Правила за ползване на уебсайта www.tavex.bg

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
1. ВЪВЕДЕНИЕ
 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тази електронна страница съдържа условията, при които можете да осъществявате достъп до (зареждане на) уебсайта www.tavex.bg („Сайтът”), в качеството си на негов потребител („Потребител”), да използвате услугите и да разглеждате материалите, които се предоставят чрез него (включително чрез версия за мобилен браузър, доколкото такава е налична). Моля, прочетете внимателно тези правила за ползване („Правилата”), преди да започнете да използвате Сайта.

С достъпа до и използването на Сайта, Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от настоящите Правила и всички техни последващи допълнения и изменения и потвърждавате това съгласие всеки път, когато влезете в Сайта. Правилата определят Вашите и нашите права, задължения и отговорности по отношение на достъпа Ви до и използването на Сайта. Ако не приемате тези Правила, моля не използвайте услугите, предоставяни чрез www.tavex.bg, и преустановете достъпа си до Сайта незабавно.

Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Тавекс” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Дружеството“ или „Ние“).

Правилата регулират отношенията между и имат обвързващо действие спрямо Вас, като Потребител на Сайта, и Тавекс. Правилата не регулират каквито и да било взаимоотношения между самите Потребители на Сайта.

Определени части/ сегменти/ модули от Сайта или услуги, предоставяни чрез него, могат да съдържат други условия, да изискват да приемете определени допълнителни условия, или да въведете специфични за тези части/ модули/ сегменти или услуги данни. При противоречие или несъответствие между настоящите Правила и условията, които следва да приемете, за да използвате други части/ сегменти/ модули на Сайта или услуги, предоставяни чрез него, последните ще имат предимство, като е Ваше задължение да се запознаете с тях.

 

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАВЕКС

(1) Основната дейност на Тавекс включва обмен на валута и работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.

(2) Тавекс е вписано в следните публични регистри:
(i) Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Регистърът се води от Министерството на икономиката, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава
Удостоверение № 04032;
(ii) Регистър на лицата, осъществяващи дейност като обменни бюра. Регистърът се води от НАП, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 1386.

(3) Контрол върху дейността на Тавекс осъществяват:
(i) Министърът на икономиката, Министърът на финансите и Национална агенция за приходите – във връзка със задълженията, произтичащи от Валутния закон и актовете по неговото прилагане, относими към дейността на Тавекс като обменно бюро и като лице, осъществяващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие;
(ii) Държавна агенция за национална сигурност – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за неговото прилагане;
(iii) Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни;
(iv) Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на потребителите.

(4) Тавекс е регистрирано по ЗДДС под номер BG200779475.

3. ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА

(1) Потребителите на Сайта могат да бъдат юридически лица и дееспособни физически лица, навършили 18 години, които попадат в една от следните категории:
(i) Нерегистрирани Потребители;
(ii) Регистрирани Потребители

(2) Нерегистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта свободно и без заплащане:
(i) Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси, съдържащи се в различните секции на Сайта, включително, но не само, новини, статии, информация за валутни курсове и др., които са налични на Сайта по преценка на Тавекс;
(ii) Закупуване на артикули от електронния магазин на Тавекс, достъпен чрез Сайта;
(iii) Други услуги, които могат да бъдат налични на Сайта по еднолична преценка на Тавекс.

(3) Регистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта:
(i) Съхранение на клиентска информация – тази услуга дава възможност за по-бързо и лесно финализиране на процеса по поръчка на артикули от електронния магазин на Тавекс. По този начин, на Потребителя не се налага да въвежда многократно личната си информация (имена, адрес за доставка, банката от която предпочита за извършва плащането, в случай на избор за плащане по банков път). С оглед на клиентската сигурност, Тавекс не съхранява информация за разплащателните (дебитни и кредитни) карти на Потребителите;
(ii) Добавяне на артикули от електронния магазин на Тавекс в категория „Любими“ – тази услуга дава възможност на Потребителя да следи изменението в цената на избрани от него артикули и да ги закупи в най-подходящия момент;
(iii) Възможност за достъп до информация за текущи и предстоящи промоционални активности;
(iv) Възможност за преглед на дейността на Потребителя – тази услуга дава възможност на Потребителите да получат детайлна информация за предходни техни поръчки, направени чрез електронния магазин на Тавекс;
(v) Ексклузивен достъп до блога на Тавекс – тази услуга дава възможност за получаване на съдържание, преди да е общодостъпно, в блога на Тавекс на адрес www.tavex.bg/blog.

(4) Конкретна и подробна информация за тези и други услуги, предоставяни чрез Сайта, ще бъде публикувана своевременно на Сайта. Тавекс няма задължение да Ви информира по какъвто и да било друг начин за услуги, които организира или предоставя посредством Сайта.

(5) Регистрацията в Сайта е безплатна Ако за определена услуга, предоставяна чрез Сайта, Потребителят следва да извърши плащане, това ще бъде изрично указано на Сайта.

(6) Регистрацията се осъществява директно чрез Сайта, като се попълни минималният обем от задължителна информация, съгласно регистрационната форма.

(7) След завършване на процеса на регистрация, всеки Потребител може да влиза в своя профил в Сайта, чрез въведения при регистрацията адрес на електронна поща и парола („Данни за достъп”). Данните за достъп ще Ви бъдат предоставени по електронен път, на въведения от Вас електронен адрес, и профилът Ви ще се активира веднага щом ги потвърдите чрез електронна препратка в писмото, с което сте уведомени за извършената регистрация.

(8) Профилът Ви в Сайта ще бъде създаден от Тавекс въз основа на информацията, която сте въвели при регистрацията си. Вие се задължавате да предоставяте точна, пълна, вярна и актуална информация при регистрацията Ви в Сайта и при необходимост да я актуализирате. Тавекс не носи отговорност за точността и верността на тази информация. Тавекс си запазва правото временно да блокира достъпа Ви до Сайта или да заличи профила Ви, ако се окаже, че предоставената от Вас информация е непълна, невярна или неточна, както и по всякакви други съображения.

(9) Всеки Потребител е длъжен да опазва сигурността на своите Данни за достъп, да ги третира като поверителни и да не ги разкрива на трети лица. Вие носите отговорност за всякакви действия, извършени през Вашия профил, независимо дали сте ги одобрили или не. В случай на загуба/ кражба на Данните за достъп или в случай на неправомерното им използване, се задължавате своевременно да уведомите Тавекс. Тавекс не носи отговорност за каквито и да е претърпени вреди или пропуснати ползи, възникнали поради изгубени и/ или откраднати Данни за достъп или осъществен неоторизиран достъп до Вашия профил.

(10) Регистриран за целите на сайта Потребител може да заличи регистрацията си като заяви желанието си посредством съответната форма за изтриване на потребителска регистрация. Тавекс се задължава да заличи потребителския профил в срок от 7 (седем) календарни дни. Заличаването на потребителската регистрация, премахва потребителските данни от Сайта, но Тавекс запазва информацията за реализираните продажби на Потребителя в съответствие с изискванията на данъчното законодателство и на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

4. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

(1) Можете да използвате Сайта ни единствено за законни цели и в съответствие с настоящите Правила и други документи, приложими към услугите, предоставяни чрез Сайта. Не можете да използвате Сайта ни:
(i) по начин, който нарушава приложими местни, национални или международни закони или правила;
(ii) по начин, който е незаконен или измамен, или пък има незаконна или измамна цел или ефект;
(iii) с цел или резултат нанасяне на вреда или опит за нанасяне на вреда на Тавекс, на други Потребители или на каквито и да е трети лица;
(iv) за прехвърляне, публикуване на Сайта или възлагане изпращането на нежелани или неправомерни търговски, рекламни или промоционални материали, непоискани съобщения, нежелана поща или други форми на подобно въздействие (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), както и за получаване на достъп до ресурси на други Потребители, включително кражба на Данни за достъп до Сайта, използване на недостатъци в системите, с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж;
(v) за въвеждане в Сайта, умишлено прехвърляне на данни, изпращане или публикуване на материали, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, програми, които спират да функционират след определена дата (time-bombs), софтуер, заразяващ компютрите с рекламни съобщения (spyware), атаки за отказ от услуги (denial-of-service attacks), програми за следене на използването от даден Потребител клавиши (“keystroke loggers”), шпионски софтуер (adware), спуфинг (IP spoofing) и всякакви други „злонамерени” или вредни програми или компютърни кодове (malware), предназначени да упражнят вреден ефект върху функционирането на Сайта или услугите, които се предоставят чрез него, или на нормалната работа на останалите Потребители;
(vi) за изпращане, получаване, публикуване, изтегляне, използване или повторно използване на материали за цели, които не са разрешени от настоящите Правила.

(2) Вие също така приемате:
(i) да не възпроизвеждате, дублирате, копирате или препредавате каквито и да е части от Сайта в противоречие със законовите изисквания или с разпоредбите на настоящите Правила;
(ii) да не осъществявате неправомерен и неразрешен достъп, да не променяте, повреждате или прекъсвате:
-части от Сайта или от неговото съдържание;
-сървъри, оборудване или мрежа, на които се съхранява или които са свързани със Сайта;
-бази данни, свързани със Сайта;
-услугите, достъпни на Сайта;
-софтуер, използван за оперирането/ защитата на Сайта; или
-оборудване, мрежа или софтуер, притежавани или използвани от трети лица.
(iii) да не извършвате действия, насочени към деактивиране, увреждане или преодоляване на мерките, използвани от Тавекс или трето лице за защита на Сайта, услугите и материалите, които се предоставят чрез него, както и на свързани с тях сървъри, системи и друго оборудване;
(iv) да не използвате никакви технически средства, скриптове, програмни езици, софтуер или други методи за намеса в нормалната работа на Сайта или на останалите Потребители, нито да се опитвате да дешифрирате, де-компилирате, разпространявате или препрограмирате какъвто и да е софтуер, който обхваща или който представлява част/ сегмент или модул от Сайта;
(v) да не възпроизвеждате или разпространявате частично или изцяло дизайна и/или съдържанието на Сайта без предварителното писмено съгласие на Тавекс, нито пък да го ползвате, променяте, публикувате, за каквито и да е търговски цели, както и да не го използвате за създаване на производни творби/ произведения;
(vi) да не извличате информация от Сайта, като използвате ботове (bots), уеб-паяци (spiders), уеб-краулъри (crawlers) и други подобни ръчни или автоматични устройства;
(vii) при регистрацията си в Сайта, да подавате точна, вярна и коректна информация за себе си и да актуализирате своевременно вече публикувана информация;
(viii) при използване услугите на Сайта, включително, но не само, при публикуване на съдържание на Сайта или Ваше участие във форуми, блогове, чат стаи или при осъществяванa по какъвто и да е друг начин комуникация с други Потребители чрез Сайта, да не публикувате, изпращате и предавате материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, измамно, неприлично, оскърбително, клеветническо, обидно, опозоряващо, порнографско, нецензурно съдържание или материали, които подтикват към използване на насилие или други противозаконни или неморални действия, или накърняващи честта и достойнството на други Потребители или доброто име и репутация на Тавекс;
(ix) да не публикувате, изпращате и предавате материали, които съдържат вируси или други компютърни програмни методи или елементи, които вредят или осъществяват намеса в система, данни или информация;
(x) да не публикувате, изпращате и предавате материали, които нарушават авторски и сродни права, права върху търговски марки и други права на интелектуална собственост, както и правото на личен живот и неприкосновеност или други права на трети лица или които водят до нарушаване на приложим закон;
(xi) да не публикувате, изпращате и предавате лична информация за други лица без тяхното съгласие;
(xii) да не публикувате, изпращате и предавате материали, които се отнасят до конкуренти на Тавекс или до сайтове и услуги, подобни на Сайта и предоставяните на него услуги, без предварителното разрешение на Тавекс;
(xiii) да не използвате достъпната на Сайта лична информация на други Потребители за цели, различни от посочените в настоящите Правила, както и да не смущавате нормалната работа и да не оказвате каквато и да е форма на тормоз или безпокойство върху останалите Потребители, включително, но не само, чрез изпращане на неразумно голям брой съобщения или съобщения със заплашително, опозоряващо, обидно, непристойно или неприлично съдържание;
(xiv) да не регистрирате повече от един профил, както и да не регистрирате профил, използвайки данните на трето лице и да не се опитвате да се представите за друго лице, като използвате Данни за достъп на друго лице.

(3) Моля да имате предвид, че нарушение на някоя от горепосочените разпоредби може да представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство.

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

(1) Сайтът и неговото съдържание, включително, но не само, текст, дизайн, структура, софтуер, включително back-end код, снимки, илюстрации, графики, звук, са собственост на Тавекс и/ или на неговите партньори, клиенти, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители, и са защитени с авторско право и други права на интелектуална собственост, съгласно българското законодателство и съответните международни конвенции и нерегламентираното им използване е закононарушение, което влече гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност.

(2) Нямате право да променяте, видоизменяте или изтривате никакви материали, търговски марки или други фирмени знаци или каквато и да е част от съдържанието на Сайта или хартиените или дигитални копия на материали, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин и нямате право, без съгласието на Тавекс, да използвате, публикувате, разпространявате, предавате, излъчвате илюстрации, фотографии, видео или аудио материали или графични материали.

(3) Без съгласието на Тавекс имате право да използвате, разглеждате, изтегляте, копирате, възпроизвеждате или отпечатвате текстово или графично съдържание от Сайта само ако е за Ваше лично ползване с нетърговска цел.

(4) Всички права на собственост върху търговски марки и услуги, в това число логото, поставени на Сайта, принадлежат и ще продължат да принадлежат на Тавекс или на неговите партньори, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители. Нямате право да използвате такива търговски марки за каквито и да е цели.

(5) С публикуването/изпращането на материали, обекти на интелектуална собственост, Потребителят:
(i) потвърждава, че е единствен и изключителен титуляр на правата върху публикуваното/изпратено съдържание или че притежава необходимите за целта права, съгласия и лицензии, както и че разполагането на такова съдържание на Сайта и/или неговото изпращане и/или неговото използване в съответствие с настоящите Условия не нарушава правата на трети лица;
(ii) ако това е необходимо за предоставяне на достъпните чрез Сайта услуги, отстъпва на Тавекс неизключително право да използва публикуваните/изпратените материали, като ги записва, съхранява, възпроизвежда, копира, променя, разпространява, включително да предлага достъп до неограничен брой лица до тях, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избран от всеки от тях, без за това да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за нуждите на и във връзка с предоставянето на достъпните чрез Сайта услуги за времето, за което съдържанието, качено от съответния Потребител, е налично на Сайта, както и в разумен срок след премахването или изтриването му; и
(iii) предоставя на всички останали Потребители на Сайта неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което публикуваното съдържание е налично на Сайта, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.

6. ДОСТЪП ДО САЙТА

(1) Потребителят сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са необходими на Потребителя за достъп до Сайта.

(2) Тавекс запазва правото си да оттегли или да промени услугите, предоставяни, чрез Сайта, както и да преустановим или ограничим достъпа до него, без предварително предупреждение. Не носим отговорност, ако по някаква причина Сайтът не е достъпен в даден момент или за даден период. Достъпът до Сайта може да бъде спрян временно и без предизвестие в случай на повреда в системата, профилактика, поддръжка или ремонт, или по причини извън контрола на Тавекс.

(3) Ние се стремим да обновяваме Сайта редовно и можем да променяме съдържанието му по всяко време, включително да редактираме цялата информация, публикувана на Сайта. Материалите на Сайта може да са загубили своята актуалност по всяко време и ние нямаме задължението да ги актуализираме. Тавекс не носи отговорност за пълнотата, точността, полезността и актуалността на материалите, публикувани на Сайта.

(4) Достъпът до и използването на Сайта е на Ваш риск. Ние бихме могли да осигуряваме връзки (хиперлинкове) от Сайта към други сайтове или ресурси на трети лица, както и рекламни банери. Тези връзки са само за Ваше удобство и Ваша информация. Ние нямаме контрол над тези сайтове и ресурси и Тавекс не поема отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, информацията или мненията, които те съдържат, нито за политиките за поверителност на личните данни и условията за ползване на тези сайтове. Тавекс не поема отговорност и за вреди или загуби, възникнали в резултат от ползването им. Ако разглеждате такива свързани сайтове, Вие поемате риска за това. Препоръчваме ви проверка на условията за ползване на всеки сайт, който посещавате.

(5) Сайтът е достъпен чрез Интернет. Ползването на Интернет е на Ваш риск и подлежи на всички приложими национални и международни закони и разпоредби. Тавекс не носи отговорност за информация или услуги, получени от Вас по Интернет.

(6) Макар че Дружеството полага необходимите усилия да гарантира, че Сайтът не съдържа или разпространява грешки, вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти и е непрекъсваем, ние не даваме гаранция за това. Препоръчително е да проверявате за вируси всички материали, изтеглени от Сайта, и редовно да проверявате за присъствие на вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти. Ние не носим отговорност за загуби или вреди, причинени от разпространена атака за отказ на услуга (denial-of-service attack), вирус или какъвто и да е друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други притежавани от Вас материали, поради използването на нашия Сайт или поради сваляне на материали, публикувани на него или свързан с него сайт.

 

7. ХИПЕРЛИНКОВЕ КЪМ САЙТА

(1) Ваши сайтове могат да съдържат връзки към нашата основна страница при условие, че този начин не накърнявате и не се възползвате от нашата репутация и не нарушавате наши авторски права или други права на интелектуална собственост. Подобни връзки не следва да подсказват каквато и да форма на обвързаност, партньорство, взаимоотношения, одобрение, лиценз или подкрепа от наша страна, когато такива не съществуват.

(2) Нямате право да поставяте хиперлинкове към Сайта в сайтове, които не Ви принадлежат, които нямате право да управлявате или да публикувате съдържание на тях.

(3) Ваши сайтове могат да съдържат връзка само към основната (заглавната) страница на Сайта, а не и към други негови части. Запазваме си правото да оттеглим разрешение за поставяне на връзки към Сайта по всяко време и без предупреждение. Ако желаете да ползвате материали от нашия Сайт по начин, различен от посочените по-горе, моля обърнете се към нас на посочените по-долу контакти.

8. ПРАВА НА ТАВЕКС

(1) В случай на нарушаване на настоящите Правила, както и по всякакви други съображения, които Тавекс счита за основателни, Тавекс си запазва правото, без да има такова задължение, по своя инициатива или след сигнал от Потребител, да предприеме следните действия, без преди това да отправя предупреждение:
(i) незабавно, временно или окончателно преустановяване на достъпа до Сайта;
(ii) незабавно, временно блокиране или окончателно изтриване на Вашия профил;
(iii) незабавно, временно или окончателно редактиране/ премахване на всякакви съобщения, коментари или други материали, качени, изпратени или публикувани от Вас или през Вашия профил на Сайта;
(iv) докладване на определени Ваши действия на съответните право-охранителни органи;
(v) съдебно преследване за възстановяване на всички разходи (включително, но не само, съответните административни и правни разходи) в резултат от нарушението.

(2) Тавекс има право на обезщетение за всички вреди, включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите Правила.

(3) Тавекс може да разкрие Ваша лична информация, когато това се изисква по закон или когато това е необходимо за реализиране на законните интереси на Тавекс или на трето лице.

 

9. ОТГОВОРНОСТ

(1) Ние полагаме максимални усилия и разумно старание на Сайта да предоставяме вярна, пълна и точна информация. Въпреки това, използването на Сайта, материалите и услугите, които се предоставят чрез него, както и всякакви решения, които Вие или друго лице взима на база на наличната информация в Сайта и/ или при взаимодействието Ви с други Потребители, са на Ваш риск. Тавекс не поема отговорност за това, че Вие или друго лице, сте се доверили на материали, публикувани на Сайта и/ или за това, че сте предприели определени действия въз основа на информацията, налична в Сайта.

(2) Публикуваната информация на Сайта не предоставя финансови и/или инвестиционни, както и данъчни и/или правни съвети и консултации. Всички изложени факти на Сайта са базирани на проучвания осъществени от Дружеството, които Тавекс споделя с Потребителите, но които не ангажират и които нямат за цел да склонят Потребителите при вземането на инвестиционни и други лични решения.

(3) Освен в предвидените по Закона за мерките срещу изпиране на пари или в друг закон случаи, Тавекс няма задължение да проверява Потребителите преди тяхната регистрация, да преглежда техните профили, да контролира материалите, коментарите и всякакво друго съдържание, което публикуват на Сайта или изпращат до други Потребители. Тавекс не носи отговорност за пълнотата, точността, полезността, актуалността или каквито и да е други характеристики на това съдържание. Всякакви мнения, коментари, съвети, становища, информация, изявления и др., изразени или предоставени от Потребители на Сайта, са тези на съответните автори, а не на Тавекс. Това не засяга правата на Тавекс, по свое усмотрение, да направи такъв преглед/ проверка, както и да предприеме някое от действията, посочени в чл. 8(1), в случай че поведението на Потребител или съдържанието на материали, публикувани на/изпратени чрез Сайта, не отговаря на изискванията на настоящите Правила.

(4) Всякаква комуникация и взаимодействия между Потребителите (посредством Сайта, ако това е приложимо, размяна на електронни съобщения или по какъвто и да е друг начин), е на тяхна отговорност. Тавекс не носи отговорност за действията на Потребителите. Вие сами трябва да вземете необходимите предпазни мерки при взаимодействието си с други Потребители или с трети лица, с които контактувате в резултат от използването на Сайта и на услугите, предоставени чрез него.

(5) Ние не носим отговорност спрямо Вас или спрямо трето лице за вреди, претърпени във връзка с достъпа до Сайта или във връзка с ползването или резултатите от ползването на Сайта, други свързани с него сайтове и материали, публикувани на него (включително загуба на данни, печалби, доходи или приходи или бизнес, загуба на очаквани спестявания или увреждане на доброто име), дори въпросната загуба или вреда да е била предвидима за нас или възможността за нея да ни е била съобщена, освен ако вредите са настъпили в резултат на наш умисъл или груба небрежност.

(6) Ние изключваме в максимално разрешената от приложимия закон степен всякакъв вид договорна и деликтна отговорност за точността, актуалността, полезността, надеждността, съответствието, качеството или пълнотата на Сайта (по отношение на която не даваме никакви гаранции) или по друг начин произтичаща от Вашия достъп до и използване на Сайта, от невъзможност за използване или от резултатите от използването на Сайта, други сайтове, свързани с него, и публикувани материали, в това число всякакви вреди, причинени по софтуера и хардуера на Потребителите в резултат на грешки, компютърни вируси, други „злонамерени” кодове (malicious code) или вредни компоненти, произхождащи или прихванати от Сайта, както и прекъсвания във функционирането му.

(7) Сайтът и материалите на Сайта са осигурени на база „както е“ и „каквото е налично“ и (в максимално разрешената от закона степен) ние не даваме никакви и съответно изключваме всякакви изрични или подразбиращи се гаранции.

(8) Ние не гарантираме, че материалите на Сайта могат да бъдат законно четени или сваляни извън пределите на България. Достъпът до тези материали може да не е законен за определени лица или в определени държави. Ако осъществявате достъп до Сайта извън България, Вие поемате съответния риск и носите отговорността за спазване на законите на вашата юрисдикция.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Правила за ползване на уебсайта www.tavex.bg

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тази електронна страница съдържа условията, при които можете да осъществявате достъп до (зареждане на) уебсайта www.tavex.bg („Сайтът”), в качеството си на негов потребител („Потребител”), да използвате услугите и да разглеждате материалите, които се предоставят чрез него (включително чрез версия за мобилен браузър, доколкото такава е налична). Моля, прочетете внимателно тези правила за ползване („Правилата”), преди да започнете да използвате Сайта.

С достъпа до и използването на Сайта, Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от настоящите Правила и всички техни последващи допълнения и изменения и потвърждавате това съгласие всеки път, когато влезете в Сайта. Правилата определят Вашите и нашите права, задължения и отговорности по отношение на достъпа Ви до и използването на Сайта. Ако не приемате тези Правила, моля не използвайте услугите, предоставяни чрез www.tavex.bg, и преустановете достъпа си до Сайта незабавно.

Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Тавекс” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Дружеството“ или „Ние“).

Правилата регулират отношенията между и имат обвързващо действие спрямо Вас, като Потребител на Сайта, и Тавекс. Правилата не регулират каквито и да било взаимоотношения между самите Потребители на Сайта.

Определени части/ сегменти/ модули от Сайта или услуги, предоставяни чрез него, могат да съдържат други условия, да изискват да приемете определени допълнителни условия, или да въведете специфични за тези части/ модули/ сегменти или услуги данни. При противоречие или несъответствие между настоящите Правила и условията, които следва да приемете, за да използвате други части/ сегменти/ модули на Сайта или услуги, предоставяни чрез него, последните ще имат предимство, като е Ваше задължение да се запознаете с тях.

 

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАВЕКС

(1) Основната дейност на Тавекс включва обмен на валута и работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.

(2) Тавекс е вписано в следните публични регистри:
(i) Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Регистърът се води от Министерството на икономиката, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава
Удостоверение № 04032;
(ii) Регистър на лицата, осъществяващи дейност като обменни бюра. Регистърът се води от НАП, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 1386.

(3) Контрол върху дейността на Тавекс осъществяват:
(i) Министърът на икономиката, Министърът на финансите и Национална агенция за приходите – във връзка със задълженията, произтичащи от Валутния закон и актовете по неговото прилагане, относими към дейността на Тавекс като обменно бюро и като лице, осъществяващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие;
(ii) Държавна агенция за национална сигурност – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за неговото прилагане;
(iii) Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни;
(iv) Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на потребителите.

(4) Тавекс е регистрирано по ЗДДС под номер BG200779475.

 

 1. ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА

(1) Потребителите на Сайта могат да бъдат юридически лица и дееспособни физически лица, навършили 18 години, които попадат в една от следните категории:
(i) Нерегистрирани Потребители;
(ii) Регистрирани Потребители

(2) Нерегистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта свободно и без заплащане:
(i) Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси, съдържащи се в различните секции на Сайта, включително, но не само, новини, статии, информация за валутни курсове и др., които са налични на Сайта по преценка на Тавекс;
(ii) Закупуване на артикули от електронния магазин на Тавекс, достъпен чрез Сайта;
(iii) Други услуги, които могат да бъдат налични на Сайта по еднолична преценка на Тавекс.

(3) Регистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта:
(i) Съхранение на клиентска информация – тази услуга дава възможност за по-бързо и лесно финализиране на процеса по поръчка на артикули от електронния магазин на Тавекс. По този начин, на Потребителя не се налага да въвежда многократно личната си информация (имена, адрес за доставка, банката от която предпочита за извършва плащането, в случай на избор за плащане по банков път). С оглед на клиентската сигурност, Тавекс не съхранява информация за разплащателните (дебитни и кредитни) карти на Потребителите;
(ii) Добавяне на артикули от електронния магазин на Тавекс в категория „Любими“ – тази услуга дава възможност на Потребителя да следи изменението в цената на избрани от него артикули и да ги закупи в най-подходящия момент;
(iii) Възможност за достъп до информация за текущи и предстоящи промоционални активности;
(iv) Възможност за преглед на дейността на Потребителя – тази услуга дава възможност на Потребителите да получат детайлна информация за предходни техни поръчки, направени чрез електронния магазин на Тавекс;
(v) Ексклузивен достъп до блога на Тавекс – тази услуга дава възможност за получаване на съдържание, преди да е общодостъпно, в блога на Тавекс на адрес www.tavex.bg/blog.

(4) Конкретна и подробна информация за тези и други услуги, предоставяни чрез Сайта, ще бъде публикувана своевременно на Сайта. Тавекс няма задължение да Ви информира по какъвто и да било друг начин за услуги, които организира или предоставя посредством Сайта.

(5) Регистрацията в Сайта е безплатна Ако за определена услуга, предоставяна чрез Сайта, Потребителят следва да извърши плащане, това ще бъде изрично указано на Сайта.

(6) Регистрацията се осъществява директно чрез Сайта, като се попълни минималният обем от задължителна информация, съгласно регистрационната форма.

(7) След завършване на процеса на регистрация, всеки Потребител може да влиза в своя профил в Сайта, чрез въведения при регистрацията адрес на електронна поща и парола („Данни за достъп”). Данните за достъп ще Ви бъдат предоставени по електронен път, на въведения от Вас електронен адрес, и профилът Ви ще се активира веднага щом ги потвърдите чрез електронна препратка в писмото, с което сте уведомени за извършената регистрация.

(8) Профилът Ви в Сайта ще бъде създаден от Тавекс въз основа на информацията, която сте въвели при регистрацията си. Вие се задължавате да предоставяте точна, пълна, вярна и актуална информация при регистрацията Ви в Сайта и при необходимост да я актуализирате. Тавекс не носи отговорност за точността и верността на тази информация. Тавекс си запазва правото временно да блокира достъпа Ви до Сайта или да заличи профила Ви, ако се окаже, че предоставената от Вас информация е непълна, невярна или неточна, както и по всякакви други съображения.

(9) Всеки Потребител е длъжен да опазва сигурността на своите Данни за достъп, да ги третира като поверителни и да не ги разкрива на трети лица. Вие носите отговорност за всякакви действия, извършени през Вашия профил, независимо дали сте ги одобрили или не. В случай на загуба/ кражба на Данните за достъп или в случай на неправомерното им използване, се задължавате своевременно да уведомите Тавекс. Тавекс не носи отговорност за каквито и да е претърпени вреди или пропуснати ползи, възникнали поради изгубени и/ или откраднати Данни за достъп или осъществен неоторизиран достъп до Вашия профил.

(10) Регистриран за целите на сайта Потребител може да заличи регистрацията си като заяви желанието си посредством съответната форма за изтриване на потребителска регистрация. Тавекс се задължава да заличи потребителския профил в срок от 7 (седем) календарни дни. Заличаването на потребителската регистрация, премахва потребителските данни от Сайта, но Тавекс запазва информацията за реализираните продажби на Потребителя в съответствие с изискванията на данъчното законодателство и на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

 1. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

(1) Сайтът и неговото съдържание, включително, но не само, текст, дизайн, структура, софтуер, включително back-end код, снимки, илюстрации, графики, звук, са собственост на Тавекс и/ или на неговите партньори, клиенти, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители, и са защитени с авторско право и други права на интелектуална собственост, съгласно българското законодателство и съответните международни конвенции и нерегламентираното им използване е закононарушение, което влече гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност.

(2) Нямате право да променяте, видоизменяте или изтривате никакви материали, търговски марки или други фирмени знаци или каквато и да е част от съдържанието на Сайта или хартиените или дигитални копия на материали, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин и нямате право, без съгласието на Тавекс, да използвате, публикувате, разпространявате, предавате, излъчвате илюстрации, фотографии, видео или аудио материали или графични материали.

(3) Без съгласието на Тавекс имате право да използвате, разглеждате, изтегляте, копирате, възпроизвеждате или отпечатвате текстово или графично съдържание от Сайта само ако е за Ваше лично ползване с нетърговска цел.

(4) Всички права на собственост върху търговски марки и услуги, в това число логото, поставени на Сайта, принадлежат и ще продължат да принадлежат на Тавекс или на неговите партньори, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители. Нямате право да използвате такива търговски марки за каквито и да е цели.

(5) С публикуването/изпращането на материали, обекти на интелектуална собственост, Потребителят:
(i) потвърждава, че е единствен и изключителен титуляр на правата върху публикуваното/изпратено съдържание или че притежава необходимите за целта права, съгласия и лицензии, както и че разполагането на такова съдържание на Сайта и/или неговото изпращане и/или неговото използване в съответствие с настоящите Условия не нарушава правата на трети лица;
(ii) ако това е необходимо за предоставяне на достъпните чрез Сайта услуги, отстъпва на Тавекс неизключително право да използва публикуваните/изпратените материали, като ги записва, съхранява, възпроизвежда, копира, променя, разпространява, включително да предлага достъп до неограничен брой лица до тях, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избран от всеки от тях, без за това да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за нуждите на и във връзка с предоставянето на достъпните чрез Сайта услуги за времето, за което съдържанието, качено от съответния Потребител, е налично на Сайта, както и в разумен срок след премахването или изтриването му; и
(iii) предоставя на всички останали Потребители на Сайта неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което публикуваното съдържание е налично на Сайта, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.

 

 1. ДОСТЪП ДО САЙТА

(1) Потребителят сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са необходими на Потребителя за достъп до Сайта.

(2) Тавекс запазва правото си да оттегли или да промени услугите, предоставяни, чрез Сайта, както и да преустановим или ограничим достъпа до него, без предварително предупреждение. Не носим отговорност, ако по някаква причина Сайтът не е достъпен в даден момент или за даден период. Достъпът до Сайта може да бъде спрян временно и без предизвестие в случай на повреда в системата, профилактика, поддръжка или ремонт, или по причини извън контрола на Тавекс.

(3) Ние се стремим да обновяваме Сайта редовно и можем да променяме съдържанието му по всяко време, включително да редактираме цялата информация, публикувана на Сайта. Материалите на Сайта може да са загубили своята актуалност по всяко време и ние нямаме задължението да ги актуализираме. Тавекс не носи отговорност за пълнотата, точността, полезността и актуалността на материалите, публикувани на Сайта.

(4) Достъпът до и използването на Сайта е на Ваш риск. Ние бихме могли да осигуряваме връзки (хиперлинкове) от Сайта към други сайтове или ресурси на трети лица, както и рекламни банери. Тези връзки са само за Ваше удобство и Ваша информация. Ние нямаме контрол над тези сайтове и ресурси и Тавекс не поема отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, информацията или мненията, които те съдържат, нито за политиките за поверителност на личните данни и условията за ползване на тези сайтове. Тавекс не поема отговорност и за вреди или загуби, възникнали в резултат от ползването им. Ако разглеждате такива свързани сайтове, Вие поемате риска за това. Препоръчваме ви проверка на условията за ползване на всеки сайт, който посещавате.

(5) Сайтът е достъпен чрез Интернет. Ползването на Интернет е на Ваш риск и подлежи на всички приложими национални и международни закони и разпоредби. Тавекс не носи отговорност за информация или услуги, получени от Вас по Интернет.

(6) Макар че Дружеството полага необходимите усилия да гарантира, че Сайтът не съдържа или разпространява грешки, вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти и е непрекъсваем, ние не даваме гаранция за това. Препоръчително е да проверявате за вируси всички материали, изтеглени от Сайта, и редовно да проверявате за присъствие на вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти. Ние не носим отговорност за загуби или вреди, причинени от разпространена атака за отказ на услуга (denial-of-service attack), вирус или какъвто и да е друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други притежавани от Вас материали, поради използването на нашия Сайт или поради сваляне на материали, публикувани на него или свързан с него сайт.

 

 1. ХИПЕРЛИНКОВЕ КЪМ САЙТА

(1) Ваши сайтове могат да съдържат връзки към нашата основна страница при условие, че този начин не накърнявате и не се възползвате от нашата репутация и не нарушавате наши авторски права или други права на интелектуална собственост. Подобни връзки не следва да подсказват каквато и да форма на обвързаност, партньорство, взаимоотношения, одобрение, лиценз или подкрепа от наша страна, когато такива не съществуват.

(2) Нямате право да поставяте хиперлинкове към Сайта в сайтове, които не Ви принадлежат, които нямате право да управлявате или да публикувате съдържание на тях.

(3) Ваши сайтове могат да съдържат връзка само към основната (заглавната) страница на Сайта, а не и към други негови части. Запазваме си правото да оттеглим разрешение за поставяне на връзки към Сайта по всяко време и без предупреждение. Ако желаете да ползвате материали от нашия Сайт по начин, различен от посочените по-горе, моля обърнете се към нас на посочените по-долу контакти.

 

 1. ПРАВА НА ТАВЕКС

(1) В случай на нарушаване на настоящите Правила, както и по всякакви други съображения, които Тавекс счита за основателни, Тавекс си запазва правото, без да има такова задължение, по своя инициатива или след сигнал от Потребител, да предприеме следните действия, без преди това да отправя предупреждение:
(i) незабавно, временно или окончателно преустановяване на достъпа до Сайта;
(ii) незабавно, временно блокиране или окончателно изтриване на Вашия профил;
(iii) незабавно, временно или окончателно редактиране/ премахване на всякакви съобщения, коментари или други материали, качени, изпратени или публикувани от Вас или през Вашия профил на Сайта;
(iv) докладване на определени Ваши действия на съответните право-охранителни органи;
(v) съдебно преследване за възстановяване на всички разходи (включително, но не само, съответните административни и правни разходи) в резултат от нарушението.

(2) Тавекс има право на обезщетение за всички вреди, включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите Правила.

(3) Тавекс може да разкрие Ваша лична информация, когато това се изисква по закон или когато това е необходимо за реализиране на законните интереси на Тавекс или на трето лице.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

(1) Ние полагаме максимални усилия и разумно старание на Сайта да предоставяме вярна, пълна и точна информация. Въпреки това, използването на Сайта, материалите и услугите, които се предоставят чрез него, както и всякакви решения, които Вие или друго лице взима на база на наличната информация в Сайта и/ или при взаимодействието Ви с други Потребители, са на Ваш риск. Тавекс не поема отговорност за това, че Вие или друго лице, сте се доверили на материали, публикувани на Сайта и/ или за това, че сте предприели определени действия въз основа на информацията, налична в Сайта.

(2) Публикуваната информация на Сайта не предоставя финансови и/или инвестиционни, както и данъчни и/или правни съвети и консултации. Всички изложени факти на Сайта са базирани на проучвания осъществени от Дружеството, които Тавекс споделя с Потребителите, но които не ангажират и които нямат за цел да склонят Потребителите при вземането на инвестиционни и други лични решения.

(3) Освен в предвидените по Закона за мерките срещу изпиране на пари или в друг закон случаи, Тавекс няма задължение да проверява Потребителите преди тяхната регистрация, да преглежда техните профили, да контролира материалите, коментарите и всякакво друго съдържание, което публикуват на Сайта или изпращат до други Потребители. Тавекс не носи отговорност за пълнотата, точността, полезността, актуалността или каквито и да е други характеристики на това съдържание. Всякакви мнения, коментари, съвети, становища, информация, изявления и др., изразени или предоставени от Потребители на Сайта, са тези на съответните автори, а не на Тавекс. Това не засяга правата на Тавекс, по свое усмотрение, да направи такъв преглед/ проверка, както и да предприеме някое от действията, посочени в чл. 8(1), в случай че поведението на Потребител или съдържанието на материали, публикувани на/изпратени чрез Сайта, не отговаря на изискванията на настоящите Правила.

(4) Всякаква комуникация и взаимодействия между Потребителите (посредством Сайта, ако това е приложимо, размяна на електронни съобщения или по какъвто и да е друг начин), е на тяхна отговорност. Тавекс не носи отговорност за действията на Потребителите. Вие сами трябва да вземете необходимите предпазни мерки при взаимодействието си с други Потребители или с трети лица, с които контактувате в резултат от използването на Сайта и на услугите, предоставени чрез него.

(5) Ние не носим отговорност спрямо Вас или спрямо трето лице за вреди, претърпени във връзка с достъпа до Сайта или във връзка с ползването или резултатите от ползването на Сайта, други свързани с него сайтове и материали, публикувани на него (включително загуба на данни, печалби, доходи или приходи или бизнес, загуба на очаквани спестявания или увреждане на доброто име), дори въпросната загуба или вреда да е била предвидима за нас или възможността за нея да ни е била съобщена, освен ако вредите са настъпили в резултат на наш умисъл или груба небрежност.

(6) Ние изключваме в максимално разрешената от приложимия закон степен всякакъв вид договорна и деликтна отговорност за точността, актуалността, полезността, надеждността, съответствието, качеството или пълнотата на Сайта (по отношение на която не даваме никакви гаранции) или по друг начин произтичаща от Вашия достъп до и използване на Сайта, от невъзможност за използване или от резултатите от използването на Сайта, други сайтове, свързани с него, и публикувани материали, в това число всякакви вреди, причинени по софтуера и хардуера на Потребителите в резултат на грешки, компютърни вируси, други „злонамерени” кодове (malicious code) или вредни компоненти, произхождащи или прихванати от Сайта, както и прекъсвания във функционирането му.

(7) Сайтът и материалите на Сайта са осигурени на база „както е“ и „каквото е налично“ и (в максимално разрешената от закона степен) ние не даваме никакви и съответно изключваме всякакви изрични или подразбиращи се гаранции.

(8) Ние не гарантираме, че материалите на Сайта могат да бъдат законно четени или сваляни извън пределите на България. Достъпът до тези материали може да не е законен за определени лица или в определени държави. Ако осъществявате достъп до Сайта извън България, Вие поемате съответния риск и носите отговорността за спазване на законите на вашата юрисдикция.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1) Настоящите Правила са публикувани тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

(2) Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/ или допълва настоящите Правила. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Правилата не е предвидено друго. Ако продължите да използвате Сайта и предоставяните чрез него услуги, дори еднократно след извършване на промени по него, ще считаме, че сте приели промените в Правилата. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Правилата, тъй като те са обвързващи за Вас. Правилата могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Тавекс не носи отговорност, ако даден Потребител не се е запознал с последния актуален вариант на настоящите Правила. В случай че променените Правила не са приемливи за Вас, моля преустановете използването на Сайта и на услугите, предоставяни чрез него.

(3) Тавекс запазва правото си да прави последващи промени, да видоизменя, допълва, премества или изтрива части от или да добавя части/ модули/ сегменти, както и да активира, променя или деактивира услуги на Сайта по всяко време с или без предупреждение.

(4) В случай че някоя разпоредба от настоящите Правила се окаже недействителна или неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и приложимост.

(5) Спрямо настоящите Правила се прилагат законите на Република България. Всички спорове между Тавекс и Потребителите, възникнали във връзка с Условията, ще се решават в дух на добра воля, чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд.

 

 1. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Моля, преди да извършите покупки чрез електронния магазин на Тавекс, достъпен чрез Сайта, запознайте се с нашите Общи условия за извършване на дистанционни продажби, които се намират тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Моля, преди да използвате услугите на Сайта, запознайте се и с нашата Политика за поверителност на лични данни, която е достъпна тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

(2) Потребителят се съгласява, че при предоставяне на наличните на Сайта услуги, Тавекс има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.

 

 1. КОНТАКТИ С ТАВЕКС

(1) Всеки Потребител, който иска изпрати сигнал за друг Потребител или за материал, публикуван на Сайта, или иска да изрази мнение по отношение на настоящите Правила, може да изпрати лично съобщение до администратор на Сайта в секция „Помощ” или на електронен адрес: info@tavex.bg.

(2) Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги на Сайта, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение в секцията „Помощ” или на електронен адрес: info@tavex.bg.

(3) За връзка с нас може да използвате и следния телефон: +359 29888666.

(4) Информация за офисите на Тавекс може да намерите на следния адрес: https://tavex.bg/ofisi/

 

11. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Моля, преди да извършите покупки чрез електронния магазин на Тавекс, достъпен чрез Сайта, запознайте се с нашите Общи условия за извършване на дистанционни продажби, които се намират тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

12. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Моля, преди да използвате услугите на Сайта, запознайте се и с нашата Политика за поверителност на лични данни, която е достъпна тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

(2) Потребителят се съгласява, че при предоставяне на наличните на Сайта услуги, Тавекс има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.

13. КОНТАКТИ С ТАВЕКС

(1) Всеки Потребител, който иска изпрати сигнал за друг Потребител или за материал, публикуван на Сайта, или иска да изрази мнение по отношение на настоящите Правила, може да изпрати лично съобщение до администратор на Сайта в секция „Помощ” или на електронен адрес: info@tavex.bg.

(2) Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги на Сайта, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение в секцията „Помощ” или на електронен адрес: info@tavex.bg.

(3) За връзка с нас може да използвате и следния телефон: +359 29888666.

(4) Информация за офисите на Тавекс може да намерите на следния адрес: https://tavex.bg/ofisi/


Общи условия за дистанционни продажби

ИЗТЕГЛЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ В PDF ФОРМАТ
Въведение

Настоящият документ съдържа условията, при които може да закупувате Артикули от Електронния магазин на „Тавекс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475(по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Дружеството“ или „Ние“). Моля, прочетете внимателно тези общи условия („Условията”), преди да закупите Артикули от Електронния магазин на Тавекс.

 

1. ДЕФИНИЦИИ

Освен ако изрично не е посочено друго, използваните в настоящите Условия думи и изрази ще имат следното значение:

 

„Артикули“, „Продукти“, или „Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

 

„Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана чрез Сайта, с цел да осигури на Клиента възможността да закупува Продукти и/или услуги, използвайки електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние.

„Сайт“ е уебсайтът www.tavex.bg. Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от Тавекс.

 

„Клиент“ е потребител на Сайта, който прави Поръчки за Артикули. Клиент може бъде дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, или юридическо лице.

 

„Електронен магазин“ представлява определена/и страница/и на Сайта, на които Клиентите могат да разглеждат Артикули и да правят Поръчки.

 

„Кошница“ е място на Сайта, където Клиентите избират/съхраняват Артикули от Електронния магазин на Тавекс преди да направят Поръчка.

 

„Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избраните Артикули, налични във Вашата Кошница. Поръчката представлява оферта от страна на Клиента за закупуване на Продукт/и, която не е обвързваща за Тавекс. Тавекс има право да приеме или да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка. За сключване на договор между Тавекс и Клиента е необходимо Поръчката да бъде приета от Дружеството.

 

„Стойност на Артикулите” е общата стойност на Артикулите във Вашата Кошница в момента на финализиране на Поръчката.

 

„Транзакционни такси“ са допълнителни разходи, различни от Стойността на Артикулите във Вашата Кошница, свързани с доставката на избраните Артикули до Клиента, тяхната застраховка, както и с обработването на Поръчката.

 

„Стойност на Поръчката” е общата стойност на Поръчката, която Клиентът трябва да заплати. В нея са включени Стойността на Артикулите, всички свързани Транзакционни такси, както и всички дължими данъци и такси.

 

„Потвърждение” е процесът, при който Дружеството потвърждава на Клиента, че направената от него Поръчка е получена. След получаване на Потвърждение за Поръчка, същата не може да бъде отказана от Клиента. Потвърждението за получена Поръчка не е равнозначно на нейното приемане от Дружеството.

 

„Приемане“ – Приемане по отношение на подадена от Клиент Поръчка ще се счита, че е налице и, съответно, ще се счита, че Тавекс и Клиента са сключили договор за покупко-продажба по отношение на Артикулите, предмет на такава Поръчка, от момента на тяхната доставка и предаване на Клиента,доколкото са изпълнени и другите предвидени в настоящите Условия изисквания.

 

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАВЕКС
 • Основната дейност на Тавекс включва обмен на валута и работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.

 

 • Тавекс е вписано в следните публични регистри:
 • Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Регистърът се води от Министерството на икономиката, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава
  Удостоверение № 04032;
 • Регистър на лицата, осъществяващи дейност като обменни бюра. Регистърът се води от НАП, като за удостоверяване на вписването си в него Тавекс притежава Удостоверение № 1386.

 

 • Контрол върху дейността на Тавекс осъществяват:
 • Министърът на икономиката, Министърът на финансите и Национална агенция за приходите – във връзка със задълженията, произтичащи от Валутния закон и актоветепо неговото прилагане, относими към дейността на Тавекс като обменно бюро и като лице, осъществяващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие;
 • Държавна агенция за национална сигурност – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Правилника за неговото прилагане;
 • Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни;
 • Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“).

 

 • Дейността на Тавекс във връзка с Електронния магазин попада в обхвата на следния орган за алтернативно разрешаване на спорове: Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансови услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредит. С комисията можете да се свържете на следните контакти:
 • Адрес: пл. Славейков 4 А, София, 1000;
 • Електронен адрес: sosec@kzp.bg;
 • Уебсайт: http://www.kzp.bg;
 • Телефон:+35929330590

 

 • Дружеството е регистрирано по ЗДДС под номер BG200779475.
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
 • Посредством Услугата, Клиентите имат възможност да закупуват Артикули от Електронния магазин. Услугата се предоставя от Тавекс срещу заплащане, при стриктно спазване на настоящите Условия.

 

 • Клиентът сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са необходими на Клиента за достъп до Електронния магазин, за преглед и избор на Артикули и за изпращане на Поръчка.

 

 • Подробна информация за характеристиките на Артикулите (тегло, номинал, диаметър, проба, тираж, цена и др.) е публикувана на Сайта. Клиентът следва да има предвид, че мерната единица за тегло на благородни метали е „тройунция“. При използването на мерна единица „унция“ в Сайта се има предвид „тройунция“ – една „тройунция“ („унция“) има равностойността на 31.1035 грама. Също така трябва да се има предвид, че снимките на Продукти в Сайта са само илюстративни и не е задължително Продуктите да изглеждат по начин, абсолютно идентичен с изобразения на снимките.

 

 • Клиентът следва да има предвид, че цените на Артикулите зависят от колебанията на финансовите пазари, върху които Тавекс не може да влияе, което е причина и за актуализацията на техните цени на Сайта съгласно описаното в чл. 5(7)по-долу.

 

 • При покупката на Артикули, Клиентът следва да има предвид, че публикуваната информация на Сайта не предоставя финансови и/или инвестиционни, както и данъчни и/или правни съвети и консултации. Всички изложени факти на Сайта са базирани на проучвания, осъществени от Дружеството, които Тавекс споделя с Клиентите, но които не ангажират и които нямат за цел да склонят Клиентите при вземането на инвестиционни и други лични решения, включително покупка на Артикули. Клиентът сам следва да прецени в кой момент да закупи Продуктите и Тавекс не носи отговорност за сключени от Клиента неизгодни за него сделки.

 

4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
 • За да направи Поръчка, Клиентът трябва да въведе в съответната електронна форма всички изискуеми данни (имена, адрес за доставка, банката от която предпочита да извърши плащането, в случай на избор за плащане по банков път и др.). В случаите на закупуване на чуждестранна валута чрез Сайта и направен избор за плащане по банков път, Клиентът следва да предостави на Тавекс и сканирано копие от официален документ за самоличност, съдържащ защитни елементи или биометрични данни,чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на Клиента. Клиенти, които имат регистрация в Сайта, могат да правят Поръчка през профила си, без да е необходимо да въвеждат личната си информация за всеки конкретен случай. За целите на конкретната Поръчка, преди финализирането й, Клиентът има възможност да промени информацията, която е въвел при регистрацията си в Сайта. Ако за финализирането на Поръчката от Клиента се изискват данни, които той не е предоставил при регистрацията си в Сайта, Клиентът следва да ги въведе.

 

 • Преди да финализира Поръчката си, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в съответните полета на заявката си, като използва наличните в интерфейса на Сайта техническа средства за установяване и поправяне на грешки.

 

 • Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва внимателно да провери дали е предоставил точна, вярна и пълна информация, като физическите лица следва да декларират, че имат навършени 18 (осемнадесет) години. Тавекс, по своя преценка, може да използва и способи, с които да съпоставя данните и да проверява верността им. Тавекс и/или неговите партньори не носят отговорност, в случай че не могат да осъществят връзка с Клиента и/или да му доставят Артикулите поради въведена от Клиента невярна, непълна или неточна информация. Тавекс има право по всяко време да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обстоятелствата, заявени при финализиране на Поръчката. Тавекс има право по всяко време да не разгледа/прецени Поръчката, ако установи, че Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация.

 

 • Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва да избере начина на плащане на избраните Артикули, както и начина на тяхната доставка.

 

 • Преди да направи своята Поръчка, с натискане на бутона „Поръчка със задължение за плащане“ или друга съответна недвусмислена формулировка, Клиентът потвърждава, че е уведомен, че изпълнението на Поръчката изисква плащане от негова страна. Преди да се активира този бутон, Клиентът следва валидно да декларира, че е запознат с Условията, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, чрез тикване на чекбокс, непосредствено до активен линк, от който са достъпни Условията, като този линк трябва да бъде натиснат преди да е възможно тикването на чекбокса. Страницата, на която Клиентът ще бъде препратен след натискане на линка по предходното изречение, ще му позволи да ги свали и запази на своето устройство и, съответно, да ги достъпва и възпроизвежда във вида, в който са били приети от Клиента. С изпълнението на предвидените в тази точка стъпки, Клиентът отправя оферта до Тавекс, за закупуване на избраните от него Продукти, както е предвидено в чл. 6(1), изр. второ, която ще доведе до сключване на договор, само ако тази оферта бъде приета от Дружеството.

 

 • За направената от Клиента Поръчка, Тавекс изпраща Потвърждение посредством Сайта, телефон или електронно съобщение на електронния адрес, посочен в Поръчката. Потвърждението съдържа информация за характеристиките на поръчаните Артикули, тяхната крайна цена, Транзакционни такси, избрания от Клиента начин на плащане и начин на доставка и други параметри на Поръчката, ако е приложимо. Договорът се счита за сключен съгласно предвиденото чл. 6(2)по-долу.
5. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 • Електронният магазин предоставя следните опции за заплащане на избраните от Клиента Артикули:
 • В офис на Тавекс – Клиентът може да плати в брой във всеки един от офисите на Тавекс. Информация за офисите на Тавекс в цялата страна е посоченапо-долу в Раздел „Контакти“;
 • По банков път – Тавекс има открити банкови сметки в повечето търговски банки в България. Данни за банковите сметки на Тавекс може да намерите на следния линк:https://tavex.bg/bankovi-smetki/
 • В брой – чрез наложен платеж посредством куриер. Тавекс не предлага опция за плащане на наложения платеж с дебитна/кредитна карта.

 

 • Плащане на Артикули на стойност равна или надхвърляща 10 000 (десет хиляди) лева може да се осъществява само чрез посочения в ал. (1), т. (ii)по-горе начин, поради съществуващите законови ограничения за плащане в брой.

 

 • Получаването на плащане от Тавекс не означава Приемане на Поръчката и само по себе си не поражда задължение за Дружеството да я изпълни, доколкото не са налице другите условия, а именно, Клиентът да е представил декларация за произход на средствата и/или други документи, когато такива са необходими съгласно действащото законодателство и, съответно, поръчаните от Клиента Артикули да са му били доставени и предадени. В случай, че Поръчката не бъде изпълнена, поради неизпълнение на някое от горните условия, платената от Клиента сума подлежи на възстановяване.

 

 • При избор на плащане по банков път, плащането трябва да е направено от банкова сметка на името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката. В противен случай, Тавекс има право да откаже да изпълни Поръчката и да не достави Артикулите.

 

 • Когато Клиентът заплаща Артикулите чрез виртуален ПОС терминал, плащането трябва да е направено с банкова карта, издадена на името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката. В противен случай, Тавекс има право да не изпълни Поръчката и да не достави Артикулите.

 

 • Когато Клиентът заплаща Артикулите в брой, чрез наложен платеж, той следва да се легитимира пред представителя на доставчика на куриерската услуга с официален документ за самоличност, съдържащ защитни елементи или биометрични данни,чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на Клиента. В противен случай, Тавекс има право да не изпълни Поръчката и да не достави Артикулите.

 

 • Цените на изложените на Сайта Артикули се актуализират на всеки 20(двадесет) минути спрямо движението на котировките на международните финансови пазари. Цените на Артикулите, които се намират във Вашата Кошница, се актуализират на всеки 20 (двадесет) минути. С приемането на настоящите Условия, Клиентът потвърждава и приема, че цената на заявен и намиращ се в Кошницата Продукт може да се промени, ако Поръчката не бъде финализирана и въведена в рамките на 20 (двадесет) минути от зареждането й (т.е. от момента, в който съответният Артикул бъде поставен във Вашата Кошница).Цената на избраните от Клиента Артикули се посочва на видно за Клиента място в Поръчката, преди тя да бъде финализирана.

 

 • Транзакционните такси варират в зависимост от спецификата на индивидуалната Поръчка и/или избрания начин за доставка и за плащане.

 

 • Цената за доставка се определя в зависимост от населеното място, теглото и стойността на пратката.

 

 • Всички Транзакционни такси се посочват на видно за Клиента място в Поръчката, преди тя да бъде финализирана.
6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ТАВЕКС И КЛИЕНТА
 • Съдържащата се на Сайта информация за Артикули представлява предложение за отправяне на оферта от страна на Клиентите. Клиентът прави оферта за покупка на даден Артикул с изпращане на Поръчка съгласно настоящите Условия, както е описано в чл. 4(5)по-горе. Направените по този начин оферти не са обвързващи за Тавекс и Тавекс има право да приеме или да откаже направената оферта, по своя собствена преценка.

 

 • Изпращането от Тавекс на Потвърждение за получена Поръчка, съответно получаването на такова Потвърждение от Клиента няма силата на Приемане на Поръчката и не води до възникване на договор между Тавекс и Клиента. Такъв ще се счита за сключен при изпълнението на следните условия, което от тях настъпи най-късно: (i) плащане от Клиента на съответната сума, (ii) предоставяне от Клиента на декларация за произход на средствата и/или други документи, когато е приложимо, (iii) доставка и предаване на Артикулите на Клиента.

 

 • Собствеността върху Артикулите и рисковете от случайно им погиване и увреждане преминават от Тавекс върху Клиента в момента на предаването им на Клиента.

 

 • Договорът между Тавекс и Клиента във връзка с дистанционната продажба на Артикули се състои от:
 • настоящите Условия, достъпни тук:https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/
 • направената от Клиента Поръчка; и
 • изпратеното от Тавекс Потвърждение за получаване на направена от Клиент Поръчка.

 

Клиентът има възможност да съхрани и/или възпроизведе посочените документи на хартиен или на електронен носител.

 

 • Договорът (и съставящите го документи) се сключва на българскиезик.

 

 • Направена от Клиент оферта за закупуване на Артикули няма да се счита за приета от Тавекс, ако Артикулите, предмет на Поръчката, не бъдат доставени и предадени на Клиента в сроковете по чл. 7, точки (6)– (8).
7. ДОСТАВКА
 • Клиентът има право да избере начина, по който да получи/да му бъдат доставени поръчаните от него Артикули, а именно:
 • Доставка до посочен от него адрес в рамките на България посредством партньорските куриери, с които Тавекс работи. За извършване на куриерски услуги партньор на Тавекс е „Еконт Експрес“ ООД, като Тавекс има право, по своя преценка да смени използвания от него доставчик на куриерски услуги. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите е до 3 000 (три хиляди) левапри плащане посредсвом наложен платеж, както и ако Стойността на Артикулите е до 9 780 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева при плащане по банков път;
 • Доставка до офис на съответния куриер. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите е до 9 780 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева при плащане посредсвом наложен платеж, както и ако Стойността на Артикулите е до 30 000 (тридесет хиляди) лева при плащане по банков път. Информация относно клоновата мрежа на „Еконт Експрес“ ООД може да намерите тук:http://www.econt.com/offices/;
 • Доставка до посочен от Клиента адрес в рамките на България посредством инкасо автомобил. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите надхвърля 30 000 (тридесет хиляди) лева. Партньор на Тавекс за осъществяване на инкасо доставки е „Вип Секюрити“ ЕООД. Тавекс има право, по своя преценка да смени използвания от него доставчик на инкасо доставки;
 • В офис на Тавекс – без ограничение в Стойността на Артикулите. Информация за офисите на Тавекс е налична в Раздел „Контакти“ по-долу.
 • Всяка пратка изпратена до Клиент и съдържаща Артикули пътува с обявена стойност (Стойността на Артикулите) и застраховка.

 

 • Артикулите по всяка направена от Клиента Поръчка се изпращат в отделна пратка. Не е възможно Артикулите по повече от една Поръчка да бъдат комбинирани в една пратка.

 

 • Доставка може да бъде получена само от лицето, чиито данни са посочени при изпращането на Поръчката. Партньорът на Тавекс, който ще достави Вашите Артикули, ще Ви предаде Артикулите единствено и само след като потвърди Вашата самоличност посредством идентификационния документ, посочен в Поръчката.

 

 • Когато Клиентът е юридическо лице, доставката може да бъде получена от законния представител на юридическото лице или негов пълномощник, снабден с изрично нотариално заверено пълномощно. Клиентът трябва да предостави нотариално завереното пълномощно на Тавекс преди поръчката да бъде изпратена. Продуктите ще бъдат предадени на лицето посочено в Поръчката, след като представи личната си карта (или друг идентификационен документ) посочен в Поръчката.

 

 • Срокът за приемане от Тавекс на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка, когато тя се извършва посредством „Еконт Експрес“ ООД, е 1 (един) работен ден, считано от момента на финализиране на Поръчката, доколкото са спазени следните условия:
 • когато плащането ще бъде направено в брой посредством услугата „наложен платеж“ – да сте получили Потвърждение, че сме получили Поръчката Ви до 15:00 (петнадесет) часа;
 • когато плащането ще бъде направено по банков път или чрез виртуален ПОС терминал – да сте получили Потвърждение, че сме получили Поръчката Ви, както и плащането по нея, до 15:00 (петнадесет) часа;
 • Когато Поръчката ще бъде доставена до офис на куриера или до адрес, намиращ се в населено място, в което куриера има такъв.

 

За населени места, в които куриерът партньор на Тавекс няма офис, срокът за доставка е до 3 (три) работни дни, при спазване на осталите 2 (две) условия за доставка.

 

Ако горепосочените условия не са изпълнени, срокът за приемане на съответната оферта се увеличава с 1 (един) работен ден.

 

 • Срокът за приемане от Тавекс на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка, когато съгласно предвидените в настоящите Условия изисквания, тя се извършва от нашия партньор – доставчик на инкасо пратки (за поръчки на стойност над 30 000 лева), е между 3 (три) и 5 (пет) работни дни, считано от момента на финализиране на Поръчката. При необходимост, наш служител ще се свърже с Вас за уточняване параметрите на доставката – адрес, дата и час.

 

 • В случай че Клиентът не е представил декларация за произход на средствата или други изискуеми документи, когато е приложимо, посочените в по-горе срокове за приемане от Тавекс на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка се увеличават с толкова дни, с колкото Клиентът забави представянето на такава декларация, но за срок, не по-дълъг от посочения в чл. 8(1), т. (xi)по-долу.

 

 • Когато Клиентът е посочил, че желае да получи Артикулите в офис на Тавекс, той може да направи това след изпълнение на изискванията по чл. 6 (2) по-горе.

 

 • Тавекс има право да промени срока за приемане на оферта в случай, че поръчаните Артикули са изчерпани към момента на Поръчката. В такъв случай, Наш служител ще се свърже с Вас в срок до 24 (двадесет и четири) часа след като сте направили своята Поръчка и ще Ви даде конкретна информация за това кога Поръчката може да бъде реализирана. Ако срокът не ви удовлетворява, а Поръчката е вече платена, Вие ще получите обратно платената от Вас сума като всички разходи (банкови такси) свързани с транзакцията ще бъдат за сметка на Тавекс.

 

 • Поради спецификата на Артикулите в Електронния магазин и техният стандартизиран характер, Тавекс не предлага опцията за преглед на пратката, преди тя да бъде заплатена.

 

 • Пратки с нарушена цялост на опаковката, както и пратки, които не съответстват на направената от Клиента Поръчка, могат да бъдат върнати на Тавекс. В тези случаи допълнителните транзакционни разходи ще бъдат за сметка на Тавекс. При наличие на увредена опаковка на пратката, Клиентът трябва своевременно да укаже това обстоятелство пред доставчика на куриерската/ на инкасо услугата.

 

 • Съгласно чл. 57, т. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), съответно, чл. 12, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние („ЗПФУР“), след като Клиентите финализират Поръчката си, те нямат право да се откажат от нея и нямат право да върнат закупените от тях Артикули по реда на чл. 50 от ЗЗП, съответно, чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР (т.е. без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи). Въпреки това, Тавекс, по своя преценка, купува всички Продукти, които предлага на Клиентите си, по определени от него цени, отговарящи на пазарните условия в момента на сделката.

 

8. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРЕЦЕНКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ
 • Тавекс няма да разглежда, съответно няма да преценява и/или изпълнява финализирана от Клиента Поръчка ако:
 • Клиентът е избрал да плати по банков път и Тавекс не получи плащане от Клиента във връзка с направената от него Поръчка в срок от 2 (два) часа след финализирането на Поръчката или* плащането не е направено от банкова сметка на името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката. Ако Клиентът желае Поръчката му да бъде разгледана и преценена от Тавекс, то той трябва в същия срок да предостави платежно нареждане, от което е видно, че средствата са преведени от негова собствена към банкова сметка на Тавекс на датата, на която е направена Поръчката.

*когато Поръчката е направена извън работното време на търговските банки в България (08:30 часа до 17:30 часа) – а именно между 17:30 часа и 08:30 часа, двата часа започват да текат при започване на работното време – 08:30 часа.

 • Клиентът е избрал да плати чрез ПОС терминал на Обединена Българска Банкаи Тавекс не получи потвърждение от банката, че плащането по направената Поръчка ще може да бъде извършено. Причина за това може да бъде невалидност на въведените данни на платежната карта, недостатъчна наличност/лимит по картата или друго;
 • Клиентът е избрал да плати чрез ПОС терминал на Обединена Българска Банкаи плащането не е направено с банкова карта, издадена на името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката;
 • При избор на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до посочен от него адрес и представител на доставчика на куриерската услуга не намери Клиента или негов пълномощник, отговарящ на изискванията по чл. 7(5), на посочения в Поръчката адрес. В такъв случай, пратката ще бъде изпратена в най-близкия (до адреса на Клиента) офис на куриера, за да бъде потърсена от Клиента и ако не бъде потърсена до 24 (двадесет и четири) часа от получаването й в офис на куриера, то тя ще бъде изпратена обратно до Тавекс;
 • При избор на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до офис на доставчика на куриерската услуга и пратката не бъде потърсена от Клиента до 24 (двадесет и четири) часа от получаването й в офис на доставчика на куриерската услуга;
 • Клиентът е избрал да получи поръчаните Артикули в офис на Тавекс и пратката не бъде потърсена от Клиента до 2 (два) часа след получаване на Потвърждение за получена от Тавекс Поръчка. В случай, че Поръчката е направена извън работното време на офисите на Тавекс (10:00 часа до 22:00 часа) – а именно между 22:00 часа и 10:00 часа, двата часа започват да текат при започване работа на офисите ни – 10:00 часа;
 • Клиентът направи Поръчка извън работното време на офисите на Тавекс, а именно между 22:00 часа и 10:00 часа, след което борсовата цена на поръчаните от Клиента Артикули се измени с или над 3% в началото на следващия работен ден;
 • Нормалното функциониране на Електронния магазин на Тавекс е нарушено поради технически проблеми;
 • Клиентът/ неговият пълномощник откаже да се идентифицира при получаване на доставката;
 • Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация при изпращане на Поръчката си;
 • Когато е приложимо, Клиентът не представи декларация за произход на средствата или друг документ, който му е поискан от служител на Тавекс, в срок от 3 (три) дни след получаване на Потвърждение. В този случай, ако Клиентът е извършил плащане, сумата ще му бъде възстановена от Тавекс;
 • Стойността на Поръчката надхвърля определен лимит;
 • В други случаи, по преценка на Дружеството;
 • В други случаи, посочени в настоящите Условия.

 

 • В случаите по 8(1)(iv), (v), и (xi)разходите за транспорт, банковите такси и всички други разходи извън цената на закупените Артикули са за сметка на Клиента

 

 • При успешно получено плащане от страна на Тавекс и наличие на някое от следните обстоятелства, Тавекс има право да изпрати Клиенска пратка обратно в офис на Дружеството, където Клиентът да получи Поръчката си, в удобно за него време, съобразено с работното време на съответния офиса. Допълнително реализираните разходи за транспорт са за сметка на Клиента:
 • Клиентът е избрал доставката да бъде извършена до посочен от него адрес и представител на доставчика на куриерската услуга не намери Клиента или негов пълномощник, отговарящ на изискванията по чл. 7(5), на посочения в Поръчката адрес. В такъв случай, пратката ще бъде изпратена в най-близкия (до адреса на Клиента) офис на куриера, за да бъде потърсена от Клиента и ако не бъде потърсена до 24 (двадесет и четири) часа от получаването й в офис на куриера;
 • Клиентът е избрал доставката да бъде извършена до офис на доставчика на куриерската услуга и пратката не бъде потърсена от Клиента до 24 (двадесет и четири) часа от получаването й в офис на доставчика на куриерската услуга;
 • Клиентът е избрал доставката да бъде извършена с доставчик на инкасо пратки и пратката не може да бъде получена от Клиента по негова вина (неспазване на предварителна уговорка; Клиентът или негов пълномощник не може да бъде намерен на посочения от него адрес и др.).

 

9. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗЗП
 • Съгласно чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите, Клиент, закупуващ Артикулите, като потребител по смисъла на 13, т. 1 отЗЗП (тоест, като физическо лице, което не придобива Продуктите с цел извършване на търговска или професионална дейност и което при сключване на договор с Тавекс действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност) има следните права:
 • Когато цялостта на опаковката, с която поръчаните артикула са изпратени е била нарушена в момента на предаването на пратката от куриера на потребителя, Клиентът има право да не приеме Поръчката и тя да бъде върната на Тавекс. За целта, Клиентът, трябва да заяви желанието си за рекламация пред представител на куриера, като в последствие предостави на Тавекс всички съпътстващи документи и доказателства, с които разполага (констативен протокол подписан от Клиента и куриера, както и снимка на пратката, доказваща наружената цялост на опаковката). В противен случай, правото за връщане на пратка с нарушена опаковка отпада.
 • Когато Клиент е получил пратка, която не съответства с направената от него поръчка, той има право да върне пратката обратно на Тавекс в рамките на 15 календарни дни след получаването и. Тавекс разполага с видео запис на пакетирането на всяка клиентска поръчка и се ангажира да извърши вътрешно проучване във връзка с всяко клиентско искане относно объркана поръчка. За да уважим првото за връщане на объркана пратка, Клиентът трябва да не е нарушил търговския вид на получените от него продукти ( https://tavex.bg/chesto-zadavani-vuprosi/). В противен случай, поръчката не може да бъде върната. Въпреки това Тавекс се ангажира да закупи въпросните артикулите при актуални пазарни цени в някой от нашите офиси.

 

 • При гореописаните обстоятелства, допълнителните транзакционни разходи (транспорт, банкови и други такси), ще бъдат за сметка на Тавекс.

 

 • Поради спецификата на стоките, които предлагаме в електронния магазин на дружеството, Тавекс не предлага опцията за преглед на пратката преди тя да стане собственост на Клиента (заплатена и предадена).

 

 • За избягване на съмнение, от горните права не могат да се ползват Клиенти, които са юридически лица или физически лица, които закупуват Продукти с цел извършване на търговска или професионална дейност или сключват договор с Тавекс действат в рамките на своята търговска или професионална дейност.
10. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗМИП
 • Като задължено лице по ЗМИП, Дружеството е длъжно да извършва комплексна проверка по отношение на Клиентите си и да изисква от тях да представят декларация за произход на средствата и други документи преди извършването на операции или сключване на сделка на стойност:
 • над 9 700 (девет хиляди и седемстотин) лева или тяхната равностойност в чужда валута при покупка от страна на Тавекс и плащане в брой;
 • над 9 770 (девет хиляди седемстотин и седемдесет) лева или тяхната равностойност в чужда валута при продажба от страна на Тавекс и плащане в брой;
 • над 29 100 (двадесет и девет хиляди и сто) лева или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането е по банков път.

 

 • Дружеството е задължено да идентифицира Клиентите си и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 29 100 (двадесет и девет хиляди и сто) лева или тяхната равностойност в чужда валута, съответно 9 700 (девет хиляди и седемстотин) / 9 770 (девет хиляди седемстотин и седемдесет) лева или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.

 

 • При наличие на обстоятелства, при които Тавекс трябва да извърши комплексна проверка по отношение на Клиентите си, Дружеството има право да изиска всякакви документи, които намери за необходимо, за да извърши комплексна проверка.

 

 • При наличието на обстоятелства, при които Клиентът трябва да декларира произхода на средствата си за покупката на избраните от него Артикули и/или да представи други документи, които са му поискани от служител на Тавекс, декларацията, съответно документите, трябва да бъдат попълнени, разписани, изпратени и получени от Тавекс, преди Артикулите да бъдат изпратени към Клиента, съответно, да му бъдат предадени в офис на Тавекс. В тези случаи, срокът за доставка се увеличава съгласно предвиденото в чл. 7(8)по-горе.
11. ДРУГИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой, плащания на Поръчки на стойност равна на или надвишаваща 10 000 (десет хиляди) лева, както и при плащания в чужда валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 (десет хиляди) лева могат да бъдат извършени единствено по банков път. Това изискване се прилага и когато плащането е на стойност под 10 000 (десет хиляди) лева, но представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 (десет хиляди) лева.

12. ИЗМЕНИЕ И ДОСТЪП ДО УСЛОВИЯТА

 

 • Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящите Условия, като в началото на документа ще бъде указано от коя дата е последното му обновяване. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Условията е предвидено друго. Затова Клиентът следва да проверява настоящите Условия преди извършването на всяка конкретна Поръчка.

 

 • За Поръчки, които са финализирани от Клиента, ще се прилага тази версия на Условията, която е била в сила в момента на финализирането на съответната Поръчка.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • Преди да закупите Артикули от Електронния магазин, моля, запознайте се и с Правилата за използване на Сайта и Политика за поверителност на лични данни които са достъпни тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/.

 

 • Клиентът се съгласява, че, в контекста на Електронния магазин на Тавекс, Дружеството има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.

 

 • В отношенията между Тавекс и Клиента, писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, попълване на поле и/или натискане на виртуален бутон в страница от Сайта със съдържание, което се попълва или избира от Клиента, и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

 • Тавекс има правото да предостави на Клиентите промоционални условия, обвързани с поръчаните количества на избраните от тях Артикули.

 

 • При покупка на Артикули от Електронния магазинна Тавекс във връзка с промоционални (маркетинг) активности, организирани от Дружеството, освен настоящите Условия, в сила са и Общите условия и правила за участие в конкретната промоционална активност.

 

 • С приемането на настоящите Условия, Клиентът се съгласява комуникацията с него във връзка с Договора да се осъществява на българскиезик.

 

 • В случай че някоя разпоредба от настоящите Условия се окаже недействителна или неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и приложимост.

 

 • В случай на противоречие между тези Условия и уговорки в специален договор между Тавекс и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

 • По всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 • Всички спорове, породени от настоящите Условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния българскисъд.

 

14. КОНТАКТИ

(1) Офисите на Тавекс в България се намират на следните адреси:
(i) София, бул. „Ситняково 48“, Сердика Център, ниво: -1, срещу магазин Пикадили;
(ii) София, бул. „Цариградско Шосе“ 115, THE MALL – Carrefour, Ниво: -2, срещу входа на Карфур;
(iii) Пловдив, ул. „Княз Александър I“, Джумаята;
(iv) Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Grand Mall Varna, ниво: -1;
(v) София, бул. „Ал. Стамболийски“ 101, Mall Of Sofia, на входа от ул. Опълченска;
(vi) Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, Галерия Мол, партер до Карфур;
(vii) София, бул. „Черни Връх“ 100, Paradise Center, ниво -1, срещу входа на Карфур.

(2) Актуална информация за работното време на офисите ни може да намерите на Сайта, на адрес: https://tavex.bg/ofisi/

(3) За връзка с нас, може да използвате и следните контакти: тел: +359 29888666, e-mail: tavex@tavex.bg.


Поверителност на личните данни

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ PDF ФОРМАТ
1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност на лични данни регулира обработването на лични данни, предоставяни от потребители на уебсайтът www.tavex.bg („Сайтът”), във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта. Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Тавекс” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, ‚Дружеството“ или „ние“). Дружеството е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни с идентификационен номер 248731.

Настоящата Политика за поверителност на личните данни („Политиката”), заедно с Правилата за ползване на Сайта, Общите условия за дистанционни продажби и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Дружеството ще спазва при обработване на лични данни, които събираме за Вас или които ни предоставяте („Лични данни)”. Настоящата Политика не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”).

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика, моля да се свържете с нас на адрес: info@tavex.bg.

Настоящата Политика определя:
• категориите Лични данни, които се обработват от Тавекс;
• целите, за които Тавекс обработва Лични данни;
• Вашите права във връзка с Личните Ви данни;
• „бисквитките“, които Сайтът използва;
• третите лица, на които Тавекс може да предоставя Лични данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени услуги на Сайта (включително и електронния магазин на Тавекс) и/или достъп до него или до определени негови части/ сегменти/ модули, като евентуалният Ви отказ да предоставите Личните си данни би означавал отказ да използвате съответните услуги и/или да осъществите достъп до Сайта или до определени негови части/ сегменти/ модули. Моля, имайте предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако Тавекс разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения във връзка с изискванията на Закона за мерки срещу изпиране на пари и Правилника за прилагането му.

2. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ ТАВЕКС

Ние можем да събираме и обработваме следните отнасящи се за Вас Лични данни:
• информация, която предоставяте или актуализирате, като попълвате регистрационни форми/ полета/ формуляри или публикувате съдържание на Сайта (имена, адрес, дата на раждане, номер на телефон или факс, електронен адрес и др.). Това включва информация, въведена при регистрацията за използване на Сайта, абонамент за наша услуга, покупка на стоки чрез електронния магазин на Тавекс, публикуване на материали или заявки за нови услуги, както и публично достъпна информация, която получаваме, включително, но не само, в случай че свържете профила си на Сайта с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа/ приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта;
• информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина. Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на кореспонденцията, с цел отстраняване на проблема;
• подробности за посещения на Сайта, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси;
• ако осъществявате достъп до Сайта чрез мобилно устройство, можем да обработваме данни относно Вашето местонахождение, както и информация и за тези устройства, напр. идентификационен номер и вид на Вашето устройство, с оглед осигуряване на по-голяма добавена стойност на нашите услуги. Ако не желаете да получаване данни за местонахождението Ви, може да изключите съответните функции на устройството Ви, които позволяват проследяване, ако устройството предлага такава възможност.

3. ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

По преценка на Дружеството, Сайтът може да включва приложения, предлагани от други доставчици, като Facebook, Twitter и др. Може да Ви бъде предложена функция „харесай”, „сподели” или друга подобна, при което доставчикът на това приложение може да свърже информацията, която събира за Вас, с Вашия профил в неговото приложение. По този начин, информацията във Вашия профил на Сайта може да се окаже достъпна за доставчика на съответното приложение, на други потребители и Ваши приятели в съответното приложение.

4. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството може да обработва Лични данни за следните цели:
• създаване на Вашия профил на Сайта;
• предоставяне на достъп до Сайта или до негови части/ сегменти/ модули и възможност да използвате наличните услуги и функции (или част от тях);
• установяване на контакт с Вас във връзка с поръчани от Вас артикули чрез електронния магазин на Тавекс;
• комуникация с Вас във връзка със сигнал, който сте подали срещу друг потребител на сайта, във връзка с проблем на Сайта, за който сте съобщили или ако сте свързали с нас по друга причина (напр. за да поискате допълнителна информация за услуга, достъпна чрез Сайта);
• персонализиране на Вашето посещение на Сайта, като по този начин Ви даваме възможност да извлечете максимална полза от предлаганите чрез него услуги;
• ние можем също да използваме информацията, която събираме за Вас, за да Ви уведомяваме за промени във функционалността на Сайта или да ви предоставяме друга информация, свързана с неговото използване. Тавекс може да Ви предоставя информация, продукти, услуги, новини, бюлетини и специални промоции, от които мислим, че бихте се интересували, както и да отговаряме на Ваши запитвания, като можете да възразите срещу използването на Лични данни за такива цели, като изпратите съобщение на следния електронен адрес: info@tavex.bg;
• за изпълнение на нормативно установени задължения на Тавекс (напр. произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари, данъчно законодателство и др.);
• финансово-счетоводна дейност;
• за целите на директния маркетинг и реклама на продукти и услуги на Тавекс или на трети лица, като може да получавате от нас или от трети лица, на които сме предоставили Ваши Лични данни, съобщения по поща, имейл, телефон или факс (в зависимост от информацията, която сте предоставили). Имате право да възразите срещу обработване на Ваши Лични данни за целите на директния маркетинг, съгласно посоченото по-долу в Раздел „Вашите права“.

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Възможно е ние да не оперираме свързаните сайтове и да не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Ако се прехвърлите на друг сайт, чрез връзка от нашия Сайт, ние можем да получим обобщена или по друг начин анонимна статистическа информация за движението Ви към тези сайтове. Тавекс не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

5. ВАШИТЕ ПРАВА

Във връзка с обработване на Лични данни, имате следните права, които може да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: info@tavex.bg:
• право да искате достъп до отнасящите се до Вас Лични данни, и по-специално да поискате да получите от Дружеството безплатно:
 потвърждение дали се обработват отнасящи се до Вас Лични данни;
 информация за целите на такова обработване, категориите Лични данни, получателите или категориите получатели, на които отнасящи се до Вас Лични данни биват разкривани;
 съобщение в разбираема форма, съдържащо отнасящите се до Вас Лични данни, както и всяка налична информация за техния източник;
 информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Лични данни, отнасящи се до Вас;
• право да искате Дружеството да заличи, коригира или блокира отнасящи се до Вас лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да искате Дружеството да уведоми трети лица, на които са били разкрити Личните Ви данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
• право да възразите срещу обработването за в бъдеще на Личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със следния примерен текст „Не желая личните ми данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг“, съответно „Не желая личните ми данни да бъдат разкривани на трети лица и използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг” на адрес: info@tavex.bg. Тавекс се задължава да изпълнява своевременно всеки отказ за получаване за в бъдеще на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама.

6. БИСКВИТКИ

За да работи Сайта според заложената от екипа на Тавекс функционалност, както и за да подобрим преживяването Ви на Сайта и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките” са малки текстови файлове, запазвани от Вашия браузер на твърдия диск на компютъра Ви. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница, съобразни неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на Сайта. Например, с помощта на „бисквитките“ може да се запази паролата за всяка сесия, за да не се налага да я въвеждате при всяко посещение. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.

Как използваме „бисквитки“?

„Бисквитките“ се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на сайта.

Какви видове „бисквитки“ използваме?

Тавекс използва следните видове „бисквитки”:

• „сесийни бисквитки” (“session cookies”), които са временни и обичайно компютърът Ви ги изтрива, когато напуснете съответната уебстраница, затворите уеб браузъра или когато изключите компютъра си; и
• „постоянни бисквитки” (“persistent cookies”), които се съхраняват на компютъра Ви за определен период от време, който е посочен в параметрите на „бисквитките“ и може да надхвърли една година или докато не ги изтриете ръчно. Тези „бисквитки“ могат да се използват отново следващия път, когато посетите Сайта.

Тавекс може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party cookies”). Такива са бисквитки свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, CrazyEgg, Kissmetrics и други).

Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“ бутони и приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством Сайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници.

Някои видеа, показвани на наши страници на Сайта, но предоставени от трети страни (например YouTube), могат да използват „бисквитки“, за да събират анонимна информация, като например как потребителят е достигнал до дадено видео, какви видеа е гледал и други.

Тавекс няма достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни. Настоящата Политика не се отнася до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение.

Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и за да се гарантира анонимността на потребителя, използващ Сайта.

Как да контролирате и/или изтривате бисквитките?

Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузера си да ги отхвърли. Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри изцяло да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За съжаление в повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да ограничи функционалността, които те добавят към съответния сайт.

За да разберете повече за „бисквитките“ – включително как да ги контролирате – можете да посетите http://aboutcookies.org

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Възможно е да разкрием Личните Ви данни на следните трети страни, а именно:
• на доставчици на куриерски услуги, включително, но не само, „Еконт Експрес“ ООД, ЕИК 117047646, съответно, на доставчици на инкасо пратки, включително, но не само, „Вип Секюрити“ ЕООД, ЕИК 121819662, с цел доставяне на артикули, които сте закупили чрез електронния магазин на Тавекс, достъпен на Сайта;
• за целите на осъществяване на различни промоционални активности, рекламни кампании, ПР инициативи и реализиране на подобни мероприятия, чрез използването на външни услуги на специализирани в посочените области компании и организации, с оглед на изпълнение на възложените им по договор задължения и отговорности;
• ако имаме задължението да разкрием или споделим Личните Ви данни, за да изпълним законово задължение или за да защитим правата, имуществото или сигурността на Дружеството, нашите клиенти или други лица.

Тавекс може да предостави Личните Ви данни за всякакви търговски или статистически цели, на избрани от нас трети несвързани с Тавекс лица, при условие че те се ангажират да осигуряват адекватно ниво на тяхната защита. Тавекс може също така да предостави обобщена статистика за клиенти, продажби, видове браузери, операционни системи, интернет, домейн, демографски или профилни данни, модели на трафик и свързана информация от Сайта на трети страни, но тази статистика не съдържа лични данни, които да ви идентифицират.

8. НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика не се прилага по отношение на трети лица, които разглеждат/ използват съдържание, генерирано от потребител на Сайта, след като е било публикувано на Сайта, включително, но не само, информация във Вашия профил, материали, които сте публикували/изпратили и др. Предоставянето на Ваши Лични данни на други потребители на Сайта е на Ваш собствен риск и Тавекс не носи отговорност за каквито и да било вреди или нарушения, които сте претърпели в резултат на такова предоставяне.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата Политика се намира на адрес:. https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/ или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Тавекс не носи отговорност, ако даден потребител на Сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.


Общи условия и правила за участие в томбола в обектите на Тавекс ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА НА ТАВЕКС PDF
ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛА

Организатор на томболата е „Тавекс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Организатор“ или „Ние“).

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в томболата, от друга страна, както и условията за участие в нея. С участието си в томболата, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват настоящите Общи условия.

ТОМБОЛАТА

Настоящата томбола се организира във връзка с попълването на анкета/клиентски въпросник за удовлетвореност от предоставените в офисите на Тавекс ЕООД услуги. Клиентите на Тавекс заявяват желанието си за участие в томболата посредством доброволното предоставяне на електронна поща (имейл) за връзка с тях.

ПЕРИОД И ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА

Периода на един цикъл на томболата е едномесечен. Всички клиенти на Тавекс изявили желание да участват в томболата в рамките на един календарен месец (от първо число на месеца до края на съответния месец) имат равен шанс за спечелването на награда предоставена от нас.

Томболата се провежда на територията на касите в един (или повече повече от един) от офисите на Тавекс в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас. Организаторът не се задължава да организира настоящата томбола във всички свои обекти.

Настоящата томболата не се ограничава с краен период. Организаторът има право по свое усмотрение да прекрати томболата във всеки момент.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Право за участие получава всеки клиент, попълнил анкетата за удовлетвореност от предоставените от Тавекс услуги, изявил желание за участие в томболата, посредством предоставянето на своята електронна поща (имейл). Тавекс възнаграждава участието на своите клиенти в анкетата като всеки месец им предоставя възможността да спечелят 1 брой сребърна монета от 1 унция. Всеки участник има равен шанс за печалба на нашата награда, тъй като томболата се извършва на база всички участвали клиенти, а не всяко клиентско участие (попълването на повече от една анкети, не увеличава шансовете ви да сте сред печелившите). Печелившият се определя на случаен принцип чрез електронната система на Тавекс на всяко първо число от месеца, последващ месеца, за който се отнася томболата.

Печелившият участник в томболата се уведомява, посредством предоставения от него имейл и може да получи наградата си в офис на Тавекс като попълни личните си данни в протокол за връчване на награда.

Томболата е обвързана с покупка. Право на участие има всяко пълнолетно физическо лице (участник), което е било клиент на Организатора, в някой от офисите на дружеството, по време периода на анкетата/томболата.

В анкетата/томболата нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.

ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените клиентски данни (електронна поща) за участие в томболата, както и данните на печелившите участници, се съхраняват съгласно политиката на дружеството за поверителност на личните данни тук .

Томболата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С предоставяне на своята електронна поща (имейл) за връзка, всеки участник се съгласява същата да бъде обработвана от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на томболата, както и с цел предоставяне на търговска информация, маркетинг и рекламни цели. Всеки участник в анкетата на Тавекс има възможността да се откаже от участие в томболата, чрез избиране на опция „Не, благодаря“ след попълване на клиентския въпросник/анкета. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Тавекс в електронна база данни.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на томболата в офис мрежата на Тавекс, както и на Интернет страницата на Организатора, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

Тавекс има право по своя преценка да изменя и допълва условията на настоящата томбола. Направените промените следва да бъдат публично обявени и достъпни за всички участниците в томболата, чрез офис мрежата на Тавекс, както и на Интернет страницата на дружеството.

Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в томболата при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да спечели награда.

Всеки участник отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в томболата.

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи данни, въведени в регистрационната форма за участие в томболата; неуспешно предаване на данни; неправилно попълване на формата за участие; други форсмажорни обстоятелства.

Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се решава по взаимна уговорка или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.


Общи условия и правила за участие в промоционалната активност на Тавекс „100 куруша промоция“

1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВНОСТТА

Организатор на промоционалната активност е „Тавекс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, „Организатор“, „Компанията“, „Дружеството“ или „Ние“).

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна, и участниците в активността, от друга страна, както и условията за участие в нея. С участието си в активността, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват настоящите Общи условия.

2. ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ

Настоящата промоционална (маркетинг) активност се организира във връзка с покупката на златен инвестиционен продукт – златна монета от 100 турски куруша („Продукт“) от клиенти на Компанията. Ако един и същ клиент закупи поне 2 (два) броя от Продукта от физически търговски обект на Организатора или чрез Интернет сайта му https://tavex.bg/, клиентът ще получи отстъпки от цените и на двата Продукта в размер на 10 (десет) лева за всеки Продукт, или обща отстъпка за двата Продукта в размер на 20 (двадесет) лева. За да се възползва от настоящата Промоционална активност, клиентът следва да е закупил и двата Продукта или от един и същи физически търговски обект на Организатора по едно и също време, в рамките на една и съща покупка и на една касова бележка, или от Интернет сайта в рамките на една поръчка.

3. ПЕРИОД И ОБХВАТ НА АКТИВНОСТТА

Периодът на настоящата промоционална активност е от 13.30 ч. на 17.06.2019 г. до 22.00 ч. на 16.07.2019 г. или до изчерпване на количествата. Право за участие в активността имат всички клиенти на Тавекс, изявили желание за това чрез предоставяне на личните си данни и осъществяване на поне една покупка на 2 промоционални Продукта при условията на предходната точка 2.

Организаторът има право по свое усмотрение да прекрати активността във всеки момент. След прекратяване на активността, Тавекс се задължава да удовлетвори правата и спази задълженията си, произлизащите от настоящите Общи условия.

Настоящата промоционална активност е обвързана с покупка. Право на участие има всяко пълнолетно физическо лице (участник), което закупи промоционалнни Продукти съгласно настоящите Общи условия чрез електронния магазин на Тавекс или от негов физически търговски обект в периода на настоящата активността. За участието в нея не е от значение дали физическото лице е регистриран или нерегистриран потребител на Интернет сайта на Организатора https://tavex.bg/, както и дали лицето е участвало или участва в други промоционални активности на Организатора.

4. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА

Всеки клиент на „Тавекс“ ЕООД има правото да закупи неограничен брой Продукти във връзка с участието си в настоящата промоционална активност.

Участието в активността е изцяло доброволно и няма задължаващ характер.

Цените за покупка и продажба на промоционалния Продукт, както и на всички останали продукти от номенклатурата на Тавекс ЕООД, се определят от колебанията на международните финансовите пазари и от пазарните условия в определения момента. Това е причината Тавекс ЕООД да актуализира цените на предлаганите от Дружеството артикули, в частност и цената на промоционалния Продукт, на всеки 15 (петнадесет) минути. Покупките във връзка с настоящата промоционална активност се осъществяват съгласно актуалната цена на Тавекс ЕООД за Продукта към момента на осъществяване на съответните сделки.

Покупката на промоционалния Продукт, осъществена чрез електронния магазин на Компанията, се извършва съгласно разпоредбите на „Общи условия за дистанционни продажби на артикули от електронния магазин на Тавекс“ (https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-1).

За целите на администриране на промоционалната активност клиентите, които преценят да участват в нея чрез покупка от електронния магазин, намиращ се на Интернет сайта на Организатора, доброволно предоставят личните си данни (три имена, ЕГН, телефон и електронна поща за връзка с тях) при покупката на промоционалните Продукти. За да може да закупи Продуктите чрез гореспоменатия електронен магазин, желаещият клиент трябва да въведе промокод „тавекс лято“ в полето „Промокод“ в количката в електронния магазин.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените клиентски лични данни за участие в промоционалната активност се съхраняват съгласно политиката на дружеството за поверителност на личните данни (https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/).

Настоящата активност се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С предоставяне на своите лични данни, всеки участник се съгласява същите да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на промоционалната активност. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Тавекс ЕООД в електронна база данни.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на активността на Интернет страницата на Организатора, където всеки заинтересован може да се запознае с тях (https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-4).

Тавекс има право по своя преценка да изменя и допълва условията на настоящата активност. Направените промените следва да бъдат публично обявени и достъпни за всички участниците в нея на Интернет страницата на дружеството.

Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в активността при нарушаване, на което и да било от условия по нея.

Всеки участник отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в активността. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи данни, предоставени от участниците в активността.

Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в активността се решава по взаимна уговорка или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.

0 ПРОДУКТ