Добавете ценово известие

Може ли да се доверим на един златен борсово търгуван фонд

Цена злато (XAU-BGN)
4392,53 BGN/oz
  
- 39,14 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,17 BGN/oz
  
- 2,09 BGN
златен борсово търгуван фонд ETF и златни монети

Златен борсово търгуван фонд е инвестиционна система, чиито акции се търгуват на регулирани борсови пазари. Представете си група инвеститори и инвестиционни мениджъри, които събират средства и закупуват определен тип активи. Тези активи могат да бъдат акции, облигации, стоки, недвижими имоти и какво ли още не.

Следващата стъпка е създаването на фонд, който да пусне акции на пазара. Те се листват на регулирани борсови пазари и могат да бъдат закупени от всеки индивидуален инвеститор. По същия начин компании като Coca Cola, Microsoft и други набират капитал чрез продажба на акции.

Вижте повече по темата: Какво е инвестиционно злато

За разлика от корпоративните ценни книги, акциите на златните борсово търгувани фондове включват такси за управление и разходи, в зависимост от структурата на фонда.

Основната разлика между златен борсово търгуван фонд и взаимните фондове е, че акциите на първите се търгуват постоянно през целия ден. По-подробно ще я разгледам във втората част на статията.

Стойността на акциите на един златен борсово търгуван фонд би трябвало да се движи в почти пълен синхрон с движението на международната цена на златото.

На английски език този вид институции обикновено се представя чрез абревиатурата ETF. Тя идва от буквалното им наименование, което е “exchange traded fund”. Затова в текста използвам „златен борсово търгуван фонд“ и “ETF” като взаимнозаменяеми.

Създаване на златен борсово търгуван фонд

Водеща роля в процеса по създаване и обратно изкупуване на акции на борсово търгуваните фондове имат т.нар. оторизирани посредници (authorized participants). Те са регистрирани брокер-дилъри, които могат да направят заявка за фиксиран брой новосъздадени акции на ETF-a в замяна на кошница от активи, които съответстват на наличностите във фонда.

На първичния пазар заявките за увеличение на общото количество акции са в блокови партиди от 50, 75, 100, 200 хиляди. Тези партиди се наричат новосъздадени единици. На графика 1 виждате процесите на създаване на нови акции на златния борсово търгуван фонд и на тяхното обратно изкупуване.

Графика 1: Създаване на нови акции на златен борсово търгуван фонд и тяхното обратно изкупуване

Създаване на нови акции на златен борсово търгуван фонд и тяхното обратно изкупуване

Оторизираните посредници могат да задържат новите акции или да ги продадат на инвеститорите на дребно на вторичния борсов пазар. Тези търговски или „retail“ инвеститори не могат да закупуват акции директно от фонда (ETF Sponsor).

Размяната е „In-Kind“, т.е. размяна на ценни книжа или активи, без използването на пари. Процесът по обратно изкупуване е огледален – оторизираните посредници продават притежаваните акции на фонда и получават т.нар. кошници от активи, обезпечаващи емисията.

Разликата между златни борсово търгувани фондове и взаимните фондове

Ето как функционира един традиционен взаимен фонд. Инвеститорите купуват директно дялове от фонда. Той от своя страна е конструирал своето портфолио, чрез покупки от капиталовите пазари.

Графика 2: Функциониране на пазара при традиционен взаимен фонд

Функциониране на пазара при традиционен взаимен фонд

При един златен борсово търгуван фонд имаме много различна структура на търговията. Както вече бе показано, инвеститорите са изолирани един от друг и участват на вторичния борсов пазар. Първичната емисия се осъществява от оторизираните посредници чрез „In-Kind” размяна.

Графика 3: Модел на функциониране на пазара при златен борсово търгуван фонд

Модел на функциониране на пазара при златен борсово търгуван фонд

Накратко структурата на пазара на борсово търгуваните фондове е обединение на две инвестиционни идеи в една.

Същност и видове златни борсово търгувани фондове

Фундаментално можем да разграничим два вида златен борсово търгуван фонд. Те зависят от това дали институцията влага във физическо злато, или не. Ето какви са особеностите им.

Златни борсово търгувани фондове, инвестиращи във физическо злато

Най-големият златен борсово търгуван фонд, обезпечен с физическо злато, е SPDR Gold Trust (GLD). Неговите активи възлизат на 60,76 млрд. долара към средата на април 2023 г. Фондът притежава два типа активи – златни кюлчета от  приблизително 400 унции (по стандарта „добра доставка“ на London Bullion Market Association) и налични пари. Златото се съхранява в трезор на HSBC в Лондон. Цената на акциите се формира от движението на цената на златото на международните пазари (LBMA Gold Price) минус оперативните разходи на фонда.

Вижте повече по темата: Инвестиране в злато част 1: Инвестиционно злато

В зависимост от изтъргуваните дневни обеми акции, GLD трябва или да купува, или да продава злато, за да запази огледалното движение на цената на акциите и спот цената на златото. За извършването на покупко-продажбите активна роля имат оторизираните посредници, които осигуряват нужната ликвидност. Сред тях са най-големите инвестиционни банки в света, включително:

 • Citi
 • Goldman Sachs
 • Morgan Stanley
 • JPMorgan Chase
 • Bank of America Merrill Lynch

Те влизат в споразумение с фонда, което им позволява да депозират злато или акции с цел последваща търговия до завършването на операцията на фонда.

Ценовата структура на една GLD акция представлява 1/10 от пазарната цена на златото. Много инвеститори се заблуждават, че една закупена акция представлява иск за 1/10 унция физическо злато, което в даден момент те могат да поискат. Няма нищо подобно. Фондът не поема какъвто и да е ангажимент за конвертиране на акциите във физическо злато.

Топ пет на най-големите златни борсово търгувани фондове са:

 • SPDR Gold Trust (GLD) – 60,76 млрд. долара
 • iShares Gold Trust (IAU) – 27,6 млрд. долара
 • SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) – 5,1 млрд. долара
 • Aberdeen Standard Physical Gold Shares (SGOL) – 2,4 млрд. долара
 • iShares Gold Trust Micro Shares (IAUM) – 1 млрд. долара

Синтетични борсово търгувани фондове

Вторият основен вид златни борсово търгувани фондове са тези, които не инвестират във физическо злато, а обезпечават своята емисия акции с фючърси и опции. Такива фондове често се наричат синтетични. В повечето случаи ползваните от тях фючърси и опции са без реална доставка на физическо злато. При достигане до датата на „доставка“, те или се продължават, или минават през финансов сетълмент. Последното означава, че изплащат съответната стойност във валута.

Прилики и разлики между златните борсово търгувани фондове и физическото злато

Както читателят разбира, инвестирането в златен борсово търгуван фонд има много различен механизъм и цел от влагането на средства във физическо инвестиционно злато. Тук ще разгледам по-подробно какви са те.

Същност

При златен борсово търгуван фонд, инвеститорът притежава издадени от фонда акции. Те са пълно или частично обезпечени със злато, но в общия случай инвеститорът няма право да изиска доставка на физическото злато. Точно обратното е вярно при влагането във физическо инвестиционно злато, при което притежателите му са във владение на реални златни кюлчета или монети. Тази специфика, поражда редица различия между физическото злато и борсово търгуваните фондове.

Разходи при златните борсово търгувани фондове и инвестиционното злато

При покупката на акции на златен борсово търгуван фонд се заплаща определена брокерска комисионна. При покупката на физическо инвестиционно злато надценката над спот цената е включена в премията дилъра. Вярно е, че при покупка на физическо злато премиите на дилърите са по-високи от тези на брокерите при инвестиция в ETF.  Но освен цената, трябва да вземем предвид и различните видове риск, на които ни излага всеки продукт.

При инвестиция в ETF акции се дължи годишна такса управление. В момента средният ѝ размер за сектора е 0,40%. Средно за петгодишен инвестиционен период в златен борсово търгуван фонд натрупаната такса управление ще надхвърли стандартната премия при покупката на физическо инвестиционно злато.

Подобни разходи не съществуват при покупка на инвестиционно злато. Тъй като инвестицията във физическо злато е дългосрочна, липсата на годишни такси управление носи сериозен позитив към натрупаната доходност в края на инвестиционния период.

Вижте повече по темата: Три причини да инвестираме, вместо да харчим при висока инфлация

От друга страна на пазара на златни борсови търгувани фондове няма разходи за съхранение. Вложението във физическо злато предполага годишна такса за съхранение, в случай че ползвате банков трезор.

Ликвидност на инвестиционното злато и ETF акциите

В икономиката понятието „ликвидност“ означава колко бързо една стока може да бъде обърната срещу пари. Колкото по-ликвиден е продукт, толкова по-лесно продаваем е той.

Вижте повече по темата: Кои активи съхраняват най-добре покупателната способност при кризи

Физическото инвестиционно злато е еднакво ликвидно в спокойни времена и времена на криза. Това не може да се каже в случая на борсово търгуваните фондове. Във времена на банкови и финансови турбуленции ликвидността на техните акции бързо може да се превърне в проблем, най-малкото поради факта, че финансовата борса може да затвори врати за неопределено време при заплаха от системен риск за финансовата система.

Спредове

„Спред“ означава разлика между курс купува и продава, в случая на валутите или инвестиционното злато. В случая на златните борсово търгувани фондове определението показва разликата между офертната цена на акцията (bid price) и нейната, която притежателите ѝ искат да получат (ask price).

Спредовете между покупко-продажба на ETF акциите са пренебрежимо малки. В проспекта на SPDR обаче може да видим следната клауза:

При форсмажорна променливост на цените и рязко спадане на ликвидността на пазара, цената на акциите на фонда може да се отклони от спот цената на златото.

Това означава, че при финансова криза има риск от номинална загуба на стойност или относителна загуба, отнесена към спот цената на златото. Нещо повече, тъй като акциите зависят от платежността на самия фонд, инвеститорите в тях са изложени на риск от ответната страна (counterparty risk).

Спредовете между покупко-продажба на физическо злато също са относително малки (% към номинал). Но при физическото инвестиционно злато подобен риск не съществува, защото притежаваме кюлчета и/или монети от самия жълт метал. Във форсмажорна ситуация на финансовите пазари цената на златото би отчела по-силен ръст спрямо цената на акциите на златните борсово търгувани фондове. Изключително важно е да се има предвид, че физическото инвестиционно злато е може би единственият актив, който няма този риск от ответната страна. Притежателите му притежават продукти, чиято стойност не зависи от друг човек или институция.

Възможност за участие

При златните борсово търгувани фондове има възможност за влизане на пазара с минимални суми или с относително по-ниски суми, в сравнение с директното инвестиране на пазара на физическо злато. В тази ситуация, участието на пазара на злато е насочено изцяло към възможността за капиталова печалба на притежаваните акции на фонда.

Битува митът, че инвестирането във физическо злато изисква големи по обем средства. На пазара на физическо злато съществуват достатъчно продукти (кюлчета и монети) на конкурентни премии, чиято стойност е по-ниска или близка до цената на една GLD акция. В този случай навлизането на пазара на злато е директно, а не косвено, както е при златните ETF-и.

Отчетност и поверителност

При закупуването на златен ETF е нужна пълна отчетност пред финансовите органи. В САЩ трябва да се покрият всички изисквания към SEC (Securities and Exchange Commission) и FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). В Европа основната регулаторна тежест е в ръцете на ESMA (European Securities and Markets Authority). Освен това, при сключването на договор с финансов посредник, е необходимо да се предоставят лични данни.

Търговията с физическо злато има своите специфики, в зависимост от конкретната юрисдикция. В България, например, всяка покупка на физическо злато до 10 хил. лв. не се декларира. От друга страна, продажбата на злато при лицензиран търговец на благородни метали, предполага предоставяне на лични данни на клиента. Не е за подценяване фактът, че в кризисни ситуации икономическите агенти могат да прибегнат до директно разплащане в злато, поради недоверие в местната валута.

Риск от неплатежоспособност при контрагентите

На ETF пазара съществува риск оторизираните посредници (банкови институции, борсови оператори, трезори и др.) да обявят неплатежоспособност или акциите ви да не бъдат ликвидни в даден момент. Ако желаете да се застраховате от крах на финансовата система, притежанието на ETF акции няма да ви е от полза. Именно оторизираните посредници са първите, които ще затворят врати при финансов трус и активите ви ще се окажат заключени до неопределено време. Инвестицията в борсово търгуван фонд, носи риск отсрещната страна да не изпълни задължението си, т.е да обяви фалит.

Вижте повече по темата: Инвестиционното злато блести в текущата финансова криза в САЩ

Вложението в инвестиционно злато не носи този риск, защото притежавате непосредствено инвестиционния продукт. Ако го съхранявате в банков трезор и банката фалира, вашите продукти остават неприкосновени. В повечето други случаи е добре да помислите за сигурността на съхраняваното злато. На практика и двете инвестиции носят своите специфични рискове и е най-добре инвеститорът да се запознае с тях преди взимането на инвестиционно решение.

Конфискация

При използването на златни борсово търгувани фондове съществува риск от конфискация на съхраняваните обезпечения, както и от запориране на сметките от страна на регулаторните органи.

Вижте повече по темата: Как в СССР конфискуват злато чрез храна

При физическото злато този риск съществува, но е сведен до минимум. Един от най-известните случаи за конфискация на физическо злато е конфискацията на злато от администрацията на президента Рузвелт през 1933 г. Държавата може по-лесно да конфискува активите ви, ако те се намират на място с лесен достъп и строга отчетност, каквото е финансовата система. От друга страна притежанието на физическо злато е до голяма степен конфиденциално.

Какво движи пазара на златните борсово търгувани фондове

Обезпечените със злато борсово търгувани фондове са важна част от инвестиционното търсене на злато. До голяма степен те показват какви са настроенията при инвеститорите на едро, чието поведение е най-трудно за анализ, но и най-важното за бъдещата цена на златото.

Статистиката на World Gold Council показва, че инвестиционно търсене съставлява една четвърт от глобалното търсене на злато. В пиковите си стойности от периода преди пандемията то достигна безпрецедентните приблизително 50%. Значителна част от него се дължеше на златните борсово търгувани фондове.

Вижте повече по темата: Акции, злато и инфлация: Какво се случва при ръст на лихвата?

Един от основните фактори, който влияе върху настоящата и бъдеща цена на златото и златните борсово търгувани фондове е политиката на Федералния резерв в САЩ. Инвеститорите са в много трудна позиция, защото централната банка е меко казано непоследователна, следователно опасна за финансовата стабилност. Отдавна не сме виждали водещи мениджъри от Wall Street публично да критикуват председателя ѝ. Критиките са насочени към липсата на яснота и предвидимост в евентуалната промяна на основните лихви и количествените програми. Тази непредвидимост носи очевидни рискове за по-висока променливост на пазара, т.е. по-силни движения на цените.

В заключение

Златните борсово търгувани фондове са много полезен инструмент за спекулиране с доларовата цена на златото. Те предлагат лесен и бърз начин за влизане и излизане от позиция, което е важно условие за успешна краткосрочна спекулация. Те са удобни и за хора, които вече имат желаната тежест от физическо инвестиционно злато в своето портфолио и сега просто искат да търгуват краткосрочните движения в цената на златото.

Инвестицията във физическо инвестиционно злато е дългосрочна. Тя може да генерира както добра капиталова печалба, така и да ни предпази от негативните ефекти от банкови и финансови кризи.

Вижте повече по темата: Осем причини да инвестираме в злато

Ако се сетим за фалита на Lehman Brothers и скорошният на няколко банки в САЩ, то какви ще са ефектите върху един инвеститор в златни ETFs и такъв във физическо злато? Пред инвеститора в златен борсово търгуван фонд им следните рискове:

 • Фондът и/или оторизираният посредник да изпадне в неплатежоспособност
 • Налагане на ценови тавани на акциите на фонда, поради силния ръст при спот цената на златото. Това от своя страна означава относителни загуби (алтернативна загуба от ръста на златото и загуба на покупателна сила на валутата)

В една подобна ситуация притежателят на физическо злато има огромно преимущество, защото реално притежава един от най-ликвидните активи в подобен момент. Това означава, че той има покупателната сила да задоволи своите нужди дори и при наличието на банкова ваканция и тежка ликвидна криза в паричната система.

Следователно, ако търсите краткосрочна спекулация с доларовата цена на златото, то златните борсово търгувани фондове са добър избор. Ако търсите защита от евентуални финансови сътресения, банкови кризи, обезценяване на националната валута, то златните ETFs няма да ви бъдат полезни. Един от най-полезните активи за подобна цел си остава притежанието на физическо инвестиционно злато.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още