта не са обвързващи за Тавекс и Тавекс има право да направи Оферта на Клиента или не, по своя собствена преценка.
(2) Изпращането от Тавекс на Потвърждение за получена Заявка, съответно получаването на такова Потвърждение от Клиента, не води до възникване на договор между Тавекс и Клиента. Такъв ще се счита за сключен при изпълнението на всяко от следните условия, което от тях настъпи най-късно: (i) предоставяне от Клиента на декларация за произход на средствата и/или други документи, когато е приложимо, (ii) писмено потвърждение от Клиента, изпратено чрез съобщение на електронната поща на Тавекс (gold@tavex.bg) като отговор на получената клиентска Oферта, (iii) доставка и предаване на изпратените от Клиента Артикули на Тавекс. Комуникацията по предходното изречение следва да е осъществена чрез размяна на електронни съобщения между gold@tavex.bg и адреса, посочен от Клиента в съответната Заявка.
(3) Собствеността върху Артикулите преминава от Клиента върху Тавекс в момента на заплащането им.
Рисковете от случайното погиване и увреждане на Артикулите преминават от Клиента върху Тавекс в момента на предаването им на Тавекс.
Когато се наложи връщане на Артикулите към Клиента за сметка на последния, то рисковете от случайното им погиване и увреждане преминават от Тавекс върху Клиента в момента на предаването им на Клиента. В тези случаи Тавекс изпраща Артикулите с допълнителни услуги обявена стойност и застраховка на пратката, които са за сметка на Клиента. Поради характера и спецификата на Артикулите, в случаите на връщане на такива към Клиента поради неосъществена сделка, Тавекс не предлага опцията за преглед на пратката, преди тя да бъде заплатена.
(4) Договорът между Тавекс и Клиента във връзка с дистанционната покупка на Артикули се състои от:
(i) настоящите Условия, достъпни тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/;
(ii) направената от Клиента Заявка;
(iii) изпратената от Тавекс Оферта; и
(iv) изпратеното от Клиента по e-mail потвърждение на Офертата.
Клиентът има възможност да съхрани и/или възпроизведе посочените документи на хартиен или на електронен носител.
(5) Договорът (и съставящите го документи) се сключва на български език.

Доставка

(1) Клиентът има право да избере начина, по който да изпрати до Тавекс заявените от него Артикули, а именно:
(i) Вземане от посочен от Клиента в Заявката адрес в рамките на България посредством партньорските куриери, с които Тавекс работи. За извършване на куриерски услуги партньор на Тавекс е „Еконт Експрес“ ООД, като Тавекс има право, по своя преценка да смени използвания от него доставчик на куриерски услуги.
(ii) Занасяне до офис на съответния доставчик на куриерска услуга. Информация относно клоновата мрежа на „Еконт Експрес“ ООД може да намерите тук: http://www.econt.com/offices/.
(2) Всяка пратка изпратена до Тавекс или обратно до Клиента и съдържаща Артикули пътува с обявена стойност (Предварителната Стойност на Артикулите) и застраховка. По този начин пратките са защитени и при загуба по време на пътя, Клиентът ще получи застрахователната стойност на пратката.
(3) Артикулите по всяка направена от Клиента Заявка се изпращат в отделна пратка. Не е възможно Артикулите по повече от една Заявка да бъдат комбинирани в една пратка.
(4) Артикулите могат да бъдат предадени на представител на доставчика на куриерската услуга само от лицето, чиито данни са посочени при изпращането на Заявката. Партньорът на Тавекс, който ще вземе Вашите Артикули, ще го направи единствено и само след като потвърди Вашата самоличност посредством идентификационния документ, посочен в Заявката.
(5) Когато Клиентът е юридическо лице, Артикулите могат да бъдат предадени от законния представител на юридическото лице или негов пълномощник, снабден с изрично пълномощно. Клиентът трябва да предостави пълномощно на Тавекс преди Артикулите да бъдат заплатени от Дружеството. Продуктите ще бъдат приети от лицето, посочено в Заявката, след като представи документа си самоличност, посочен в Заявката.
(6) В случаите, когато пратката ще бъде взета от адрес, намиращ се в населено място, в което доставчикът на куриерската услуга има офис, се прилага следното:
– Ако Клиентът направи Заявка за посещение от куриер на адрес преди 15.00 ч. в работен ден, Клиентът ще бъде посетен от представител на доставчика на куриерската услуга в същия работен ден.
– В случай, че Заявката за посещение от куриер на адрес е направена в работен ден, но след 15.00 ч., Клиентът ще бъде посетен от представител на доставчика на куриерската услуга на следващия работен ден.
За населени места, в които куриерът партньор на Тавекс няма офис, срокът за посещение от куриер е до 3 (три) работни дни.
Заявки, направени в събота, неделя, почивни и празнични дни, се обработват от Тавекс и респективно от доставчика на куриерската услуга в първия следващ работен ден.
(7) Стандартното време, необходимо на доставчика на куриерската услуга за доставка на изпратената от Вас пратка, е един работен ден, считано от деня на предаване на пратката от Вас на куриера, независимо дали това се е случило на адрес или в офис на куриера партньор.

Действия на Тавекс след завършване на заявката, получаване на артикулите, претегляне, оглед, тестване за златно съдържание, определяне на цената и окончателната стойност на артикулите, изпращане на оферта

(1) Тавекс няма да разглежда завършена от Клиента Заявка, ако:
(i) Посочената в Заявката банкова сметка не е на името на лицето, чиито данни са посочени в Заявката, или не е в банка, лицензирана на територията на Република България;
(ii) При избор на начин на изпращане на Артикулите до Тавекс чрез вземането им от куриер от посочен от Клиента адрес представител на доставчика на куриерската услуга не намери Клиента на посочения в Заявката адрес;
(iii) Клиентът направи Заявка извън работното време на административния офис на Тавекс, а именно между 9:00 часа и 18:00 часа, след което борсовата цена на заявените от Клиента Артикули се измени с или над 3% в началото на следващия работен ден;
(iv)Нормалното функциониране на Електронния магазин на Тавекс е нарушено поради технически проблеми;
(v) Клиентът/ неговият пълномощник откаже да се идентифицира при предаване на Артикулите на представител на доставчика на куриерската услуга;
(vi) Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация при изпращане на Заявката си;
(vii) Когато е приложимо, Клиентът не представи документ за самоличност, декларация за произход на средствата, пълномощно или друг документ, който му е поискан от служител на Тавекс, в срок от 3 (три) работни дни след получаване на Потвърждение. В този случай, ако Клиентът е изпратил Артикулите към Тавекс и те са получени, същите ще бъдат върнати обратно на Клиента за негова сметка;
(viii) Стойността на Заявката надхвърля определен лимит;
(ix) В други случаи, по преценка на Дружеството;
(x) В други случаи, посочени в настоящите Условия.
(2) В случаите по чл. 8 (1) (i), (ii), (v), (vi), и (vii) разходите за транспорт и всички други разходи, направени от Тавекс, са за сметка на Клиента.
(3) В случай, че Заявката е завършена и не са налице горепосочените хипотези, но не е получено сканирано двустранно копие на документ за самоличност на e-mail gold@tavex.bg, то Клиентът ще получи телефонно обаждане относно това на подадения от него в Заявката номер, тъй като процесът не може да бъде продължен без наличието на този документ.
(4) В случай, че Клиентът се занимава по занятие с търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с благородни метали, продава Продуктите с цел извършване на търговска или професионална дейност или при сключване на договора с Тавекс действа в рамките на своята търговска или професионална дейност, то съгласно българското законодателство той следва да издаде на Тавекс придружаващ данъчно-счетоводен документ (фактура), който следва да бъде изпратен на e-mail gold@tavex.bg.

(5) При обработването на Заявката има вероятност от Клиента да бъдат поискани и следните допълнителни документи:
(i) декларация за произход на средствата и други декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му, както и допълнителни документи, доказващи декларирания произход на средствата;
(ii) пълномощно, ако Клиентът е юридическо лице, което действа чрез пълномощник.
Възможно е, по преценка на Дружеството, тези документи да бъдат изискани и на хартиен носител в оригинал, като в последния случай куриерската услуга е за сметка на Клиента.
(6) След получаване на e-mail gold@tavex.bg на необходимите документи, на посочената от Клиента електронна поща се изпраща отговор, който съдържа изготвената куриерска товарителница, на база която Клиентът ще извърши предаването на заявените от него Артикули на представител на доставчика на куриерската услуга, както и видео, показващо нагледно как се извършва процесът по Тестване за златно съдържание и Остойностяване на Златни Артикули / процесът по Оглед, Тестване за златно съдържание и Остойностяване на Инвестиционни Златни Артикули.
(7) Пратката бива разопакована и свързана, посредством имената на Клиента и номерa на товарителницата, със съответната клиентска Заявка в системата на Тавекс. Тези действия се извършват под камера, като така Дружеството гарантира съдържанието на пратката пред Клиента.
(8) Артикулите се поставят поотделно един по един на специална везна, с което се определят теглата им преди процеса на Оглед и/или Тестване за златно съдържание. Тези процеси, както и претеглянето на Артикулите, също се извършват под камера. По този начин се определят параметрите, по които ще бъде пресметната Окончателната Стойност на Артикулите.
(9) Процедурата по Тестване за златно съдържание е невъзможно да бъде извършена без засягане на физическата цялост (разрязване и др.) на изпратените от Клиента Артикули и техните опаковки, ако такива са налице.
(10) След приключване с действията по ал. 7 – 8, но не по-късно от един работен ден, считано от деня на получаване на Артикулите в офис на Тавекс, Дружеството изготвя Оферта, съдържаща теглото, чистотата и Окончателната Стойност на всеки Артикул, както и тяхната Обща Окончателна Стойност и Транзакционните такси. Офертата се изпраща на електронната поща на Клиента от Заявката. Освен Офертата, в това електронно съобщение се съдържа и връзка към запис на процедурата по разопаковане, претегляне, Оглед и/или Тестване за златно съдържание на Артикулите.
(11) Клиентът следва внимателно да се запознае със съдържанието на електронното писмо по ал. 11 и да изпрати потвърждение чрез електронната поща от Заявката непосредствено след получаването й. Потвърждението може да е в свободен текст, но следва ясно, недвусмислено и окончателно да изразява волята на Клиента сделката да бъде сключена при тези параметри.
(12) В случай, че Клиентът потвърди Офертата на Тавекс, в същия работен ден Тавекс ще извърши банково плащане по личната IBAN сметка, която е посочена в Заявката. Ако Офертата е потвърдена в неработен ден, Тавекс ще извърши плащането до края на първия следващ работен ден.
Възможно е забавяне на плащането, ако Клиентът не е представил декларация за произход на средствата или други изискуеми документи, когато е приложимо, при което посочените в предходното изречение срокове се увеличават с толкова дни, с колкото Клиентът забави представянето на такава декларация, но за срок, не по-дълъг от посочения в чл. 8 (1), т. (vii) по-горе.
(13) В случай, че Клиентът не потвърди Офертата на Тавекс или не изпрати нито положителен, нито отрицателен отговор в срока на валидността на Офертата по ал. 12 по-горе, Артикулите ще бъдат изпратени обратно, с допълнителни услуги обявена стойност и застраховка, чрез куриер за сметка на Клиента.
(14) По желание на Клиента Тавекс изготвя и изпраща по електронна поща Документ за покупка, съдържащ съществените елементи на извършената сделка. Възможно е и изпращане на такъв документ на хартиен носител, с мокър подпис и печат на Тавекс, с куриерска пратка за сметка на Клиента на посочения от него в Заявката пощенски адрес.
(15) Съгласно чл. 57, т. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), съответно, чл. 12, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние („ЗПФУР“), след като договорът е сключен (така, както това е определено в чл. 6 (2)), Клиентът няма право да се откаже от договора по реда на чл. 50 от ЗЗП, съответно, чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР (т.е. без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи).

Изисквания, свързани със ЗМИП

(1) Като задължено лице по ЗМИП, Дружеството е длъжно да извършва комплексна проверка по отношение на Клиентите си и да изисква от тях да представят декларация за произход на средствата, а в определени случаи и други декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му, както и допълнителни документи, доказващи декларирания произход на средствата, преди извършването на операции или сключване на сделка с плащане по банков път на стойност над 29 100 (двадесет и девет хиляди и сто) лева.

(2) Дружеството е задължено да извършва комплексна проверка по отношение на Клиентите си и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка с плащане по банков път, които поотделно не надвишават 29 100 (двадесет и девет хиляди и сто) лева, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.

(3) При наличието на обстоятелства, при които Клиентът трябва да декларира произхода на средствата и/или да представи други документи, които са му поискани от служител на Тавекс, декларацията, съответно другите документи, трябва да бъдат попълнени, разписани, изпратени и получени от Тавекс, преди Артикулите да бъдат заплатени към Клиента. В тези случаи, срокът за тяхното заплащане се увеличава съгласно предвиденото в чл. 8 (12) по-горе.

Декларации и гаранции на клиента

(1) С оглед гарантиране на правната сигурност и ограничаване на възможността за злоупотреби, от Услугата нямат право да се възползват лица, които не са собственици на Артикулите и/или които не притежават право на еднолично разпореждане с тях. Поради казаното, чрез съгласяването си с настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че е собственик на Артикулите и има пълни права самостоятелно да се разпорежда с последните.

(2) Процедурата по Тестване за златно съдържание е несъвместима със запазване на Артикулите в първоначалния им вид. Поради това, чрез съгласяването си с настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че е уведомен и съгласен цялостта на Артикулите да бъде нарушена.

(3) В случай, че Клиентът е физическо лице, чрез съгласяването си с настоящите Общи условия последният декларира, че е пълнолетен и напълно дееспособен.

(4) В случай, че Клиентът е лице, което се занимава по занятие с търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с благородни метали, продава Продуктите с цел извършване на търговска или професионална дейност или при сключване на договора с Тавекс действа в рамките на своята търговска или професионална дейност, то той следва да уведоми за това Тавекс, независимо дали е бил попитан изрично, както и да издаде придружаващ данъчно-счетоводен документ (фактура), който следва да бъде изпратен на e-mail gold@tavex.bg.

 

(5) От правата на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите могат да се възползват само лица, попадащи в легалната дефиниция за потребител, установена в пар. 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на същия закон.

Изменение и достъп до условията

(1) Настоящите Условия са достъпни тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/ и се предоставят на български език.

(2) Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящите Условия, като в началото на документа ще бъде указано от коя дата е последното му обновяване. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Условията е предвидено друго. Затова Клиентът следва да проверява настоящите Условия преди извършването на всяка конкретна Заявка.

(3) За Заявки, които са завършени от Клиента, ще се прилага тази версия на Условията, която е била в сила в момента на завършването на съответната Заявка.

Заключителни разпоредби

(1) Преди да продадете Артикули чрез Електронния магазин, моля, запознайте се и с Правилата за ползване на уебсайта www.tavex.bg и Политиката за поверителност на личните данни, предоставяни от потребители на уебсайта www.tavex.bg във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта, които са достъпни тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/.

(2) Клиентът се съгласява, че, в контекста на Електронния магазин на Тавекс, Дружеството има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни, предоставяни от потребители на уебсайта www.tavex.bg във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта.

(3) В отношенията между Тавекс и Клиента, писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, попълване на поле и/или натискане на виртуален бутон в страница от Сайта със съдържание, което се попълва или избира от Клиента, и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

(4) Тавекс има правото да предостави на Клиентите промоционални условия, обвързани с продадените количества Артикули.

(5) При продажба на Артикули чрез Електронния магазин на Тавекс във връзка с промоционални (маркетинг) активности, организирани от Дружеството, освен настоящите Условия, в сила са и Общите условия и правила за участие в конкретната промоционална активност.

(6) С приемането на настоящите Условия, Клиентът се съгласява комуникацията с него  във връзка с Договора да се осъществява на български език.

(7) В случай че някоя разпоредба от настоящите Условия се окаже недействителна или неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и приложимост.

(8) В случай на противоречие между тези Условия и уговорки в специален договор между Тавекс и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

(9) По всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(10) Всички спорове, породени от настоящите Условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Контакти

(1) Офисите на Тавекс в България се намират на следните адреси:

(i) София, бул. „Ситняково 48“, Сердика Център, ниво: -1;

(ii) София, бул. „Цариградско Шосе“ 115, THE MALL, Ниво: -2;

(iii) Пловдив, ул. „Княз Александър I“, Джумаята;

(iv) Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Grand Mall Varna, ниво: -1;

(v) София, бул. „Ал. Стамболийски“ 101, Mall Of Sofia;

(vi) Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, Галерия Мол, партер;

(vii) София, бул. „Черни Връх“ 100, Paradise Center, ниво -1;

(viii) Бургас, бул. „Транспортна“, Северна Индустриална Зона 8008, Бургас Плаза,

етаж 0.

(2) Актуална информация за работното време на офисите ни може да намерите на Сайта, на адрес: https://tavex.bg/ofisi/.

(3) За връзка с нас може да използвате и следните контакти: тел: +359 29888666, e-mail: tavex@tavex.bg.


Общи условия и правила за участие във Facebook игра

Въведение

Организатор на кампанията “Познай цената на златото и спечели златно кюлче от Тавекс“ е Тавекс, наричан за краткост „Организатор”. Организаторът на кампанията си запазва правото едностранно да променя или допълва правилата за участие в рамките на периода на кампанията, като промените влизат в сила след публикуването им на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/tavexbg

 

В тези правила, терминът „игра” включва самата игра, нейното популяризиране и други свързани с нея дейности.

Срок на провеждане на активността

Играта „Познай цената на златото и спечели златно кюлче от Тавекс“ ще се провежда на българската Фейсбук страница https://www.facebook.com/tavexbg

Играта започва от 25.01.2021г и е с отворен край. Тавекс си запазва правото да променя и актуализира правилата на играта.

Механизъм на кампанията

В периода на провеждане на играта от 25.01.2021г. до  включително, на Facebook страницата https://www.facebook.com/tavexbg  ще бъде публикуван пост с условията на играта.

За да участват в играта, потребителите трябва да отбележат отговор на зададения въпрос в условието, да познаят най-близката цена за една трой унция злато според сутрешния фиксинг на LBMA (http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices#/table) за идния понеделник, в американски долари, USD. Отговорът следва да бъде публикуван под формата на коментар под публикацията на Тавекс – „Познай цената на златото и спечели златно кюлче от Тавекс“.

Потребителите могат да се включват в томболата като изпълнят тези условия в периода на активността.

За участие в играта с подарък, е необходимо участниците в кампанията, наричани по-долу Потребители, да са навършили 18 години.

В случаите, в които потребителите са под 18 години, имат право да участват в кампанията, но само и единствено със съгласието на родител/настойник. В случай че спечелят Награда, същите трябва да се явят за получаване на награда заедно с родител/настойник, който да подпише декларация за съгласие относно получаването.

Определяне на победителите

Всяка седмица ще бъде избиран само един победител – първият познал с най-голяма точност цената за една трой унция злато според сутрешния фиксинг на LBMA (http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices#/table) за всеки следващ понеделник. Първият победител ще бъде обявен във вторник, 02.02.2021г.,  като всеки следващ победител от следваща седмица ще бъде обявяван, във вторник на българската Фейсбук страница на Тавекс.

За да получи наградата, спечелилият, трябва да се свърже с Организатора до 24ч. След обявяването си, изпращайки лично съобщение във Фейсбук с неговите имена, точен адрес и телефонен номер, за да се уточни начинът на получаване на наградата.

В случай, че печелившо лице не изпрати лично съобщение в установения срок, то организаторите ще изтеглят нов печеливш, който е вторият, познал най-точно и рано измежду всички отговорили правилно на въпроса от играта.

Обработка и администриране на личните данни

С участието си в играта с подарък, потребителите предоставят своя никнейм в социалната мрежа (име) и профилна снимка на Организатора (неразделна част от платформата на Facebook).

Тези данни ще бъдат администрирани и обработвани единствено с цел избор и обявяване на победителите на страницата в рамките на установения в тези правила срок.

В случай, че участник бъде избран за победител, с неговото изрично съгласие, Тавекс ще обработи предоставените от него в лично съобщение: три имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка. Тези лични данни ще бъдат администрирани и обработвани единствено с цел достигане на подаръка до печелившия участник.

Право на участие

Право на участие в играта имат Facebook потребителите, които в периода от 25.01.2021 г. отговорят правилно под поста , зададен на стената на Facebook страницата Тавекс https://www.facebook.com/tavexbg , спрямо описаните по-горе условия за участие.

За участие в активността е необходимо участниците в кампанията, наричани по-долу потребители, да са навършили 18 години. В случаите, в които потребителите са под 18 години, имат право да участват в кампанията, но само и единствено със съгласието на родител/настойник.

В случай че спечелят Награда, същите трябва да се явят за получаване на награда заедно с родител/настойник, който да подпише декларация за съгласие относно получаването.

Служители на Тавекс или други свързани с тях лица или членове на техните семейства не могат да участват в тази кампания. Организаторът решава, спазвайки правилото по предходното изречение, дали дадено лице има право на участие в кампанията, като решението е окончателно.


Общи условия на играта във Фейсбук "Златно лято с Tavex"

Организатор на Играта и място на провеждане

Организатор на Играта („Играта“) e „ТАВЕКС” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК) 200779475, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1505, район „Оборище”, бул. „Ситняково” №48, Мол Сердика Център, ниво -1, тел. 02/9888666, представлявано заедно и поотделно от Мъгърдич Харутюн Баклаян и Куно Реек – Управители (наричано по-долу в настоящите Общи условия за краткост ТАВЕКС).

Играта ще се проведе във Фейсбук страницата на ТАВЕКСhttps://www.facebook.com/tavexbg в периода 21.07.2021 г. от 10:00 ч. до 19:00 ч. на 10.08.2021 г. („Кампанията“).

Отговорност

Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите Общи условия и правила за участие („Общите условия“). Общите условия ще са достъпни за целия период на Играта на следната интернет страница на ТАВЕКС: https://www.facebook.com/tavexbg, както и в деловодството на Дружеството.

ТАВЕКС си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страница на ТАВЕКС.

ТАВЕКС носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

ТАВЕКС не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

Период на провеждане на Играта

Участниците ще имат възможност да участват в Играта в периода на Кампанията – от 10:00 ч. на 21.07.2021 г. до 17:00 ч. на 10.08.2021 г. („Период на Играта“).

Условия за участие в Играта

Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

С правилен отговор във Фейсбук на следния въпрос: „Ако разделим цялото злато на Земята по равно, какво количество би имал всеки човек?“ и с участието си в Играта всеки регистриран Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

Участието в Играта не е задължително обвързано с покупка.

1. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на всички изисквания, посочени по-долу („Участник / Участници“):

А) имат навършени 18 години;

Б) отговорили са правилно във Фейсбук на следния въпрос: „Ако разделим цялото злато на Земята по равно, какво количество би имал всеки човек?“.

 

2. Условията за участие в Играта могат да са част от рекламни брошури, които ще бъдат разпространявани по избран от ТАВЕКС начин.

3. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Конкурса.

4. В Играта нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с ТАВЕКС или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства.

Награда

При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия Участниците имат възможност да спечелят златно кюлче от 1 (един) грам /“Наградата/.

Наградата се предоставя на спечелилия Участник в съответствие с и при изпълнение на условията по т. VI по-долу. Спечелилият Участник няма право да получи паричната равностойност на Наградата или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул. Получаването на Наградата е обвързано със срок и условия, с които спечелилия Участник ще бъде запознат допълнително.

Определяне на спечелилия Участник и получаване на Наградата
 1. Спечелилият Участник ще бъде изтеглен на 11.08.2021 г., в 17 часа, в Мол Сердика Център, ниво -1, находящ се гр. София, район „Оборище”, бул. „Ситняково” №48, от представител на ТАВЕКС чрез томбола на случаен принцип от всички отговорили правилно на горепосочения въпрос. Спечелилият Участник ще бъде обявен на 12.08.2021 г., в 17.30 часа, във фейсбук страницата на ТАВЕКС – https://www.facebook.com/tavexbg.

 

 1. Спечелилият Участник ще бъдe потърсен по телефон/имейл от представител на ТАВЕКС в срок до 10 (десет) работни дни след провеждане на Играта по т. VI.1 по-горе, за да бъде уведомен как може да получи Наградата и срока за това, който не може да бъде по-късно от 1 (един) месец след датата на провеждане на Играта по т. IV.1. по-горе.
 2. Спечелилият Участник има право да получи Наградата си след подписване на приемо-предавателен протокол. Наградата се получават при следните условия:

1) Участникът да получи своята Награда в срока по т. VI.2;

2) Участникът да предостави за справка документ за самоличност, с който да удостовери своята самоличност и от който да е видно, че Участникът отговаря на изискванията по т. IV.4.1.A).

В случай, че спечелилият Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от упълномощено от него лице.

 

 1. При неспазване на условията по т. IV.4.4 и VI.3. по-горе, включително ако спечелилият Участник не се яви да получи своята Награда в срок съгласно т. VI.2. по-горе, спечелилият Участник няма право да получи Наградата, която му е определена. В този случай, ТАВЕКС не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VI.4.
 2. В случай, че опитите за свързване с печеливш Участник съгласно т. VI.2. са неуспешни в рамките на 10 (десет) работни дни след тегленето по т. VI.1. по-горе, същият губи правото да получи Наградата. ТАВЕКС не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

6. На датата и при условията, посочени в т.VI.1 по-горе, ще бъдат посочени двама други резервни печеливши Участници за Наградата, като всеки следващ резервен печеливш Участник би имал право да получи Награда единствено и само при реализиране на условията на т. VI.3 и т. VI.4 по отношение на Участника, определен за печеливш, съгласно настоящите Общи условия. ТАВЕКС не е длъжен да се свърже с резервните печеливши Участници до реализиране на условията на т. VI.3 и т. VI.4.

Изключване от Играта

ТАВЕКС има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, които:

А. са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия;

Б. участват с фалшива самоличност или от името на трети лица без изричното им знание.

Прекратяване на Играта

ТАВЕКС има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително предизвестие при възникване на организационни причини, поради промени в действащото приложимо законодателство или поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или други обективни причини, водещи до невъзможност за ТАВЕКС да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта.

В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, ТАВЕКС има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

Защита на личните данни

С оглед администрирането на Играта – ТАВЕКС, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва следните лични данни –  три имена, възраст, телефон и имейл адрес на Участниците, отговорили на горепосочения въпрос. ТАВЕКС може да използва тези данни за изпращане на съобщения за маркетинг и реклама, в случай, че при участието си в конкурса и предоставяне на личните си данни сте завили изрично несъгласие с бъдещо получаване на такива съобщения. За данъчни цели от печелилия Участник може да бъде допълнително поискано да предостави ЕГН и адрес.

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и правата на Участниците, включително да възразят срещу обработване за целите на директния маркетинг и реклама, може да получите от ТАВЕКС.

Други

Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния e-mail адрес: Daniel.vasilev@tavex.eu. На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта, както и да се изпращат възражения/несъгласия за бъдещо получаване на съобщения за маркетинг и реклама. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ТАВЕКС.

 

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

0 ПРОДУКТ