ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност на лични данни регулира обработването на лични данни, предоставяни от потребители на уебсайтът www.tavex.bg („Сайтът”), във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта. Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Тавекс” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, ‚Дружеството“ или „ние“). Дружеството е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни с идентификационен номер 248731.

Настоящата Политика за поверителност на личните данни („Политиката”), заедно с Правилата за ползване на Сайта, Общите условия за дистанционни продажби и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Дружеството ще спазва при обработване на лични данни, които събираме за Вас или които ни предоставяте („Лични данни)”. Настоящата Политика не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”).

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика, моля да се свържете с нас на адрес: info@tavex.bg.

Настоящата Политика определя:
• категориите Лични данни, които се обработват от Тавекс;
• целите, за които Тавекс обработва Лични данни;
• Вашите права във връзка с Личните Ви данни;
• „бисквитките“, които Сайтът използва;
• третите лица, на които Тавекс може да предоставя Лични данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени услуги на Сайта (включително и електронния магазин на Тавекс) и/или достъп до него или до определени негови части/ сегменти/ модули, като евентуалният Ви отказ да предоставите Личните си данни би означавал отказ да използвате съответните услуги и/или да осъществите достъп до Сайта или до определени негови части/ сегменти/ модули. Моля, имайте предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако Тавекс разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения във връзка с изискванията на Закона за мерки срещу изпиране на пари и Правилника за прилагането му.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ ТАВЕКС

Ние можем да събираме и обработваме следните отнасящи се за Вас Лични данни:
• информация, която предоставяте или актуализирате, като попълвате регистрационни форми/ полета/ формуляри или публикувате съдържание на Сайта (имена, адрес, дата на раждане, номер на телефон или факс, електронен адрес и др.). Това включва информация, въведена при регистрацията за използване на Сайта, абонамент за наша услуга, покупка на стоки чрез електронния магазин на Тавекс, публикуване на материали или заявки за нови услуги, както и публично достъпна информация, която получаваме, включително, но не само, в случай че свържете профила си на Сайта с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа/ приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта;
• информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина. Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на кореспонденцията, с цел отстраняване на проблема;
• подробности за посещения на Сайта, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси;
• ако осъществявате достъп до Сайта чрез мобилно устройство, можем да обработваме данни относно Вашето местонахождение, както и информация и за тези устройства, напр. идентификационен номер и вид на Вашето устройство, с оглед осигуряване на по-голяма добавена стойност на нашите услуги. Ако не желаете да получаване данни за местонахождението Ви, може да изключите съответните функции на устройството Ви, които позволяват проследяване, ако устройството предлага такава възможност.

ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

По преценка на Дружеството, Сайтът може да включва приложения, предлагани от други доставчици, като Facebook, Twitter и др. Може да Ви бъде предложена функция „харесай”, „сподели” или друга подобна, при което доставчикът на това приложение може да свърже информацията, която събира за Вас, с Вашия профил в неговото приложение. По този начин, информацията във Вашия профил на Сайта може да се окаже достъпна за доставчика на съответното приложение, на други потребители и Ваши приятели в съответното приложение.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството може да обработва Лични данни за следните цели:
• създаване на Вашия профил на Сайта;
• предоставяне на достъп до Сайта или до негови части/ сегменти/ модули и възможност да използвате наличните услуги и функции (или част от тях);
• установяване на контакт с Вас във връзка с поръчани от Вас артикули чрез електронния магазин на Тавекс;
• комуникация с Вас във връзка със сигнал, който сте подали срещу друг потребител на сайта, във връзка с проблем на Сайта, за който сте съобщили или ако сте свързали с нас по друга причина (напр. за да поискате допълнителна информация за услуга, достъпна чрез Сайта);
• персонализиране на Вашето посещение на Сайта, като по този начин Ви даваме възможност да извлечете максимална полза от предлаганите чрез него услуги;
• ние можем също да използваме информацията, която събираме за Вас, за да Ви уведомяваме за промени във функционалността на Сайта или да ви предоставяме друга информация, свързана с неговото използване. Тавекс може да Ви предоставя информация, продукти, услуги, новини, бюлетини и специални промоции, от които мислим, че бихте се интересували, както и да отговаряме на Ваши запитвания, като можете да възразите срещу използването на Лични данни за такива цели, като изпратите съобщение на следния електронен адрес: info@tavex.bg;
• за изпълнение на нормативно установени задължения на Тавекс (напр. произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари, данъчно законодателство и др.);
• финансово-счетоводна дейност;
• за целите на директния маркетинг и реклама на продукти и услуги на Тавекс или на трети лица, като може да получавате от нас или от трети лица, на които сме предоставили Ваши Лични данни, съобщения по поща, имейл, телефон или факс (в зависимост от информацията, която сте предоставили). Имате право да възразите срещу обработване на Ваши Лични данни за целите на директния маркетинг, съгласно посоченото по-долу в Раздел „Вашите права“.

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Възможно е ние да не оперираме свързаните сайтове и да не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Ако се прехвърлите на друг сайт, чрез връзка от нашия Сайт, ние можем да получим обобщена или по друг начин анонимна статистическа информация за движението Ви към тези сайтове. Тавекс не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

ВАШИТЕ ПРАВА

Във връзка с обработване на Лични данни, имате следните права, които може да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: info@tavex.bg:
• право да искате достъп до отнасящите се до Вас Лични данни, и по-специално да поискате да получите от Дружеството безплатно:
 потвърждение дали се обработват отнасящи се до Вас Лични данни;
 информация за целите на такова обработване, категориите Лични данни, получателите или категориите получатели, на които отнасящи се до Вас Лични данни биват разкривани;
 съобщение в разбираема форма, съдържащо отнасящите се до Вас Лични данни, както и всяка налична информация за техния източник;
 информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Лични данни, отнасящи се до Вас;
• право да искате Дружеството да заличи, коригира или блокира отнасящи се до Вас лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да искате Дружеството да уведоми трети лица, на които са били разкрити Личните Ви данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
• право да възразите срещу обработването за в бъдеще на Личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със следния примерен текст „Не желая личните ми данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг“, съответно „Не желая личните ми данни да бъдат разкривани на трети лица и използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг” на адрес: info@tavex.bg. Тавекс се задължава да изпълнява своевременно всеки отказ за получаване за в бъдеще на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама.

БИСКВИТКИ

За да работи Сайта според заложената от екипа на Тавекс функционалност, както и за да подобрим преживяването Ви на Сайта и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките” са малки текстови файлове, запазвани от Вашия браузер на твърдия диск на компютъра Ви. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница, съобразни неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на Сайта. Например, с помощта на „бисквитките“ може да се запази паролата за всяка сесия, за да не се налага да я въвеждате при всяко посещение. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.

Как използваме „бисквитки“?

„Бисквитките“ се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на сайта.

Какви видове „бисквитки“ използваме?

Тавекс използва следните видове „бисквитки”:

• „сесийни бисквитки” (“session cookies”), които са временни и обичайно компютърът Ви ги изтрива, когато напуснете съответната уебстраница, затворите уеб браузъра или когато изключите компютъра си; и
• „постоянни бисквитки” (“persistent cookies”), които се съхраняват на компютъра Ви за определен период от време, който е посочен в параметрите на „бисквитките“ и може да надхвърли една година или докато не ги изтриете ръчно. Тези „бисквитки“ могат да се използват отново следващия път, когато посетите Сайта.

Тавекс може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party cookies”). Такива са бисквитки свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, CrazyEgg, Kissmetrics и други).

Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“ бутони и приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством Сайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници.

Някои видеа, показвани на наши страници на Сайта, но предоставени от трети страни (например YouTube), могат да използват „бисквитки“, за да събират анонимна информация, като например как потребителят е достигнал до дадено видео, какви видеа е гледал и други.

Тавекс няма достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни. Настоящата Политика не се отнася до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение.

Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и за да се гарантира анонимността на потребителя, използващ Сайта.

Как да контролирате и/или изтривате бисквитките?

Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузера си да ги отхвърли. Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри изцяло да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За съжаление в повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да ограничи функционалността, които те добавят към съответния сайт.

За да разберете повече за „бисквитките“ – включително как да ги контролирате – можете да посетите http://aboutcookies.org

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Възможно е да разкрием Личните Ви данни на следните трети страни, а именно:
• на доставчици на куриерски услуги, включително, но не само, „Еконт Експрес“ ООД, ЕИК 117047646, съответно, на доставчици на инкасо пратки, включително, но не само, „Вип Секюрити“ ЕООД, ЕИК 121819662, с цел доставяне на артикули, които сте закупили чрез електронния магазин на Тавекс, достъпен на Сайта;
• за целите на осъществяване на различни промоционални активности, рекламни кампании, ПР инициативи и реализиране на подобни мероприятия, чрез използването на външни услуги на специализирани в посочените области компании и организации, с оглед на изпълнение на възложените им по договор задължения и отговорности;
• ако имаме задължението да разкрием или споделим Личните Ви данни, за да изпълним законово задължение или за да защитим правата, имуществото или сигурността на Дружеството, нашите клиенти или други лица.

Тавекс може да предостави Личните Ви данни за всякакви търговски или статистически цели, на избрани от нас трети несвързани с Тавекс лица, при условие че те се ангажират да осигуряват адекватно ниво на тяхната защита. Тавекс може също така да предостави обобщена статистика за клиенти, продажби, видове браузери, операционни системи, интернет, домейн, демографски или профилни данни, модели на трафик и свързана информация от Сайта на трети страни, но тази статистика не съдържа лични данни, които да ви идентифицират.

НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика не се прилага по отношение на трети лица, които разглеждат/ използват съдържание, генерирано от потребител на Сайта, след като е било публикувано на Сайта, включително, но не само, информация във Вашия профил, материали, които сте публикували/изпратили и др. Предоставянето на Ваши Лични данни на други потребители на Сайта е на Ваш собствен риск и Тавекс не носи отговорност за каквито и да било вреди или нарушения, които сте претърпели в резултат на такова предоставяне.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата Политика се намира на адрес:. https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/ или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Тавекс не носи отговорност, ако даден потребител на Сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.


Задължителна информация за посетителите и клиентите на търговските обекти на „Тавекс“ ЕООД

Задължителна информация за посетителите и клиентите на търговските обекти на „Тавекс“ ЕООД

Задължителна информация за посетителите и клиентите на търговските обекти на „Тавекс“ ЕООД съгласно Глава III от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR)

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
В изпълнение на действащите нормативни изисквания, предоставяме на Вашето внимание информация във връзка с обработването на личните ви данни от „Тавекс“ ЕООД в случаите, когато Вие посещавате или използвате услугите ни на касата на някой от нашите физически търговски обекти:

I. „Лични данни“ означава всяка информация, която може да бъде използвана за Вашето пряко или непряко идентифициране като физическо лице, по-специално идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, признаци, специфични за Вашата физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с Вашите лични данни или набор от такива лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

II. Групи физически лица, за които се обработват лични данни от „Тавекс“ ЕООД:
• физически лица – клиенти на „Тавекс“ ЕООД;
• представители, пълномощници и служители на юридически лица – клиенти на „Тавекс“ ЕООД;
• физически лица, които са посетили търговски обект на „Тавекс“ ЕООД, без да са използвали неговите услуги.

При предоставяне от Ваша страна на лични данни на друго физическо лице, различно от Вас, или при съобщаване на такива данни на служител на „Тавекс“ ЕООД, Вие декларирате, че имате необходимата оторизация и съгласие от това друго лице, както и че сте го информирали и запознали с настоящия документ, преди да направите това.

III. Категории лични данни, обработвани от „Тавекс“ ЕООД. На основанията и с целите, посочени по-горе, „Тавекс“ ЕООД може да събере или запише включително, но не само, следните Ваши лични данни: официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има Ваша снимка, например единен граждански номер, личен номер на чужденец, личен номер от документ за самоличност, издаден от компетентна администрация на Европейския съюз или трета държава; паспортни данни – серия, номер, дата, място и орган на издаване и срок на валидност на документ за самоличност; държава на постоянно пребиваване и адрес; Ваше участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества; информация относно произхода на финансовите средства, които използвате за извършване на съответната сделка, и за целта и характера на участието Ви в деловото взаимоотношение, в което встъпвате чрез използване на услугите на „Тавекс“ ЕООД; всяко гражданство, което притежавате; семейно положение; данни за професионалната и трудовата Ви дейност – професия, месторабота (работодател); информация дали заемате висша политическа длъжност по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари; копие (на хартиен и/или електронен носител) от Ваш официален документ за самоличност; подпис; телефон и имейл за контакт; допълнителни документи, данни или информация, различни за всеки конкретен случай, които законодателството ни задължава да събираме.

IV. „Тавекс“ ЕООД работи при съблюдаване принципите на ограничение на целите на обработване на лични данни, съотносимост на операциите по обработване с тези цели и свеждане до минимум на събираните данни. Затова, можете да бъдете сигурни, че винаги, когато събираме или записваме Ваши лични данни, това се случва законосъобразно, на основание законово задължение, което се прилага спрямо „Тавекс“ ЕООД в качеството му на финансова институция по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 1 и 8 от Закона за кредитните институции, или, в някои по-редки случаи, на основание необходимост от обработване на лични данни за целите на легитимните интереси на „Тавекс“ ЕООД или на трета страна.

• Уведомяваме Ви, че преди извършване на определени категории сделки с Вас, българското законодателство ни задължава да Ви изискваме определена лична информация. „Тавекс“ ЕООД се явява задължен субект по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и подзаконовите нормативни актове към тях. Освен това, служителите на „Тавекс“ ЕООД са длъжни при обслужването на клиенти да се съобразяват и с утвърдените от Директора на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ вътрешни правила на дружеството за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Както спрямо всяко търговско дружество, така и спрямо „Тавекс“ ЕООД намират приложение разпоредбите на българското данъчно, счетоводно и митническо законодателство. Всички наши търговски обекти са под постоянно видеонаблюдение, което е наше задължение, произтичащо от нормативните актове, уреждащи сигурността на финансовите институции.
• Легитимните интереси на „Тавекс“ ЕООД или на трета страна могат да включват разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия, откриване и разрешаване на проблеми с обслужването, както и неговото развитие и подобряване, осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Тавекс“ ЕООД, включително по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на други клиенти на „Тавекс“ ЕООД или засегнати трети страни.

V. Целите на обработване на Вашите лични данни могат да бъдат следните: предоставяне на възможност да използвате нашите услуги и да бъдете обслужени качествено, сигурно и законосъобразно; изпълнение на нормативно установени задължения на „Тавекс“ ЕООД; прилагане на мерки за комплексна проверка спрямо Вас като клиент, включително Ваша идентификация, изясняване на произхода на Вашите средства и на действителния собственик на юридическо лице, което представлявате; финансово-счетоводна дейност; осъществяване на работодателски контрол спрямо служителите на „Тавекс“ ЕООД и подобряване на обслужването; обезпечаване безопасността на лицата, намиращи се в и около търговските обекти на „Тавекс“ ЕООД. Личните Ви данни не се обработват по-нататък за цели, различни от описаните.

VI. Данни за администратора на лични данни: „Тавекс“ ЕООД, ЕИК 200779475, седалище и адрес на управление: гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, представлявано от Мъгърдич Харутюн Баклаян и Куно Реек – Управители.
За контакт с Длъжностното лице по защита на данните: гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, имейл: dpo@tavex.bg, телефон: +359 2 988 86 66.

VII. Получатели, на които разкриваме личните Ви данни:
1. В дадени случаи е възможно да бъдем задължени или да възникне необходимост от разкриване на предоставени от Вас лични данни на компетентни държавни или местни органи. Такива органи биха могли да бъдат например Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална агенция за приходите, Българска народна банка, митнически органи, органи на Министерството на вътрешните работи или Министерството на финансите, съдебни органи, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите. Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на такива органи, за да се съобразим с тяхно разпореждане, за да изпълним законово задължение или за да защитим правата, имуществото или сигурността на „Тавекс“ ЕООД, друг наш клиент или трето лице, което не е наш клиент.

2. „Тавекс“ ЕООД е собственост на „Тавид“ АД – чуждестранно юридическо лице, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република Естония, като за вътрешни административни цели в рамките на корпоративната група личните Ви данни могат да бъдат разкривани на „Тавид“ АД. Моля, имайте предвид, че като държава членка на Европейския съюз, Република Естония осигурява адекватно ниво на защита на личните данни на физическите лица, еквивалентно на това в Република България, защото и в двете държави се прилагат нормативните актове на Европейския съюз, и по-конкретно – Общият регламент относно защитата на данните.

3. „Тавекс“ ЕООД извършва услуги по парични преводи като представител на територията на Република България на две платежни институции, лицензирани в други държави членки – TavexWise AS (седалище в гр. Талин, Република Естония) и Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL) (седалище в гр. Дъблин, Република Ирландия). Когато правите паричен превод, лицето TavexWise AS, съответно Western Union Payment Services Ireland Limited, получава достъп и борави с личните Ви данни. При извършване на паричен превод до получател извън територията на Република България, по необходимост съответната платежна институция трансферира личните Ви данни до територията на съответната държава, където е установен/се намира в момента получателят, и освен за него, те стават достъпни и за служителите на платежната институция или нейния представител, които обслужват получателя.

4. „Тавекс“ ЕООД може да предостави личните Ви данни на избрани от него трети несвързани с „Тавекс“ ЕООД лица за изпълнението само и единствено на предварително определените и конкретни цели на обработване, при условие, че тези трети лица се ангажират да осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни, да спазват изискванията на действащата на европейско и национално равнище нормативна уредба и инструкциите на „Тавекс“ ЕООД. „Тавекс“ ЕООД никога не извършва трансфер на Ваши лични данни извън рамките на Европейското икономическо пространство. Въпреки това, в случай, че в бъдеще възникне намерение за предаване на част или всички Ваши лични данни на трета държава или международна организация, „Тавекс“ ЕООД ще Ви уведоми, като в този случай ще опише възможните рискове за трансфера на данните към трета държава при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

VIII. Във връзка с обслужването Ви като клиент на „Тавекс“ ЕООД, Вашите лични данни биват обработвани с неавтоматични и автоматични средства, но Вие никога не може да бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на личните Ви данни.

IX. Ще съхраним личните Ви данни за сроковете, предвидени в приложимите към дейността ни нормативни актове, или необходими за реализиране на законосъобразните цели на обработване на данните, след което надлежно ще ги изтрием и унищожим.

X. Уведомяваме Ви, че разполагате със следните права по отношение на обработваните от „Тавекс“ ЕООД Ваши лични данни:
• Право да искате достъп до отнасящите се до Вас лични данни, и по-специално да поискате да получите от „Тавекс“ ЕООД:
 потвърждение дали се обработват отнасящи се до Вас лични данни;
 информация за целите на такова обработване, категориите лични данни, получателите или категориите получатели, на които отнасящи се до Вас лични данни биват разкривани;
 съобщение в разбираема форма, съдържащо отнасящите се до Вас лични данни, както и всяка налична информация за техния източник;
 информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.
Предоставянето на достъп до Вашите лични данни е безплатно, но „Тавекс“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
• Право да искате „Тавекс“ ЕООД да заличи, коригира или блокира отнасящи се до Вас лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство, както и да искате „Тавекс“ ЕООД да уведоми трети лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
• Право да поискате от „Тавекс“ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (т. нар. „право да бъдеш забравен“) при наличието на някое от следните основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– когато Вие възразите срещу обработването – в случаите, в които обработването на личните Ви данни е необходимо за целите на легитимните интереси на „Тавекс“ ЕООД или на трета страна, или личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;
– когато обработването е било незаконосъобразно;
– когато личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Тавекс“ ЕООД;
– когато Вие сте оттеглил(а) своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
– когато личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
В тези случаи „Тавекс“ ЕООД може да откаже да заличи личните Ви данни по следните причини:
А) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
Б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Тавекс“ ЕООД, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „Тавекс“ ЕООД;
В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
Д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

„Тавекс“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
• Право да изискате от „Тавекс“ ЕООД ограничаване на обработването на личните Ви данни, когато е налице една от следните хипотези:
– Вие оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Тавекс“ ЕООД да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– „Тавекс“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
– Вие сте възразил(а) срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Тавекс“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Когато обработването на Вашите лични данни е ограничено вследствие Ваше искане в този смисъл, такива данни се обработват от „Тавекс“ ЕООД, с изключение на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо лице, или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато Вие сте изискал(а) ограничаване на обработването на Вашите лични данни, „Тавекс“ ЕООД ще Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.
• Право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което е необходимо за целите на легитимните интереси на „Тавекс“ ЕООД или на трета страна, включително профилиране, основаващо се на такива интереси. В тези случаи „Тавекс“ ЕООД ще прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
• Право по всяко време да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг и реклама, както и срещу разкриването на данните Ви на трети лица и използването им от тяхно име за целите на профилиране или директен маркетинг и реклама. В тези случаи обработването на личните Ви данни за тези цели се прекратява за в бъдеще.
• Право да получите личните данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставил(а) на „Тавекс“ ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от „Тавекс“ ЕООД (т. нар. „право на преносимост на данните“), когато обработването се извършва по автоматизиран начин и е:
– основано на дадено Ваше съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели, или
– необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или
– необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на такъв договор.
Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от „Тавекс“ ЕООД към друг администратор, когато това е технически осъществимо.
Упражняването на Вашето право на преносимост на данните не засяга правото на изтриване на Вашите лични данни („право да бъдеш забравен“) и не би могло да бъде упражнено в случай, че ще повлияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.
• Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на личните Ви данни, включващо профилиране, което поражда правни последици за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
• Право да поискате от „Тавекс“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Тавекс“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
• Право да бъдете уведомен(а) от „Тавекс“ ЕООД без ненужно забавяне, когато поради нарушение на сигурността на Вашите лични данни може да се породи висок риск за Вашите права и свободи, в това число право да бъдете уведомен(а) за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
„Тавекс“ ЕООД няма задължение да Ви уведомява, ако:
– е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
– е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
• Право да подадете жалба пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон: +359 2 915 35 18, еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, ако считате, че правата Ви, свързани със защитата на личните данни, са нарушени.

XI. Документът може да бъде изискан на хартиен носител и на всяка каса на „Тавекс“ ЕООД.

XII. В случаите, когато посещавате нашия уебсайт https://tavex.bg/ с цел да се запознаете с неговото съдържание и/или да се възползвате от достъпните на и чрез уебсайта услуги, спрямо Вашите лични данни се прилагат правилата, условията и политиките за достъп до и ползване на този уебсайт, за дистанционни продажби на артикули от електронния магазин на Тавекс „ЕООД“ и за поверителност на личните данни на клиентите и другите потребители на уебсайта, които можете да открите тук: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/.

В случаите, когато желаете и прецените да вземете участие в провеждани от „Тавекс“ ЕООД томболи, промоционални и други активности, общите условия и правилата за участие в същите, в това число задължителна информация по Глава III от Общия регламент относно защитата на данните, можете да откриете на нашия уебсайт: https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/. Категориите лични данни, които се обработват в тези случаи, целите и правните основания за това обработване, сроковете за съхранение на личните данни, възможността за разкриването им на трети лица и др., са определени конкретно за всяка томбола или активност.

С УВАЖЕНИЕ,
ЕКИПЪТ НА „ТАВЕКС“ ЕООД


Правила за поверителност на личните данни на физическите лица, използващи Портала за набиране на кандидати за работа в „Тавекс“ ЕООД

Изтеглете Правила за поверителност на личните данни на физическите лица, използващи Портала за набиране на кандидати за работа в „Тавекс“ ЕООД
Правила за поверителност на личните данни на физическите лица, използващи Портала за набиране на кандидати за работа в „Тавекс“ ЕООД

Последно обновяване: 20.06.2019 г.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
(1) Настоящите Правила за поверителност на личните данни на физическите лица,
използващи Портала за набиране на кандидати за работа в „Тавекс“ ЕООД
(„Правилата“), ще Ви дадат информация за дейностите на „Тавекс“ ЕООД по
обработване на предоставените от Вас лични данни, когато осъществявате достъп
и използвате Портала за набиране на кандидати за работа в „Тавекс“ ЕООД
(„Портала“), за да кандидатствате по конкретна обява за работа, дадена от
„Тавекс“ ЕООД. В Правилата се разглеждат правата и задълженията, определени в
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните) (GDPR). Тези Правила не засягат, не
ограничават и не отменят правата Ви, произтичащи от горепосочените
нормативни актове.
(2) Ако имате неясноти или коментари относно настоящите Правила, както и за
връзка с нас по други въпроси, отнасящи се до Вашите лични данни, може да се
свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните на адрес: гр. София
1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, Мол Сердика Център, ниво -1,
имейл: dpo@tavex.bg, или на телефон: +359 2 988 86 66.
(3) Порталът е регистриран на името на и се управлява от „Тавекс” ЕООД, със
седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1505, район
„Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, тел.: +359 2 988
86 66, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
200779475, представлявано заедно и поотделно от Мъгърдич Харутюн Баклаян и
Куно Реек – Управители („Тавекс“, „Дружеството“ или „Ние“).
(4) „Лични данни“ означава всяка информация, която може да бъде използвана за
пряко или непряко идентифициране на дадено физическо лице, по-специално
идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение,
онлайн идентификатор, признаци, специфични за неговата физическа,
физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или
социална идентичност.
„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от
операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез
автоматични или други средства като събиране, записване, организиране,
структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране,
употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който
данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване
или унищожаване.
(5) Тавекс спазва следните принципи при обработването на Вашите лични данни:
(i) законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
(ii) ограничение на целите на обработване;
(iii) съотносимост с целите на обработването и свеждане до минимум на събираните
данни;
2
(iv) точност и актуалност на данните;
(v) ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
(vi) цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво
на сигурност на личните данни;
(vii) отчетност.
(6) В качеството си на администратор на лични данни, Тавекс отговаря на всички
изисквания, уреждащи защитата на личните данни, като събира единствено данни
на физически лица дотолкова, доколкото са необходими, и ги пази отговорно и
законосъобразно. Тавекс прилага технически и организационни мерки по
отношение на своя персонал, помещения, софтуер, хардуер, мрежи, криптиране,
контрол, отчетност, мониторинг, проверки за уязвимост и др. Осигурили сме
всеобхватна и надеждна физическа, персонална, документална и криптографска
защита на обработваните от нас лични данни срещу неоторизиран или
инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, като
сме се съобразили с рисковете. Всички наши служители са поели задължение за
спазване на поверителност по отношение на личните данни, до които имат достъп
при извършване на трудовата си дейност.
(7) Ние ще обработваме определени Ваши лични данни, които ни предоставяте при
кандидатстване за работа чрез Портала. В допълнение към личните данни,
събрани чрез Портала, ние можем да събираме още лични данни за Вас до
степента, позволена или изисквана съгласно българското законодателство, за
цели, свързани с Ваша конкретна кандидатура / Ваши конкретни кандидатури за
работа. Ние събираме Вашите лични данни, за да ви позволим да кандидатствате
за работа чрез Портала.
II. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ ТАВЕКС, И СРОКОВЕ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(1) Когато кандидатствате по обява за работа в Портала, ние събираме следните Ваши
лични данни:
(i) информация, която предоставяте или актуализирате, като попълвате полета /
формуляри в Портала:
· имена,
· постоянен адрес,
· място и дата на раждане,
· телефонен номер,
· електронен адрес (имейл),
· вид и степен на придобито образование и / или професионална
квалификация,
· наименования и местоположение (с точност до град) на посещавани
учебни заведения, школи и др. под.,
· публично достъпна информация, която получаваме, включително, но не
само в случай, че ни предоставите връзка (линк) към Вашия Facebook
профил или профила Ви в друга социална мрежа / приложение на трето
лице, доколкото такава техническа възможност е налична в Портала;
(ii) информация, която предоставяте, когато ни съобщавате за технически проблем с
Портала или се свържете с нас по друг повод. Такава информация би могла да ни
се предостави от Ваша страна писмено (чрез формата за контакт) или по
телефон. Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на проведената
кореспонденция;
(iii) подробности за посещения на Портала, включително, но не само, дата и час на
достъп до Портала, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е
3
използван, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани
комуникационни данни и ресурси, например дата, час и IP адрес на съгласяване с
настоящите Правила;
(iv) ако осъществявате достъп до Портала чрез мобилно устройство, можем да
обработваме данни относно Вашето местонахождение, както и информация за
това устройство, например идентификационен номер и вид на Вашето
устройство. Ако не желаете да получаваме данни за местонахождението Ви, може
да изключите съответните функции на устройството Ви, които позволяват
проследяване, ако устройството предлага такава възможност.
(2) При кандидатстване за работа чрез Портала, Вие можете да използвате свои
лични данни, съхранявани в приложения / социални мрежи, предлагани от други
доставчици, като например LinkedIn и Facebook. По отношение на обработването
на Вашите лични данни от други доставчици, моля, запознайте се с политиката за
поверителност на личните данни на съответния доставчик.
(3) При кандидатстване за работа чрез Портала, Вие можете да ни предоставите
допълнителни данни за себе си, като автобиография със снимка (CV),
мотивационно писмо, прикачени файлове (например дипломи, сертификати за
завършени курсове, препоръки от предишни работодатели и др.), както и
информация за Вашия професионален опит и образование, за Вашите
професионални сертификати, езикови умения, географска мобилност, а така също
и какъв комуникационен канал сте използвали, за да достигнете до Портала, и
друга допълнителна информация.
(4) При управлението на Портала Тавекс не събира и не обработва съзнателно:
(i) лични данни на лица под 18-годишна възраст и лични данни на ограничено
дееспособни и недееспособни лица;
(ii) специални категории (чувствителни) лични данни, които разкриват расов или
етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения,
членство в синдикални организации, нито генетични, биометрични данни, данни
за здравословното състояние, сексуалния живот, сексуалната ориентация,
присъди или нарушения на потребителите на Портала.
Ако установим, че сме събрали такива лични данни, ще предприемем стъпки, за да ги
изтрием и унищожим възможно най-скоро.
(5) По-нататъшно обработване на Вашите лични данни. В допълнение към казаното в
точки от (1) до (4) по-горе, Вашите лични данни могат да бъдат обработвани,
когато това е необходимо за изпълнение на законови задължения на Тавекс (на
основание чл. 6, ал. 1, б. в) от Общия регламент относно защитата на данните), а
така също и за защита на законни (легитимни) интереси на Тавекс (съгласно чл. 6,
ал. 1, б. е) от Общия регламент относно защитата на данните), например
установяване, упражняване или защита на законни права на Тавекс или друг член
от корпоративната му група. Вашите лични данни също ще бъдат обработвани
при експлоатацията и управлението на ИТ системите на Тавекс, които се хостват
вътрешно или външно.
(6) Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо за Вашето кандидатстване
за избраната от Вас работна позиция чрез Портала, както и за да бъдете взет/а
предвид при следващи подбори на кандидати, извършвани от Тавекс.
Предоставянето на лични данни за всяка една от горепосочените цели е
доброволно и се основава на дадено от Вас изрично съгласие с настоящия
документ. Вие не сте длъжен/на да предоставите личните си данни, но ако не го
4
направите, процесът по кандидатстването Ви за работа чрез Портала ще се окаже
невъзможен, а така също и ние няма да имаме възможност да вземем
кандидатурата Ви предвид при евентуални наши бъдещи подбори.
(7) Срокове за съхраняване на Вашите лични данни. Всички данни, изброени в
настоящите Правила (т. II. (1), (2) и (3)), се съхраняват до приключване на подбора
за съответната длъжност и за срок до 10 години за целите на бъдещи подбори на
кандидати. Когато използваме „бисквитки“, ние ги пазим, докато е необходимо за
изпълнение на целите им, в зависимост от съответния вид „бисквитка“. В общия
случай, „бисквитките“ пазят данни за потребителя за срок от 30 дни. В някои
случаи, според функционалността на „бисквитката“, тя може да пази данни в
рамките на сесията на потребителя.
III. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
(1) В зависимост от целта, за която се използват данните, правното основание, за да
обработваме Ваши лични данни, може да е едно или повече от изброените:
(i) дадено съгласие от Ваша страна за обработване на личните Ви данни за една или
повече конкретни цели (на основание чл. 6, ал. 1, б. а) от Общия регламент
относно защитата на данните), като в този случай личните Ви данни се
обработват при условията и в сроковете, предвидени в настоящите Правила и в
съответното съгласие.
(ii) необходимост за защита и осъществяване на легитимните интереси на Тавекс
или на трета страна (съгласно чл. 6, ал. 1, б. е) от Общия регламент относно
защитата на данните). Тези легитимни интереси могат да включват осигуряване
на нормалното функциониране и използване на Портала от Ваша страна и от
страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Портала,
разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на
злонамерени действия, откриване и разрешаване на технически или проблеми с
функционалността, развитие и подобряване на Портала, осъществяване на
комуникация с Вас, включително по електронен път, по важни въпроси, свързани
с Портала, приемане и обработване на получени от Вас сигнали или искания за
допълнителна информация, осъществяване и закрила на правата и законните
интереси на Тавекс и дружествата от корпоративната му група, включително по
съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата
и законните интереси на другите потребители на Портала или засегнати трети
страни.
(iii) изпълнение на законови задължения на Тавекс (на основание чл. 6, ал. 1, б. в) от
Общия регламент относно защитата на данните).
IV. ВАШИТЕ ПРАВА
Във връзка с обработването на личните Ви данни, имате долуизброените права, които
може да упражните, като изпратите заявление на хартиен носител на адреса за
кореспонденция на Тавекс, посочен в началото на настоящите Правила, или по
електронен път на имейл: dpo@tavex.bg. Заявлението следва да бъде в свободен текст, а в
случай на нужда, от нашето Длъжностно лице по защита на данните ще Ви бъде оказано
пълно съдействие за формулирането му. Тавекс се ангажира да изпълнява своевременно
Вашите искания, отнасящи се до личните Ви данни. На всяко получено заявление,
запитване, искане или каквато и да било друга кореспонденция, свързана със защитата
на личните данни, ще бъде отговорено в едномесечен срок, а при необходимост от
удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за
причините за забавянето. За избягване на злоупотреби, запазваме правото си да
5
поискаме допълнителни данни и действия от Ваша страна с оглед установяване
идентичност на подалия заявлението и субекта на данните, за който се отнася то, каквото
може да бъде например представяне на лична карта.
(1) Право да искате достъп до отнасящите се до Вас лични данни, и по-специално да
поискате да получите от Дружеството:
(i) потвърждение дали се обработват отнасящи се до Вас лични данни;
(ii) информация за целите на такова обработване, категориите лични данни,
получателите или категориите получатели, на които отнасящи се до Вас лични
данни биват разкривани;
(iii) съобщение в разбираема форма, съдържащо отнасящите се до Вас лични данни,
както и всяка налична информация за техния източник;
(iv) информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни,
отнасящи се до Вас, в случай, че такова е налице.
Предоставянето на достъп до Вашите лични данни е безплатно, но Тавекс си запазва
правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или
прекомерност на исканията.
(2) Право да искате Дружеството да заличи, коригира или блокира отнасящи се до Вас
лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и
да искате Дружеството да уведоми трети лица, на които са били разкрити личните Ви
данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите,
когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
(3) Право да поискате от Тавекс личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно
забавяне (т. нар. „право да бъдеш забравен“) при наличието на някое от следните
основания:
(i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
(ii) когато Вие възразите срещу обработването – в случаите, в които обработването
на личните Ви данни е необходимо за целите на легитимните интереси на Тавекс
или на трета страна, или личните Ви данни се обработват за целите на
директния маркетинг, и няма законови основания за обработването, които да
имат преимущество;
(iii) когато обработването е било незаконосъобразно;
(iv) когато личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка,
което се прилага спрямо Тавекс;
(v) когато Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се основава
обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
(vi) когато личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги
на информационното общество.
В тези случаи Тавекс може да откаже да заличи личните Ви данни по следните
причини:
А) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
Б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в
правото на Европейския съюз или правото на държавата членка, което се
прилага спрямо Тавекс, или за изпълнението на задача от обществен интерес
или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на
Тавекс;
В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели;
Д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
6
Тавекс не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява,
включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или
доказване на свои права.
(4) Право да изискате от Тавекс ограничаване на обработването на личните Ви данни,
когато е налице една от следните хипотези:
(i) Вие оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Тавекс да
провери точността на личните данни;
(ii) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат
изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
(iii) Тавекс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие
ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни
претенции;
(iv) Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните
основания на Тавекс имат преимущество пред Вашите интереси.
Когато обработването на Вашите лични данни е ограничено вследствие Ваше искане
в този смисъл, такива данни се обработват от Тавекс, с изключение на тяхното
съхранение, само с Ваше съгласие, или за установяването, упражняването или
защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо лице,
или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или
държава членка.
Когато Вие сте изискали ограничаване на обработването на Вашите лични данни,
Тавекс ще Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.
(5) Право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на
възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което е
необходимо за целите на легитимните интереси на Тавекс или на трета страна,
включително профилиране, основаващо се на такива интереси. В тези случаи Тавекс
ще прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако докаже, че съществуват
убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред
Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или
защитата на правни претенции.
(6) Право да получите личните данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставили на
Тавекс, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и
право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от
Тавекс (т. нар. „право на преносимост на данните“), когато обработването се
извършва по автоматизиран начин и е:
(i) основано на дадено Ваше съгласие за обработване на личните Ви данни за една
или повече конкретни цели, или
(ii) необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или
(iii) необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на
такъв договор.
Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, Вие имате право да
получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от Тавекс към друг
администратор, когато това е технически осъществимо.
Упражняването на Вашето право на преносимост на данните не засяга правото на
изтриване на Вашите лични данни („право да бъдеш забравен“) и не би могло да бъде
упражнено в случай, че ще повлияе неблагоприятно върху правата и свободите на
други лица.
(7) Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване на личните Ви данни, включващо профилиране, което поражда правни
последици за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако са
7
налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни
основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права,
свободи и легитимни интереси.
(8) Право да поискате от Тавекс да Ви информира относно всички получатели, на които
личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на
обработването, са били разкрити. Тавекс може да откаже да предостави тази
информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи
усилия.
(9) Право да бъдете уведомен/а от Тавекс без ненужно забавяне, когато поради
нарушение на сигурността на Вашите лични данни може да се породи висок риск за
Вашите права и свободи, в това число право да бъдете уведомен/а за мерките, които
са предприети или предстои да бъдат предприети.
Тавекс няма задължение да Ви уведомява, ако:
(i) е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по
отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
(ii) е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе
до висок риск за правата Ви;
(iii) уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
(10)Право да бъдете уведомен/а в случай, че Тавекс установи, че поради каквато и да е
причина не е в състояние да изпълнява задълженията си по настоящите Правила или
по действащата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни.
(11)Право да бъдете уведомен/а предварително в случай на сливане, придобиване или
продажба на активи на Тавекс, засягащо обработването на личните Ви данни.
(12)Право да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на Тавекс на
адрес: гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, Мол Сердика Център,
ниво -1, имейл: dpo@tavex.bg, телефон: +359 2 988 86 66.
(13)Право да подадете жалба пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на
личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон:
+359 2 915 35 18, имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg, ако
считате, че правата Ви, свързани със защитата на личните данни, са нарушени.

V. БИСКВИТКИ
(1) За да работи Порталът според заложената от екипа на Тавекс функционалност, както
и за да подобрим преживяването Ви в Портала и да персонализираме Вашите
посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни,
наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в
почти всички сайтове по света. Настоящият раздел обяснява как ние правим това.
(2) Какво представляват „бисквитките“?
„Бисквитките” са малки текстови файлове, запазвани от Вашия браузър на твърдия
диск на устройството Ви. Те позволяват да се идентифицира устройството на
потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница,
съобразно неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява
функционалността на Портала. Например, с помощта на „бисквитките“ може да се
запази паролата за всяка сесия, за да не се налага да я въвеждате при всяко
посещение. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за
съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи
„бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.
8
(3) Как използваме „бисквитки“?
„Бисквитките” се използват, за да се адаптира съдържанието на Портала към
предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Портала. Те
се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на
потребителя в Портала) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и
съдържанието на Портала.
(4) Какви видове „бисквитки“ използваме?
Тавекс използва следните видове „бисквитки”:
(i) „сесийни бисквитки” (“session cookies”), които са временни и обичайно
устройството Ви ги изтрива, когато напуснете съответната уебстраница,
затворите уеб браузъра или когато изключите устройството си; и
(ii) „постоянни бисквитки” (“persistent cookies”), които се съхраняват на
устройството Ви за определен период от време, който е посочен в параметрите
на „бисквитките“ и може да надхвърли една година, или докато ги изтриете
ръчно. Тези „бисквитки“ могат да се използват отново следващия път, когато
посетите Портала.
(5) Тавекс може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party
cookies”). Такива са „бисквитки“, свързани със софтуерни продукти, записващи
анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, CrazyEgg,
Kissmetrics и други).
Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“
бутони и приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието
със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като
например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“
посредством Портала, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя
в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели,
описани в съответните им политики и интернет страници.
Тавекс няма достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и
предоставени от трети страни. Настоящите Правила не се отнасят до начина, по
който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се
запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с
техните практики и поведение.
(6) Личните данни, които са събрани от „бисквитките”, могат да бъдат използвани
единствено за осъществяването на конкретни функции в Портала, свързани със
самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до
тях от неоторизирани лица и за да се гарантира анонимността на потребителя,
използващ Портала.
(7) Как да контролирате и/или изтривате бисквитките?
Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги
приемате, можете да конфигурирате браузъра си да ги отхвърли. Повечето уеб
браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия
браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или
„Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички
„бисквитки“, които вече са запазени на Вашето устройство, както и да настроите
повечето браузъри изцяло да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се
наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден
сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За съжаление в
повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да
ограничи функционалността, които те добавят към съответния сайт.
9
(8) За да разберете повече за „бисквитките“ – включително как да ги контролирате –
можете да посетите http://aboutcookies.org.
VI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
(1) В дадени случаи, с цел изпълнение на законови задължения, съобразяване с
властническо разпореждане, защита и осъществяване на легитимните интереси
(права, имущество, сигурност) на Тавекс или на трета страна, или техническо и
ресурсно осигуряване работата на Портала, е възможно да бъдем задължени или да
възникне необходимост от разкриване на предоставени от Вас лични данни на трети
лица, например наши доверени партньори или компетентни органи, от следните
категории:
(i) на компетентни държавни и местни органи и техните администрации, например
Комисия за защита на личните данни, органи на Министерството на вътрешните
работи, съдебни и данъчни органи;
(ii) на външни консултанти, действащи като администратори на лични данни, като
например адвокати, счетоводители, одитори;
(iii) на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, услуги по поддържане на нашите
бази данни, техническо оборудване, софтуер и приложения, които могат да
съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши
лични данни за изпълнението на тези задачи). В частност, хостинг услугата на
физическите сървъри, осигуряващи работата на Портала, се управлява от
дружеството Amazon Web Services EMEA Société À Responsabilité Limitée (SARL),
държава на установяване: Grand-Duché de Luxembourg (Велико херцогство
Люксембург) (държава членка на Европейския съюз), адрес: 38 Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, номер от търговски и/или данъчен регистър
Registre De Commerce Et Des Sociétés (R. C. S.) De Luxembourg: B 186284,
Autorisation d’établissement en qualité de commerçante n° 10048410 · TVA n* LU
26888617, електронен адрес: https://aws.amazon.com/,
https://aws.amazon.com/tax-help/european-union/;
(iv) на други юридически лица от корпоративната група на Тавекс, като всички
юридически лица от тази група са регистрирани и установени в държави членки
на Европейския съюз и / или страни по Споразумението за Европейско
икономическо пространство. В рамките на всяко от тези юридически лица, до
Вашите лични данни имат достъп само оторизирани служители, чиято служебна
дейност изисква такъв достъп;
(v) Моля, имайте предвид, че всички държави членки на Европейския съюз, както и
всички държави, които са страни по Споразумението за Европейско
икономическо пространство, осигуряват адекватно ниво на защита на личните
данни на физическите лица, еквивалентно на това в Република България, защото
в тях се прилагат нормативните актове на Европейския съюз, и по-конкретно –
Общият регламент относно защитата на данните (GDPR).
(2) Тавекс може да предостави личните Ви данни на избрани от нас трети несвързани с
Тавекс лица за изпълнението само и единствено на предварително определените и
конкретни цели на обработване, при условие, че тези трети лица се ангажират да
осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни, да спазват изискванията на
действащата на европейско и национално равнище нормативна уредба и нашите
инструкции в съответствие с настоящите Правила, и да се въздържат от обработване
на личните Ви данни за каквито и да е други цели, освен във връзка с
предоставяните към нас услуги.
VII. РАЗНИ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ПРАВИЛАТА
10
(1) При добавяне от Ваша страна в процеса на кандидатстване за работа на лични данни
на друго физическо лице, различно от Вас, или при съобщаване на такива данни на
служител на Тавекс, Вие декларирате, че имате необходимата оторизация и съгласие
от това друго лице, както и че сте го информирали и запознали с настоящите Правила,
преди да направите това.
(2) В случай, че някоя разпоредба от настоящите Правила се окаже недействителна или
неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и
приложимост.
(3) По всички неуредени от настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България. Всички спорове, породени от
настоящите Правила или отнасящи се до тях, ще бъдат разрешавани от компетентния
български съд.
(4) Настоящите Правила са достъпни на адрес: https://tavex.bg/pravila i uslovia/ и се
предоставят на български език.
(5) Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящите
Правила, като в началото на документа ще бъде указано от коя дата е последното му
обновяване. Промените влизат в сила веднага след публикуването им в Портала,
освен ако в актуализираната версия на Правилата е предвидено друго. Трябва
периодично да посещавате тази страница за преглед на Правилата. Правилата могат
да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на
потребителите на Портала. Тавекс не носи отговорност, ако даден потребител на
Портала не се е запознал с последния актуален вариант на настоящите Правила.

 

0 ПРОДУКТ