Добавете ценово известие

Печалба и загуба: Невидимите ръце на пазарите

Публикувано от Даниел Василев в категория Златна школа на 22.06.2021
Цена злато (XAU-BGN)
4243,95 BGN/oz
  
+ 3,91 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
53,93 BGN/oz
  
- 0,04 BGN
печалба и загуба

Досега понятията „печалба“ и „загуба“ само бяха споменавани в образователната поредица „Златна школа. Въпреки това вече знаем, че именно те са от решаващо значение при формирането на цените и стойността, търсенето и предлагането и предприемачеството. Затова за тях може да се каже, че са невидимите ръце, които направляват пазарите.

Вижте повече по темата: Как се формират цените и стойността

Тук обаче ще разгледаме какво точно представляват и кои икономически субекти могат да отчитат печалба и загуба. Защото макар обикновено да свързваме тези понятия с бизнеса, те могат да се проявяват и при потребителите. Представяме ви поглед към темата “Печалба и загуба: невидимите ръце на пазарите”.

Феноменът печалба

В широк смисъл, всяко действие, което извършваме, се стреми да замени по-неблагоприятно или нежелано състояние на нещата за по-благоприятно такова. В този процес се използват ресурси, включително време, средства и т.н. Когато субективната ни оценка за постигнатото ново състояние надвишава оценката ни за разходите, значи сме постигнали печалба.

В икономиката под печалба се има предвид следното:

Печалбата е излишъкът от получените пари в сравнение с похарчените пари за определено бизнес начинание.

Забележете, че за да се стигне до „печалба“ или „загуба“, както ще видим по-долу, трябва да има свободни пазари и цени, частна собственост над факторите за производство и пари

Защото докато в широкия смисъл на печалба по-горе трудно можехме да говорим за съпоставимост, в икономиката, където паричната печалба може да се измери, ние трябва да имаме инструмента, с който да го направим. Този инструмент са парите.

Кое не е печалба?

Има някои видове плащания, които носят парични постъпления на получателите си. Понякога те в разговорен вид се наричат „печалба“, но икономически те не представляват такава. 

Сред тях са:

  • Лихвените постъпления от използваните от компаниите активи;
  • Дивидентите от акциите, тъй като те представляват лихва върху инвестирания капитал в акции, плюс печалба или минус загуба;
  • Дейностите, които предприемачите извършват в хода на управление на бизнеса си, тъй като те са квазизаплата, а не печалба.
  • Приходите от актив, за който компания може да начислява монополни цени, тъй като те увеличават дивидента, но не са печалба.

Вижте повече по темата: Въведение в лихвата

Кога се появява печалбата?

В икономиката печалбата не е награда, която предприемачите получават като от лотария, участвайки на пазарите. Тя не е и нещо, което по презумпция присъства на пазарите. 

Получаването на печалба се наблюдава тогава, когато съществува разминаване между текущото производство и състоянието на икономиката, което потребителите желаят, предвид наличните оскъдни ресурси. Казано по-просто, тя се наблюдава тогава, когато предприемачите задоволяват нуждите и желанията на потребителите си.

При този процес е важно да се наблегне върху ролята на предприемача. Печалбата не се появява просто защото някой предприемач е открил разминаване между действителност и желания, имайки добър нюх и по отношение на цените, които е поставил за стоката или услугата си. 

На първо място, той трябва правилно да е открил това разминаване. След това е ангажирал капитал, често и служители, създал е нова стока или услуга и в процеса е изпитвал несигурност. Тоест във формирането на печалбата има значителна доза мисловна дейност, правилно предвиждане на пазара, действие и несигурност.

Вижте повече по темата: Предприемачеството: Фундаментът на икономиката

Колкото по-голямо е несъответствието между съществуващото и желаното състояние на пазарите и колкото по-точно предприемачът го разпознае и задоволи, толкова по-голяма е и печалбата, която предприемачите могат да получат. При дефицит на една стока, когато някой я предложи на пазарите, той получава по-голяма ценова премия. Респективно, печалбата му е по-голяма.

Точно този феномен се наблюдава понякога на пазарите на злато. Търсенето на Американски златен орел понякога не може да отговори на предлагането. Затова предприемачите или инвеститорите, които предложат тези златни монети, получават по-голяма цена за тях спрямо цената за тройунция злато.

Типове и видове печалба

От казаното до момента e ясно, че размерът на печалбата може да даде ценна информация за състоянието, в което се намира една компания, без значение дали тя се намира в България, Европа или по света. Тя ни информира и къде се наблюдават незадоволени потребителски потребности. В този смисъл, печалбата е много важен феномен за икономиката като цяло.

Съществуват няколко типа печалба. Повечето от тях могат да се видят в счетоводните документи на компаниите. Те са, както следва.

Брутна печалба

От приходите от продажби се изваждат разходите за стоки. Тя показва размера на печалбата след директните разходи, направени за самите стоки. 

Нейната формула е:

  • брутна печалба = общи приходи от продажби – разходи за продадените стоки

Оперативна печалба

Оперативната печалба вече взима предвид и оперативните разходи за издръжка на бизнеса. В тях се включват консумативи, заплати на служителите, наем на корпоративните офиси и други подобни. 

Нейната формула е следната:

  • оперативна печалба = брутна печалба – оперативни разходи

Нетна печалба

Нетната печалба разговорно се нарича още „чиста печалба“. Тя изключва всички видове плащания, които бизнесът прави в процеса на дейността си. Сред тях са амортизациите за капиталовите стоки и материалните активи, данъците и лихвите по кредитите, ако има такива. 

Формулата, по която се изчислява тя, е: 

  • нетна печалба = оперативна печалба – (данъци + лихви + амортизации)

Марж на печалбата

Маржът на печалбата показва каква част от приходите от продажби се превръща в печалба. Той също може да бъде брутен, оперативен и нетен. Ще се съсредоточим върху последния. Да си представим, че компания за продажба на инвестиционно злато е реализирала продажби за 1 млн. лв. на месец. От тях нетната ѝ печалба е 200 хил. лв. 

Тогава формулата е:

  • нетен марж на печалбата = нетна печалба/приходи х 100 (в %)

В нашия пример маржът на печалбата е 20%. Колкото по-конкурентен е един отрасъл, толкова по-нисък е маржът на печалбата. Обратното – колкото по-малко компании задоволяват важна потребност на клиентите си, толкова по-висок е маржът на печалбата. 

Например в случая на Apple брутният марж на печалбата е изключително високите 42,5%. Казано иначе, преди изплащането на данъци, заплати, лихви, амортизации и наеми, от всеки 1 долар продажби компанията от Купертино прибира като печалба 42,5 цента.

Феноменът загуба

Обратно на печалба, феноменът загуба може да се дефинира като:

Загубата е недостигът на получените пари в сравнение с похарчените пари при определено бизнес начинание.

Казано иначе, реализираните приходи надвишават регистрираните приходи. Този феномен често се нарича още нетна загуба или нетна оперативна загуба.

При такава, бизнесът не банкрутира моментално, въпреки че има загуба. Големите корпорации разполагат със значителни парични резерви, чрез които могат да покриват загубите си. По-малките компании понякога могат да разчитат на кредити или, ако са достатъчно малки, на рискови капиталисти или фондове.

Такъв е случаят на стартиращите компании (наричани още стартъпи). За тях се приема, че е нормално дълго време да не генерират печалба и загубите им да са високи. Това е тяхно обичайно място в икономиката. Друга тяхна характеристика е колосалният дял на фалиралите бизнеси. Той като цяло е над 90%.

Кога се появява загубата?

Обратно на печалбата, загубата се наблюдава тогава, когато предприемачът сгреши или в прогнозата си за бъдещето (т.е. за желанията и нуждите на потребителите), или в начина, по който се опитва да ги задоволи, търсейки печалба.

Печалбата и загубата

Отраслите и дейностите, които генерират печалба на пазарите, привличат потребителите. Увеличаването на конкуриращите се бизнеси води до още по-голямо подобряване на продукта или услугата за потребителите и понижават цената, която те плащат.

Вижте повече по темата: Магията на конкуренцията

Хенри Хазлит

Обратно, в отраслите, в които се наблюдават загуби, има тенденция и на отлив на бизнеси. Някои вече опериращи на тях фалират, а тези, които не са навлезли, се въздържат да го направят.

Печалбата и загубата, както стана ясно, са и награда (или цена), когато предприемачите познаят правилно (неправилно) желанията на потребителите и ги задоволят по икономически смислен начин. Така работят невидимите ръце на пазарите.

За да разберем повече за ролята на печалбата и загубата, можем да се обърнем към книгата „Икономиката в един урок“ на бележития Хенри Хазлит:

В свободната икономика, в която заплатите, разходите и цените са оставени на свободните промени, идващи от конкурентните пазари, възможността за реализиране на печалби определя какви стоки ще се произвеждат и в какви количества и какви стоки изобщо няма да се произвеждат. 

Ако в производството на една стока не може да се реализира печалба, това е знак, че трудът и капиталът, отдадени на нейното производство, са насочени по погрешен начин: стойността на ресурсите, които трябва да се използват за производството на стоката, е по-висока от стойността на самата стока.

Една от функциите на печалбата, накратко, е да направлява и канализира производствените фактори, за да калибрира относителното производство на хиляди различни стоки в съответствие с търсенето. Нито един бюрократ, независимо колко брилянтен е той, не може да разреши този проблем произволно.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още