Поверителност на личните данни

В сила от: 1 Януари 2017

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност на лични данни регулира обработването на лични данни, предоставяни от потребители на уебсайтът www.tavex.bg („Сайтът”), във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта. Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Тавекс” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за краткост наричано „Тавекс“, ‚Дружеството“ или „ние“). Дружеството е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни с идентификационен номер 248731.

Настоящата Политика за поверителност на личните данни („Политиката”), заедно с Правилата за ползване на Сайта, Общите условия за дистанционни продажби и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Дружеството ще спазва при обработване на лични данни, които събираме за Вас или които ни предоставяте („Лични данни)”. Настоящата Политика не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”).

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика, моля да се свържете с нас на адрес: .

Настоящата Политика определя:
• категориите Лични данни, които се обработват от Тавекс;
• целите, за които Тавекс обработва Лични данни;
• Вашите права във връзка с Личните Ви данни;
• „бисквитките“, които Сайтът използва;
• третите лица, на които Тавекс може да предоставя Лични данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени услуги на Сайта (включително и електронния магазин на Тавекс) и/или достъп до него или до определени негови части/ сегменти/ модули, като евентуалният Ви отказ да предоставите Личните си данни би означавал отказ да използвате съответните услуги и/или да осъществите достъп до Сайта или до определени негови части/ сегменти/ модули. Моля, имайте предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако Тавекс разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения във връзка с изискванията на Закона за мерки срещу изпиране на пари и Правилника за прилагането му.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ ТАВЕКС

Ние можем да събираме и обработваме следните отнасящи се за Вас Лични данни:
• информация, която предоставяте или актуализирате, като попълвате регистрационни форми/ полета/ формуляри или публикувате съдържание на Сайта (имена, адрес, дата на раждане, номер на телефон или факс, електронен адрес и др.). Това включва информация, въведена при регистрацията за използване на Сайта, абонамент за наша услуга, покупка на стоки чрез електронния магазин на Тавекс, публикуване на материали или заявки за нови услуги, както и публично достъпна информация, която получаваме, включително, но не само, в случай че свържете профила си на Сайта с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа/ приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта;
• информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина. Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на кореспонденцията, с цел отстраняване на проблема;
• подробности за посещения на Сайта, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси;
• ако осъществявате достъп до Сайта чрез мобилно устройство, можем да обработваме данни относно Вашето местонахождение, както и информация и за тези устройства, напр. идентификационен номер и вид на Вашето устройство, с оглед осигуряване на по-голяма добавена стойност на нашите услуги. Ако не желаете да получаване данни за местонахождението Ви, може да изключите съответните функции на устройството Ви, които позволяват проследяване, ако устройството предлага такава възможност.

ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

По преценка на Дружеството, Сайтът може да включва приложения, предлагани от други доставчици, като Facebook, Twitter и др. Може да Ви бъде предложена функция „харесай”, „сподели” или друга подобна, при което доставчикът на това приложение може да свърже информацията, която събира за Вас, с Вашия профил в неговото приложение. По този начин, информацията във Вашия профил на Сайта може да се окаже достъпна за доставчика на съответното приложение, на други потребители и Ваши приятели в съответното приложение.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството може да обработва Лични данни за следните цели:
• създаване на Вашия профил на Сайта;
• предоставяне на достъп до Сайта или до негови части/ сегменти/ модули и възможност да използвате наличните услуги и функции (или част от тях);
• установяване на контакт с Вас във връзка с поръчани от Вас артикули чрез електронния магазин на Тавекс;
• комуникация с Вас във връзка със сигнал, който сте подали срещу друг потребител на сайта, във връзка с проблем на Сайта, за който сте съобщили или ако сте свързали с нас по друга причина (напр. за да поискате допълнителна информация за услуга, достъпна чрез Сайта);
• персонализиране на Вашето посещение на Сайта, като по този начин Ви даваме възможност да извлечете максимална полза от предлаганите чрез него услуги;
• ние можем също да използваме информацията, която събираме за Вас, за да Ви уведомяваме за промени във функционалността на Сайта или да ви предоставяме друга информация, свързана с неговото използване. Тавекс може да Ви предоставя информация, продукти, услуги, новини, бюлетини и специални промоции, от които мислим, че бихте се интересували, както и да отговаряме на Ваши запитвания, като можете да възразите срещу използването на Лични данни за такива цели, като изпратите съобщение на следния електронен адрес: ;
• за изпълнение на нормативно установени задължения на Тавекс (напр. произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари, данъчно законодателство и др.);
• финансово-счетоводна дейност;
• за целите на директния маркетинг и реклама на продукти и услуги на Тавекс или на трети лица, като може да получавате от нас или от трети лица, на които сме предоставили Ваши Лични данни, съобщения по поща, имейл, телефон или факс (в зависимост от информацията, която сте предоставили). Имате право да възразите срещу обработване на Ваши Лични данни за целите на директния маркетинг, съгласно посоченото по-долу в Раздел „Вашите права“.

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Възможно е ние да не оперираме свързаните сайтове и да не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Ако се прехвърлите на друг сайт, чрез връзка от нашия Сайт, ние можем да получим обобщена или по друг начин анонимна статистическа информация за движението Ви към тези сайтове. Тавекс не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

ВАШИТЕ ПРАВА

Във връзка с обработване на Лични данни, имате следните права, които може да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: :
• право да искате достъп до отнасящите се до Вас Лични данни, и по-специално да поискате да получите от Дружеството безплатно:
 потвърждение дали се обработват отнасящи се до Вас Лични данни;
 информация за целите на такова обработване, категориите Лични данни, получателите или категориите получатели, на които отнасящи се до Вас Лични данни биват разкривани;
 съобщение в разбираема форма, съдържащо отнасящите се до Вас Лични данни, както и всяка налична информация за техния източник;
 информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Лични данни, отнасящи се до Вас;
• право да искате Дружеството да заличи, коригира или блокира отнасящи се до Вас лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да искате Дружеството да уведоми трети лица, на които са били разкрити Личните Ви данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
• право да възразите срещу обработването за в бъдеще на Личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със следния примерен текст „Не желая личните ми данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг“, съответно „Не желая личните ми данни да бъдат разкривани на трети лица и използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг” на адрес: . Тавекс се задължава да изпълнява своевременно всеки отказ за получаване за в бъдеще на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама.

БИСКВИТКИ

За да работи Сайта според заложената от екипа на Тавекс функционалност, както и за да подобрим преживяването Ви на Сайта и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките” са малки текстови файлове, запазвани от Вашия браузер на твърдия диск на компютъра Ви. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница, съобразни неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на Сайта. Например, с помощта на „бисквитките“ може да се запази паролата за всяка сесия, за да не се налага да я въвеждате при всяко посещение. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.

Как използваме „бисквитки“?

„Бисквитките” се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на сайта.

Какви видове „бисквитки“ използваме?

Тавекс използва следните видове „бисквитки”:

• „сесийни бисквитки” (“session cookies”), които са временни и обичайно компютърът Ви ги изтрива, когато напуснете съответната уебстраница, затворите уеб браузъра или когато изключите компютъра си; и
• „постоянни бисквитки” (“persistent cookies”), които се съхраняват на компютъра Ви за определен период от време, който е посочен в параметрите на „бисквитките“ и може да надхвърли една година или докато не ги изтриете ръчно. Тези „бисквитки“ могат да се използват отново следващия път, когато посетите Сайта.

Тавекс може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party cookies”). Такива са бисквитки свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, CrazyEgg, Kissmetrics и други).

Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“ бутони и приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством Сайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници.

Някои видеа, показвани на наши страници на Сайта, но предоставени от трети страни (например YouTube), могат да използват „бисквитки“, за да събират анонимна информация, като например как потребителят е достигнал до дадено видео, какви видеа е гледал и други.

Тавекс няма достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни. Настоящата Политика не се отнася до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение.

Личните данни, които са събрани от „бисквитките”, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и за да се гарантира анонимността на потребителя, използващ Сайта.

Как да контролирате и/или изтривате бисквитките?

Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузера си да ги отхвърли. Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри изцяло да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За съжаление в повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да ограничи функционалността, които те добавят към съответния сайт.

За да разберете повече за „бисквитките“ – включително как да ги контролирате – можете да посетите http://aboutcookies.org

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Възможно е да разкрием Личните Ви данни на следните трети страни, а именно:
• на доставчици на куриерски услуги, включително, но не само, „Еконт Експрес“ ООД, ЕИК 117047646, съответно, на доставчици на инкасо пратки, включително, но не само, „Вип Секюрити“ ЕООД, ЕИК 121819662, с цел доставяне на артикули, които сте закупили чрез електронния магазин на Тавекс, достъпен на Сайта;
• за целите на осъществяване на различни промоционални активности, рекламни кампании, ПР инициативи и реализиране на подобни мероприятия, чрез използването на външни услуги на специализирани в посочените области компании и организации, с оглед на изпълнение на възложените им по договор задължения и отговорности;
• ако имаме задължението да разкрием или споделим Личните Ви данни, за да изпълним законово задължение или за да защитим правата, имуществото или сигурността на Дружеството, нашите клиенти или други лица.

Тавекс може да предостави Личните Ви данни за всякакви търговски или статистически цели, на избрани от нас трети несвързани с Тавекс лица, при условие че те се ангажират да осигуряват адекватно ниво на тяхната защита. Тавекс може също така да предостави обобщена статистика за клиенти, продажби, видове браузери, операционни системи, интернет, домейн, демографски или профилни данни, модели на трафик и свързана информация от Сайта на трети страни, но тази статистика не съдържа лични данни, които да ви идентифицират.

НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика не се прилага по отношение на трети лица, които разглеждат/ използват съдържание, генерирано от потребител на Сайта, след като е било публикувано на Сайта, включително, но не само, информация във Вашия профил, материали, които сте публикували/изпратили и др. Предоставянето на Ваши Лични данни на други потребители на Сайта е на Ваш собствен риск и Тавекс не носи отговорност за каквито и да било вреди или нарушения, които сте претърпели в резултат на такова предоставяне.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата Политика се намира на адрес:. https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/

Тавекс запазва правото си по всяко време да променя и/ или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Тавекс не носи отговорност, ако даден потребител на Сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.

0 ПРОДУКТ