Срок за обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни.
Добавете ценово известие

Често задавани икономически въпроси

Публикувано от Tavex в категория Златен вестник на 15.06.2012
Цена злато (XAU-BGN)
4256,53 BGN/oz
  
- 24,64 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
49,94 BGN/oz
  
+ 0,09 BGN

1.       Защо смятате, че златото е добра инвестиция?

Като за начало, следва да отбележим, че ние възприемаме златото не толкова като инвестиция, която би могла да донесе несметни богатства на инвеститорите, колкото като средство за защита на спестяванията им срещу очакваната от нас инфлация и обезценяване на световните валути. Погледнато под този ъгъл, златото е по-скоро пари отколкото инвестиция.

Най-общо казано, считаме, че златото е подходящо място да вложите част от спестяванията си, защото вярваме, че към момента валутите, държавните ценни книжа и имотите не са. Намираме се в най-тежката световна икономическа криза от Голямата Депресия насам.

Имотният балон се спука и цените все още не изглежда да са достигнали дъното. Въпреки че акциите на световните пазари успяха частично възстановят загубите от прекризисните си нива, трудно може да повярваме, че икономиката е започнало своето устойчиво възстановяване. Безработицата в повечето развити икономики продължава да расте и достига най-високото си равнище от няколко десетилетия насам. В усилията си да задържат световната икономика над водата, правителствата на развитите икономики увеличиха значително държавния си дълг, предприеха политика на почти нулеви лихвени проценти и стартираха редица програми за изкупуване на токсични активи или вливане на ликвидност с най-различни названия, но един краен и неоспорим резултат – увеличаването на количеството пари в икономиката. Тези политики доведоха до покачване на нивата на държавен дълг, сравнимо единствено с военно време. Крайната равносметка е следната – от началото на кризата централните банки на гореспоменатите държави са напечатали межди 5 и 8 трилиона долара. Колкото и да ни се иска да се хванем като удавник за сламка за някои от позитивните икономически данни, ние не смятаме, че такава макроикономическа среда предполага, че икономическата криза е свършила или икономиката започва да се възстановява.

В крайна сметка, очакванията ни са, че политките на бюджетни дефицити, трупане на държавен дълг и печатане на пари ще продължат и ще създадат стабилна предпоставка за ускоряването на инфлационния натиск, което на свой ред ще осигури изключително благоприятна среда за златото. Казано по друг начин, колко ще се покачи златото зависи единствено от това колко ще се обезценят валутите.

2.       Защо смятате, че среброто е добра инвестиция?

В най-общи линии, това, което важи за златото, е валидно и за среброто. Неконтролируемото задлъжняване на световните икономики и печатането на пари от страна на централните банки постепенно дискредитира сегашната финансова система и обезценява хартиените валути, като в същото време реалните физически активи, каквито са златото, среброто, храните и петролът, поскъпват в абсолютни стойности. Реално, златото и среброто са истинската форма на пари, тъй като са функционирали като пари повече от 5000 години и имат една основна характеристика, която другите хартиени валути нямат – тяхното количество е природно ограничено и те не могат да бъдат създавани по волята на политическите лидери. Именно тази роля на златото и среброто в модерната финансова система ни кара да вярваме, че те ще бъдат добър съхранител на покупателната способност на спестяванията ви.

Въпреки че среброто споделя много от характеристиките на златото, е нужно да се направят някои разграничения между двата благородни метала с цел по-голяма яснота сред инвеститорите.

Среброто често е наричано „по-евтиният братовчед на златото”. В природата то е приблизително 17.5 пъти по-разпространено от златото, което обяснява и по-ниската му цена. От друга страна обаче, редица експерти са на мнение, че наличното сребро над земята е много по-малко от златото. Казано по друг начин, над 98% от добитото злато през историята на човечеството все още съществува под формата на бижута, монети, кюлчета и други, докато не малка част от среброто е била потребена в индустрията и безвъзвратно загубена. Когато комбинираме тази специфика на среброто със значителния дисбаланс между търсене и предлагане, то изглежда като доста дефицитен ресурс. Анализатори оценяват, че в години на силна икономика търсенето надхвърля добива  с около 200 милиона унции, а в години на слаба икономика с около 50 милиона унции.

През последните години този дефицит се запълва от сребро под формата на скрап, но това не е много постоянен и надежден източник на предлагане. Според Silver Institute търсенето на сребро ще нарастне с 36% до 2015 г. В същото време обаче има съмнения дали добивът ще успее да отговори на ръста в търсенето. Причината за това е фактът, че има съвсем малко на брой чисти производители на сребро. Техният добив, на фона на общото предлагане, е скромен. Така на практика, предлагането на сребро, като вторичен продукт, се влияе повече от цените и предлагането на мед, цинк и олово, а съответно предлагането на тези метали се влияе най-вече от икономическата ситуация, но не и от цената на среброто.

Другото основно разграничение между двата метала е делът на индустриалното потребление. Докато при златото търсенето за индустриални приложения е едва около 10% от общото търсене, то при среброто делът на индустриалното търсене надхвърля 50%. Среброто намира своите приложения както при производството на конвенционални продукти като компакт дискове, батерии за мобилни телефони, калкулатори, компютърни платки, слухови апарати, екрани, катализатори, мастила, фотографски ленти, така и в иновативни технологии като биоциди и соларни панели. В този аспект, цената на среброто е много по- зависима от индустриалното търсене и състоянието на индустриите, които го потребляват.

В обобщение можем да кажем, че среброто има уникална двойнствена природа – то е едновременно и благороден метал, и индустриална суровина. Вярваме, че именно тази комбинация го прави изключително привлекателна инвестиционна алтернатива.

 3.       Какви са рисковете при инвестиция в злато или сребро и има ли гаранция, че няма да загубя?

Най-простият и честен отговор на този върпос е, че няма 100-процентова гаранция, че инвестицията в злато и сребро ще бъде печеливша, точно както няма и гаранция, че акциите, облигациите или имотите няма да се окажат губеща инвестиция.

В отговорите на предишните въпроси ние сме изложили своята икономическа логика и допусканията, които сме направили при прогнозирането на перспективите пред златото и среброто. Съществува риск малка или голяма част от тези допускания да се окажат грешни и прогнозите ни спрямо двата метала да се различават значително от реалните резултати. В крайна сметка, представянето на различните класове активи зависят от избора на милиарди пазарни участници и не по-малко от бъдещите правителствени политики и решения. С други думи, всяка една икономическа прогноза се свежда до прогноза на човешкия избор и действие – нещо, което всеки ще се съгласи, е изключително трудно предвидимо. Има възможност правителствата да затегнат коланите, реалните лихвени проценти да скочат, да се спре печатането на пари, бюджетните дефицити постепенно да се превърнат в бюджетни излишъци, да се спре задлъжняването. Съществуват и други поне теоретически варианти, които могат да спрат възхода на златото и среброто – например значително увеличаване на данъчната тежест за инвестиции в злато и сребро, други дискриминативни законодателни мерки, навлизането на нови технологии, които позлволяват извличането на недостъпно преди това залежи, откриването на огромни залежи и т.н. Към момента обаче ние не възприемаме като възможна алтернативата което и да било от тези предположения да се материализира и вярваме, че златото и среброто ще продължат да бъдат едно от най-сигурните средства да защитим спестяванията си от пагубните последици на икономическата криза.

Когато става върпос за рискове обаче е нужно и да изтъкнем и позитивите на златото и среброто пред другите класове инвестиции. За разлика от акциите и облигациите, реалните активи, каквито са златото или среброто, никога не могат да донесат 100% загуба, т.е цената им никога не може да бъде нула. Второто предимство на физическата инвестиция в злато и сребро е свързано с така наречения кредитен риск – възможността отсрещната страна да не изпълни поетия ангажимент.  Най-просто казано, при инвестиция в акции или облигации инвеститорът е изложен на риска отрещната страна да фалира и така на практика да изгуби цялото си вложение (както болезнено установиха инвестиралите в гръцки ДЦК), докато при инвестиция във физическо злато и сребро инвеститорът придобива собственост над актив, който не представлява нечие друго задължение. От тази гледна точка, физическата инвестиция в злато и сребро е много по-малко рискова в сравнение с всички хартиени активи.

 4.       Смятате ли, че към момента има балон на пазара на златото и очаквате ли такъв за в бъдеще?

Не смятаме, че в момента пазарът на златото може да се характеризира като балон.

Според нас, дългосрочното покачване в цената на златото се основава на една стабилна база от дългосрочни инвеститори във физическо злато и борсово търгувани фондове, чиито инвестиции са обезпечени със злато. Доказателство за техните дългосрочни перспективи е фактът, че при нито една от корекциите през последните две години, те не ликвидираха значителна част от позициите си. Така, въпреки че има място за спекула на пазара на златото, предимно чрез финансови деривативи, основното търсене не е спекулативно и не предполага надуването на балон на този етап.

Друг основен критерий за развиването на балон е кредитирането. Най-пресният пример за това е имотния балон и ипотечните заеми. По този параграф, златото е много далеч от фазата на балон. Замислете се дали сте чували някой да тегли кредит, за да купува злато.

Псилогическите индикатори също не предполагат, че се развива балон. В условията на балон, медиите щяха да отразяват всяка една малка и незначителна новина за сектора, средностатистическият гражданин щеше живо да се интересува и да коментира пазара, брокери и анализатори щяха издигат инвестицията на пиедестал. По време на балон инвестицията се възприема като стабилна и абсолютно безрискова. Оптимизмът на инвеститорите достига религиозни размери. Нито една от тези характеристики не е актуална за пазара на златото в мащабите, в които я наблюдавахме при раздуването на жилищния балон. Това е също добър индикатор, че няма в момента балон на злато.

Не на последно място е необходимо да се посочи делът на златото спрямо този на останалите инвестиционни класове. Когато има балон, секторът привлича далеч повече инвестиции от останалите сектори и с течение на годините делът му сред останалите инвестиции рязко нараства. По различни оценки делът на златото и акциите, свързани с добив на злато, спрямо всичките финансови активи е едва 1%. За сравнение през периода от 1979-1980 година този дял надхвърляше 10%.

 5.       Кое е по-добрия вариант за инвестиция – златото или среброто?

Лично ние вярваме в изключително добрите перспективи и пред двата благородни метала и не можем да дадем еднозначен отговор на този въпрос.

Един от основните индикатори на пазара на благородните метали е съотношението между цената на златото и среброто (колко трой унции сребро са необходими, за да се закупи една трой унция злато). Както вече споменахме, в земната кора среброто е приблизително 17.5 пъти по-разпространено от златото, което е добър, макар и не изключително прецизен,  ориентир какво би следвало да е естественото съотношение между цените на двата метала. От началото на годината до момента съотношението варира между 48 и 56, като средната му стойност е 52. Въпреки че не може да сме сигурни, че съотношението ще достигне 17.5, сегашните стойности определено са индикация, че среброто е значително подценено спрямо златото и крие по-голям потенциал за поскъпване (пример: при последния бум на благородните метали през 70-те съотношението варираше между 20 и 40, като среброто поскъпваше с по-високи темпове в последната фаза на бума и съотношението достигна 20).

Освен възгледите ни спрямо съотношението между цените на златото и среброто е редно да представим един ретроспективен поглед на пазара на двата метала. Ако анализираме движенията в цените през последните 10 години, стават ясни две неща – златото е поскъпнало между 290 и 470 на сто, измерено в щатски долари, британски лири и евро, докато среброто е скочило с между 330 и 520 на сто, измерено в същите валути. От друга страна обаче, златото е регистрирало систематично положителни резултати, като единственото поевтиняване е през 2004 г. в евро и лири. Същевременно, среброто е поевтинявало през 3 от последните 10 години – 2002, 2008 и 2011. Казано по-просто, среброто е поскъпнало повече, но цените са били доста по-колебливи, докато златото се е движило нагоре с по-бавни, но стабилини темпове. Трябва да се има предвид, че запазването на такава тенденция за в бъдеще не може да бъде гарантирано.

Освен разликите в процентното поскъпване и ценовите колебания, двата благородни метала също така се подчиняват на различна пазарна динамика и имат своите специфична структура на търсенето и предлагането.

Най-кратко казано, пазарът на злато се характеризира със следното: има значително количество запаси от злато над земята (над 98% от добитото злато е все още налично над земята под формата на бижута, монети, кюлчета и други), като добивът всяка година представлява много малка част от всичкото налично злато. Инвестиционното и бижутерийното търсене формират приблизително 90% от общото търсене на злато, докато само около 10% се потреблява за индустриални приложения.

При среброто значителна част от търсенето е за индустриални цели (около 50%). При редица индустриални приложения среброто се потреблява и не се рециклира впоследствие, като така се намаляват наличните запаси от сребро над земята (по оценки на някои експерти наличното сребро над земята е по-малко от златото). Приблизително 70% от предлагането на сребро е от минодобив, а около 20-25% е от сребро под формата на скрап.

Третата основна разлика е в съотношението между обем, тегло и цена. С други думи, с 10 хиляди лева могат да се закупят  4 трой унции злато (около 130 грама) или 230 трой унции сребро (около 7 килограма и 200 грама) при моментните пазарни цени. От тази гледна точка, среброто изисква повече пространство за съхранение и ако сте избрали да го съхранявате в трезор, разходите ще са по-високи.

Необходимо е да споменем, че инвестиционното злато е освободено от ДДС, докато инвестиционното сребро не е. В тази връзка, Тавекс е в процес на разработване на нов инвестиционен продукт, който ще позволи закупуването на физическо сребро без да е нужно начисляването на ДДС.

Имайки предвид описаните различия между двата метала, всеки инвеститор следва сам да направи своя избор, който най-добре да отговаря на индивидуалните му инвестиционни потребности, перспективи и възможности.

 6.       Не е ли по-добре да се инвестира в недвижим имот, който междувременно може да носи приходи?

Недвижимите имоти, както и благородните метали, са реални физически активи и обикновено представляват добър щит срещу инфлационните процеси. Имайки предвид обаче фактът, че имотният балон се спука на скоро, ние считаме, че пазарът на недвижимите имоти все още не е достигнал дъното си.

Според нас динамиката на търсенето и предлагането на пазара на недвижими имоти предполага, че поевтиняването ще продължи, като очакванията ни са формирани на базата на 5 основни индикатора:

  • Пазарът все още страда от свръхпредлагане. Свръхпредлагането бе естествено следствие при спукването на балона на недвижимите имоти. Смятаме, че към момента огромният фонд от непродадени жилищни, търговски и офис площи ще бъде основен фактор за продължителното поевтиняване на имотите.
  • Влошаването на икономическата обстановка и растящата безработица принудиха много от теглилите ипотечни заеми да спрат да ги обслужват и процентът на лошите дългове сред ипотечните кредити вече е над 14%. Това допълнително може да усложни проблема със свръхпредлагането на имоти. Банките реално стават собственици на все повече имоти и тъй като тази дейност им е неприсъща, те могат допълнително да увеличат предлагането на и без това пренаситения пазар.
  • Основният катализатор за поскъпването на имотите беше ръстът на ипотечните кредити. През периода 2006 – 2008 г. ипотечните кредити скачаха с по 60 на сто на годишна база, докато след спукването на балона от 2009 до 2011 г. обемът на ипотечните кредити нараства с около 4 на сто на годишна база. В сегашната икономическа обстановка трудно може да си представим в обозримо бъдеще ръстът при ипотечните кредити да се върне на тези нива и да възроди фанатичния интерес към имотите, на който станахме свидетели по време на надуването на балона.
  • Доходността на имотите (измерена като годишен наем върху цена на имота) все още подсказва надцененост на пазара. Например, един жилищен имот в София генерира между 5-7% доходност на годишна база при нормална доходност от 10-12% в дългосрочен план. Така реално, въпреки падащите цени, доходността на недвижимите имоти не се е повишила значително след спукването на балона.
  • Последният индикатор, който ни подсказва, че имотите все още не са стигнали дъното е свързан с достъпността на този клас активи. Този индикатор показва съотношението между цената на жилището и годишната брутна заплата на едно домакинство. Неписано правило е, че при нормален пазар това съотношение е около 3-4, докато по наши груби изчисления в България стойността му е около 5-6 (някои анализатори твърдят, че е по-ниска).

 Тези пет индикатора ни карат да мислим, че все още не е настъпил момента за инвестиция в имоти и цените в сектора ще продължават да падат. Това далеч не означава, че на имотният пазар няма изгодни сделки, но считаме, че ако разглеждаме благородните метали и имотите като отделни инвестиционни класове, то благородните метали са значително по-перспективни към момента.

 7.       В каква посока се движи цената на златото, когато акциите падат?

Според наскоро публикувано изследване на Световния Златен съвет няма ясно изразена взаимовръзка между движенията в цените на акциите и златото в дългосрочен план. Чрез статистически регресионен анализ експертите са достигнали до заключението, че няма дългосрочна зависимост между движението в ценита на златото и акциите. Именно и това е едно от инвестиционните преимущества на златото. Движенията в цените на златото са напълно независими от тези на акциите. Когато цените на акциите във вашия инвестиционен портфейл се понижават, то не е необходимо и златото да поевтинява. Това е и причината редица анализатори и експерти да препоръчват между 10% и 50% от стойността на инвестиционния портфейл да бъде под формата на злато с цел по-добра оптимизация на баланса между риск и възвращаемост.

  8.       Какво означава “бичи” пазар на златото?

Термините „бичи” и „мечи” са неразделна част от финансовия жаргон. Най-просто казано, казваме, че един пазар е „бичи”, когато цените се покачват или очакванията са да се покачват. „Мечи” има точно обратното значение – цените падат или очакванията са да падат.

 9.       Как вливането на ликвидност от централните банки влияе върху стабилността на дадена валута и защо това  не е довело до увеличаване на инфлацията в последните години?

От началото на финансовата криза до момента според различни изчисления централните банки на водещите световни икономики са увеличили активите си с между 5 и 8 трилиона долара. Както обяснихме и в миналия брой, увеличението на активите на една централна банка е де факто еквивалентно на увеличаването на паричната маса (по-точно паричната база). Това колосално нарастване е в резултат на редицата предприети програми на количествени улеснения и политики на изкуствено ниски лихвени проценти. Въпреки че политиците пропагандират, че това е единственият изход от кризата, ние виждаме една по-различна сюжетна развръзка – всяка една парична единица ще изгуби значителна част от покупателната си способност, което най-просто казано е обезценяване на валутата чрез инфлация.

Малката подробност в случая е, че тези, които получават първи достъп до новонапечатаните пари, са привилегировани, тъй като паричната единица все още не е загубила от покупателната си способност. Истинското лице на инфлацията ще изкристализира, чак след като новото количество пари се „завърти” през финансовата система и реалния бизнес. Именно поради това е една от основните причини инфлацията в Европа и САЩ да е сравнително ниска поне до този момент. Банковата система държи новонапечатаните пари под формата на свръх резерви. Казано по просто, парите, които търговските банки са получили от централните банки по гореспоменатите програми, не се раздават под формата на кредити, а се държат като резерви. Най-вероятните причини са две. Първо, безработицата е изключително висока, процентът на лошите кредити върви нагоре и банките просто се страхуват да дават заеми. Другата причина вероятно е, че банките държат парите за бъдещи погашения по техни задължения или с цел да покрият бъдещи загуби от обезценка на нискокачествени активи. Рано или късно обаче, търговските банки ще намалят нивото на свръх резерви, ще започнат нова кредитна експанзия и ще отключат инфлационната спирала. Най-общо казано, въпросът относно ускоряването на инфлационните процеси е по-скоро „кога”, а не „дали”.

 10.   Каква е разликата между физичекото злато и “хартиеното” злато и какви са предимствата на едното и другото?

Когато казваме физическо злато, ние имаме предвид само и единствено реалното притежание на инвестиционни златни кюлчета и монети. Всички други видове златни сертификати, сметки при брокери, дялове на борсово-търгувани фондове, инвестиращи в злато или деривативи, са пример за притежавано на „хартия” злато. Ако държите златото с цел да съхраните покупателната способност на спестяванията си в дългосрочен план и/или като застраховка срещу политически, икономически и социални сътресения, то единствено физическото злато може да ви осигури нужната сигурност. Притежанието на физическо злато е най-сигурната и нискорискова форма за дългосрочна инвестиция в злато, тъй като няма кредитен риск (рискът отсрещната страна да не изпълни поетия към вас ангажимент). Поради тази причина този тип инвестиция в злато обикновено е свързана с разходи за съхранение.

От друга страна, инвестицията в борсово-търгувани фондове вероятно ще бъде по-евтина от гледна точка на разходи за съхранение и застраховка, но не предлага физическа доставка. При всички видове „хартиени” инвестиции в злато съществува риска вие да не успеете да получите физическа доставка на златото, особено при форсмажорни обстоятелства (като например колапс на финансовата система или военни действия). Много експерти твърдят, че големите борсово-търгувани фондове не са на 100% обезпечени с физическо злато – твърдение, което нито можем да потвърдим, нито да отречем. За едно обаче всички са съгласни – не малка част от тях имат изключително сложна юридическа структура, което представлява допълнителен риск.

Ако трябва с едно изречение да обобщим отговора на този въпрос, то физическото притежание на злато е по-подхоящо за дългосрочни инвеститори, докато „хартиените” алтернативи са по-атрактивни за спекуланти и инвеститори с краткосрочен инвестиционен хоризонт.

11.   Какво ще се случи, ако САЩ и ЕС продължават да печатат пари и докога могат да го правят, след като реално това не оправя икономическата ситуация?

Трудно е да се прогнозира докога Федералният резерв и ЕЦБ могат да продължават да печатат пари. Най-верният отговор би бил – докато населението продължава да има вяра в хартиените долари и евро и ги използва като средство за разплащане. В исторически план е доказано, че всяка една финансова система, основаваща се на необезпечени с реални активи пари, рано или късно се разпада. САЩ и Федералният Резерв имат едно уникално преимущество в сегашната парична система – те могат да печатат долари, а доларът е световна резервна валута (над 60 на сто от резервите на централните банки по света са в щатски долари). Често обаче хората са късопаметни и забравят, че всяка прекомерна злоупотреба (бел. ред. печатане на пари) с господстващо положение (бел. ред. глобална резервна валута) води до самоунищожение. Статутът на световна резервна валута не продължава вечно (виж графиката).

 12.   Какви са основните политики за успешна икономика?

 Обстоен отговор на този въпрос вероятно ще изпълни обема на целия вестник. От тази гледна точка, смятаме само да изброим нужните според нас предпоставки за развитието на една силна и успешна икономика, а именно: минимална държавна интервенция в икономическия живот, липса на бюрокрация под каквато и да било форма, обезпечаване на всяка една банкнота в обращение с реални активи (историята е показала, че златото и среброто най-добре изпълняват тази роля), условия на свободна конкуренция и ясно дефинирана, прозрачна и честна система от имуществени права.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още